Беларускі дзяржаўны універсітэт выпускная праца па “асновах інфармацыйных тэхналогій”Дата канвертавання15.05.2016
Памер189.98 Kb.


Беларускі дзяржаўны універсітэт

ВЫПУСКНАЯ ПРАЦА

ПА “АСНОВАХ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ”

Магістрант кафедры гісторыі Беларусі

новага і навейшага часу

Уласавец Яўген Вячаслававіч

Кіраўнік па спецыяльнасці:

кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Каханоўскі А.Г.

Кіраўнік, які вядзе практыку

па выпускной працы:

асістэнт Пазнякоў А.М.

Мінск, 2010

Змест


Змест 2

СПІС УМОЎНЫХ СКАРАЧЭННЯЎ 2

ГЛАВА 1. АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ 4

ГЛАВА 2. МЕТОДЫКА ДАСЛЕДАВАННЯ 6

ГЛАВА 3. ВЫКАРЫСТАННЕ ІТ ТЭХНАЛОГІЙ У ВЫВУЧЭННІ РОЛІ ПРАДВАДЗІЦЕЛЯЎ ДВАРАНСТВА БЕЛАРУСКІХ І ЛІТОЎСКІХ ГУБЕРНЯЎ У ПРАЦЭСЕ ПАДРЫХТОЎКІ І РЭАЛІЗАЦЫІ СЯЛЯНСКАЙ РЭФОРМЫ 1861 Г. 6

3.1. СТВАРЭННЕ БАЗЫ ДАНЫХ “ПРАДВАДЗІЦЕЛІ ДВАРАНСТВА БЕЛАРУСКІХ І ЛІТОЎСКІХ ГУБЕРНЯЎ 6

У 1856 – 1865 ГГ” 6

3.2. МАГЧЫМАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ INTERNET 8

ЗАКЛЮЧЭННЕ 11

СПІС ЛІТАРАТУРЫ ПА РЭФЕРАТУ 11

ПРАДМЕТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК 12

Internet-рэсурсы ў прадметнай вобласці 13

АСАБІСТЫ САЙТ. 14

ГРАФ НАВУКОВЫХ ІНТАРЭСАЎ 14

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ МАГІСТАРСКАЙ ДЫСЕРТАЦЫІ 15

СПІС ЛІТАРАТУРЫ ДА ВЫПУСКНОЙ ПРАЦЫ 16

ДАДАТАК 17

ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 19
СПІС УМОЎНЫХ СКАРАЧЭННЯЎ

БД – база даных;

ІТ – інфармацыйныя тэхналогіі

РЭФЕРАТ “ВЫКАРЫСТАННЕ ІТ ТЭХНАЛОГІЙ У ВЫВУЧЭННІ РОЛІ ПРАДВАДЗІЦЕЛЯЎ ДВАРАНСТВА БЕЛАРУСКІХ І ЛІТОЎСКІХ ГУБЕРНЯЎ У ПРАЦЭСЕ ПАДРЫХТОЎКІ І РЭАЛІЗАЦЫІ СЯЛЯНСКАЙ РЭФОРМЫ 1861 Г.

УВОДЗІНЫ

На працягу некалькі апошніх дзесяцігоддзяў інфармацыйныя тэхналогіі з’яўляюцца галоўным фактарам развіцця грамадства. Без выкарыстання гэтых тэхналогій нельга ўявіць і сучасную навуку, у тым ліку і гістарычную.

Кожны даследчык пад час напісання сваёй працы сутыкаецца з неабходнасцю працаваць з крыніцамі, якія незалежна ад свайго выгляду (рэчыўная, пісьмовая, вусная і г.д. крыніцы) утрымліваюць пэўную інфармацыю, на аснове якой і будуецца даследаванне навукоўца. Інфармацыйныя тэхналогіі дазваляюць навукоўцу хутчэй апрацоўваць звычайную інфармацыю, а таксама пры дапамозе матэматычных метадаў вылучаць і аналізаваць схаваную інфармацыю.

Аднак дагэтуль сярод даследчыкаў існуе два дыяметральна супрацьлеглыя погляды на выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у гістарычным даследаванні. Большая частка навукоўцаў, спасылаючыся на спецыфічны характар крыніц, лічыць, што камп’ютары, нават самыя моцныя і дасканалыя, не здольны апрацоўваць крыніцы лепш, чым гэта можа зрабіць сам даследчык. Іх апаненты сцвярджаюць, што выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій можа ўзняць даследаванне на якасна новы ўзровень, недасягальны для звычайных прац на гістарычную тэматыку.Але найбольшы давер выклікае прамежкавая пазіцыя, згодна з якой інфармацыйныя тэхналогіі павінны выкарыстоўвацца рацыянальна, г.зн. у залежнасці ад характару гістарычнай крыніцы, а не насаджацца прымусова.

У дадзеным рэфераце будзе зроблена спроба прааналізаваць магчымасцяў выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у магістарскай працы на тэму “Роля прадвадзіцеляў дваранства ў распрацоўцы і рэалізацыі сялянскай рэформы 1861 г.”

ГЛАВА 1. АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ


У апошняе дзесяцігоддзе пры напісанні прац па гісторыі даследчыкі даволі часта выкарыстоўваюць междысцыплінарны падыход, які дазваляе пры дапамозе інтэграваных з розных навук метадаў разгледзець пэўную гістарычную з’яву ці працэс больш дэтальна і рознабакова, што спрыяе павышэнню аб’ектыўнасці і дакладнасці даследаванняў.

Асабліва вялікі ўплыў на развіццё міждысцыплінарнасці аказала “мікракамп’ютэрная рэвалюцыя” канца 80-х гадоў XX стагоддзя, вынікам якой было пашырэнне ўжывання персанальных камп’ютэраў, у тым ліку і сярод даследчыкаў гуманітарных навук.

Гэтыя працэсы знайшлісваё адлюстраванне і на тэрыторыі СССР. Ініцыятарам выкарыстання метадаў матэматыкі і інфарматыкі ў гістарычным даследванні быў акадэмік І. Кавальчанка, які шмат зрабіў для развіцця метадалогіі, гістарыяграфіі і крыніцазнаўства. Вялікую ролю маюць працы Л. Бародкіна.

Пэўнае пашырэнне гэтыя наватарскія метады атрымалі і ў Беларусі. Адным з найбольш абазнаных у гэтым пытанні з’яўляецца прафесар кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук В. Сідарцоў, аўтара шматлікіх навуковых прац і вучэбных дапаможнікаў, у тым ліку “Методология исторического исследования (механизм творчества историка)”, “Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы” і г.д.

Акрамя таго, праблемы, звязаныя з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій і міждысцыплінарным падыходам распрацоўваюцца спецыялістамі кафедры ўсеагульнай гісторыі гістфака Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта, кафедры філасофіі і культуралогіі РІВШ БДУ і г.д.

Нельга аставіць без увагі выбітнага беларускага даследчыка В. Насевіча, адзін з накірункаў дзейнасці якога напрамую звязаны з распрацоўкай метадалагічных асноў выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у гістарычных даследаваннях: “Круг идей: развитие исторической информатики”, “Структурирование данных исторического источника. Компьютерное моделирование исторических процессов и явлений” і некаторыя іншыя.

Такім чынам бачна, што айчынная гістарыяграфія мае шэраг удалых прыкладаў выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у гістарычным даследаванні, аднак, нажаль, дагэтуль няма ніводнага даследавання, якія б закраналі тэму дадзенай магістарскай працы.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫКА ДАСЛЕДАВАННЯ


Праца пабудавана на асноўных прынцыпах гістарычнага пазнання: аб’ектыўнасці, гістарызме і сістэмнасці. Прынцып аб’ектыўнасці – гэта разгляд кожнай з’явы ў яе супярэчлівасці і шматграннасці. Прынцып гістарызма дазваляе разглядаць асобныя тэндэнцыі у канкрэтна-гістарычных абставінах, а прынцып сістэмнасці садзейнічае даследаванню аб’ектаў як цэласных сістэм, выяўленне іх унутраных і знешніх сувязей. У дыпломнай працы былі выкарыстаны як агульналагічныя метады, такія як аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя , так і спецыяльныя метады, такія, як гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны і гісторыка-параўнаўчы.

ГЛАВА 3. ВЫКАРЫСТАННЕ ІТ ТЭХНАЛОГІЙ У ВЫВУЧЭННІ РОЛІ ПРАДВАДЗІЦЕЛЯЎ ДВАРАНСТВА БЕЛАРУСКІХ І ЛІТОЎСКІХ ГУБЕРНЯЎ У ПРАЦЭСЕ ПАДРЫХТОЎКІ І РЭАЛІЗАЦЫІ СЯЛЯНСКАЙ РЭФОРМЫ 1861 Г.

3.1. СТВАРЭННЕ БАЗЫ ДАНЫХ “ПРАДВАДЗІЦЕЛІ ДВАРАНСТВА БЕЛАРУСКІХ І ЛІТОЎСКІХ ГУБЕРНЯЎ

У 1856 – 1865 ГГ”


База даных – гэта сукупнасць самастойных матэрыялаў, сістэматызаваных такім чынам, што гэтыя матэрыялы могуць быць знойдзены і апрацаваны пры дапамозе электронна-вылічальнай машыны. Яны прызначаюцца дзеля захоўвання вялікіх аб’ёмаў інфармацыі палягчэння доступу да яе. Існуюць розныя класіфікацыі БД: па мадэлі даных, па тэхналогіі фізічнага захоўвання, па змесціву і г.д. Паводле мадэлі даных БД падзяляюцца на: іерархічныя, рэляцыённыя, аб’ектна-арыентаваныя і гібрыдныя БД. Для працы з БД былі распрацаваныя спецыялізаваныя праграмы, якія атрымалі назву сістэм кіравання базамі даных (СКБД).

У апошнія дзесяцігоддзі найбольшае пашырэнне атрымалі рэляцыённыя БД, створаная ў 1969 г. Э. Кодам. У рэляцыённых БД мадэль данных будуецца па прынцыпу ўзаемазвязаных табліц, якія ў сваю чаргу складаюцца са слупкоў і радкоў, на перакрыжаванні якіх размяшчаюцца ячэйкі. Рэляцыённыя БД дазваляюць захоўваць інфармацыю ў некалькіх двухмерных табліцах, звязаных паміж сабой пры дапамозе супольна выкарыстоўваемых палёў даных, якія называюцца ключамі. Рэляцыённыя БД забяспечваюць павышаную надзейнасць і цэласнасць даных дзякуючы адсутнасці залішняй інфармацыі. Усё гэта дазваляе меркаваць, што рэляцыённыя БД могуць быць даволі эфектыўна выкарыстаны і дадзенай магістарскай працы. Разгледзець магчымасці выкарыстаня БД у гістарычным даследаванні можна на прыкладзе прадвадзіцеляў дваранства Віцебскай губерні.

Крыніцай для складання БД па прадвадзіцелям дваранства Віцебскай губерні з’яўляюцца фармулярныя спісы аб службе прадвадзіцеляў дваранства, а таксама некаторыя іншыя дакументы, што захоўваюцца ў шэрагу фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Найбольш карыснымі з’яўляюцца фонды: 1430 “Канцэлярыя віцебскага грамадзянскага губернатара”, 2512 “Канцэлярыя віцебскага дваранскага дэпутатскага сходу”, 3046 “Віцебская следчая камісія па палітычным справам”, 2603 “Суражскі павятовы прадвадзіцель дваранства”, 1297 “Канцэлярыя генерал-губернатара Віцебскага, Магілёўскага і Смаленскага”, 2599 “Віцебскі губернскі камітэт па паляпшэнню быту памешчыцкіх сялян” і некаторыя іншыя.

На падставе гэтых дакументаў можна стварыць некалькі табліц, якія будуць утрымліваць інфармацыю аб прозвішчы прадвадзіцеля, павеце, дзе ён займаўсваю пасаду, яго ўзросце, веравызнанні, адукацыі, сямейным становішчы, колькасці прыгонных сялян, працягласці займання пасады, пазіцыі адносна рэформы 1861 г., адносінах да паўстання 1863 г., характару адстаўкі (па свайму жадання / звольнены), далейшы лёс (сасланы ў Сібір ці пакінуты ў сваім паёнтку).

Такая БД дазволіць прасачыць узаемасвязь паміж веравызнаннем і адносінамі да паўстання 1863 г., колькасцю прыгонных сялян і адносінамі да сялянскай рэформы 1861 г., адукацыяй і працягласцю займання пасады, колькасцю прыгонных сялян і працягласцю займання пасады. Акрамя таго, пры дапамозе БД можна будзе прасачыць уплыў некалькіх фактараў (веравызнанне, адносіны да паўстання 1863 г.) на характар адстаўкі і далейшы лёс прадвадзіцеля дваранства (сасланы ў Сібір ці не). Для аналізу сувязяў паміж адменай прыгоннага права і ўздымам нацыянальна-вызваленчага руху карысным будзе супастаўленне звестак аб адносінах да паўстання прадвадзіцеляў дваранства са звесткамі аб іх адносінах да сялянскай рэформы 1861 г.

Для лепшага разумення матывацыі прадвадзіцеляў дваранства можна прааналізаваць іх сямейнае становішча, бо вядома, што жонкі некаторых з іх былі апантанымі каталічкамі і ўздзейнічалі на сваіх мужэй, што прымушала некаторых з іх займаць больш радыкальную патрыятычную пазіцыю, чым халастым прадвадзіцелям дваранства.

Такім чынам, пры выкарыстанні БД можна атрымліваць новыя, цікавыя звесткі з вядомых раней крыніц. БД таксама дазваляюць прасачыць узаемасувязі паміж ніяк не звязанымі, на першы погляд, паказчыкамі. Акрамя таго, БД дазваляюць параўноўваць па гэтым паказчыкам розныя губерні, што значна пашырае аналітычныя магчымасці даследчыка і дазваляе прыйсці к нечаканым высновам.

3.2. МАГЧЫМАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ INTERNET


У сетцы Internet можна знайсці вялікую кольскасць матэрыялаў па гісторыі самага рознага кшталту, аднак, вядома, што аб’ём інфармацыі вр’іруе ў залежнасці ад тэмы. Паспрабуем разгледзець магчымасці Internet пры даследаванні ролі прадвадзіцеляў дваранства беларускіх і літоўскіх губерняў у працэсе падрыхтоўкі і рэалізацыі сялянскай рэформы 1861 г.

Перш-наперш трэба адзначыць, што найбольш карысныя крыніцы па гэтай тэме даследавання захоўваюцца ў архіўных установах Беларусі, Літвы, Польшы, Расіі і нават Францыі. Працаваць з дакументамі, якія захоўваюцца ў гэтых установах, можна толькі непасрэднаў у будынках саміх устаноў. Але ўсе гэтыя архіўныя ўстановы маюць свае сайты, на якіх, як правіла, размяшчаецца інфармацыя аб самім архіве і кароткая характарыстака фондах. Так, на сайце Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, у раздзеле саслоўныя ўстановы Віцебскай губерні (http://niab.belhost.by/an_fondi_pred/sosl_samouprav/) можна карыстацца анатаваным спісам фондаў архіва, дзе можна знайсці інфармацыю аб канцэлярыях губернскіх і павятовых прадвадзіцеляў дваранства, у тым ліку: нумар фонда, колькасць спраў і крайнія даты спраў, што захоўваюцца ў фондах.

Такую ж даведачную функцыю Internet выконвае і ў дачыненні большасці музеяў і бібліятэк. Напрыклад, у адпаведным раздзеле на сайце Літоўскага нацыянальнага музея (http://www.lnm.lt/virtualios-parodos/senasis-vilnius/282.html?task=view) змешчана інфармацыя аб некаторых фотаздымках прадвадзіцеляў дваранства, якія захоўваюцца ў фондах музея.

Пры дапамозе электроннага каталога Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь (http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?submitR=reset&lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D), з любой кропкі свету, дзе ёсць падключэнне да Internet, можна правяраць наяўнасць у фондах бібліятэкі патрэбных для напісання дысертацыі кніг, часопісаў і г.д.

Неабходна засяродзіць сваю ўвагу і на інтэрнэт-сервіс Google Books (http://books.google.com/), які мае вялізнае значэнне дзякуючы двум фактарам. Па-першае, пры дапамозе гэтага інтэрнэт-сервісу можна ажыццяўляць пошук па ключавым словам патрэбнай літаратуры, якую, пасля праверкі праз электронны каталог яе наяўнасці ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, можна замовіць на свой чытацкі білет. Так, па фразе “предводители дворянства” ў Google Books можна адшукаць кнігу Карэліна А.П.(Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. М., 1979), якую можна замовіць у Нацыянальнай бібліятэцы РБ.

Акрамя таго, Google Books дазваляе шукаць і карыстацца аблічбаванымі копіямі кніг і артыкулаў, якія размешчаны ў адкрытым доступе. Напрыклад, па тым жа запыце “предводители дворянства” можна лёгка адшукаць лічбавыя копіі матэрыялаў па сялянскай рэформе 1861 г., выдадзеных Скрэбніцкім А. у 1862-1868 гг (Скребницкий А. Крестьянское дело в царствование императора Александра II. Т.1-4. Бонн-на Рейне, 1862-1868), за выключэннем тома №3.

Практыка па размяшчэнню лічбавых копій кніг у т.зв. электронных бібліятэках апошнім часам значна пашыраецца, як у Расіі, так і ў краінах Заходняй Еўропы.

Сярод расійскіх сайтаў азначанай тэматыцы можна вылучыць лічбавую бібліятэку Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі (http://elibrary.rsl.ru/), а таксама лічбавую бібліятэку “Царское село” (http://book-old.ru/), дзе можна знайсці некаторыя матэрыялы па тэме магістарскай дысертацыі, у тым ліку “Памятные книжки», “Адрес-календари” і г.д.

Аднак найбольш карыснымі з-за сваёй паўнаты і разнастайнасці размешчаных матэрыялаў з’яўляюцца польскія лічбавыя бібліятэкі, агульная колькасць якіх перавышае лічбу 50. Пры гэтым найбольш грунтоўныя з іх (Нацыянальная лічбавая бібліятэка, Познаньская лічбавая бібліятэка, Куяўска-Паморская бібліятэка і г.д.) аб’ядноўваюцца ў Федэрацыю лічбавых бібліятэк (http://fbc.pionier.net.pl/owoc), якая рацыяналізуе пошук кніг і дазваляе эканоміць час, затрачаны на пошук аднаго і таго ж даследавання ў асобных польскіх бібліятэках, што ўваходзяць у Федэрацыю.

Такім чынам, неабходна адзначыць, што нягледзячы на адсутнасць спецыялізаванага сайта, прысвечанага прадвадзіцелям дваранства беларускіх і літоўскіх губерняў, і тым больш іх ролі ў распрацоўцы і рэалізацыі сялянскай рэформы, Internet пашырае даследчыцкія магчымасці навукоўца. Гэта дасягаецца праз даведачную функцыю Internet, якая дазваляе азнаёміцца з асноўнымі працамі па абранай тэматыцы, а таксама праверыць на адлегласці наяўнасць таго ці іншага даследавання ці артыкула ў фондах адпаведнай установы (архіў, музей, бібліятэка). Акрамя таго, Internet дазваляе даследчыку азнаёміцца з некаторымі неабходнымі матэрыяламі, нават якія адсутнічаюць у бібліятэках краіне, праз вкарыстанне лічбавых бібліятэк, якія ў апошнія гады набываюць вялікую папулярнасць.

Усё вышэйпералічанае дазваляе даследчыку карыстацца раней недаступнымі матэрыяламі, а таксама садзейнічае павышэнню аператыўнасці ў працы з наяўнымі матэрыяламі.

ЗАКЛЮЧЭННЕ


На сённяшні дзень ІТ сталі неад’емнай часткай гістарычнай навукі. Дадзены рэферат даказвае, што ІТ могуць выкарыстоўвацца нават у такіх вузкаспецыяльных і амаль нераспрацаваных тэмах, як дадзенае дысертацыйнае даследаванне.

Выкарыстанне магчымасцяў БД павялічвае інфармацыйнасць крыніц, спрыяе выяўленню нябачных заканамернасцяў, дазваляе пад новым ракурсам убачыць раней вядомыя падзеі і прасэсы, і ў цэлым павышае якасць гістарычнага даследавання,

Важнае значэнне мае ўменне даследчыка правільна карыстацца такой грознай зброяй, як “сусветнае сеціва”. Актыўнае выкарыстанне магчымасцяў Internet значна спрашчае працу даследчыка, робяць яе больш рацыянальнай, здымаюць прасторавыя абмежаванні. Акрамя таго, Internet – гэта найбольш зручны і танны спосаб для камунікавання з калегамі, што дазваляе аператыўна абменівацца інфармацыяй, абмяркоўваць спрэчныя моманты ў гісторыі, даведвацца аб канферэнцыях і заводзіць новыя знаёмствы.

Такім чынам, можна сцвярджаць, што ІТ не здольныя замяніць асобу даследчыка, але, пры ўмове рацыянальнага выкарыстання, могуць аб’ектыўна садзейнічаць росту якасці і рэпрэзетатыўнасці гістарычнага даследавання.


СПІС ЛІТАРАТУРЫ ПА РЭФЕРАТУ


 1. Березкина, Н.Ю. Создание и использование электронных информационных ресурсов в библиотеках Беларуси / Н.Ю. Березкина, Л.А. Авгуль, Б.Б. Невский – Мн.: ИООО «Красико-Принт», 2002. – 144 с.

 2. Бородкин, Л.И., Гарскова, И.М. Интернет-ресурсы для изучения истории России XIX – XX вв. / Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова // Информационное обеспечение исторического образования / Белорусский государственный университет, Учреждение образования «Гродненского государственного университета им. Я. Купалы». – Мн.: БГУГродно: ГрГУ, 2003. – С. 95 – 98.

 3. Историческая информатика: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Сидорцова, Л. И. Бородкина. Минск: Веды, 1998. - 316 с.

 4. Информационные технологии для историков : Учебное пособие к практикуму по курсу «Информатика и математика» / Отв. ред. Л.И. Бородкин. – Москва: Изд–во МГУ, 2006. – 236 с.

 5. Источник. Метод. Компьютер. Традиционное и компьютерное источниковедение/ Ред. С.В. Цыб, В.Н. Владимиров. – Барнаул: Изд-во АГУ, 1996. – 226с.

 6. Круг идей: новое в исторической информатике/ Труды І конференции Ассоциации «История и компьютер»/ Ред. Л.И. Бородкин и В.С. Тяжельникова. – М., 1994. – 170 с.

 7. Носевич В. К вопросу об объективности исторического исследования // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Навук. зб. Вып. 3. – Мінск: БДУ, 2007. С. 47–57.

 8. Носевич В. Л. С точки зрения историка и архивиста…// http:// www. kleio.asu.ru/. Дата праверкі – 29. 12. 2010.

 9. Сидорцов, В.Н. Методология истории : количественные методы и информационные технологии : Учеб.–метод. пособие / В.Н. Сидорцов. – Минск : БГУ, 2003. – 143 с.

ПРАДМЕТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК


Internet, 12, 13, 14, 15, 18

БД, 9, 10, 11, 15

ІТ, 4, 9, 15

Прадвадзіцелі дваранства, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14

Рэформа, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Internet-рэсурсы ў прадметнай вобласці


 • http://fbc.pionier.net.pl/owoc – сайт Федэрацыі лічбавых бібліятэк Польшы.

 • http://www.polona.pl/dlibra – сайт Нацыянальнай лічбавай бібліятэкі.

 • http://www.wbc.poznan.pl/dlibra – сайт Познаньскай лічбавай бібліятэкі.

 • http://kpbc.umk.pl/dlibra – сайт Куяўска-Паморскай лічбавай бібліятэкі.

 • http://www.wbc.poznan.pl/dlibra - сайт Велькапольскай лічбавай бібліятэкі.

 • http://www.pbi.edu.pl/index.html – сайт Польскай інтэрнэт-бібліятэкі.

 • http://www.bn.org.pl/ – сайт Нацыянальнай бібліятэкі.

 • http://www.bilp.uw.edu.pl/ – сайт Бібліятэкі ім. Вацлава Баравога.

 • http://www.ketrzyn.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/biblioteka/ – сайт Крэсовай бібліятэкі.

 • http://aleph.library.lt/F?func=file&file_name=base-list – сайт Бібліятэкі акадэмі навук Літвы.

 • http://niab.belhost.by/ – сайт Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі.

 • http://www.nlb.by/portal/page/portal/index – інтэрнэт-партал Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

 • http://kamunikat.org – сайт буйнейшай беларускай інтэрнэт- бібліятэкі.

 • http://libcat.bas-net.by/ – інтэрнэт-каталог бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук.

 • http://elibrary.rsl.ru/ – сайт лічбавай бібліятэкі Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі.

 • http://www.bibliophika.ru/ – лічбавая бібліятэка Расійскай публічнай гістарычнай бібліятэкі.

 • http://book-old.ru/ – сайт лічбавай бібліятэкі “Царскае село”.

 • http://genobooks.narod.ru/ - радаслоўны сайт Меллераў.

 • http://www.wdl.org/ru/# – сайт Сусветнай лічбавай бібліятэкі.

АСАБІСТЫ САЙТ.http://vlasovets-evgenij.narod.ru/

ГРАФ НАВУКОВЫХ ІНТАРЭСАЎ

магістранта гістарычнага факультэту Уласаўца Я.В., спецыяльнасць 07.00.02 “Айчынная гісторыя”Сумежныя спецыяльнасці

Асноўная спецыяльнасць

Спадарожныя спецыяльнасці

05.25.02 - дакументалістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства

1. Распрацоўка арганізацыйных, тэзнічных і прававых асноў дакументаабароту пры выкарыстанні традыцыйных, сучасных і перспектыўных носьбітаў інфармацыі.

2. Распрацоўка крытэрыяў адбору дакументаў для архіўнага захоўвання, вызначэнне статусу і рэжыму, класіфікацыя архіўных дакументаў, у тым ліку ў стасунку да аўтаматызаваных сістэм, іх захоўваня і пошуку.

3. Распрацоўка навуковай метадалогіі выкарыстання архіўных фондаў, навуковае абгрунтаванне і распрацоўка метадаў аналізу і эфектыўнага выкарыстання дакументаў навукі, гісторыі і культуры.

4. Сістэмны аналіз, мадэляванне і аптымізацыя дакументапатокаў на аснове сучасных інфармацыйных тэхналогій.

07.00.03 - усеагульная гісторыя

1. Агульныя заканамернасці эканамічнага, палітычнага і соцыякультурнага развіцця народаў свету ва ўхаемасувязі з іншымі сферамі чалавечай дзейнасці, уплыў навакольнага асяроддзя на грамадскае жыццё і ўплыў чалавецтва на навакольнае асяроддзе.

2. Гісторыя развіцця дзяржаў, палітычных і грамадскіх інстытутаў на лакальным, рэгіянальным і лакальных узроўнях; гісторыка-дэмаграфічныя працэсы.

Развіццё духоўнай культуры, навукі, тэхнікі і адукацыі ў розных краінах і частках свету; гісторыя паўсядзённасці, ментальнасць людзей розных эпохаў.07.00.15 - гісторыя міжнародных зносін і знешняй палітыкі

1. Мiждзяржаўныя адносiны ў гістарычным аспекце (войны як спосаб вырашэння мiжнародных (мiждзяржаўных) супярэчнасцей; стварэнне i ўзаема-дзеянне эканамiчных i ваенна-палiтычных блокаў дзяржаў; узнікненне, эвалюцыя і распад сістэм міжнародных адносін; узнікненне і распад дзяржаў, змена дзяржаўных межаў).

2. Гiсторыя i сучасная дзейнасць сусветных мiждзяржаўных арганiзацый па падтрыманнi мiру i бяспекi; сiстэмы рэгiянальных мiждзяржаўных аб’яднанняў, ваенна-палiтычных i эканамiчных каалiцый i саюзаў, iнтэграцыйных аб’яднанняў, сусветных няўрадавых арганiзацый.

07.00.06 - археалогія

1.Гістарычныя працэсы сацыяльна-эканамічнага развіцця, відаў гаспадарчай дзейнасці, праблемы палітычнай гісторыі па пісьмовых і археалагічных матэрыялах, праблемы гістарычнай перыядызацыі і класіфікацыі помнікаў.

2. Гісторыя беларускай археалогіі.

3. Развіццё духоўнай культуры і ідэалагічных уяўленняў.07.00.09 - гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследвання

1. Асновы пабудовы мадэлі гістарычнай навукі. Мадэлі канцэптуальных падыходаў. Структура гістарычнага даследвання.Основы моделирования исторической науки. Катэгорыі гістарычнай навукі.

2. Прынцыпы і метады гістарычнага даследвання. Спосабы пабудовы і абгрунтавання гістарычных ведаў. Агульналагічныя, агульнанавуковыя і спецыяльныя гістарычныя метады.

23.00.01 - тэорыя палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі

1. Узнікненне і этапы развіцця палітычнай навукі.

2. Асноўныя ідэалагічныя накірункі сучаснасці. Крытэрыі дыферынцыяцыі сучасных палітычных ідэалогій. Беларуская ідэалагічная дактрына ў выглядзе нацыянальнай ідэі.


07.00.02 - айчынная гісторыя

Айчынная гісторыя - вобласць гістарычных ведаў, якая займаецца даследваннем заканамернасцяў і асаблівасцяў гісторыі Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён у кантэксце еўрапейскай і сусветнай гісторыі, станаўлення яе дзяржаўнасці, распрацоўкай тэорыі і методыкі вывучэння гістарычных працэсаў, гістарыяграфіі і крыніц па праблемах, якія даследуюцца.

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё грамадства на тэрыторыі Беларусі: грамадскі лад, сельская гаспадарка, прамысловасць, шляхі зносін і транспарт, гандль, сродкі сувязі, урбанізацыя, фарміраванне і становішча саслоўяў, класаў.

2. Дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі, іх унутраная і знешняя палітыка, мясцовае кіраванне, класавая барацьба, палітычныя і іншыя партыі, арганізацыі.

3. Рэлігія і царква, становішча і роля асобных канфесій у дзяржаўным і грамадскім жыцці, культурным развіцці, канфесійныя ўзаемаадносіны.

4. Матэрыяльная і духоўная культура, асвета і навука.

5. Фарміраванне этнасаў і нацый на тэрыторыі Беларусі, іх ментальнасць, этнічныя ўзаемаадносіны, нацыянальная культура і нацыянальны рух.

6. Эканамічныя, грамадска-палітычныя і культурныя сувязі Беларусі з іншымі краінамі12.00.01 - тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя прававых вучэнняў

1. Даследванні сутнасці, зместу і формы права, заканамернасцяў яго ўзнікнення, развіцця і функцыянавання.

2. Роля дзяржавы і права ў забеспячэнні правоў і свабод чалавека.

3. Сучасныя тэндэнцыі ў развіцці дзяржавы і права.

Даследванне гісторыі канцэптуальных прававых і палітычных ідэй і тэорый, заканамернасцяў іх узнікнення і развіцця.

13.00.02 - тэорыя і методыка навучання і выхавання (гісторыя)

1. Распрацоўка канцэпцый зместу навучальных прадметаў на розных узроўнях навучання.

2. Канструяванне зместу, метадаў і арганізацыйных формаў навучання ва ўмовах трансфармацыі, інфарматызацыі і глабалізацыі грамадскіх, культурных і адукацыйных працэсаў.

23.00.04 - палітычныя праблемы міжнародных сістэм і глабальнага развіцця

1. Гістарычная эвалюцыя сістэмы міжнародных зносінаў.

2. Месца Рэспублікі Беларусь у сістэме міжнародных зносінаў. Знешняя палітыка і дыпламатыя Рэспублікі Беларусь.

24.00.01 - тэорыя і гісторыя культуры

Праблемы кроскультурнай камунікацыі, нацыянальнае і агульначалавечае ў культуры, спецыфіка культуры Беларусі.

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ МАГІСТАРСКАЙ ДЫСЕРТАЦЫІ


Тэма магістарскай дысертацыі “Роля прадвадзіцеляў дваранства беларускіх і літоўскіх губерняў у працэсе падрыхтоўкі і рэалізацыі сялянскай рэформы 1861 г.”.

З прэзентацыяй можна азнаёміцца па адрасу http://vlasovets-evgenij.narod.ru/ (спасылка “прэзентацыя магістарскага праекту”).З друкаванай версіяй прэзентацыі можна азнаёміцца ў “Дадатку”.

СПІС ЛІТАРАТУРЫ ДА ВЫПУСКНОЙ ПРАЦЫ

 1. Алешин, Л.И. Информационные технологии : учебное пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Маркет ДС, 2008. – 382 c.

 2. Волоха, А.В. Microsoft Word 2003. Новый подход к форматам данных / А.В. Волоха. – М.: Фолио, 2004. – 430 с.

 3. Гурин Н.И. Работа с Базами Данных СУБД Access: Учебно-методическое пособие для аспирантов и студентов всех специальностей / Н.И. Гурин. – Мн.: БГТУ, 2002. – 65 с.

 4. Гусев, В.С. Google: эффективный поиск информации в Интернет / В.С. Гусев. – М.: Диалектика, 2006. – 240 с.

 5. Историческая информатика: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Сидорцова, Л. И. Бородкина. Минск: Веды, 1998. - 316 с.

 6. Краткие паспорта специальностей / Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа: http://www.vak.org.by/index.php?go=Box&in=cat&id=1. – Дата праверкі: 29.12.2008.

 7. Липницкая, О.Л. Учебно-методический комплекс по исторической информатике. Базовый курс : Обработка и анализ статистических и структурированных исторических источников средствами электронных таблиц и систем управления базами данных / О.Л. Липницкая, Е.Э. Попова. – Минск : БГУ, 2002. – 140 с.

 8. Сидорцов, В.Н. Методология истории : количественные методы и информационные технологии : Учеб.–метод. пособие / В.Н. Сидорцов. – Минск : БГУ, 2003. – 143 с.

 9. Хольцшлаг, М.Е. Языки HTML и CSS : для создания Web-сайтов : [учебное пособие : перевод с английского] / М. Хольцшлаг. – Москва : Триумф, 2007. – 303 с.

ДАДАТАК


ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ

(Уласавец Яўген) Хто быў віленскім губернскім прадвадзіцелем дваранства ў 1855-1878 гг.:А. Лапа

Я. Прышыньскі

А. Дамейка

Я. Снарскі

С. Любамірскі
(Уласавец Яўген) Лепельскі павятовы прадвадзіцель Ф. Багушэвіч валодаў маёнткам:Якавічы

Баранава

Вацлавава

Гальшаны

ГаўяПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал