Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы І літаратуры філіял «Інстытут мовы І літаратуры імя Якуба Коласа І Янкі Купалы»


ВЫ́ВІСКА ж. Раўнавага шаляў. Здзелъйця вывіску правільную. Запруддзе. ВЫ́ВУДЗІЦЬстаронка16/51
Дата канвертавання15.05.2016
Памер6.25 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   51

ВЫ́ВІСКА ж. Раўнавага шаляў. Здзелъйця вывіску правільную. Запруддзе.

ВЫ́ВУДЗІЦЬ зак. перан. Выпрасіць, выманіць. Усё вывудзіць у яе: сала ці капейчыну. Міцюкова.

ВЫВЯ́ЗВАЦЬ незак. Вывязваць. Вывязвала так, у вайну пабралі. Баравікі.

ВЫ́ГАБЛЯВАЦЬ зак. Выгабляваць. Трэба выгъбляваць габлюшком гладзінька. Запруддзе.

ВЫ́ГАДА ж. 1. Карысць. Цяпер усе выгаду шукаюць. Сукрэмна, Запруддзе, Дольдзева. 2. Вельмі добра. Цяпер выгада жыць. Дуброўкі, Багданава, Фасаўшчына, Чуцькі.

ВЫ́ГАДАВАЦЬ зак. Выгадаваць. Я сумею дзяцей выгадаваць. Запруддзе, Цясішча. Птушкі пяюць, пъка дзяцей выгъдаюць. Гарадзец.

ВЫ́ГАДНА прысл. Выгадна. Выгадна там жыць. Запруддзе.

ВЫ́ГАН м. Выган. На выган выгнала карову. Запруддзе, Багданава, Гарадок.

ВЫГАНЯ́ЦЬ незак. 1. Выганяць (пра жывёлу). Выгъняць кароў у поля. Запруддзе, Савінічы, Цясішча. 2. Праганяць. Каб прыйшла якая разумная, ні выгъняў бы, а так ні хачу [пра жаніцьбу]. Рэчкі, Багданава, Запруддзе, Савінічы, Закур’е.

ВЫГАРА́ЦЬ незак. Выгараць, гінуць ад спёкі. Выгъраіць на глі́ні пасеў. Запруддзе, Леснікова, Марозаўка, Партызаны.

ВЫГА́РТАЦЬ незак. Выграбаць. Выгартаеш чапялой жар наперад, каб запякаўся хлеп. Міцюкова.

ВЫ́ГАРАДЖАНЫ дзеепрым. Выгараджаны. Пад акном у каго бываіць выгараджаны палісаднік. Заазер’е, Багданава.

ВЫ́ГАРАДЗІЦЬ зак. Абгарадзіць, загарадзіць. Стойла для цілят выгъръдзілі, а дажджы, то грась пъ калена, яны ня хочуць туды іці́ць. Баравікі, Запруддзе.

ВЫ́ГАРАДЗЬ ж. Загароджанае месца каля кароўніка, канюшні. Самсоны.

ВЫ́ГАРАДКА ж. Агароджанае месца для дзённай дойкі кароў. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́ГАРКА ж. 1. Выгаралае месца. Выгарка, дзе выгъръць зімля, торх. Гарадок. 2. Яма, запоўненая вадой. Выгарка – такая калдобіна ў зямлі́, вада стаі́ць. Партызаны, Запруддзе, Дольдзева, Нямойта, Ульянавічы. Скуты вымачвалі на выгарках і слалі. Савінічы.

ВЫ́ГАРНАЦЬ зак. Выграбці. Жар выгарніш, аі́рам пасцеліш і засодзіш хлеп. Неўгадава, Запруддзе, Фасаўшчына.

ВЫ́ГАФТАВАЦЬ зак. Вышыць. Я выгафтую табе, а ты вяжы. Савінічы.

ВЫГІНА́ЦЬ незак. Выгінаць. Выгіналі доскі, дзелалі лоткі зімой. Дольдзева, Леснікова.

ВЫГЛЯДА́ЦЬ незак. Выглядаць. Дзед слабей выглядае за бабу. Манголія.

ВЫ́ГЛЯДЗЕЦЬ зак. Разгледзець. Ачкі́ надзела, выглядзела яго харашо. Міцюкова, Запруддзе.

ВЫ́ГЛЯДЫ толькі мн. 1. Агледзіны. Бацька ў выгляды прыіжджаў, такі́ пъляк! Рэчкі. 2. Падгледзіны. Выгляды – як мъладую выглядваюць. Нямойта, Запруддзе, Рэчкі. ◊ У ВЫГЛЯ́ДЫ (хадзі́ць). Прыходзіць, каб паглядзець на немаўля. Хадзі́лі ў выгляды. Хлопцавы бацькі́ і маладухіны прыхадзі́лі. Бацькі́ хадзі́лі ў выгляды глядзець. Леснікі Сен.

ВЫГО́ННАЯ ж. Пачастунак для пастуха. На Ю́р’я выгонную пастуху выносілі. Гарадзец.

ВЫГО́ННАЯ н. Тое ж. Пастуху выгоннъга дъвалі. Чуцькі.

ВЫГРАБА́ЦЬ незак. Выграбаць. Выграбаіш попіл і – на агарот. Багданава, Запруддзе.

ВЫ́ГРЫЗЦІ зак. Аб’есці. Выгрызуць цяляты ўсё да зямлі́. Цясішча.

ВЫ́ГУДУЦЦА зак. Выгадавацца, вырасці разам. А эта мае сябры, я з і́мі рос, выгудуўся. Серкуці.

ВЫДА́ТАК м. Частка, пэўная колькасць чаго-н. Іна мне выдатък выдзіліла пумідор. Запруддзе.

ВЫДА́ТНЫ прым. Выдатны, цудоўны. Выдатны мой сын, пумъгаіць. Запруддзе.

ВЫ́ДЗЕЛАЦЬ зак. Выпацкаць. Карова ўсю мяне выдзелала ў гразь. Запруддзе.

ВЫ́ДЗЕЛАЦЬ, ВЫ́ДЗІЛАЦЬ зак. Вырабіць. Выдзелъюць авеччую скуру. Нямойта. Лошкі самі выдзілъюць, як ляльку. Неўгадава.

ВЫ́ДЗЕРЖКА ж. Вытрымка. Выдзержку бальшую дзяржыць. Нямойта.

ВЫДЗІРА́ЦЬ незак. 1. Выдзіраць. Ласка ходзіць, шэрсць выдзіраіць у каровы. Багданава, Жохава, Запруддзе. 2. Даставаць (мёд з калоды). Выдзіраюць мёт – аткрываюць і выдзіраюць. Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Леснікова.

ВЫ́ДЗІРЖАЦЬ зак. Вытрымаць. На маёй жысці ніхто п ні выдзіржаў. Нямойта, Цясішча, Закур’е.

ВЫДЗЯ́ЎБЫВАЦЬ незак. Выдзёўбваць. Каромысел выдзяўбываюць. Каралевічы.

ВЫ́ДРА ж. 1. Выдра. Выдра водзіцца ў вадзе. Багданава. 2. перан. Злая, сварлівая жанчына. Калі́ жанчына злая, яе выдрай клі́чуць ці ведзьмай. Багданава.

ВЫ́ДРАІЦЬ зак. Вымыць. Мост вымаіш, выдраіш, паложыш аі́ру ў ёлачку, красі́ва. Карпавічы.

ВЫ́ДРАЦЦА зак. Вылезці. Уваліцца ў тую яму, а аттуль не выдзерыцца. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́ДРАЦЬ зак. Вырваць. Кап ёй вочы каршун так выдраў! (праклён). Багданава, Рэчкі, Сянно.

ВЫ́ДУМКА ж. Выдумка. Гэта выдумка старых бап. Партызаны.

ВЫДЫМА́ЦЬ незак. Выдзімаць. Стала выдымаць ветръм пыл, дзе ні́ва, усю зямлю ветръм вынісла. Запруддзе.

ВЫ́ЕХАЦЬ, ВЫ́ІХАЦЬ зак. Выехаць, з’ехаць. Тут была нейкая мітрэнга, і яны выехалі ў Сібі́р, а там радзі́лі і Гарбачова. Фасаўшчына. Ён за ноч выіхаў, уцёк. Заазер’е, Кляпчэва.

ВЫ́ЖАЎЦІЦЬ зак. Зрабіць жоўтым. Выжаўціла дом краскуй жоўтуй. Запруддзе.

ВЫЖЫГА́ЦЬ незак. Выпальваць. Урэскі намочыш у попілі і на пожню бялі́ць, сонца выжыгаіць. Закур’е.

ВЫ́ЖЫЦЬ зак. Выжыць, застацца жыць. Яе бі́лі, а іна выжыла. Запруддзе.

ВЫ́ЖЫЦЬ зак. Зжаць. Выжыла харашо, многа жыта жжала. Запруддзе, Багданава.

ВЫ́ЗВАЛІЦЬ зак. 1. Вызваліць. Там і вызвалілі нас у тым лагеры. Ульянавічы. 2. Дапамагчы. Вызваліць мяне хоча чълавек, пазычуў. Запруддзе.

ВЫ́ЗНАЧЫЦЬ зак. Выдзеліць. Вызначылі мне карову, а я ш сена не накасі́ла. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́ЗРАЦЬ зак. Выспець (пра нарыў і да т. п.). Сам вызраў палец і лопнуў. Неўгадава.

ВЫ́ІСЦІ зак. Выесці. Мышы выілі дзі́рку і лазілі ў хату. Запруддзе.

ВЫЗЫВА́ЦЬ, ВЫЗАВА́ЦЬ незак. 1. Выклікаць. Летась вызывалі, ні ўзялі сына ў армію. Багданава. 2. Клікаць. Мой тата вызаваў ваўка ў трубу. Багданава.

ВЫ́ЙГРАЦЬ зак. Выйграць. Як выйгралі грошы, сразу стаў строіцца. Рэчкі.

ВЫ́ЙЦІ зак. 1. Выйсці. Выйці на вуліцу ні было ў чым. Запруддзе, Гарадзец. 2. Пакінуць месца знаходжання. Выйдзіць з цюрмы і зноў у цюрму. Рубеж. 3. Стаць жонкай каго-н. Мая сястра выйшла замуж за паповага сына. Багданава, Нямойта. 4. Споўніцца (пра пэўную колькасць гадоў). Год выйшаў дзіцёнку, і жонка пайшла работаць. Запруддзе. 5. Атрымацца. Не выйшла мне, а я хацела купі́ць. Запруддзе.

ВЫКАБЕ́ЛІВАЦЦА незак. экспр. Дурачыцца, паводзіць сябе непрыстойна. Выкабеліваліся, а што было дзелаць. Чуцькі.

ВЫ́КАЗАЦЬ зак. Паведаміць, данесці (аб чым-н.), выдаць (каго-н.). Яўрэі ўзялі і выказалі, чаго ён дабіваецца. Самсоны, Запруддзе.

ВЫ́КАНЬКАЦЬ зак. Выпрасіць. У маткі грошы выканькала. Запруддзе.

ВЫ́КАПАЦЦА зак. Набыць прыстойны выгляд. Выкапаўся, аблюднеў той, што въласаты быў. Партызаны.

ВЫ́КАПАЦЬ зак. Выкапаць. Калодзіш выкъпъў пъд вакном, кап далёка ваду ні насі́ць. Неўгадава, Каралі, Леснікова, Турава.

ВЫ́КАРМІЦЬ зак. Выкарміць. Біз мукі́ ня выкарміш къбъна. Буй, Фасаўшчына.

ВЫ́КАРЧАВАНЫ дзеепрым. Выкарчаваны. Буй.

ВЫ́КАРЧАВАЦЬ зак. Выкарчаваць. Выкарчъвалі сат, ён цвіці́ць выкарчаваны. Буй.

ВЫ́КАТАЦЬ зак. Выбраць (пра мёд). Летам мёд выкаталі і прадавалі. Латыгаль, Нямойта.

ВЫ́КАЦІЦЦА зак. Выкаціцца. Выкаціўся клубок. Багданава.

ВЫ́КАЧАЦЬ зак. Выкачаць, разгладзіць. Выкачаеш палатно, аш гладзенькая. Багданава.

ВЫКА́ШВАЦЬ незак. Выкошваць. Да поўвасьмога выкашвала ні́ўку. Партызаны.

ВЫ́КАШЛЯЦЬ зак. Адкашляць. Бралі сахар, палены, лі́лі шкіпідар на сахар, лі́лі керасі́н, пакуль сваё ня выкашляіць – як кохлік у дзяцёнка. Гарадзец.

ВЫКІДА́ЦЦА незак. З’яўляцца, вырастаць (пра грыбы). Варушкі выкідаюцца сярот лета. Неўгадава, Багданава, Баравікі, Дольдзева, Рудніца.

ВЫКІДА́ЦЬ, ВЫКІ́ДАЦЬ незак. Выкідаць. Ні выкідайці пралку! Неўгадава, Багданава, Гарадзец, Гарадок, Заазер’е, Нямойта, Партызаны. ◊ ВЫКІ́ДАЦЬ НА ВЕ́ЦІР. Дарэмныя выдаткі. Купляла абрыкосы пъ два рублі́ – рублі́ на вецір выкі́дыіш. Рулёўшчына.

ВЫКІ́ПЛІВАЦЬ зак. Выкіпаць. Выкі́пліваіць варэнне. Дуброўкі.

ВЫ́КЛАСЦІ зак. Кастрыраваць. Як выкладуць, так конь. Рассвет.

ВЫ́КЛЕІЦЬ зак. Паклеіць. Пусці́ ў хату, мы табе столь памыім, сцены выклеім. Партызаны.

ВЫКЛІНА́ЦЬ незак. Клясці. Матка вышла, стала выклінаць: нашто ты ламаеш, каб цябе зламала. Запруддзе.

ВЫ́КРУЦІЦЬ зак. Станцаваць з выкрутасамі. Любі́ла польку выкруціць. Багданава.

ВЫКРУ́ЧВАЦЦА незак. перан. Знаходзіць выйсце. Выкручваіцца, ездзіць да Размыслова. Нямойта.

ВЫКРУ́ЧВАЦЬ незак. Моцна балець. Судырга як возьміць, так выкручваіць. Нямойта.

ВЫ́КРЫШЫЦЦА зак. Выкрышыцца. Якраз выкрышыўся зуб. Нямойта.

ВЫКУІ́РАВАНЫ дзеепрым. Эвакуіраваны. Іна ў нас жыла, гэта матушка, іна была выкуі́раваная. Буй.

ВЫКУЛІ́РАВАЦЬ незак. Эвакуіраваць. А нас выкулі́равалі тады. Буй.

ВЫ́КУП м. Выкуп. Выкуп прыняслі́. Сянно.

ВЫ́КУРАЦЦА зак. Выкурыць увесь тытунь. Выкуралася ўсё. Міцюкова.

ВЫ́ЛАГЧЫЦЬ зак. Выжлукціць, выпіць. Вылагчыць стакан – п’ець так. Баравікі.

ВЫЛА́ЗІЦЬ, ВЫЛЯЗА́ЦЬ незак. 1. Вылазіць. Стральба абратна нъчълася, вылазюць геніралы с нашай стъраны. Івоні, Гарадзец, Кішуроўшчына, Леснікова. 2. перан. Паднімацца, выступаць адкуль-н. Хлеп з дзяжы вылязаіць. Каралі. ◊ ВЫЛА́ЗІЦЬ ДУХ. Адчуваць сябе вельмі стомлена. Валачу я ета сена, дух вылазіць. Чуцькі. ◊ ВЫЛА́ЗІЦЬ З КО́ЖЫ. Старацца з усіх сіл. А вы с кожы вылазіце, ну вылізьце, а работаць нада. Каралевічы.

ВЫ́ЛАМАЦЬ зак. Выламаць. Дзверы выламалі і гэтыя стулы забралі. Леснікова, Алексінічы.

ВЫ́ЛЕЖАЦЦА зак. Вылежацца (пра лён і пад.). Вылежыцца лён, а тады на ёўню содзюць, мнуць у мялку. Багданава, Закур’е.

ВЫ́ЛЕЗЦІ, ВЫ́ЛІЗЦІ зак. Вылезці. Кап табе вочы вылезлі! (праклён). Вялікі Азярэцк, Багданава. ◊ ВЫ́ЛЕЗЦІ БО́КАМ. Не праходзіць бясследна. Вылезець табе ета бокам. Запруддзе. ◊ ВЫ́ЛІЗІЦЬ ВО́КА. Аслепнуць. Як ні дасі́ кока, вылізіць табе вока (з песні). Дольдзева.

ВЫ́ЛІВАК м. Вылівак. Курыца вылівак знесла, зажырэла. Запруддзе.

ВЫЛІВА́ЦЬ незак. Выліваць. Въда сорък дней стаі́ць, а тады выліваюць нъ захъд сонца. Закур’е, Багданава.

ВЫЛІТА́ЦЬ незак. ◊ ВЫЛІТА́ЦЬ З ГАЛАВЫ́. Забываць. Усё вылітаіць з гълавы. Кішуроўшчына.

ВЫ́ЛІЧЫЦЦА зак. Вылечыцца. Вылічысся ім, грыбам, як сарока на коліку насядзіць. Серкуці.

ВЫ́ЛУПІЦЬ зак. перан. Узяць. Што ты з яго вылупіш калі-што. Багданава.

ВЫЛУ́ПЛІВАЦЬ незак. Выдзіраць. Дрэвы вылупліваюць з каранём віхры. Запруддзе.

ВЫ́ЛУЧЫЦЦА зак. Выбрацца ў госці. Я вот ніяк ні вылучусь. Леснікі.

ВЫ́ЛЯНАВАЦЬ зак. Выліняць (пра птушак, жывёл). Курыца не вылянавала. Багданава.

ВЫМАГА́ЦЬ незак. Старацца рабіць што-н. Ты с паследняга вымагай, а давай. Багданава.

ВЫ́МАКНУЦЬ зак. Вымакнуць. Вымак як курыца. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́МАЛІЦЦА зак. Намаліцца. Вымъліцца, а тады красць пойдзіць. Запруддзе.

ВЫ́МАНІЦЬ зак. Выманіць, выпрасіць хітрыкамі, падманам. Дъвай пъгъдаю гаворыць. Кі́нула мне на карты. І ўсё просіць: то сала, то рушні́к. Выманіла многа чаго. Заазер’е.

ВЫ́МАРЫЦЦА зак. Стаміцца. Вымърыўся за дзень і захроп. Сянно.

ВЫ́МАТАЦЬ зак. Змучыць. Ой, ты мяне вымътаў сваёй працъй. Запруддзе.

ВЫМА́ЦЬ незак. Кастрыраваць. Кънъвал вымаіць ядры ў къбъна. Заазер’е.

ВЫ́МАЦЮКАЦЬ зак. Аблаяць. Ён мяне вымъцюкаў. Савінічы.

ВЫМА́ЧВАЦЬ незак. Вымочваць. Сві́нні [грыбы] трэба вымачваць два разы. Вялікі Азярэцк, Алексінічы.

ВЫНА́ШУВАЦЬ незак. Выносіць. Іна многа вынашувала грыбоў з лесу. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́МЕРАЦЬ зак. Вымераць. Плялі́ лупкі́ с саломы, вымераць іх, і тады і́мі пользъваліся, мерылі. Фасаўшчына.

ВЫ́МЕРЗНУЦЬ зак. Вымерзнуць. У фі́нскую вайну вымерзлі яблыны. Івоні.

ВЫ́МЕШАЦЬ зак. Вымешаць. Дралі картошку, атцэжывалі, вымесіш, вымесіш і пакачаіш клёцкі. Багданава.

ВЫМІРА́ЦЬ зак. Выміраць, адміраць. Выміраіць Буй гэты – людзей німа. Буй, Баравікі.

ВЫМІТА́ЦЬ незак. Вымятаць. Пъмяло з ветак сасновых, вымітаіш печ. Карпавічы.

ВЫ́МЯ, ВІ́МА н. Вымя. Вымя, што доіцца. Гарадзец, Гарадок. У каровы вымя. Запруддзе. Ві́ма апухнець і кроўю доіцца карова. Ракаў Засценак, Багданава, Гарадзец, Каралевічы, Партызаны. ВІ́МЦА памянш. Чуцькі.

ВЫ́МЯКНУЦЬ зак. Вымакнуць, згнісці. Вымякла ўся бульба. Багданава, Манголія, Самсоны.

ВЫНАСІ́ЦЦА незак. Сыходзіць. Вынасі́цеся с хаты – пятнаццаць мінут сроку. Партызаны.

ВЫ́НЕСЦІ зак. Вынесці. Выкачаіш, вынесіш палатно, павесіш, яно высахніць. Багданава.

ВЫНІМА́ЦЬ незак. Вынімаць. Стаў сваё вынімаць с чумудана. Запруддзе, Апечкі, Неўгадава.

ВЫ́НУШАНЫ дзеепрым. Вымушаны. Я вынушан скъзаць табе тоя. Запруддзе.

ВЫ́НЮХАЦЬ зак. перан. Пазнаёміцца. Унучка шчэ не вынюхала нікога. Нямойта.

ВЫ́ПАЛАШЧАЦЬ зак. Выпаласкаць. Нада ж выпалашчаць палатно, як цёпла. Чуцькі.

ВЫ́ПАЛІЦЬ зак. Выпаліць, спаліць. Іх усі́х выпалілі, яны падзелалі сабе зімлянкі. Нямойта.

ВЫ́ПАЛІЦЬ зак. Выпалаць. Буракі́ бальшэя былі́, выпаліла. Сукрэмна, Сянно.

ВЫ́ПАНДЗІЦЬ зак. Моцна пабіць, адлупцаваць. Ён яе выпандзіў за тое, што гуляла. Розмыслава.

ВЫ́ПАСЦІ зак. Выпасці. Калі́ выпадзіць зуб зверху, то кідай пат печ. Нямойта.

ВЫ́ПАСЦІ зак. З’явіцца, вырасці. Во цяпер могуць выпасць апенкі, жытнікі. Запруддзе.

ВЫПАЎЗА́ЦЬ незак. Выпаўзаць. Ня можна іці́ нъ Благавешчыння ў лес – вужы выпаўзаюць, а на Узві́жання – хуваюцца. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́ПАЎЗІНЬ м. Вылінак, скінутая скура гадзюкі. Выпаўзінь з гадзюкі вазьмі́ця ў трапъчку і дуваць, як целіцца карова, то дуваць у хлеб, штоб вышла паследства. Заазер’е.

ВЫ́ПЕРЫЦЬ зак. Выперыць. Як ужо выбелюцца скуты, нада іх запарыць, у возера несці і іх выперыць. Багданава, Вялікі Азярэцк.

ВЫ́ПЕЧКА ж. Печаныя вырабы. Выпечкі дзелалі, салоткія, рассыпаюцца. Фасаўшчына.

ВЫ́ПЕЧЫСЯ зак. Выгараць, выліняць. Выгарыла, выпеклася адзіяла. Леснікова.

ВЫПІКА́ЦЬ незак. Выпальваць, выбельваць. Залу бралі, мачылі лён, на сонцы выпікалі. Нямойта.

ВЫПІКА́ЦЬ незак. Выпякаць, пячы. Так жа ні выпікалі раньшы. Гарадзец.

ВЫПІНА́ЦЦА незак. перан. Высільвацца, намагацца. Крычыць, выпінаецца. Дольдзева, Манголія. ◊ ВЫПІНА́ЦЦА З КО́ЖЫ. Вельмі старацца. Мы выпіналіся з кожы засеяць гарод. Дольдзева.

ВЫ́ПІЎКА ж. Выпіўка. Ёсь у мяне выпіўка, то даю. Міцюкова.

ВЫ́ПІЦЬ зак. Напіцца гарэлкі. Ні да чога яму дзела нет – толькі выпіць. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́ПЛАКАЦЬ зак. Выплакаць. Што яна выплакала, ён уз’ехаў на ету бабу, яго асудзі́лі. Запруддзе.

ВЫПРА́МІСТЫ прым. Больш прамы, роўны. Смарчок гэты болі такі́ выпрамісты, тонінькі. Баравікі.

ВЫПРА́СТВАЦЬ незак. Выпростваць, выпрамляць. Ты старайся нагу выпрастваць. Каралі.

ВЫ́ПРАСТАЦЬ зак. Перацягнуць, ударыць. Як выпрастъў палкъй па плічах. Чуцькі.

ВЫ́ПРЫГНУЦЬ зак. перан. Вываліцца. Тая сціна, іна скора выпрыгніць туды ў дом. Баравікі.

ВЫ́ПУКНУТЫ прым. Выпуклы. Выпукнутае бруха ў пілы. Вялікі Азярэцк.

ВЫПУСКА́ЦЬ незак. 1. Выпускаць. Трэба курэй выпускаць. Багданава. 2. Адкладваць лічынкі. Белінькія мятлухі выпускаюць чарвей нъ капусту. Сукрэмна. 3. Даставаць насенне. Выпускаю сіміна з памідора, пірабіраю і блюду. Леснікова.

ВЫПЫ́РХВАЦЬ незак. Выскакваць. Мальцы сталі выпырхваць з аўтобуса. Кляпчэва.

ВЫ́РАБАТАНЫ дзеепрым. Выпрацаваны. І цяпер вырабатаная натура: чатыры часы – не сплю. Апечкі.

ВЫ́РАБАТАЦЦА зак. Напрацавацца, спрацавацца. Цяпер вырабъталіся як нада, век работаўшы. Буй.

ВЫ́РАБАТАЦЬ зак. Апрацаваць. Хто вырбътъіць добра сваё поля, то яно і зародзіць. Цясішча.

ВЫРАБА́ТВАЦЬ незак. Выпрацоўваць. З гърнастая вырабатваюць кожычкі. Багданава.

ВЫ́РАДАК, У́РАДАК м. Вырадак. Род біз выратку ні бываіць. Багданава. У́ръткі былі рэтка, тут у кругу ні было. Такі́х уръдкаў у нас ні було. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́РАДЗІЦЬ зак. Нарадзіць. Дзяцей толькі тры вырадзіла. Заазер’е, Каралевічы.

ВЫРАЗА́ЦЬ незак. Выразаць. Вокна послі выразаюць, як пастроюць. Фасаўшчына, Заазер’е.

ВЫ́РАЙ м. Вырай. Сорак выраяў прылятаець, сорак клёцак дзелаюць, завецца свята Саракі́. Розмыслава, Буй, Азярэцк, Запруддзе, Міцюкова, Мянюцева, Нямойта, Парэчча.

ВЫ́РАСЦІ зак. Вырасці. Вырасціць бараві́к за суткі. Багданава, Гарадок, Запруддзе, Карпавічы, Латыгаль.

ВЫ́РАТАВАЦЬ зак. Выратаваць. Іна вырътъвала, жонка яго. Заазер’е.

ВЫ́РАЎНАВАЦЬ зак. Выраўняць. Хацелі выраўнаваць нагу пад наркозам – не дала. Апечкі, Цясішча.

ВЫ́РВАЦЦА зак. Адарвацца. Вырвъўся гузік у сароццы. Гарадок.

ВЫ́РВАЦЬ зак. ◊ ВЫ́РВАЦЬ НЕ́РВЫ. Знерваваць. Ён усе мае нервы вырваў. Розмыслава. ◊ ВЫ́РВІ ДЫ ПАДА́Й. Пра нецярплівага чалавека. Зяць такі́: вырві ды падай. Жохава.

ВЫ́РУБІЦЬ незак. Вырубаць, высякаць. Дзе лес вырубюць – дзялянка, карчы там. Манголія.

ВЫ́РУГАЦЬ зак. Аблаяць. Ніводнай бацька не выругаў. Мянюцева.

ВЫ́РУСУВАЦЬ зак. Намаляваць. Вырусуюць узор карандашом каторые і вышываюць. Запруддзе.

ВЫ́РУЧЫЦЬ зак. Выручыць. Хоць памры, а выруч. Серкуці, Багданава.

ВЫРЫВА́ЦЬ незак. Вырываць. Макрыцу, лібяду, асот палю, вырываю, свірэпку, конскі шчавель, крапі́ву. Вялікі Азярэцк.

ВЫ́САДЗІЦЦА зак. Высадзіцца, выйсці. Нас – у Пітразавоцк, прыехалі, у Пітразавоцку высадзілісь. Івоні.

ВЫСА́ДЖАВАЦЬ незак. Выкладаць, высцілаць. На хундамінт под высаджъваюць у печы. Неўгадава.

ВЫ́САДКІ мн. Насенне. Высадкі палажыць у прыскрынак. Гарадзец. ◊ НА ВЫ́САДКІ. Для пасеву. Думае, на высадкі нада ўзяць рэдзькі. Нямойта, Гарадзец.

ВЫСАКАМЕ́РШЧЫЦА ж. Высакамерная асоба. Харакцер, кап яго ў белым свеці. Такая высакамершчыца. Івоні.

ВЫ́САЛАПІЦЬ зак. Высалапіць. Бяжыць, аж язык высалапіць. Запруддзе.

ВЫ́САЛІЦЦА зак. Прасаліцца. Пічанёўка вісі́ць, іна высаліцца. Дольдзева.

ВЫ́САХНУЦЬ зак. 1. Высахнуць. Дровы высахнуць, а на зі́му у драўні́к [складваем]. Серкуці, Багданава, Каралі. 2. перан. Схуднець. П’е гарэлку штодзень, дык во высах. Заазер’е, Каралевічы.

ВЫСАЧЭ́Й прысл. Вышэй. Выбіраюць места для хаты, каб высачэй. Запруддзе.

ВЫ́СВАТАЦЬ зак. Сасватаць. Скарэй дзеўку замуж высватаць, як цябе на песню ўгаварыць. Баравікі, Гарадзец, Кішуроўшчына, Леснікі, Розмыслава.

ВЫСВЯШЧА́ЦЬ незак. Асвячаць. На Ллю высвяшчалі цэркву. Каралевічы.

ВЫ́СЕКЧЫ зак. Высекчы. Цяпер лес высеклі. Манголія, Нямойта.

ВЫ́СЕЛКА ж. Прымусовае высяленне. Чорная даска была – пупаў на яе і на выселку пашоў [у гады калектывізацыі]. Нямойта.

ВЫСІДА́ЦЬ незак. Вырастаць (пра грыбы). Е́слі дажджоў німа, то падбярозавікі высідаюць. Партызаны, Багданава.

ВЫСКА́КВАЦЬ незак. Выскакваць. Выскакваець с хаты мужык. Нямойта, Гарадзец, Міцюкова, Розмыслава. ◊ ВЫСКА́КВАЦЬ З КО́ЖЫ. Вельмі старацца. А ты с кожы выскакваеш, нашто? Каралевічы.

ВЫ́СКВАРКА ж. Выскварка. Нутраноя сала жаруць, выйдзіць тук, а астануцца выскваркі. Заазер’е.

Каталог: uploads
uploads -> Конкурс для маладых журналістаў 4 Майстэрня грамадзянскай актыўнасці для моладзі 5
uploads -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання
uploads -> Гданьск пачынаецца ў наваградку пралог як заўсёды, сонца мела
uploads -> Вучэбны матэрыял да ўрока №9 М. М. Брылеўскі
uploads -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
uploads -> Клуб Лакальных Лідэраў 6 Семінар у Вільні для журналістаў 7 конкурс адукацыйных матэрыялаў 8 конкурс
uploads -> Віктар Крэс панятоўскія-крэпышы герба «юноша»: радавод старажытнага
uploads -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   51
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал