Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы І літаратуры філіял «Інстытут мовы І літаратуры імя Якуба Коласа І Янкі Купалы»


АМША́РА ж. Імшара. На амшары клюква расла. Багданава, Гарадок. АМЯ́ГНУЦЬстаронка7/51
Дата канвертавання15.05.2016
Памер6.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   51

АМША́РА ж. Імшара. На амшары клюква расла. Багданава, Гарадок.

АМЯ́ГНУЦЬ зак. Страціць прытомнасць. Як стукнуў яго аграбі́лнам, той і амяг. Нямойта.

АНГІ́НА ж. Ангіна. Ангі́на – горла станіць краснае. Баравікі.

АНДАРА́К, АНДРА́К м. Андарак. Андарак – с сукна ў заборачкі. Партызаны, Буй, Нямойта, Рэчкі. Дрыліх і андърактое самъе. Ракаў Засценак, Багданава, Запруддзе, Леснікі, Турава, Ульянавічы, Неўгадава. Андракі́ сукомныя насі́лі. Каралі.

АНЖЫНЕ́Р м. Інжынер. Анжынерам – на цвятным заводзе, дзе ціліві́зары цвятныя. Запруддзе.

АНІЯ́КІ прым. Аніякі, дрэнны, нічога не варты. А дома ён аніякі. Партызаны.

АНТО́НАЎКА ж. Антонаўка (сорт яблыні). У мяне ёсь антонаўка белая, тры яблыны. Гарадок, Пожанькі.

АНУ́ЧА ж. Ануча. Анучамі ўверціш ногі і ходзіш. Алексінічы, Ульянавічы.

АНУ́ЧКА ж. Тое ж. Анучкі каля боку ў печы сушылісі. Неўгадава.

АНЦІРЭ́СНА прысл. Цікава. Анцірэсна, што ўсё пі́шыця? Партызаны.

АПА́ДКІ толькі мн. Ападкі. Гэты месіц будзіць менш ападък. Мянюцева.

АПАЗНА́ЦЦА зак. Памыліцца, не распазнаць. Ты апазналася, я не Назар! Нямойта.

АПАЗО́РЫЦЦА зак. Абняславіцца, аганьбаваць сябе. Апазорылася тая варошка, усё шапталася з дачкой, нешта замышляла, а я яе – на мароз. Нямойта.

АПАЗО́РЫЦЬ зак. Зганьбіць. Апазорыў дзяцей, што сдзелыў! Рулёўшчына, Нямойта.

АПАЛІ́ЦЬ зак. Абпаліць. Дзве бабы пайшлі́ ў венікі, найшла граза, адну забі́ла, а другую апалі́ла. Багданава.

АПА́ЛЫВАЦЬ незак. Аполваць, палоць. Апалывалі, рукамі палолі. Запруддзе.

АПАНАВА́ЦЬ, АПУНУВА́ЦЬ зак. Апанаваць, напасці ў вялікай колькасці. Блохі ката апанавалі. Каня апанавалі пчолы, ён у ваду. Закур’е. Як апунувалі нас вадні́, век і мух такіх не было! Запруддзе.

АПАНТА́НЫ прым. Сварлівы. Свякроў такая апантаная: усі́х абзавець, абругаіць. Багданава, Нямойта.

АПАРАЖНІ́ЦЬ зак. Апаражніць. Трошку апаражні́ла, троху трэба аткі́нуць. Міцюкова.

АПАРАСІ́ЦЦА зак. Апарасіцца. Свіння апарасі́лася: шэсь парасятак нарадзі́ла. Багданава, Алексінічы, Каралевічы.

АПА́РЫЦЬ зак. Апарыць, абліць кіпнем. Пляцёнкі кладуць у начоўкі і апарыюць вадой. Вялікі Азярэцк, Багданава, Запруддзе.

АПАСА́ЦЦА незак. Апасацца, сцерагчыся. Як коні пасеш на начлег, апасайся ваўкоў. Партызаны.

АПАСТЫЛЯ́ЦЦА незак. Апастыляцца, сварыцца. С саседзямі не хочыцца апастыляцца. Багданава.

АПАХА́ЦЬ незак. Апухаць. Рукі апахаюць, баляць. Багданава.

АПЕ́КУН м. Прыёмнае дзіця. Ён пубраў сабе апекунуў гудуваць, яны вырыстуць і папойдуць хто куда. Запруддзе.

АПЕ́НКА, АПЁНКА ж. Апенька. Грыбоў поўна – апенак. Дуброўкі. Апенак бочку насалі́ў. Багданава. Апенкі, яны кустамі, ні па аднэй у рат. Багданава. Адзі́н год столькі апенак было, мішкамі насі́лі, вазі́лі. Латыгаль, Алексінічы, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Ракаў Засценак. Апёнкі кала пнёў растуць. Вялікі Азярэцк. Апёнкі насалі́лі бочку. Багданава, Латыгаль, Турава.

АПЕ́ЧКІ мн. Апечак; драўляны падмурак печы. З бярвенняў рубі́лі апечкі, у нямецкі вугал рубі́лі, пад ніс, пат печчу – патпечча. Гарадзец. Раньшы дзелалі апечкі пат печ, з бярвення рубі́лі, як калодзіш, у нямецкі угал, акуратненькія. Гарадзец. Печка ета на апечках, яны дзірвянныя. Дольдзева, Апечкі, Багданава, Рэчкі.

АПІ́ЛКІ толькі мн. Апілкі, пілавінне. Апі́лкі пъдмяці́, не прайсці́. Вялікі Азярэцк, Багданава.

АПІНА́ЦЬ незак. Апінаць, абцягваць. Гэта сетка для курэй: мы апінаем, кап куры ў гарот ня лезлі. Багданава.

АПІРА́ЦЫЯ, ПІРА́ЦЫЯ ж. Аперацыя. У яго быў катарак, яму дзелалі апірацыю. Багданава. У мяне ныъ назе была дзі́чка, пірацыю здзелалі. Сукрэмна.

АПІХА́ЦЬ незак. 1. Малаціць, абіваць каласы. Кучу наложаць дабра, апіхаюць [вусце адбіваюць]. Розмыслава. Апіхаць нада цъпамі ўсы ў ячменя. Заазер’е. 2. Ачышчаць. Апіхалі зярно ат вусцяў. Фасаўшчына, Розмыслава.

АПІЦІНДЗІЦІ́Т м. Апендыцыт. Забалеў жывот – апіціндзіці́т. Запруддзе.

АПІЦІ́Т м. Апетыт. Апіці́т добры ат крапі́вы. Багданава. Німа апіці́ту на яду. Заазер’е.

А́ПЛІК м. Аплік; кручок для зашпільвання адзення. А́плік – ета кручок. Нямойта.

АПЛІТА́ЦЬ незак. Аплятаць, прагна, са смакам есці. Аплітаіць крупеню. Самсоны.

АПЛІ́ЧКА ж. Пяцелька для кручка ў адзенні. Аплі́чка – у спаднікі́ прышывалі. Аплічок і кручок – пара іх. Гарадзец.

АПКА́ПЫВАЦЬ незак. Абкопваць. І навозу вазі́ў, і апкапываў капец, кап ня змёрзла бульба. Фасаўшчына.

АПКАЛЯСІ́ЦЬ зак. Абысці, аб’ехаць; пабываць у многіх месцах. У вайну апкълясі́ў усё! Сянно.

АПКАРМІ́ЦЬ зак. Накарміць празмерна. Ці ні апкармі́ла, што здох. Турава.

АПКІ́ДВАЦЬ, АПКІ́ДЫВАЦЬ незак. Абкідваць ніткамі берагі тканіны. Як дырка – пад ніз бальшы лапік прышыюць, а тады апкі́дывалі кругом. Фасаўшчына. Ні́тъчкамі апкі́двалі петлі. Турава, Буй.

АПКЛАДА́ЦЬ незак. Абкладваць. Асъка на потсціль і апклъдаць капец бульбы. Гарадок. Ці саломай хто апкладаіць і апсыпаіць – то заваліна. Гарадзец.

АПКРЫ́ЦЬ зак. 1. Акрыць, завязаць. Апкрый платок: вецер. Касыначку апкрыла, таблетку выпіла. Багданава. 2. Пакрыць. На дзерава сядуць, апкрыюць [вароны], каркаюць, асоба пірад дождж. Вялікі Азярэцк.

АПО́Й м. Хвароба каня. Апой бываіць у къня, як потныга апоіш. Самсоны.

АПО́ЛАК м. Аполак. Аполак – крайняя частка дошкі, абочына. Гарадзец, Вялікі Азярэцк, Нямойта.

АПО́МНІЦЦА зак. Апомніцца. Я троху апомнілася. Гарадзец, Багданава.

АПО́РКІ мн. Апоркі, абрэзаныя валёнкі. Апоркі насі́ла з валінак абрэзаныя. Нямойта.

АПО́РТАЎКА ж. Апорт (сорт яблыкаў). Апортаўка – бальшоя яблыка. Пожанькі.

АППЯ́ЦЬ зак. Напяць, нацягнуць прымацаваўшы. Сеткай аппяць. Багданава.

АППЯЧЫ́СЯ зак. Спячыся. Аппёкся хлеб. Вялікі Азярэцк.

АПРАЦІ́ВЕЦЬ зак. Апрацівець. Неяк апраці́вела, ні магу есці бульбы. Нямойта.

АПРЭ́ЛЬ м. Красавік. У начале апраля буду сеіць. Партызаны.

АПСІ́К выкл. Выгук, якім адганяюць ката. Апсі́к, каток, на таржок, прынясі́ Міколку піражок! (дзіцячая лічылка). Багданава.

АПСУ́ДЖАНЫ дзеепрым. Асуджаны. Яны былі́ апсуджаныя ў трыццаць фтаром гаду. Станюкі.

АПСЫ́ПКА ж. Што-н. сыпучае, якое сыпяць. Мука – апсыпка, карове пасыпаць. Вялікі Азярэцк.

АПСЯВА́ЦЬ незак. Абсыпаць. Як вывозілі мъладуху і мъладзяна на вуліцу, то апсявалі аўсом. Запруддзе.

АПУ́ХНУЦЬ, АПО́ХНУЦЬ зак. Апухнуць. У кузню цігаўся работаць, рука апухла. Каралі. Апохла рука, як бірвяно. Партызаны. Апохлі ножанькі, хадзі́ць цяшка. Партызаны. Глаза красныя, апохлі, баляць. Гарэлкі выпіў і да вечъра апох. Багданава, Гарадзец, Запруддзе, Розмыслава, Цясішча.

АПУ́ШАЧКА ж. памянш. Апуха. Тапкі купі́ла з апушачкай. Нямойта.

АПУШЧА́ЦЦА незак. Апускацца, зніжацца. Самалёт апушчаўся ў вайну. Вялікі Азярэцк.

АПЦЕ́КА ж. Аптэка. Дзірыза ў лесі расьцець, яе ў апцеку здувалі. Сянно.

АПЦЁПКАЦЦА незак. Абмачыцца. Апцёпкалася ты! Вялікі Азярэцк.

АПЦІ́ШЫЦЦА зак. Сціхнуць, супакоіцца, стаць лепшым (пра надвор’е). Як надвор’е апці́шыцца, я нармальна хаджу. Ракаў Засценак.

АПЦЯРУ́ШЫЦЬ зак. Абчысціць, абабраць. Цубульную шалуху апцярушым і ёй яйкі красім. Міцюкова.

АПШЛІФО́ВАНЫ дзеепрым. Адшліфаваны. Былі драчкі: дасочка, набі́та гваздзей, апшліфованы харашо і апчосываіш лён. Дольдзева.

АПШУЛЮВА́ЦЬ зак. Абшаляваць. Апшулюваў хату. Запруддзе.

АПШУ́РХВАЦЬ незак. Абтрасаць, вытрасаць. Сарочкі паздзівалі і апшурхвалі клапоў. Закур’е.

АПШЧЫКАТУ́РЫЦЬ зак. Абтынкаваць. Баньку апшчыкатурыла. Латыгаль.

АПШЫВА́ЦЬ незак. Абшываць. Къла рукавоў апшывалі. Буй.

АРАЛЁВЫ, РАЛЁВЫ прым. Прызначаны для арання (пра хамут). Пастромкі – у аралёвым хамуту. Гарадзец, Заазер’е. Ралёвы хамут для сахі́, для плуга, для бараны. У ралёвы хамут – вяровашныя гужы. Гарадзец.

АРА́ТЫ, РА́ТЫЙ дзеепрым. Араны, узараны. Аратая зімля на полі – ралля. Фасаўшчына. Аблога – ні ратый лух. Гарадок.

АРА́ЦЬ незак. Араць. Тръва ў міне ў садзе ніякъя, даўно ъралі. Запруддзе. Арыце, конікі, самі, я ўжэ ўвесь. Нямойта. Німа сі́лы каму араць. Івоні. На сабе аралі, касі́лі, мужчын ні было ні аднаго. Рэчкі. Лацвей быкам араць. Гарадзец. Кап дош пашоў, дзеўкі ръздзіваліся, голыя дарогу аралі на крыжавухі, тры-чатыры плух цягнуць. Нямойта.

АРА́ЦЬ незак. Крычаць. Іна арэць на яго, крычыць. Багданава. Той арэць на ўсю дзярэўню. Манголія.

АРЖАНЫ́, РЖАНЫ́ прым. Жытні, аржаны. З аржаной мукі́ саладуху варылі. Нада, каб аржаная мука з вадой съладжаласямёду ўкі́неш. Багданава. Аржаное жыта даўгое. Гарадзец. Крылі саломай аржанэй хлеў, трасніком. Дольдзева, Запруддзе, Самсоны. Ржаная мука, варылі кулеш. Ржыная мука, на цёплінькай вадзі́чкі раскалоціш рэдзінька і тады пасярот печы паставіш, сахар сыпіш. Багданава. Як кулага робіцца: ржаная мука, размешаная, саладжаіць на загнецці. Міцюкова.

АРМЯ́К м. устар. Армяк; верхняя вопратка з даматканага сукна. Быў армяк, нъ яго ляжыш і спіш, як цэп. Алексінічы. Армякі́, кужухі́ пъўшупкі – ета верхняя адзежа. Гарадзец. Армяк насі́лі ад дожджу. Вялікі Азярэцк. Армякі́ насі́лі, длі́нныя, як асеннія польта. Алексінічы, Багданава, Баравікі, Каралі, Самсоны, Фасаўшчына, Дуброўкі.

АРМЯНІ́Н м., АРМЯНІ́НЫ мн. Армянін. У нас і грузі́ны, і армяні́ны былі. Фасаўшчына.

АРНЭ́ТКА ж. Ранет (сорт яблыкаў). Арнэтак прынесла цётка. Каралевічы.

АРУ́ДАВАЦЬ незак. Арудаваць, гаспадарыць. Умірла [жонка], я адзі́н арудую. Сукрэмна.

АРУ́ДЗІЯ ж. Зброя. Вялікі Азярэцк.

АРУ́ЖЫЯ ж. Тое ж. Усю аружыю парцізаны вынеслі. Вялікі Азярэцк.

АРУЖО́НЫ прым. Узброены. Шлі людзі аружоныя. Цясішча. Мы ні знаім, вы аружоны, хто вы ёсціка. Нямойта. У халатах белых аружоныя. Савінічы, Баравікі.

АРУЖА́ЦЦА незак. Узбройвацца. Аружаюцца і бегаюць туды. Чуцькі.

АРУЖЫ́ЦЦА зак. Узброіцца. Мальцы йшлі к немцъм, штоб аружыцца. Закур’е.

А́РФА, ВА́РФА ж. Арфа, веялка. На арфе чысцілі дабро. У арфі сі́ты. Каралі. Варфа – машына была, чысцілі дабро. Рэчкі, Багданава, Нямойта.

АРФАВА́ЦЬ незак. Арфаваць; ачышчаць арфай зерне ад мякіны і смецця. Семя арфуем. Алексінічы.

АРХІ́Л м. Архіў. У архі́лъх нашоў выпісь мятрычыскую. Дольдзева.

АРШЫ́Н м. Адзінка меры, вымярэння. Гупка ат сцяны да сцяны, шэсь аршын [у сярэднім]. Вялікі Азярэцк. Аршын – эта семдзісят адна сотая метра. Фасаўшчына. Аршын – метар атмераны. Сукрэмна, Багданава, Дольдзева.

АРШЫ́ННЫ прым. Памерам з аршын. Складалі аршынным размерам, складзікамі палатно. Нямойта.

АРЭ́ЛІ, РЭ́ЛІ толькі мн. Арэлі. Калыхаліся на арэлях, песні спявалі. Багданава. А Масленка – арэлі чапалі, калыхаліся, пелі. Манголія, Міцюкова, Нямойта, Партызаны. Дзень коўзаешся [робіш розную працу па пільных патрэбах], што на рэлях. Станюкі.

АРЭ́НДА ж. Арэнда. Зямлю некаму ў арэнду браць. Буй.

АРЭ́Х м. Арэх. Арэхі трох сартоў былі́: раннія, срэднія, восіньскія. Пожанькі, Багданава. Арэхі, каторы палушчуцца, лазґуны. Каралевічы. АРАШО́К памянш. Сонца, сонца с тарэлачку, зъкаці́ся за елачку, сонца, сонца з арашок, зъкаці́ся за лясок [прыгаворваюць, калі колюць свіней]. Нямойта.

АРЭ́ХВА ж. Матэрыял арэшніку (ляшчынніку). Абруч з арэхвы здзеланы. Міцюкова.

АРЭ́ШНІК м. 1. Арэшнік, ляшчыннік. У нашым лесе бальшынство – арэшнік і ельнік. Вялікі Азярэцк, Запруддзе. 2. зб. Лясныя арэхі. Арэшніку там було многа, то нашчыпім, а тады зімой дзелім дзяцём. Партызаны.

АСА́, АСВА́ ж., ВО́СВЫ, О́СВЫ, О́СЫ мн. 1. Аса. О́сы клубок звіваюць. Вялікі Азярэцк. Асва адна, а восвы гняздо звілі́. Запруддзе. Асва кусайіцца, шчас шчъка похніць. Сукрэмна. Асва здзелъла гняздо, пузыр такі́. Кішуроўшчына. О́свы дужа куслі́выя, па лісах, у малі́нніку. Каралі, Партызаны. 2. Шэршань [паводле настойлівага тлумачэння інфарманта]. Асвы яны крупныя. Багданава. ◊ ЯК АСВА́ (лезіць). Неадчэпна, дакучліва. Лезіць як асва ў вочы. Партызаны, Кішуроўшчына.

АСА́ДА ж. Асада. Асажваюць окна, дзверы: ставюць асаду, дзелаюць рамы. Нямойта.

АСА́ДЖВАЦЬ незак. Садзіць (пра рой). У яго раі́ і раі́, нада ш асаджваць. Івоні. Рой лаві́ць ставілі стаўку, потым у домік асаджваюць. Міцюкова, Вялікі Азярэцк.

АСА́ДЖВАЦЬ незак. Асаджваць, ставіць асаду ў вокны, дзверы. Вокна, дзверы сам асаджваў, нікога ні нанімаў. Мянюцева. Асажъваюць окна, дзверы, ставюць асаду, дзелаюць рамы. Запруддзе, Нямойта, Партызаны, Фасаўшчына.

АСАКА́, САКА́ ж. Асака. У балотах асака. Багданава, Фасаўшчына. Асака – разачка, дужа рэзкая, пальцы паразрэжаш. Запруддзе. Асаку сушылі, таўклі́ і хлеб пяклі́. Рэчкі. Асаку наъкасі́, чым картошку прыкрыць. Каралевічы, Самсоны. Тую асаку елі, па ёй такея шышачкі. Дуброўкі. Саб’ець вутку – зваліцца ў саку, ні падойдзіш [пра паляванне]. Заазер’е.

АСАЛАВЕ́ЦЬ зак. Асалавець. Мъладзён наш асалавеў. Багданава.

АСАТКА́ ж. Асесці (пра хлеб, пірагі). Спячэш бапку, дражджэй туды, бялкі́, муку, жаўткі́не, яны асатку дзелаюць. Манголія.

АСАЧЫ́ЦЬ зак. Асачыць, знайсці, высачыць. Мы асачылі курыцу: я ўзяла пяць яец. Вялікі Азярэцк.

АСВІТА́ЦЬ зак. Світаць. Начынаіць асвітаць. Вялікі Азярэцк.

АСВЯ́НЫ прым. Асінавы. Вун пузыр асьвяны. Багданава.

АСЕ́ВАЧКА ж. Прасеяная (пытляваная) мука. На рэшата муку асеіш – мука высеіцца – асевачка. Запруддзе.

АСЕ́ЛІЦА ж. Участак пожні, сенакос. Аселіца у канцы гарода, дзе пожня. Чуцькі.

АСЕ́ННІ прым. Восеньскі. Асенні брунет ёсь і асеннія антонуўка. Пожанькі.

АСЕ́СЦІ зак. Асесці, апусціцца. Попіл на нно асядзіць. Нямойта. Вугъл асеў, яго пъдняць вагой, нада пъдняць сцяну. Неўгадава.

АСЕ́ЎКІ мн. Жамерыны. Пыл, асеўкі атмітаюць, крупкі астаюцца. Кляпчэва.

АСІ́ЛІЦЬ зак. Пабольшаць, павялічыцца. Калхозныя стада асі́ліла [сена трэба многа]. Забор’е.

АСІМІНА́ТАРСКАЯ ж. Злучны пункт, памяшканне, дзе праходзіць штучнае асемяненне жывёл. Да кацельнай тут была асімінатърскъя. Мянюцева.

АСІ́НА ж. Асіна. Асі́ну ня любляць пчолы – горкая. Вялікі Азярэцк, Багданава, Каралевічы. ◊ ЯК АСІ́НА (дрыжаць). Вельмі моцна. Дрыжыць як асі́на. Серкуці.

АСІ́НАВЫ, АСІНО́ВЫ прым. Асінавы. Асі́навы зруб у калодзіш пъставілі. Кляпчэва, Ульянавічы. Падасі́навік у асіновай рошчы. Нямойта.

АСІ́ННІК м. Асіннік, хмызняк. За хатамі асі́ннік. Партызаны, Багданава, Гарадок, Закур’е.

АСІ́НУЎКА ж. Сорт яблыкаў. Асі́нуўка – атплювацца няможна: у роце – іл, а послі – сладкія. Пожанькі.

АСІ́ПНУЦЬ зак. Асіпнуць. Асі́пла, ні магу пець. Кішуроўшчына.

АСКО́ЛАК м. Асколак. С асколку памёр. Гарадзец, Каралі.

АСКРАБЦІ́ зак. Аскрэбці. Нада бульбу аскрабці́ мъладую, а старую – абръзаць. Гарадзец.

АСКЯЛЁБУК м. Аскалёпак, аскабалак; кавалак дрэва. Біў дровы, каб адзі́н аскялёбук. Сянно.

АСЛАБАДЗІ́ЦЦА зак. Вызваліць. Як наша дзярэўня аслабадзі́лася, парашыла дамоў ехаць. Неўгадава.

АСЛАБАДЗІ́ЦЬ зак. Тое ж. Бацька завёз мех пшані́цы, бъръна і купі́ў дзесіць лі́труў съмагонкі, і немцы мяне аслъбадзі́лі [з палону]. Заазер’е, Багданава, Неўгадава.

АСЛАБЕ́ЦЬ зак. Аслабець. Саўсі́м іна была аслабела. Багданава, Самсоны.

АСЛА́БНУЦЬ зак. Аслабнуць. Сёліта за гот я так аслабла. Багданава. Я аслабла, хаджу на нагах. Самсоны.

АСЛАЖНЕ́ННЕ н. Ускладненне. Аслажненне пала на сэрца, і – памёрла. Багданава.

АСЛІ́ЗНУЦЬ зак. Аслізнуць, пакрыцца сліззю. Ён асьлі́зніць у вас у мяшку [цыбуля], саслі́зьніць. Запруддзе.

А́СМА ж. Задышка, астма. У мяне асма, як цяшка дыхаць. Вялікі Азярэцк. А́сма ў яго, я звялася, што і хадзі́ць не маъгла. Дуброўкі.

АСМАКУВА́ЦЦА зак. Асмакавацца. Ваўкі́ асмъкувалісі чълъвечым мясым. Пожанькі.

АСНАВА́ТЫ дзеепрым. Аснаваны, зроблены як аснова тканіны. Аснъватыя кросны былі́. Запруддзе.

АСНАВА́ЦЬ зак. Аснаваць; зрабіць аснову тканіны. Партом аснуюць і шэрсцю натыкаюць. Багданава. Ходзюць, аснуюць. Дольдзева.

АСНО́ВАНЫ дзеепрым. Аснаваны, зроблены як аснова тканіны. Дзеткі мае, асновъны, але ні выткъна. Рэчкі.

АСО́БА прысл. Асабліва, вельмі. Дзірэўня ні асоба бъльшая. Жохава, Запруддзе.

АСО́БІННА прысл. Асобна. Жэншчыны асобінна касі́лі, мушчыны – асобінна. Леснікова, Нямойта, Запруддзе, Марозаўка, Рубеж.

АСО́БІННА прысл. Асабліва. Перхаць, луска ў галаве, асобінна як малінькі родзіцца, перхаці многа. Заазер’е.

АСО́БІСТЫ прым. Асаблівы, своеасаблівы. Такі́ чалавек, асобісты, важны. Заазер’е.

АСО́Т м. Асот. Асот сві́нням рвуць. Багданава. Асот – с’ядомая [трава], сві́нням даюць. Багданава. Асот калючы такі́. Жохава, Каралі.

АСТАВА́ЦЦА незак. Заставацца. Аставайцеся жывы-здаровы! Багданава. Астаўся біз бацькі з сямі́ лет, нада была самаму усё дзелаць. Кляпчэва. Усе асталісі, толька аднаго выслалі. Каралевічы. Калосся асталося, усе мехамі насі́лі. Сукрэмна, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Запруддзе, Івоні, Міцюкова, Нямойта, Турава, Фасаўшчына, Неўгадава.

АСТАЛЮВА́ЦЦА зак. Асталявацца. Астулюваліся нучуваць у яго ў кварці́ры. Дольдзева.

АСТАРЭ́ЦЬ зак. Састарыцца. Астарэла я, нікуды ні хаджу. Дольдзева.

АСТА́ЎШЫСЯ дзеепрысл. Астацца, быць. Кароў сем астаўшысі у нашъй дзярэўні. Каралевічы. Былі́ летам астаўшыся пчолы. Гарадзец.

АСТМЕ́ЦІК м. Астматык. Астмецікам выпі́сваюць бясплатна лякарства. Гарадзец.

АСТРО́ЎКІ толькі мн. Пярэплат, азярод; прыстасаванне са слупоў і жэрдак для дасушвання збажыны, травы і пад. Сена сушыць – астроўкі дзелъў у канцы [агарода]. Гарох касі́лі, наб’юць гэтых астровак і сушуць. У нас гарох у астроўках склъдалі. Гарадзец, Багданава, Запруддзе, Сукрэмна.

АСТЫ́КАЛ м. экспр. Вялікі кавалак. Такі́ астыкал кълбасы дала смалянкам. Партызаны.

АСУ́НУЦЦА зак. Асунуцца, асесці. Калодесь асунуўся весь. Цясішча.

Каталог: uploads
uploads -> Конкурс для маладых журналістаў 4 Майстэрня грамадзянскай актыўнасці для моладзі 5
uploads -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання
uploads -> Гданьск пачынаецца ў наваградку пралог як заўсёды, сонца мела
uploads -> Вучэбны матэрыял да ўрока №9 М. М. Брылеўскі
uploads -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
uploads -> Клуб Лакальных Лідэраў 6 Семінар у Вільні для журналістаў 7 конкурс адукацыйных матэрыялаў 8 конкурс
uploads -> Віктар Крэс панятоўскія-крэпышы герба «юноша»: радавод старажытнага
uploads -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
uploads -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   51
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал