Белорусские народные игры и их роль в воспитании детейДата канвертавання14.07.2016
Памер37.14 Kb.
ТыпДипломная работа
РЕФЕРАТ

Дехтяр Натальи Владимировны

Тема: Белорусские народные игры и их роль в воспитании детей.

Объем дипломной работы 56 страницы. Список источников и литературы 58 наименования. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы.

Ключевые слова: НАРОДНЫЕ ИГРЫ, ЭТНОПЕДАГОГИКА, ФИЗИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР, ШКОЛЬНИКИ И ДОШКОЛЬНИКИ, СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Объект исследования – белорусские народные игры.

Предмет исследования – роль народных игр в воспитании.

Цель дипломной работы – определить роль белорусских народных игр в воспитании детей.

Дипломная работа подготовлена на основе принципов историзма, объективности и ценностного подхода. Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы (обобщение и сравнение, анализ и синтез, дедуктивный и индуктивный) и комплекс методов исторической науки (классификации, историко-генетический, компаративный), а также этнологический - метод полевых исследований.Полученные результаты. В результате исследования были рассмотрены этимология слова «игра» и классификации белорусских народных игр. Старославянское и старобелорусское слово «игра» в славянских языках употреблялось в значении «развлечение», «танец», «игра». Сегодня понятие «игра» отошло от своего древнего значения - «пение с пляской» и представляется наиболее верным характеризовать игру как занятие с целью развлечения, основанное на известных условиях или подчиненное определенным правилам.

Удалось выявить роль народных игр в воспитании детей. Они дают первый толчок направлению характера, склада ума ребёнка. В играх развиваются органы движения и ощущений ребёнка, его внимание и воображение, догадливость, подражание и творчество, социальные чувства, подчинение законам и т.д.

В работе удалось проследить, что многие белорусские народные игры и их варианты доступны современным дошкольникам и школьникам. Их можно с использовать в работе с детьми во время прогулок на свежем воздухе, на больших переменах, в качестве физкультминутки и т.д.


SUMMARY

Dehtyar Natalia

Subject: Belarusian folk games and their role in the upbringing of children.

The volume of the thesis 56 pages. List of sources and literature of 58 names. The work consists of an introduction, four chapters, conclusion and bibliography.

Keywords: folk games, pedagogy, physical and moral education, CLASSIFICATION OF GAMES, school children and preschoolers, modern education.

The object of study - the Belarusian folk games.

Subject of research - the role of folk games in education.

The aim of the thesis - to define the role of the Belarusian folk games in the upbringing of children.

The diploma is prepared on the basis of the principles of historicism, objectivity and value approach. The methodological basis of the study constitute scientific methods (compilation and comparison, analysis and synthesis, deductive and inductive) and a set of historical science methods (classification, historical and genetic, comparative) and ethnological - method of field research.

Results. The study examined the etymology of the word "game" and the classification of the Belarusian folk games. Old Slavonic and the Old Belarusian word "game" in the Slavic language was used in the sense of "entertainment", "dance", "game". Today, the concept of "game" has moved away from its ancient values ​​- "singing with the dance" and is the most faithful to characterize the game as an activity for the purpose of entertainment, based on certain conditions and subject to certain rules.

It was possible to identify the role of the national games in physical training of children. They give the first impulse towards nature, warehouse child's mind. In games organs of motion and sensation of the child develop his attention and imagination, shrewdness, imitation and creativity, social feelings, the subordination of law, etc.

The paper managed to trace that many Belarusian folk games and modern options available to preschoolers and schoolchildren. They can be used in work with children during outdoor exercise on the big changes etc.РЭФЕРАТ

Дзяхцяр Наталлі Уладзіміраўны

Тэма: Беларускія народныя гульні і іх ролю ў выхаванні дзяцей.

Аб'ём дыпломнай працы 56 старонак. Спіс крыніц і літаратуры 58 наймення. Праца складаецца з ўводзін, чатырох частак, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры.

Ключавыя словы: НАРОДНЫЯ ГУЛЬНІ, ЭТНАПЕДАГОГІКА, ФІЗІЧНАЕ І МАРАЛЬНАЕ ВЫХАВАННЕ, КЛАСІФІКАЦЫЯ ГУЛЬНЯЎ, ШКОЛЬНІКІ І ДАШКОЛЬНІКІ, СУЧАСНАЯ АДУКАЦЫЯ.

Аб'ект даследавання - беларускія народныя гульні.

Прадмет даследавання - роля народных гульняў у выхаванні.

Мэта дыпломнай працы - вызначыць ролю беларускіх народных гульняў у выхаванні дзяцей.

Дыпломная праца падрыхтавана на аснове прынцыпаў гістарызму, аб'ектыўнасці і каштоўнаснага падыходу. Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя метады (абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз, дэдуктыўны і індуктыўны) і комплекс метадаў гістарычнай навукі (класіфікацыі, гісторыка-генетычны, кампаратыўны), а таксама этналагічны - метад палявых даследаванняў.

Атрыманыя вынікі. У выніку даследавання былі разгледжаны этымалогія слова «гульня» і класіфікацыі беларускіх народных гульняў. Стараславянскае і старабеларускай «гульня» у славянскіх мовах ўжывалася ў значэнні «забаўка», «танец», «гульня». Сёння паняцце «гульня» адышло ад свайго старажытнага значэння - «спевы з скокамі» і ўяўляецца найбольш верным характарызаваць гульню як занятак з мэтай забавы, заснаванае на вядомых умовах або падпарадкаванае пэўных правілах.Атрымалася выявіць ролю народных гульняў у выхаванні дзяцей. Яны даюць першы штуршок кірунку характару, склада розуму дзіцяці. У гульнях развіваюцца органы руху і адчуванняў дзіцяці, яго ўвагу і ўяўленне, здагадлівыя, перайманне і творчасць, сацыяльныя пачуцці, падпарадкаванне законам і г.д.

У працы атрымалася прасачыць, што многія беларускія народныя гульні і іх варыянты даступныя сучасным дашкольнікам і школьнікам. Іх можна з выкарыстоўваць у працы з дзецьмі падчас шпацыраў на свежым паветры, на вялікіх перапынках, у якасці фізкультхвілінкі і г.д.
: bitstream -> 123456789 -> 153889
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка