Бібліяграфія твораў прафесара юхо І. Астаронка1/2
Дата канвертавання15.05.2016
Памер352.04 Kb.
  1   2

БІБЛІЯГРАФІЯ ТВОРАЎ ПРАФЕСАРА ЮХО І. А.


Манаграфіі, выданні, падрыхтаваныя ў сааўтарстве, часткі ў калектыўных манаграфіях:

 1. Юхо, И.А. Законодательные акты об административных штрафах: сб. документов / Юрид. Комиссия при Совете Министров Белорусской ССР ; И.А. Юхо, Н.А. Столяр, Л.И. Козляк. – Минск : Беларусь, 1964. – 219 с.

 2. Юхо, Я.А. Уз’яднанне беларускага народа ў адзінай Савецкай дзяржаве – завяршаючы этап тэрытарыяльнай кансалідацыі беларускай сацыялістычнай нацыі / Я.А. Юхо // Фарміраванне і развіццё беларускай сацыялістычнай нацыі / З.У. Доктараў [і інш.] ; рэдкал.: П.Ф. Глебка [і інш.] ; Акад. навук БССР, Ін-т филасофіі. – Мінск : АН БССР, 1958. – С. 129–143.

 3. Галаўко, А.А. Мясцовыя Советы – арганізатары калгаснай вытворчасці: з вопыту работы мясцовых Советаў Беларусі (1953–1956 гг.) / А.А. Галаўко, Я.А. Юхо. – Мiнск. : Дзяржвыд. БССР. Рэд. паліт. літ., 1957. – 135 с.

 4. Юхо, И.А. Установление советской власти в западных областях Белоруссии и воссоединение белорусского народа в едином советском социалистическом государстве / И.А. Юхо // Очерки истории государства и права БССР / редкол.: Б.Е. Бабицкий [и др.]; И.А. Юхо (отв. ред.). – Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1969. – Вып. 2. – Гл. 2. – С. 71–97.

 5. Юхо, И.А. Гражданское процессуальное право И.А. Юхо // Очерки истории государства и права БССР / редкол.: Б.Е. Бабицкий [и др.] ; И.А. Юхо (отв. ред.). – Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1969. – Вып. 2. – Гл. 6. – С. 308–312.

 6. Юхо, И.А. Законодательные акты / И.А. Юхо, С.Ф. Сокол // Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии (до 1917 г.) / Акад. наук БССР, Ин-т философии и права ; редкол.: К.П. Буслов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Наука и техника, 1973. – Гл. 2. – С. 85–89.

 7. Юхо, И.А. Социально-политические и правовые идеи / И.А. Юхо, С.Ф. Сокол // Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии (до 1917 г.) / Акад. наук БССР, Ин-т философии и права ; редкол.: К.П. Буслов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Наука и техника, 1973. – Гл. 2. – С. 73–85.

 8. Юхо, И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI веке / И.А. Юхо. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1978. – 144 с.

 9. Юхо, Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка / Я.А. Юхо. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 52 с.

 10. Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я.А. Юхо ; пад рэд. Т.Ф. Есіпенкі. – Мінск : Беларусь, 1991. – 238 с.

 11. Юхо, Я. За вольнасць нашу і вашу [Тадэвуш Касцюшка] : урывак з нарыса / Я. Юхо / Бацькаўшчына : зб. гіст. літ. : для сярэд. і ст. шк. узросту / уклад., прадмова С.С. Панізніка. – Мiнск. : Юнацтва, 1994. – С. 96–98.

 12. Юхо, Я.А. "Нарадзіўся я ліцьвінам...": Тадэвуш Касцюшка / Я.А. Юхо, У. Емяльянчык. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994. – 68 с.

 13. Юхо, Я. Наш нацыянальны герой [Т. Касцюшка, 1745–1817] / Я. Юхо // Сыны і пасынкі Беларусі: зб. нарысаў / С.В. Барыс, С.В. Тарасаў, Г.А. Ланеўскі [і інш.] ; уклад. С.В. Барыс. – Мінск : Полымя, 1996. – С. 95–134.

 14. Юхо, И.А. Правовая культура [XII–XIX вв.] / И.А. Юхо // Очерки истории науки и культуры Беларуси [IX–начало ХХ вв.] – Мн., 1996. – С.129–145.

 15. Юхо, Я.А. Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права феадальнай Беларусі [XII–XX стст.] / Я.А. Юхо / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі і права, Беарус. недзярж. ін-т правазнаўства. – Мінск : Права і эканоміка, 1999. – Ч. 1 : Дзяржаўнасць i права Беларусi са старажытных часоў да канца XVI стагоддзя. – 99 с.

 16. Юхо, И.А. История юридической науки Беларуси / И.А. Юхо, С.К. Сокол ; Белорус. негос. ин-т правоведения. – Мн. : НО ООО «БИП-С», 2000. – 95 с.

 17. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года / Т.I. Доўнар, У.М. Сатолін, Я.А. Юхо ; рэдкал.: Т.І. Дроўнар [і інш.]. – Мн.: Тэсей, 2003. – 250 с.

 18. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The history of the belarusan Nation and State / М. Біч, Р. Гарэцкі, У. Конан [і інш.] ; рэдкал.: У. Арлоў [і інш.] ; перакл. на англ. А. Бурсаў. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2005. – 440 с.

 19. Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The history of the belarusan Nation and State / М. Біч, Р. Гарэцкі, У. Конан [і інш.] ; рэдкал.: У. Арлоў [і інш.] ; перакл. на англ. А. Бурсаў. – Мінск : Медисонт, 2006. – 440 с.

Падручнікі, навучальныя дапаможнікі і вучэбна-метадычныя працы і матэрыялы:

 1. Юхо, И.А.Программа по истории государства и права БССР. / И.А. Юхо, Б.Е. Бабицкий. – Мн.: Высш. школа, 1964. – 17 с.

 2. Юхо, И.А. Общественно-политический строй и право Литовского государства (XIII–XVI вв.) / И.А. Юхо // История государства и права СССР : учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; К.А. Сафроненко (отв. ред.) [и др.]. – М. : Юрид. лит., 1967. – Ч. 1, гл. 10. – С. 238–265.

 3. Юхо, И.А. Воссоединение белорусского народа в едином государстве / И.А. Юхо // История государства и права Белорусской ССР: в 2 т. / редкол.: С.П. Маргунский, И.В. Шабанов, И.И. Потеружа. – Минск: Наука и техника, 1973. – Т. 2 : 1937–1970 гг. – Гл. 1. – С. 17–35.

 4. Юхо, И.А. Воссоединение белорусского народа в едином государстве / И.А. Юхо // История государства и права Белорусской ССР: в 2 т. / Акад. наук БССР, Ин-т философии и права ; редкол.: С.П. Маргунский, И.И. Потеружа, В.Ф. Чигирь. – Минск : Наука и техника, 1976. – Т. 2 : 1937–1875 гг. – Гл. 1. – С. 16–29.

 5. Юхо, И.А. История гражданского процессуального права Белоруссии / И.А. Юхо // Гражданский процесс БССР : учеб. пособие для юрид. вузов : в 4 ч. / авт. кол.: Т.А. Белова, В.Г. Тихиня, В.В. Тиханович [и др.] ; под ред. Н.Г. Юркевича, В.Г. Тихини. – Мiнск : Вышэйш. школа, 1979. – Ч. 1, гл. 2. – С. 28–38.

 6. Юхо, И.А. Великое княжество Литовское (XIII в.–1569 г.) / И.А. Юхо // История государства и права СССР : учеб. для вузов по спец. «Правоведение» : в 2-х ч. / Ф.Н. Ахмедов, Л.В. Дюков, А.Ж. Жакипова [и др.] ; под ред. О.И. Чистякова, И.Д. Мартысевича. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – Ч. 1, гл. 9. – С. 111–119.

 7. Юхо, И.А. Методические указания по выполнению контрольных работ и планы семинарских занятий по Истории государства и права БССР/ Т.И. Довнар, И.А. Юхо. – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1988. – 13 с.

 8. Юхо, И.А. Методические рекомендации по истории компартии Белоруссии и государства и права республики / И.А. Юхо, Т.И. Довнар, Л.П. Максимова. – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1989. – 73 с.

 9. Юхо, Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапам. / Я.А. Юхо. – Мiнск : Універсітэцкае, 1992. – 270 с.

 10. Юхо, И.А. Великое княжество Литовское (XIII в.–1569 г.) / И.А. Юхо // История отечественного государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение» // В.В. Абашмадзе, Л.В. Дюков, Ю.А. Егоров [и др.] ; под ред. О.И. Чистякова. – 2-е изд., перераб. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – Ч. 1., гл. 9. – С. 135–145.

 11. Учебное пособие по истории государства и права Республики Беларусь : для студентов спец. 02.11.02.06 / Союз юристов Респ. Беларусь, Белорус. ин-т правоведения, Каф. конституц. и фин. права ; авт.-сост.: И.А. Юхо, Л.К. Сокол. – Минск : Высш. школа, 1994. – Ч. 1. – 83 с.

 12. Учебное пособие по истории государства и права Республики Беларусь [1930–1945 гг.] / Белорус. негос. ин-т правоведения, Каф. конституц. и фин. права ; авт.-сост.: И.А. Юхо, Л.К. Сокол. – Минск : Высш. школа, 1995. – Ч. 2. – 67 с.

 13. Юхо, И.А. Великое княжество Литовское (XIII в.–1569 г.) / И.А. Юхо // История отечественного государства и права СССР : учебник / В.В. Абашмадзе, Л.В. Дюков, Ю.А. Егоров [и др.] ; под ред. О.И. Чистякова, И.Д. Мартысевича. – М. : Изд-во БЕК, 1996. – Ч. 1, гл. 9. – С. 131–140.

 14. Юхо, Я. З гісторыі дзяржаўнасці / Я. Юхо // Беларусазнаўства : навуч. дапам. / пад рэд. П. Брыгадзіна. – Мн. : Завігар, 1997. – Раздз. ІІІ. – С. 40–53.

 15. Юхо, Я. З гісторыі дзяржаўнасці / Я. Юхо // Беларусазнаўства : навуч. дапам. / П. Брыгадзін, Л. Лойкi, Э. Дубянецкі [і інш.] ; пад рэд. П. Брыгадзіна ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : Завігар, 1998. – Раздз. ІІІ. – С. 40–53.

 16. Юхо, Я.А. Вучэбны дапаможнік па гісторыі дзяржавы і права Рэспублікі Беларусь: [1946–1985 гг.] : [у 3 ч.] / Я.А. Юхо, Л.К. Сокал ; Беларус. недзярж. ін-т правазнаўства, Каф. тэорыі і гісторыі права. – Мінск, 1998. – Ч. 3. – 100 с.

 17. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах: (Са старажытных часоў да нашых дзён) : вучэб. дапам. / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо; пад агул. рэд. А.Ф. Вішнеўскага ; М-ва ўнутр. спраў Беларусі, Акад. МУС. – Мінск : Акад. МУС, 1998. – 310 с.

 18. Круталевіч, В.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.) : вучэб. дапам. для студэнтаў юрыд. і гіст. спецыяльнасцяў ВНУ / В.А. Круталевіч, Я.А. Юхо. – Мінск : Беларус. навука, 1998. – 237 с.

 19. Круталевіч, В.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.) : вучэб. дапам. для студэнтаў юрыд. і гіст. спецыяльнасцей ВНУ / В.А. Круталевіч, Я.А. Юхо. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2000. – 237 с.

 20. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. праграма для ВНУ па спец. 09.01.00 – «Правазнаўства» / склад. Т.І. Доўнар, Я.А. Юхо. – Мінск : БДУ, 2000. – 23 с.

 21. Дагаворы і граматы як крыніцы беларускага феадальнага права : дапам. для студэнтаў юрыд. фак. / Беларус. дзярж. ун-т ; Каф. тэорыі і гісторыі дзяржавы і права ; Я. Юхо, А. Абрамовіч, Т. Доўнар [і інш.];– Мінск : БДУ, 2000. – 127 с.

 22. Юхо, І. А. Праграма па гісторыі дзяржавы і права Беларусі : для студ. юрыдычнага фак. / I.А.Юхо, Т.I.Доунар. – Мінск: БДУ, 2000. – 22 с.

 23. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапам : у 2 ч. / Я.А. Юхо. – Мінск : РІВШ БДУ, 2000. – Ч. 1. –352 с.

 24. Юхо, И.А. Великое княжество Литовское (XIII–XVI вв.) / И.А. Юхо // История отечественного государственного и права. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – Ч. 1. – С. 127–140.

 25. Васiлевiч Р.А., Гiсторыя канстытуцыйнага права Беларусi / Р.А. Васілевіч, Т.I. Доўнар, I.А. Юхо ; рэдкал.: В.М. Гадуноў [і інш.]. – Мiнск : ВТАА “Права і эканоміка”, 2001. – 363 с.

 26. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : дапаможнік : у 2 ч. / Я.А. Юхо. – Мінск : РІВШ БДУ, 2003. – Ч. 2. –275 с.

 27. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах са старажытных часоў да нашых дзён : вучэб. дапам. / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо; пад агул. рэд. А.Ф. Вішнеўскага ; М-ва ўнутр. спраў Беларусі, Акад. МУС. – 2-е выд. – Мінск : Акад. МУС РБ, 2003. – 320 с.

 28. Юхо, I.А. Гiсторыя дзяржавы i права Рэспублiкi Беларусь: паслякастрычнiцкi перыяд : вучэб. дапам. / Я.А. Юхо, Л.К. Сокал ; Беларус. ін-т правазнаўства. – Мінск : НА ТАА “БІП-С”, 2004. – 139 с.

Арткулы ў часопісах

 1. Юхо, І. Хто складаў Літоўскі Статут / І. Юхо // Беларусь. – 1958. – № 3. – С. 31.

 2. Карпик, В.С. К проекту Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик / В.С. Карпик, И.А. Юхо // Сов. гос-во и право. – 1961. – №3. – С. 116–117.

 3. Юхо, И.А. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и ГПК союзных республик / И.А. Юхо // Соц. законность. – 1962. – № 7. – С. 38-43.

 4. Юхо, І. З гісторыі права / І. Юхо // Беларусь. – 1966. – № 5. – С. 28.

 5. Юхо, Я.А. Статуты Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Полымя. – 1966. – № 11. – С. 125–137.

 6. Юхо, И.А. Гражданский процессуальный кодекс Польской Народной республики / И.А. Юхо, С. Курылев // Советская юстиция. – 1967. – № 1. – С. 27-28.

 7. Юхо, І. Грамадскія і прававыя погляды Скарыны / І. Юхо // Полымя. – 1967. – № 6. – С. 175–180.

 8. Юхо, І.А. Уладзімір Пічэта [Старонкі беларус. энцыкл.] / І.А. Юхо // Полымя. – 1967. – № 5. – С. 251–252.

 9. Юхо, Я. Беларусь у новай польскай энцыклапедыі / Я. Юхо // Полымя. – 1968. – № 4. – С. 177–180.

 10. Юхо, Я. Пра назву “Беларусь” / Я. Юхо // Полымя. – 1968. – № 1. – С. 175–182.

 11. Александровіч, Я. Міхайла Цішкевіч (Міхалон Літвін) “Аб норавах татар, літоўцаў і масквіцян” [Старонкі беларус. энцыкл.] / Я. Александровіч (Я. А. Юхо) // Полымя. – 1968. – № 4. – С. 251–252.

 12. Юхо, Я.А. Развіццё юрыдычнай навукі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце [1926– 1995 гг.] / Я.А. Юхо // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1969. – № 1. – С. 3–6.

 13. Юхо, И.А. Владимир Иванович Пичета – первый ректор Белорусского государственного университета / И.А. Юхо // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1972. – № 3. – С. 18-22.

 14. Юхо, Я. Уніі Вялікага княства Літоўскага з Польшчай / Я. Юхо // Полымя. – 1972. – № 1. – С. 207–226.

 15. Юхо, И.А. Развитие юридической науки в БГУ / И.А Юхо // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1978. – № 3. – С.44-48.

 16. Юхо, И.А. Юридическая наука БССР за 60 лет / И.А. Юхо // Правоведение. – 1979. – № 1. – С. 3-10.

 17. Юхо, И.А. В.И. Ленин – основоположник современной правовой науки / И.А. Юхо // Весн. Беларус. дзярж. ун-та, Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права.– 1980. – № 1. – С. 65-66.

 18. Юхо, И.А. Дакументы полацкага феадальнага права / И.А. Юхо // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1983. – № 2. – С. 28-32

 19. Юхо, И.А. Кревская уния / И.А. Юхо // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1985. – № 4. – С. 34-39.

 20. Юхо, И.А. Военное право Белоруссии и Литвы в XVI в. / И.А. Юхо // Весн. Беларус. дзярж. ун-та, Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1987. – № 3. – С. 62-63.

 21. Юхо, Я.А. Скарбніца правовай культуры: аб Статутах Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Полымя. – 1988. – № 12. – С. 166-179.

 22. Юхо, І. «Языком власным права списанные маем…»: да 400-годдзя Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 г. / І. Юхо, М. Прыгодзін // Беларусь. – 1988. – № 12. – С. 18–19.

 23. Юхо, Я.А. Скарына i прававая культура Беларусi / Я.А. Юхо // Спадчына. – 1989. – № 2. – С. 52–54.

 24. Юхо, Я.А. Паходжанне дзяржавы на Беларусi / Я.А. Юхо // Спадчына. – 1990. – № 4. – С. 11–13.

 25. Юхо, Я. Фармаванне тэрыторыі беларусаў / Я. Юхо // Спадчына. – 1991. – № 6. – С. 2–11.

 26. Юхо, Я.А. Беларускія ўурады 1918–1921 гг. і іх паўнамоцтвы: [БНР і БССР] / Я.А. Юхо // Беларус. гіст. час. (Мінск). – 1993. – № 4. – С.63–68.

 27. Юхо, Я.А. Беларускія ўрады 1918–1921 гг. і іх паўнамоцтвы [БНР і БССР]/ Я.А. Юхо // Беларус. гіст. час. (Мінск) – 1993. – № 4. – С. 63–68.

 28. Юхо, Я.А. Развiццё навукi гiсторыi дзяржавы i права ў Беларускiм дзяржаўным унiверсiтэце / Я.А Юхо// Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1995. – № 1. – С. 3-6.

 29. Юхо, I.А Канстытуцыя Рэчы Паспалiтай 3-га мая 1791 г. і Беларусь / Я.А Юхо // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. –1996. – № 3. – С. 85-89.

 30. Юхо, Я.А. Будучыня належыць Льву Талстому/ Я.А Юхо// Res Nova. –1997. – № 1. – С. 8-9.

 31. Юхо, Я. Узнікненне дзяржавы і яе сутнасць : [З гісторыі пытання] / Я. Юхо // Гутарку вялі: В. Кушнер і С. Барыс // Беларус. гіст. час. (Мінск). – 1997. – № 3. – С. 44–50.

 32. Юхо, Я. “… Каждому засобно нинешним и на потом будучим” : [Аб падрыхт. і сутнасці Статута ВКЛ 1566 г.] / Я. Юхо // Беларуская Мінуўшчына (Мінск). – 1997. – № 2. – С. 2–6 ; № 3. – С. 7–11.

 33. Юхо, И.А. Непротивление злу / Я.А Юхо // Всемирная литература. – 1998. – № 1. – С. 153-161.

 34. Юхо, Я.А. Новае паняцце дзяржавы i права / Я.А Юхо // Res Nova. – 1998. – № 2-3. – С. 42.

 35. Юхо, Я. Вялiкая французская рэвалюцыя i Беларусь / Я. Юхо, В. Сажына // Беларус. гіст. час. –1999. – № 2. – С. 24–27.

 36. Юхо, Я. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3 мая 1791 г. і Канстытуцыя Францыі 3 верасня 1791 г.: вопыт параўнальнага даследавання / Я. Юхо, В. Сажына // Грамадзянская альтэрнатыва (Мінск). – 1999. – № 2. – С. 30–35.

 37. Юхо, Я.А. Копныя суды старажытнай Беларусi / Я.А. Юхо // Юстыцыя Беларусi. – 1999. – № 4. – С. 55–59.

 38. Юхо, И.А. Против насилия и террора: Л. Толстой о нравственности в искусстве / И.А. Юхо // Всемирная литература. – 2000. – № 6. – С. 148-165.

 39. Юхо, Я.А. Вытокі дзяржаўнага права Беларусі / Я.А. Юхо // Беларус. гіст. час. (Мінск). – 2001. – № 3. – С. 3–13.

 40. Юхо, Я.А. Дынастыя Вiценевiчаў у Беларусi / Я.А Юхо // Беларус. гіст. час. – 2001. – № 5. – С.46-47.

 41. Юхо, И.А. Юридическая наука в БГУ за 80 лет / И.А. Юхо // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2001. – № 3. – С. 98–99.

 42. Юхо, Я.А. Вялiкая дэмакратычная агульнаеўрапейская рэвалюцыя XX стагоддзя i Беларусь / Я.А. Юхо // Беларус. гіст. час. – 2002. – № 6. – С. 3 – 8.

 43. Юхо, Я.А. Канцэпцыі фарміравання Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Беларус. гіст. час. – 2003. – № 9. – С. 10-12.

 44. Юхо, Я.А. Старажытныя каранi Беларусі / Я.А. Юхо // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2003. – Вып. 14. – С. 3–15.

 45. Юхо, Я.А. Гiстарычныя каранi назвы Беларусь / Я.А Юхо// Беларус. гіст. час. – 2004. – № 6. – С. 39-43.

 46. Юхо, Я.А. Міжнародныя дагаворы сярэдневяковай Беларусі / Я.А. Юхо // Беларус. гіст. час. – 2004. – № 11. – С. 3-10.

Артыкулы з энцыклапедый:

 1. Юхо, Я.А. Актавыя кнiгi / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл.: у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 1. – С. 202–203.

 2. Юхо, Я.А. Акты Лiтоўска-Рускай дзяржавы / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 1. – С. 204.

 3. Юхо, Я.А. Артыкулы вайсковыя / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 1. – С. 458.

 4. Юхо, Я.А. Асабiстая унiя / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 1. – С. 499.

 5. Юхо, Я.А. Астрожскiя / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 1. – С. 541.

 6. Юхо, Я.А. Белая Русь / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 2. – С. 274–275.

 7. Юхо, Я.А. Валюмiна Легум / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл.: у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 2. – С. 586.

 8. Юхо, Я.А. Вiленска-Радамская унiя 1401 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 3. – С. 82.

 9. Юхо, Я.А. Воласць / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 3. – С. 150.

 10. Юхо, Я.А. Вялiкае княства Лiтоўскае / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 3. – С. 232–240.

 11. Юхо, Я.А. Гардзельская ўнiя 1413 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 3. – С. 345.

 12. Юхо, Я.А. Звычаёвае права / Я.А. Юхо// Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 4. – С. 547.

 13. Юхо, Я.А. Казiмiраў прывiлей 1447 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 5. – С. 227.

 14. Юхо, Я.А. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 5. – С. 387–388.

 15. Юхо, Я.А. Каптуровы суд / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 5. – С. 414.

 16. Юхо, Я.А. Копны суд / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 6. – С. 72.

 17. Юхо, Я.А. Крэўская унiя 1385 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 6. – С. 162.

 18. Юхо, Я.А. Люблiнская унiя 1569 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 6. – С. 459.

 19. Юхо, Я.А. Маршалак / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 7. – С. 47.

 20. Юхо, Я.А. Мiнскае ваяводства / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 7. – С. 221.

 21. Юхо, Я.А. Мiхалон Лiтвiн / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 7. – С. 269.

 22. Юхо, Я.А. Пагадненне 1408 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 7. – С. 593.

 23. Юхо, Я.А. Падкаморскi суд / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 8. – С. 7.

 24. Юхо, Я.А. Падскарбi / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 8. – С. 81.

 25. Юхо, Я.А. Прывiлеi / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 8. – С. 594.

 26. Юхо, Я.А. Рада Вялiкага княства Лiтоўскага / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 9. – С. 22.

 27. Юхо, Я.А. Сейм, сойм / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 9. – С. 466.

 28. Юхо, Я.А. Служэбнiкi / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 9. – С. 591–592.

 29. Юхо, Я.А. Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1529 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 10. – С. 58.

 30. Юхо, Я.А. Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1566 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 10. – С. 58.

 31. Юхо, Я.А. Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 10. – С. 58.

 32. Юхо, Я.А. Суд земскi / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл.: у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 10. – С. 104.

 33. Юхо, Я.А. Судзебнiк 1468 г. / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 10. – С. 108.

 34. Юхо, Я.А. Унiя / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 10. – С. 474.

 35. Юхо, Я.А. Юрыдычная навука / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 11. – С. 514–515.

 36. Юхо, Я.А. Юрыдычная навука / Я.А. Юхо // Беларус. сав. энцыкл. : у 12 т. – Мiнск, 1974. – Т. 12. – С. 438–439.

 37. Юхо, Я.А. Актавыя кнігі / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т.1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 61.

 38. Юхо, Я.А. Белая Русь / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 107–108.

 39. Юхо, Я.А. Бужане / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 126.

 40. Юхо, Я.А. Вялікі князь / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 183.

 41. Юхо, Я.А. Гарадзельская ўнія 1413 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 186.

 42. Юхо, Я.А. Дагавор 1229 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 229.

 43. Юхо, Я.А. Дагавор 1338 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 229.

 44. Юхо, Я.А. Дваранін / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 231.

 45. Юхо, Я.А. Дэкларацыі народнага сходу Захадняй Беларусі / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 257.

 46. Юхо, Я.А. Заканадаўчая ўлада / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 273.

 47. Юхо, Я.А. Закладнікі / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т.1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 273.

 48. Юхо, Я.А. Закупы / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 273.

 49. Юхо, Я.А. Замкавы суд / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 273.

 50. Юхо, Я.А. Земскі суд / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 281.

 51. Юхо, Я.А. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 313.

 52. Юхо, Я.А. Копны суд / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 338.

 53. Юхо, Я.А. Крымінальнай ўлажэнне 1903 / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 345.

 54. Юхо, Я.А. Крэўскае княства / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 347.

 55. Юхо, Я.А. Крэўская ўнія 1385 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 348.

 56. Юхо, Я.А. Люблінская ўнія 1569 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 348.

 57. Юхо, Я.А. Міравы суд / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 424.

 58. Юхо, Я.А. Падкаморы / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 449.

 59. Юхо, Я.А. Прывілеі / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 581.

 60. Юхо, Я.А. Прывілей 1447, Казіміраў прывілей / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 581.

 61. Юхо, Я.А. Руская праўда / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 610.

 62. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 660.

 63. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 660.

 64. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя. – Мінск, 1978. – Т.1. Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 660–661.

 65. Юхо, Я.А. Судзебная рэформа 1864 г. / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 665.

 66. Юхо, Я.А. Харужны / Я.А. Юхо // Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1978. – Т. 1 : Гісторыя. Грамадскі і дзяржаўны лад. Заканадаўства і права. Адміністратыўна-тэрытарыяльнае дзяленне. Населеныя пункты. Міжнародныя сувязі. – С. 678.

 67. Юхо, Я.А. Дзяржаўнае кіраванне / Я.А. Юхо // Францыск Скарына і яго час : энцыкл. даведнік / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.), Г.Я. Галенчанка, А.І. Жураўскі [і інш.]. – Мінск : БелСэ, 1988. – С. 321–323.

 68. Юхо, Я.А. Полацкае права / Я.А. Юхо // Францыск Скарына і яго час : энцыкл. даведнік / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.), Г.Я. Галенчанка, А.І. Жураўскі [і інш.]. – Мінск : БелСэ, 1988. – С. 453–455.

 69. Юхо, Я.А. “Рыцарскае права” / Я.А. Юхо // Францыск Скарына і яго час : энцыкл. даведнік / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.), Г.Я. Галенчанка, А.І. Жураўскі [і інш.]. – Мінск : БелСэ, 1988. – С. 475.

 70. Падокшын, С.А. Светапогляд Ф. Скарыны / С.А. Падокшын, У.М. Конан, Я.А. Юхо // Францыск Скарына і яго час : энцыкл. даведнік / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.), Г.Я. Галенчанка, А.І. Жураўскі [і інш.]. – Мінск : БелСэ, 1988. – С. 482–487.

 71. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 / Я.А. Юхо // Францыск Скарына і яго час : энцыкл. даведнік / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.), Г.Я. Галенчанка, А.І. Жураўскі [і інш.]. – Мінск : БелСэ, 1988. – С. 509.

 72. Юхо, Я.А. Суды / Я.А. Юхо // Францыск Скарына і яго час : энцыкл. даведнік / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.), Г.Я. Галенчанка, А.І. Жураўскі [і інш.]. – Мінск : БелСэ, 1988. – С. 512–513.

 1. Юхо, И.А. Государственное управление / И.А. Юхо // Франциск Скорина и его время : энцикл. справ. / Белорус. сов. энцикл. ; редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.), Г.Я. Голенченко, А.И. Журавский [и др.]. – Минск : БелСЭ, 1990. – С. 299–301.

 1. С.А. Падокшин. Мировоззрение Ф. Скорины / С.А. Падокшин, В.М. Конон, И.А. Юхо // Франциск Скорина и его время : энцикл. справ. / Белорус. сов. энцикл. ; редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.), Г.Я. Голенченко, А.И. Журавский [и др.]. – Минск : БелСЭ, 1990. – С. 421–425.

 1. Юхо, И.А. Полоцкое право / И.А. Юхо // Франциск Скорина и его время : энцикл. справ. / Белорус. сов. энцикл. ; редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.), Г.Я. Голенченко, А.И. Журавский [и др.]. – Минск : БелСЭ, 1990. – С. 468–469.

 2. Юхо, И.А. “Рыцарское право” / И.А. Юхо // Франциск Скорина и его время : энцикл. справ. / Белорус. сов. энцикл. ; редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.), Г.Я. Голенченко, А.И. Журавский [и др.]. – Минск : БелСЭ, 1990. – С. 494.

 3. Юхо, И.А. Статут Великого княжества Литовского 1529 / И.А. Юхо // Франциск Скорина и его время : энцикл. справ. / Белорус. сов. энцикл. ; редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.), Г.Я. Голенченко, А.И. Журавский [и др.]. – Минск : БелСЭ, 1990. – С. 525.

 4. Юхо, И.А. Суды / И.А. Юхо // Франциск Скорина и его время : энцикл. справ. / Белорус. сов. энцикл. ; редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.), Г.Я. Голенченко, А.И. Журавский [и др.]. – Минск : БелСЭ, 1990. – С. 528–529.

 1. Юхо, Я.А. Статут і развіццё прававой думкі / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 28–38.

 2. Юхо, Я.А. Акты Літоўска-Рускай дзяржавы / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 458.

 3. Юхо, Я.А. Белая Русь / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 464.

 4. Юхо, Я.А. Валюміна Легум / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 467.

 5. Юхо, Я.А. Гарадзельская унія 1413 / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 474.

 6. Юхо, Я.А. Звычаёвае права / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 486–488.

 7. Юхо, Я.А. Люблінская унія 1569 / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 498.

 8. Юхо, Я.А. Маршалак / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 501.

 9. Юхо, Я.А. Падкаморы / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 509.

 10. Юхо, Я.А. Падскарбі / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 509.

 11. Юхо, Я.А. Полацкае права / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 514–515.

 12. Юхо, Я.А. Пратэстацыя / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 517–518.

 13. Юхо, Я.А. Прывілеі / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 518.

 14. Юхо, Я.А. Рада Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 520.

 15. Юхо, Я.А. Русіны / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 521–522.

 16. Юхо, Я.А. Рыцарскае права / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 522.

 17. Юхо, Я.А. Сейм / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 525.

 18. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 529–530.

 19. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 530.

 20. Юхо, Я.А. Судзебнік 1468 / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 532–533.

 21. Юхо, Я.А. Унія / Я.А. Юхо // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал. : І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : БелСЭ, 1989. – С. 538.

 22. Юхо, Я.А. Абласныя прывілеі / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал. : М.В. Біч [і інш.] ; прадм. М. Ткачова. – Мн. : БелЭн, 1993. – Т. 1 : А–Беліца. – С. 14.

 23. Юхо, Я.А. Агульназемскія прывілеі / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал. : М.В. Біч [і інш.] ; прадм. М. Ткачова. – Мн. : БелЭн, 1993. – Т. 1 : А–Беліца. – С. 41– 42. 24. Юхо, Я.А. Акты паўстання Касцюшкі / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал. : М.В. Біч [і інш.] ; прадм. М. Ткачова. – Мн. : БелЭн, 1993. – Т. 1 : А–Беліца. – С. 87.

 25. Юхо, Я.А. Астрожскія / Я.А. Юхо, В.Л. Насевіч // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал. : М.В. Біч [і інш.] ; прадм. М. Ткачова. – Мн. : БелЭн, 1993. – Т. 1 : А–Беліца. – С. 223.
 1. Юхо, Я.А. Астроўскі Тодар / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал. : М.В. Біч [і інш.] ; прадм. М. Ткачова. – Мн. : БелЭн, 1993. – Т. 1 : А–Беліца. – С. 225.

 2. Юхо, Я.А. Белая Русь / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал. : М.В. Біч [і інш.] ; прадм. М. Ткачова. – Мн. : БелЭн, 1993. – Т. 1 : А–Беліца. – С. 492–493.

 3. Юхо, Я.А. Валыняне / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] – Мн. : БелЭн, 1994. – Т. 2 : Беліцк–Гімн. – С. 216.

 4. Юхо, Я.А. Віленска-Радамская унія 1401 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] – Мн. : БелЭн, 1994. – Т. 2 : Беліцк–Гімн. – С. 274–275.

 5. Юхо, Я.А. Віцебскае права / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] – Мн. : БелЭн, 1994. – Т. 2 : Беліцк–Гімн. – С. 321.

 6. Юхо, Я.А. Гарадзельская унія 1413 г. / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] – Мн. : БелЭн, 1994. – Т. 2 : Беліцк–Гімн. – С. 470.

 7. Юхо, Я.А. Гарадзельскі прывілей 1413 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] – Мн. : БелЭн, 1994. – Т. 2 : Беліцк–Гімн. – С. 470.

 8. Юхо, Я.А. “Гаспадар” / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] – Мн. : БелЭн, 1994. – Т. 2 : Беліцк–Гімн. – С. 496–497.

 9. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 37–38.

 10. Юхо, Я.А. Глякоўскі Станіслаў / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 54.

 11. Юхо, Я.А. Граматы / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: у 6 т. – Мінск Мінск: Беларуская энцыклапедыя ім. Пятруся Броўкі, 1996. – Т. 3. – С. 114.

 12. Юхо, Я.А. Грамата на Магдэбургскае права / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 115.

 13. Юхо, Я.А. Дагавор 1229 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 191–192.

 14. Юхо, Я.А. Дагавор 1338 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 192.

 15. Юхо, Я.А. Дагаворныя граматы / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 192–193.

 16. Юхо, Я.А. Дзяржава / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 237–238.

 17. Юхо, Я.А. Дзяржаўны суверэнітэт Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 248.

 18. Юхо, Я.А. Звычаёвае права / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3 : Гімназіі – Кадэнцыя. – С. 433–434.

 19. Юхо, Я.А. Мацяёвіцкая бітва 1794 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 5 : М – Пуд. – С. 100.

 20. Юхо, Я.А. Міравы суд / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 5 : М – Пуд. – С. 205.

 21. Юхо, Я.А. Падкаморы / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 5 : М – Пуд. – С. 372–373.

 22. Юхо, Я.А. Полацкае права / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 5 : М – Пуд. – С. 527–528.

 23. Юхо, Я.А. Пратэстацыя / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 5 : М – Пуд. – С. 568.

 24. Юхо, Я.А. Прывілеі / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 5 : М – Пуд. – С. 579.

 25. Юхо, Я.А. Рада Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 48.

 26. Юхо, Я.А. Радца / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 70.

 27. Юхо, Я.А. Руская Праўда / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 141.

 28. Юхо, Я.А. Рыцарскае права / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 160.

 29. Юхо, Я.А. Служэбнікі / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 345.

 30. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 414–415.

 31. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 415–416.

 32. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 416–417.

 33. Юхо, Я.А. Судзебнік 1468 / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 441.

 34. Юхо, Я.А. Трыбунал Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 6, кн. 1 : Пузыны – Усая . – С. 526–527.

 35. Юхо, Я.А. Юрыдычная школа / Я.А. Юхо // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi : у 6 т. / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2003. – Т. 6, кн. 2 : Усвея – Яшын. – С. 281.

 36. Юхо, Я.А. Касцюшка Андрэй Тадэвуш Банавентура (30.11.1745–15.10.1817) / Я.А. Юхо // Асветнікі зямлі Беларускай : энцыкл. даведнік / рэдкал. : Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн. : БелЭн, 2001. – С. 218–223.

 37. Конан, У.М. Скарына (Скарыніч) Францішак (Францыск; 1490?–1551?) / У.М. Конан, С.А. Падокшын, Я.А. Юхо // Асветнікі зямлі Беларускай : энцыкл. даведнік / рэдкал. : Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн. : БелЭн, 2001. – С. 389–398.

 38. Юхо, Я.А. Абласныя прывілеі / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 196.

 39. Юхо, Я.А. Агульназемскія прывілеі / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 204.

 40. Юхо, Я.А. “Акты паўстання Касцюшкі” / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 215.

 41. Юхо, Я.А. Віленскі прывілей 1563 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 434.

 42. Юхо, Я.А. Віцебскае права / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 452.

 43. Юхо, Я.А. Гарадзельская ўнія 1413 / / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 495.

 44. Юхо, Я.А. Гарадзельскі прывілей 1413 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 495–496.

 45. Юхо, Я.А. Гаспадарскі суд / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 516.

 46. Юхо, Я.А. Дагавор 1338 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 568–569.

 47. Юхо, Я.А. Земскі суд / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : БелЭн, 2005. – Т. 1 : Абаленскі–Кадэнцыя. – С. 656.

 48. Юхо, Я.А. Мацяёвіцкая бітва 1794 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 282.

 49. Юхо, Я.А. Падкаморы / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 383–384.

 50. Юхо, Я.А. Пратэстацыя / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 465.

 51. Юхо, Я.А. Прывілеі / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 468

 52. Юхо, Я.А. Рада Вялікага княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 483.

 53. Юхо, Я.А. Радца / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 505.

 54. Юхо, Я.А. Служэбнікі / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 589.

 55. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Лтоўскага 1529 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 630–632.

 56. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Лтоўскага 1566 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 632–633.

 57. Юхо, Я.А. Статут Вялікага княства Лтоўскага 1588 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 633–634.

 58. Юхо, Я.А. Судзебнік 1468 / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 641–642.

 59. Юхо, Я.А. Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага / Я.А. Юхо // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мiнск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – С. 673–674.

Каталог: pub
pub -> Індывідуальныя ўдзельнікі вочнага тура Беларускай юрыдычнай студэнцкай алімпіяды-2012
pub -> Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды – 2008 Намінацыя: Сутнасць прававой інфарматызацыі
pub -> Да ўдзелу ў завочным камандным туры Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 2009 дапушчаны наступныя каманды
pub -> Навучальная установа (факультэт) Колькасць каманд, назвы каманд
pub -> Зводны пратакол камандны залік
pub -> Зводны пратакол індывідуальны залік
pub -> Статыстычная табліца ўдзельнікаў завочнага індывідуальнага тура Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 2008
pub -> Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды – 2008 Намінацыя: Колькасць балаў за завочны тур
pub -> Агееў А. Р. Спіс Навукова-метадычныя работы І публікацыі
pub -> Асноўныя публікацыі: Манаграфіі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал