Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў



Дата канвертавання15.05.2016
Памер214.76 Kb.

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.



http://www.bseu.by elib@bseu.by


Бібліятэка БДЭУ

БЮЛЕТЭНЬ новых паступленняў

выпуск 41 (271)

12.12.2011

Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра літаратуру і аўтарефераты дысертацый, якія паступілі на працягу тыдня ў бібліятэку.

Выпуск змяшчае інфармацыю аб 116 выданняў. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка - 44 назвы, тэхналогіі – 3, права – 23, мастацкая літаратура – 20 і інш.

Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна паказваць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў ў бібліятэцы.


Выберыце патрэбны раздзел:

Прыродазнаўчыя навукі 2

Тэхналогіі 3

Грамадскія навукі ў цэлым 3

Гісторыя 4

Эканоміка 5

Палітыка 11

Права 12

Культура 15

Мовазнаўства 16

Псіхалогія 16

Іншыя рубрыкі 17

Мастацкая літаратура 17





Прыродазнаўчыя навукі




26.89(4Беи)
Г 863
   Гродзенская зямля з вышыні птушынага палёту [Изоматериал] = Гродненская земля с высоты птичьего полета : [фотаальбом] / [аўтары тэксту: А.І. Ласмінскі, У.П. Амелька ; укладанне і фота: А.І. Ласмінскага]. - Минск : Беларусь, 2011. - 323 с. : іл. - Парал. загл. также англ. - На рус., бел. и англ. яз. - ISBN 978-985-01-0900-2 : 82579 р.
Сигла: ф;



26.89(4Беи)
Л 48
   Лепель [Изоматериал] = Lepel : фотоальбом / [сост., авторы текста: Ю.С. Иванов, В.В. Шевченко]. - Минск : Беларусь, 2009. - 141, [2] с. : ил. - Текст парал. на рус. и англ. яз. - ISBN 978-985-01-0849-4 : 16546 р.
Сигла: х;



28.5
Г 201
Гардзей, В.К.
   Малая дзіцячая чырвоная кніга. Ахоўная флора / В. К. Гардзей. - Мінск : Беларусь, 2010. - 150, [3] с. : іл. - ISBN 978-985-01-0888-3 : 36988 р.
Сигла: х;

Тэхналогіі




32.97
О-744
Оскерко, В.С.
   Компьютерные информационные технологии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по экон. спец. В 3 ч. Ч. 2 : Базы данных и знаний / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. - Минск : БГЭУ, 2011. - 226, [1] с. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-985-484-786-3 : 15500 р.
Сигла: п; т; у; ф; ч;



38
Р 939
Рыжевская, М.П.
   Технология строительного производства : учебное пособие для учащихся спец. "Промышленное и гражданское строительство" учреждений, обеспеч. получение сред. спец. образования / М. П. Рыжевская. - 2-е изд., испр. - Минск : Беларусь, 2011. - 357, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце книги. - ISBN 978-985-01-0911-8 : 39048 р.
Сигла: ч;



Автореф.
В 581
Власова, М.В.
   Формирование потребительских свойств и повышение сохраняемости хлеба из пшеничной муки, обогащенного грибными порошками : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. техн. наук : 05.18.15 / М. В. Власова. - Москва, 2011. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24 (13 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;

Грамадскія навукі ў цэлым




60.5
Е 552
Елсуков, А.Н.
   История социологии : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по спец. "Социология" / А. Н. Елсуков, А. Н. Данилов. - Минск : Книжный Дом, 2012. - 574, [1] с. - Библиогр. в конце кн. - Фактическая дата выхода - 2011 г. - ISBN 978-985-17-0358-2 : 66000 р.
Сигла: у; ч;



Автореф.
Б 918
Бурый, В.Е.
   Ресоциализация и социальная адаптация осужденных к лишению свободы : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. Е. Бурый ; УО "Акад. М-ва внутренних дел Республики Беларусь". - Минск, 2010. - 27 с. - Библиогр.: с. 20-24 (35 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Е 745
Ермолицкая, Е.В.
   Разработка моделей методического и информационного обеспечения статистического территориального анализа : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.12 / Е. В. Ермолицкая ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 19-20 (9 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;

Гісторыя




63.3(4Беи)
П 183
Пармузина, И.С.
   Царские охоты в Беловежской пуще. Страницы истории / И. С. Пармузина, Н. Д. Черкас. - Минск : Беларусь, 2009. - 123, [4] с. : ил. - Библиогр. в конце книги. - ISBN 978-985-01-0834-0 : 40170 р.
Сигла: н;



63.3(4Беи)
П 526
   Полоцк. Из пепла столетий [Изоматериал] = Polotsk. From ashers of centuries : [фотоальбом] / [сост. С.В. Пешин ; авт. текста С.В. Тарасов]. - Минск : Беларусь, 2010. - [101] с. : ил. - На рус. и англ. яз. - ISBN 978-985-01-0897-5 : 19930 р.
Сигла: ф;



63.3(4Беи)
С 506
Смирнов, Н.И.
   Василий Мудрый / Н. И. Смирнов. - Минск : Беларусь, 2009. - 334, [1] с., [14] л. ил. - (Серия "Имя"). - ISBN 978-985-01-0819-7 : 17036 р.
Сигла: н;



63.5(4Беи)
К 842
Крук, Я.
   Сімволіка беларускай народнай культуры / Я. Крук. - Мінск : Беларусь, 2011. - 429, [1] с. - Бібліягр.: с. 410-425 (241 назв.). - У вып. дан. аўтар: Крук Іван Іванавіч. - ISBN 978-985-01-0904-0 : 25163 р.
Сигла: ф;



Автореф.
М 482
Мельнікаў, І.В.
   Польская гістарыяграфія этнасацыяльных працэсаў на тэрыторыі Беларусі ў 1861-1914 гг. : аўтарэферат дыссертацыі на саісканне вучон. ступ. канд. гіст. навук : 07.00.09 / І. В. Мельнікаў ; Беларускі дзярж. ун-т. - Мінск, 2011. - 29 с. - Библиогр.: с. 23-26 (22 назвы). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: н;

Эканоміка




65.261
Б 266
Барулин, С.В.
   Налоговый менеджмент : учебник / С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко. - Москва : Дашков и К, 2012. - 331 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 331 (14 назв.). - ISBN 978-5-394-01471-0 : 110880 р.
Сигла: в;



65.263
Н 632
Николаева, И.П.
   Инвестиции : учебник для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" / И. П. Николаева. - Москва : Дашков и К, 2012. - 251, [2] с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в конце кн. - Фактическая дата выхода - 2011 г. - ISBN 978-5-39401410-9 : 94200 р.
Сигла: в;



65.264
П 279
Перчанок, К.Г.
   Фьючерсные спреды: классификация, анализ, торговля / К. Г. Перчанок. - Москва : Дашков и К, 2012. - 284, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 253. - Фактическая дата выхода - 2011 г. - ISBN 978-5-394-01316-4 : 133080 р.
Сигла: в;



65.291.3
Г 59
Годин, А.М.
   Брендинг : учебное пособие / А. М. Годин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2012. - 182 с. : ил. - Библиогр.: с. 180-182 (47 назв.). - Фактическая дата выхода - 2011 г. - ISBN 978-5-394-01149-8 : 49920 р.
Сигла: ч;



65.291.5
С 594
Соколова, О.Н.
   Инновационный менеджмент : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и направлению "Менеджмент" / О. Н. Соколова. - Москва : КноРус, 2012. - 195, [1] с. : ил. - (Limited edition). - Библиогр.: с. 84-85. - Фактическая дата выхода - 2011 г. - ISBN 978-5-406-00919-2 : 184800 р.
Сигла: в;



65.9(2)
С 576
   Содружество Независимых Государств в 2010 году = Commonwealth of Independent States in 2010 : статистический ежегодник / Межгос. стат. комитет Содружества Независимых Государств ; [редкол.: В.Л. Соколин (гл. ред.) и др.]. - Москва : Статкомитет СНГ, 2011. - 588, [1] с. - На англ. и рус. яз. - ISBN 978-5-89078-109-3 : 648000 р.
Сигла: в;



Автореф.
А 64
Ананьев, Д.А.
   Развитие инфраструктуры рынка пивоваренной продукции в Республике Беларусь : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Д. А. Ананьев ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20 (17 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
А 64
Ананьева, О.М.
   Управление устойчивостью системы продовольственного обеспечения : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / О. М. Ананьева. - Саранск, 2011. - 19 с. - Библиогр.: с. 18-19 (12 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Б 267
Барчуков, А.В.
   Финансирование модернизации и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта РФ : автореферат диссертации на соискание учен. степ. докт. экон. наук : 08.00.05, 08.00.10 / А. В. Барчуков. - Хабаровск, 2011. - 50 с. - Библиогр.: с. 42-50 (6 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Б 335
Башлакова, А.П.
   Теневой сектор в экономике и его минимизация мерами государственного регулирования в современных условиях : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.01 / А. П. Башлакова ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2011. - 27 с. - Библиогр.: с. 21-24 (31 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Б 435
Белобродский, А.А.
   Развитие методического обеспечения экономического анализа первичного размещения акций на отечественном рынке : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.12 / А. А. Белобродский. - Воронеж, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Б 794
Боломчук, Б.В.
   Механизм управления диверсификацией деятельности перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса (на примере предприятий пищевой промышленности г. Гомеля) : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Б. В. Боломчук ; Ин-т системных исследований в АПК Нац. акад. наук в Беларуси. - Минск, 2011. - 24, [1] с. - Библиогр.: с. 19-22 (27 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
В 358
Вертай, С.П.
   Формирование стратегии развития предприятий, использующих местные виды природных ресурсов : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / С. П. Вертай ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2010. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20 (18 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
В 676
Волкова, Ю.Б.
   Организация учета и внутрихозяйственного контроля запасов хозяйствующих субъектов : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.12 / Ю. Б. Волкова. - Воронеж, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24 (11 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Г 856
Гринь, Т.А.
   Внутрихозяйственный контроль финансовых результатов организаций промышленности: состояние и направления развития : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.12 / Т. А. Гринь ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20 (12 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Г 942
Гулиев, Мушфиг Ельмар оглы.
   Теория и практика промышленно-инвестиционного сотрудничества нефтедобывающих стран СНГ : автореферат диссертации на соискание учен. степ. докт. экон. наук : 08.00.14 / Гулиев Мушфиг Ельмар оглы. - Санкт-Петербург, 2011. - 43 с. - Библиогр.: с. 39-43 (50 назв). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Д 243
Дворко, О.И.
   Предпосылки развития речного транспорта и выбор экономически целесообразных маршрутов доставки грузов на труднодоступные территории (на примере Республики Саха (Якутия)) : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / О. И. Дворко. - Хабаровск, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24 (14 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Ж 77
Жмаева, И.В.
   Организационно-экономический механизм сбалансированного планирования наукоемкого производства в условиях открытых инноваций : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / И. В. Жмаева. - Москва, 2011. - 30 с. - Библиогр.: с. 30 (8 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
З-143
Загорский, И.О.
   Эффективность организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / И. О. Загорский. - Хабаровск, 2011. - 22 с. - Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
З-166
Зазерская, В.В.
   Организационно-экономический механизм формирования рынка жилищно-коммунальных услуг в Республике Беларусь : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / В. В. Зазерская ; Акад. управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск, 2011. - 25 с. - Библиогр.: с. 19-22 (29 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
И 44
Илларионова, Н.А.
   Методические основы мониторинга социальной ответственности промышленных предприятий : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. А. Илларионова. - Екатеринбург, 2011. - 26 с. - Библиогр.: с. 25 (8 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
К 142
Казанцева, Л.С.
   Особенности эффективного применения аутсоринга на железнодорожном транспорте : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Л. С. Казанцева. - Хабаровск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 23 (14 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
К 367
Кесарчук, Г. С.
   Активізація соціального потенціалу регіону в післякризовий період : автореферат диссертаціі на здобуття навук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.05 / Г. С. Кесарчук ; М-во освіті и науки, молоді та спорту Украіни, Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород, 2011. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-17 (назв.). - Аннотация на укр., рус. англ. яз. - На укр. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Л 24
Лапаева, А.В.
   Налоговое планирование и стимулирование в управлении развитием железнодорожного транспорта : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05, 08.00.10 / А. В. Лапаева. - Хабаровск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 23 (14 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Л 694
Логинов, М.П.
   Ипотека в России: теория, методология, практика : автореферат диссертации на соискание учен. степ. докт. экон. наук : 08.00.10 / М. П. Логинов. - Екатеринбург, 2011. - 41 с. - Библиогр.: с. 36-41 (54 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
М 346
Матрос, О.М.
   Аналіз інвестиційноі діяльності підпріемств: теорія та методологія : автореферат диссертаціі на здобуття наукового ступ. канд. екон. наук : 08.00.09 / О. М. Матрос ; Державний комітет статистики Украіни, Нац. акад. статистики, облиіку та аудиту. - Киів, 2011. - 20 с. - Библиогр.: с. 15-17. - Аннотация на укр., рус. англ. яз. - На укр. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
М 958
Мыцких, Н.П.
   Рыночный институт несостоятельности и банкротства как инструмент антикризисного развития экономики Республики Беларусь : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. П. Мыцких ; Акад. управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск, 2011. - 49 с. - Библиогр.: с. 38-46 (97 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Н 48
Некрасова, О.И.
   Формирование тарифов транспортных предприятий на рынке грузовых железнодорожных перевозок : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / О. И. Некрасова. - Владивосток, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 21-24 (23 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Н 632
Николаева, А.В.
   Формирование инвестиционной политики в черной металлургии : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / А. В. Николаева. - Иркутск, 2011. - 22, [2] с. - Библиогр. в конце книги (17 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Н 645
Никонорова, М.Е.
   Факторинг в системе комплексного финансового обслуживания клиента банка : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.10 / М. Е. Никонорова ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2011. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18 (15 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Н 76
Новоселов, Д.В.
   Банковское кредитование малого предпринимательства в государственно-частном партнерстве : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.10 / Д. В. Новоселов. - Екатеринбург, 2011. - 21 с. - Библиогр.: с. 20-21 (9 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
О-664
Орлов, А.Л.
   Императивы, факторы и стратегии развития транспорта и транзитного потенциала региона (на примере Дальнего Востока РФ) : автореферат диссертации на соискание учен. степ. докт. экон. наук : 08.00.05 / А. Л. Орлов. - Хабаровск, 2011. - 51 с. - Библиогр.: с. 47-51 (53 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
П 224
Пашнева, Н.Е.
   Анализ и идентификация проектных моделей рынка услуг железнодорожного транспорта : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. Е. Пашнева. - Хабаровск, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24 (11 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
П 444
Подобед, Н.А.
   Формирование стратегии развития объектов придорожного сервиса Республики Беларусь : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. А. Подобед ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 17-21 (31 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
П 766
Примшиц, Д.В.
   Направления развития амортизационной политики машиностроительных предприятий Республики Беларусь : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Д. В. Примшиц ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2010. - 24 с. - Библиогр.: с. 19-21 (17 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Р 775
Россоха, Е.В.
   Совершенствование управления стоимостью основных средств на предприятиях лесопромышленного комплекса : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. В. Россоха ; УО "Белорус. гос. технол. ун-т". - Минск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 18-20 (26 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Р 865
Румянцев, М.А.
   Хозяйственные типы и социально-экономические системы: проблемы развития и трансформации : автореферат диссертации на соискание учен. степ. докт. экон. наук : 08.00.01 / М. А. Румянцев ; Санкт-Петербургский ун-т. - Санкт-Петербург, 2011. - 37 с. - Библиогр.: с. 35-37 (31 назв.) и в подстроч. примеч. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
С 244
Свечкин, О.Н.
   Моделирование процесса текущего накопления продукции, реализуемой на потребительском рынке : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.13 / О. Н. Свечкин. - Москва, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 24 (8 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
С 594
Соколов, М.М.
   Совершенствование механизма взаимодействия налогового и амортизационного регулирования в стимулировании инвестиционных процессов : автореферат диссертации на соискание учен. степ. докт. экон. наук : 08.00.10 / М. М. Соколов. - Москва, 2011. - 44 с. - Библиогр.: с. 42-44 (26 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
С 594
Соколова, Г.В.
   Управление процессами развития внешнеэкономического потенциала организаций бизнеса приграничных территорий : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Г. В. Соколова. - Хабаровск, 2011. - 21 с. - Библиогр.: с. 21 (16 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Ф 942
Фукалова, Л.Л.
   Организация и обогащение труда в операционном обслуживании клиентов (на примере банковской деятельности) : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Л. Л. Фукалова. - Томск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 22-23 (11 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Ч-90
Чумакова, Л.В.
   Генезис производственных и программных моделей рынка услуг железнодорожного транспорта : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / Л. В. Чумакова. - Хабаровск, 2011. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-22 (14 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Я 628
Янковский, И.А.
   Прогнозирование показателей ликвидности банка с применением статистической имитационной модели : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.13 / И. А. Янковский ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2010. - 21 с. - Библиогр.: с. 16-18 (16 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
K 56
Klimaitene, R.
   Budget models formation and application in shaping and preserving the culture of modern organization : summary of Doctoral Dissertation Social Sciences, Management and Administration (03 S) / R. Klimaitene ; Vilnius university. - Vilnius, 2011. - 44 p. - Б. ц.
Сигла: н;

Палітыка




66.4
К 715
Косов, Ю.В.
   Содружество Независимых Государств. Институты, интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия : учебное пособие по напрвлению 040300 "Конфликтология" / Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин. - 2-е изд., доп. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 255, [1] с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7567-0568-3 : 97700 р.
Сигла: ч;



Автореф.
К 891
Кузнецова, И.С.
   Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза: концептуальные и практические аспекты : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. полит. наук : 23.00.04 / И. С. Кузнецова ; Акад. управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск, 2011. - 23 с. - Библиогр.: с. 19-20 (9 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Н 62
Никаноров, П.А.
   Методические основы стандартизации систем управления в органах местного самоуправления : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.05 / П. А. Никаноров. - Иркутск, 2011. - 18 с. - Библиогр.: с. 18 (7 назв.). - Б. ц.
Сигла: н;

Права




67.3
И 465
Ильинский, Н.И.
   История государства и права зарубежных стран в вопросах и ответах / Н. И. Ильинский, Г. К. Аргучинцев ; [под общ. ред. Г.К. Аргучинцева]. - Минск : Дикта, 2011. - 163 с. - Библиогр.: с. 159-161. - ISBN 978-985-494-631-3 : 21692 р.
Сигла: н; п;



67.400(4Беи)
К 93
Курак, А.И.
   Конституционное право (таблицы, схемы, определения) : учебное пособие для студентов юридических спец. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / А. И. Курак. - 2-е изд., обновл. и доп. - Минск : Тесей, 2011. - 548, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 542 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-463-391-6 : 61320 р.
Сигла: п;



67.400(4Беи)
К 939
Курьянович, А.В.
   Верховный совет в политической жизни Беларуси: формирование, особенности деятельности, финал (1990-1996) : курс лекций / А. В. Курьянович. - Минск : Тесей, 2011. - 204, [1] с. - Библиогр.: с. 175-205 (359 назв.). - ISBN 978-985-463-446-3 : 34560 р.
Сигла: н; п;



67.400 (4Беи)
П 305
Петров, А.П.
   Конституционное право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по спец. "Международное право", "Правоведение", "Экономическое право" и "Политология" / А. П. Петров. - Минск : Амалфея, 2011. - 686, [1] с. - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-441-960-2 : 67440 р.
Сигла: н; п; ч;



67.404(4Беи)
Г 147
Гайдук, Ю.Н.
   Гражданское право (Общая часть) : краткое изложение курса / Ю. Н. Гайдук. - 4-е изд., испр. - Минск : Амалфея, 2011. - 134 с. - Библиогр.: с. 132--134 (30 назв.). - ISBN 978-985-441-947-3 : 11511 р.
Сигла: н; ч;



67.404(4Беи)
Ф 947
Функ, Я.И.
   О холдингах в праве Республики Беларусь : влияние учредителя на унитарное предприятие, акционера (владельца доли в уставном фонде) на хозяйственное общество / Я. И. Функ. - Минск : Тесей, 2011. - 647, [1] с. - Библиогр.: с. 637-644. - ISBN 978-985-463-652-4 : 72000 р.
Сигла: п;



67.405(4Беи)
Т 781
   Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие) : учебно-методическое пособие / [Н.Н. Вапнярчук и др. ; под общ. ред. А.М. Куренного, К.Л. Томашевского, О.Н. Ярошенко]. - Минск : Дикта, 2011. - 248 с. - Библиогр.: с. 223-231 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-494-640-5 : 26309 р.
Сигла: н; п; ч;



67.408(4Беи)
Б 125
Бабий, Н.А.
   Квалификация взяточничества: научное исследование белорусского и российского опыта / Н. А. Бабий. - Минск : Тесей, 2011. - 858, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-463-453-1 : 83760 р.
Сигла: п;



67.52
Ф 333
Федоров, Г.В.
   Криминалистическая тактика : курс лекций / Г. В. Федоров, В. Л. Григорович ; [под ред. Г.В. Федорова]. - Минск : Тесей, 2011. - 174, [1] с. - Библиогр.: с. 171-172 (25 назв.). - ISBN 978-985-463-409-8 : 24720 р.
Сигла: п;



67.7
С 156
Сакович, Д.В.
   Распознавание лжи в следственной деятельности : практическое пособие / Д. В. Сакович. - Минск : Тесей, 2010. - 159, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 156-158 (48 назв.). - ISBN 978-985-463-414-2 : 26280 р.
Сигла: п;



67.75
А 288
   Адвокатура в Республике Беларусь / [И.И. Мартинович и др.] ; под общ. ред. И.И. Мартинович, Н.В. Калмыковой. - Минск : Тесей, 2011. - 456, [1] с. - Библиогр.: с. 440-453 (151 назв.). - Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-985-463-443-2 : 52320 р.
Сигла: п;



67.91
Б 76
Божанов, В.А.
   Права человека : курс лекций / В. А. Божанов. - 3-е изд., испр. - Минск : Дикта, 2011. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 167-175 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-494-593-4 : 26923 р.
Сигла: н; п;



Автореф.
Б 242
Барановская, И.М.
   Конституционная защита прав женщин в Республике Беларусь : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.02 / И. М. Барановская ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2009. - 22 с. - Библиогр.: с. 18-19 (16 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
В 675
Волк, Е.А.
   Нормативные соглашения в трудовом праве : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Е. А. Волк ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. - Минск, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 18-21 (27 назв.). - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Г 834
Григорьева, Е.Н.
   Принципы налогового права (по материалам Республики Беларусь и других стран Содружества Независимых Государств) : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.14 / Е. Н. Григорьева ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2010. - 25 с. - Библиогр.: с. 18-22 (32 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Г 979
Гушчынскі, І.Г.
   Роля судовых устаноў у палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі (1864-1914 гг.) : аўтарэферат дыссертацыі на саісканне вучон. ступ. канд. гіст. навук : 07.00.02 / І. Г. Гушчынскі ; УА "Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка". - Мінск, 2011. - 24 с. - Бібліягр.: с. 20-21 (10 назв.). - Рэзюмэ на бел., рус., англ. мовах. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
Д 302
Дементьев, А.Н.
   Нормативное правовое регулирование местного самоуправления в Российской Федерации : автореферат диссертации на соискание учен. степ. докт. юрид. наук : 12.00.02 / А. Н. Дементьев. - Москва, 2011. - 51 с. - Библиогр.: с. 42-51 (74 назв.). - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Д 361
Дереченик, С.А.
   Правовое регулирование производственно-технического обслуживания субъектов сельскохозяйственного производства : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / С. А. Дереченик ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т государства и права. - Минск, 2005. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18 (15 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Д 559
Добриян, С.В.
   Уголовно-правовые меры защиты представителей власти в правоохранительной сфере : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. В. Добриян ; УО "Акад. М-ва внутрен. дел Республики Беларусь". - Минск, 2010. - 23 с. - Библиогр.: с. 19-20 (12 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
К 265
Карпов, А.Н.
   Использование возможностей международных полицейских организаций в розыске преступников : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Н. Карпов ; Нац. акад. внутренних дел. - Киев, 2011. - 33 с. - Библиогр.: с. 27-31 (25 назв.). - Аннотации на рус. и англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Т 85
Тупеко, С.С.
   Теория и практика борьбы с транснациональной преступностью в Республике Беларусь: оперативно-розыскной аспект : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. С. Тупеко ; УО "Акад. М-ва внутренних дел Республики Беларусь". - Минск, 2010. - 21 с. - Библиогр.: с. 16-18 (19 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Ш 661
Шкаплеров, Ю.П.
   Осмотр и освидетельствование в досудебном производстве : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю. П. Шкаплеров ; УО "Акад. М-ва внутрен. дел Республики Беларусь". - Минск, 2009. - 25 с. - Библиогр.: с. 19-22 (30 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;



Автореф.
Щ 641
Щербик, Д.В.
   Дискретность и преемственность в развитии права Беларуси : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. В. Щербик ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2009. - 24 с. - Библиогр.: с. 19-21 (22 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;

Культура




76
К 891
Кузнецов, П.А.
   Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-технологии / П. А. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2012. - 258, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 252-257 (88 назв.). - ISBN 978-5-394-01184-9 : 72120 р.
Сигла: ч;



Автореф.
Д 836
Дунько, Э.М.
   Модели оценки эффективности корпоративной информационной системы вуза и инструментальные средства их реализации : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.13 / Э. М. Дунько ; УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск, 2011. - 25 с. - Библиогр.: с. 19-22 (21 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Диссертация в библиотеке БГЭУ. - Б. ц.
Сигла: н;



Автореф.
С 655
Сороковик, Т.И.
   Формирование профессинальной компетентности будущего юриста в образовательном процессе вуза : автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. И. Сороковик ; УО "Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка". - Минск, 2011. - 24 с. - Библиогр.: с. 19-21 (20 назв.). - Резюме на бел., рус., англ. яз. - Б. ц.
Сигла: п;

Мовазнаўства




81.43Нем
Б 799
   Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь : [450 000 слов и словосочетаний / сост. О.П. Васильев]. - Москва : Дом Славянской книги, 2009. - 895 с. - ISBN 978-5-91503-026-7 : 92280 р.
Сигла: и;



81.43Нем
Б 799
   Большой русско-немецкий словарь : 220000 слов и словосочетаний / [сост.: О.П. Васильев, Н.С. Раилко]. - Москва : Дом Славянской книги, 2009. - 639 с. - ISBN 978-5-91503-001-4 : 92280 р.
Сигла: и;

Псіхалогія




88
Г 918
Грэй, Д.
   Мужчины с Марса, женщины с Венеры : [пер. с англ.] / Д. Грэй. - Москва : София, 2010. - 351 с. - Доп. тит. англ. - ISBN 978-5-91250-756-4 : 57790 р.
Сигла: х;



88
П 863
   Психологические основы информационного и развивающего обеспечения студентов : сборник научных статей / УО "Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка" ; [Л.В. Марищук (гл. ред.) и др.]. - Минск : Тесей, 2011. - 169, [2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-463-442-5 : 24240 р.
Сигла: н;

Іншыя рубрыкі




82
Б 43
   Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 3 : Зямная дарога ў вырай / [уклад., прадм., перекл. і паказ. У.А. Васілевіча]. - Мінск : Беларусь, 2010. - 716, [1] с. - Бібліягр.: с. 19-26. - На вокладцы толькі назва тома. - ISBN 978-985-01-0878-4 : 28534 р.
Сигла: х;



82
Б 43
   Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 2 : Жыцця адвечны лад / [уклад., прадм., пераклад У.А. Васілевіча] . - Мінск : Беларусь, 2010. - 613, [1] с. - Бібліягр.: с. 26-34. - На вокладцы толькі назва тома. - ISBN 978-985-01-0875-3 : 20663 р.
Сигла: х;



82
М 68
   Міфалогія беларусаў : энцыклапедычны слоўнік / [склад.: І. Клімковіч, В. Аўтушка ; рэдкал.: Т. Валодзіна і інш. ; навук. рэд.: Т. Валодзіна, С. Санько]. - Мінск : Беларусь, 2011. - 605, [2] с. : іл. - Бібліягр. у канцы арт. - ISBN 978-985-01-0903-3 : 68186 р.
Сигла: ф; х;



85
Л 178
Лазука, Б.А.
   Гісторыя сусветнага мастацтва : ад старажытных часоў па XVI стагоддзе / Б. А. Лазука. - Мінск : Беларусь, 2010. - 309, [2] с. : іл. - Бібліягр.: с. 309. - ISBN 978-985-01-0894-4 : 29585 р.
Сигла: х;



85
Л 178
Лазука, Б.А.
   Гісторыя сусветнага мастацтва, XVII-XVIII стагоддзі / Б. А. Лазука. - Мінск : Беларусь, 2010. - 252, [2] с. : іл. - Бібілягр. у канцы кн. - ISBN 978-985-0108999 : 24646 р.
Сигла: х;

Мастацкая літаратура




Бел2
А 288
Адважны, В.
   Выбраныя творы / В. Адважны ; уклад., прадмова, каментар Ірыны Багдановіч. - Мінск : Кнігазбор, 2011. - 589 с., [4] л. іл. - (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя 1, Мастацкая літаратура : засн. у 1996 г / Ін-т літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі ; аўт. праекта і гал. рэд. К. Цвірка). - У кн. аўтар: Язэп Германовіч. - ISBN 978-985-6976-82-0 : 35040 р.
Сигла: х;



Бел2
Б 912
Бураўкін, Г.М.
   Выбраныя творы / Г. М. Бураўкін ; уклад., каментар аўтара ; прадмова У. Някляева. - Мінск : Кнігазбор, 2009. - 533 с., [4] л. іл. - (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя 1, Мастацкая літаратура : засн. у 1996 г / Ін-т літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі ; аўт. праекта і гал. рэд. К. Цвірка). - ISBN 978-985-6930-47-1 : 26970 р.
Сигла: х;



Бел2
В 994
Вярцінскі, А.І.
   Выбраныя творы / А. І. Вярцінскі ; уклад., каментар аўтара ; прадмова Вольгі Русілкі. - Мінск : Кнігазбор, 2009. - 524 с., [4] л. іл. - (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя 1, Мастацкая літаратура : засн. у 1996 г / Ін-т літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі ; аўт. праекта і гал. рэд. К. Цвірка). - ISBN 978-985-6852-92-6 : 23400 р.
Сигла: х;



Бел2
З-11
   З павагай да зямлі і да людзей... : зборнік твораў беларускіх пісьменнікаў : [для сярэд. шк. ўзросту]. - Мінск : Беларусь, 2011. - 349, [2] с. - (Школьная бібліятэка). - У кн. аўт.: М. Зарэмба, А. Масарэнка, А. Пальчэўскі. - ISBN 978-985-010905-7 : 6048 р.
Сигла: х;



И(Англ)
О-765
Остин, Дж.
   Малое собрание сочинений : [пер. с англ.] / Остин Дж. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 859, [2] с. - Содерж.: Чувство и чувствительность ; Гордость и предубеждение ; Любовь и дружба ; Собрание писем ; История Англии ; Замок Лесли ; Леди Сьюзен. - ISBN 978-5-389-01568-5 : 180250 р.
Сигла: х;



И(Нем)
Р 37
Ремарк, Э.М.
   Триумфальная арка : [роман] / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. Б. Кремнева, И. Шрайберга]. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 526, [1] с. - (Зарубежная классика). - ISBN 978-5-17-069869-1 (АСТ). - ISBN 978-5-271-31103-1 (Астрель) : 30890 р.
Сигла: х;



И(Фр)
Б 246
Барбери, М.
   Лакомство : роман / М. Барбери ; пер. с фр. Нины Хотинской. - Москва : Иностранка, 2010. - 156, [1] с. - На обл.: От автора бестселлера "Элегантность ёжика". - ISBN 978-5-389-00981-3 : 55310 р.
Сигла: х;



И(Фр)
Б 246
Барбери, М.
   Элегантность ёжика : роман / М. Барбери ; пер. с фр. Натальи Малевич и Марианны Кожевниковой. - Москва : Иностранка, 2010. - 398, [1] с. - ISBN 978-5-389-00650-8 : 70270 р.
Сигла: х;



И(Фр)
Б 371
Бегбедер, Ф.
   "Windows on the World" : роман / Ф. Бегбедер ; пер. с фр. Ирины Стафф. - Москва : Иностранка, 2010. - 430 с. - (The best of Иностранка ). - На обл.: Ад длится час сорок пять минут. - ISBN 978-5-389-00927-1 : 57100 р.
Сигла: х;



И(Фр)
З-819
Золя, Э.
   Малое собрание сочинений / Э. Золя ; [пер. с фр. Н. Жарковой, Ю. Данилина]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 764, [2] с. - Содерж.: Дамское счастье ; Нана : романы. - ISBN 978-5-389-01409-1 : 63240 р.
Сигла: х;



И(Фр)
Л 36
Леви, М.
   Первая ночь : роман / М. Леви ; [пер. с фр. Е. Клоковой]. - Москва : Иностранка, 2011. - 589 с. - Продолжение романа "Первый день". - ISBN 978-5-389-01901-0 : 52190 р.
Сигла: х;



И(Фр)
Л 36
Леви, М.
   Первый день : роман / М. Леви ; [пер. с фр. Е. Тарусиной]. - Москва : Иностранка, 2011. - 670 с. - ISBN 978-5-389-01058-1 : 67420 р.
Сигла: х;



Р1
Д 706
Достоевский, Ф.М.
   Бесы : [роман] / Ф. М. Достоевский. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 670, [1] с. - (Библиотека для чтения). - ISBN 978-5-699-35038-4 : 86270 р.
Сигла: х;



Р1
Д 706
Достоевский, Ф.М.
   Игрок : роман / Ф. М. Достоевский. - Москва : АСТ, 2010. - 235, [2] с. - (Классическая и современная проза). - ISBN 978-5-17-036976-8 : 10230 р.
Сигла: х;



Р1
Д 706
Достоевский, Ф.М.
   Подросток : [роман] / Ф. М. Достоевский. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 557, [1] с. - (Книга на все времена). - ISBN 978-5-17-073431-3 (АСТ). - ISBN 978-5-271-35037-5 (Астрель) : 75770 р.
Сигла: х;



Р2
А 862
Артемьева, Г.
   Новый дом с сиреневыми ставнями : [роман] / Г. Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 318, [1] с. - (Лабиринты души). - ISBN 978-5-699-44076-4 : 28000 р.
Сигла: х;



Р2
Б 519
Берсенева, А.
   Гадание при свечах. Последняя любовь : [роман] / А. Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 285, [1] с. - Перед вып. дан. авт.: Берсенева Анна (Сотникова Татьяна Александровна). - ISBN 978-5-699-45986-5 : 58080 р.
Сигла: х;



Р2
Г 31
Геласимов, А.В.
   Степные боги : [роман] / А. В. Геласимов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 380, [2] с. - (Лауреаты литературных премий). - На обл.: Лауреат премии "Национальный бестселлер", 2009. - ISBN 978-5-699-38718-2 : 32830 р.
Сигла: х;



Р2
П 246
Пелевин, В.О.
   ДПП (НН) : [сборник] / В. О. Пелевин. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 384 с. - Содерж.: Элегия 2 ; Числа : роман ; Македонская критика ; Французской мысли : повесть ; Один вог ; Акико ; Фокус-группа ; Гость на празднике Бон ; Запись о поиске ветра : рассказы. - ISBN 978-5-699-44546-2 : 105480 р.
Сигла: х;



Р2
П 844
Проханов, А.А.
   Господин Гексоген : [роман] / А. А. Проханов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 668, [2] с. - (Последний солдат империи). - ISBN 978-5-699-22219-3 : 26190 р.
Сигла: х;

Каталог: bitstream -> edoc -> 8589
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бдэу – 80 год Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў
edoc -> Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал