Да 10-годдзя кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта актуальныя праблемыстаронка10/12
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.48 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Асноўваючыся на дадзеных археалагічных раскопак, гістарычных і этнаграфічных звестках, вучоныя выказалі меркаванне, што, відаць, ужо данеалітычны sapience мог вылучыць Сонца і Месяц па прыкмеце самастойнай рухомасці і прыдаць ім зааморфны ці антрапаморфны вобраз. Як слушна зазначае А.С. Патупа, чалавеку так ці інакш прыйшлося выкарыстаць у спалучэнні дзве даволі далёкія аналогіі для нябесных свяцілаў – жывую істоту і агонь. Цяжка сумнявацца, што гэта спалучэнне спрыяла першаму вылучэнню менавіта антрапаморфнага вобраза, таму што толькі чалавек мог пераносіць гарачы агонь [14, 41].


Наступны этап – з’яўленне міфалагічных вобразаў. Як указвае С.Ю. Няклюдаў, яны ўзнікалі пры метафарызацыі, сімвалізацыі, увасабленні асэнсаванняў з’яў свету і ідэй праз аб’екты рэчыўнага свету, якія паступова насычаліся міфалагічнай семантыкай і пачыналі функцыянаваць як моўныя паняцці, якія яе выражалі (напрыклад, сонца, зорка, гара, яйка, валасы) [12, 227]. Відаць, на гэтым жа этапе ўзнікаюць так званыя антрапаморфна-міфалагічныя вобразы тыпу Масленкі, Куста ці Купалы, з’яўленне якіх было абумоўлена генезісам земляробчага культу і аграрных абрадаў. Адлюстраванне ў песнях усіх удзельнікаў абрадаў, яго асобных прадстаўнікоў, а таксама абстрактна-адцягненых паняццяў тыпу Долі сведчыць пра больш позні этап іх генезісу, што было звязана з гістарычнымі зменамі ў грамадска-побытавым жыцці старажытнага чалавека, абумоўленымі ўладкаваннем абшчынных адносінаў і ўзмацненнем ролі сям’і ў якасці непасрэднай захавальніцы традыцыі.

Ф.П. Фёдараў справядліва сцвярджае, што “каардынаты мастацкага свету суадносяцца з існымі, магчымымі, мысленнымі каардынатамі свету рэальнага” [18, 5]. Між тым мастацка-вобразны свет абрадавых песень ПКП нельга разглядаць толькі як адлюстраванне бакоў рэальнага жыцця або толькі як увасабленне саміх абрадаў з яго ўдзедьнікамі – выканаўцамі і адрасатамі. Як зазначае В.М. Шарая, “перш за ўсё неабходна паспрабаваць убачыць у ім [мастацкім свеце. – Т.М.] канцэпцыю аб’ектыўнага свету ў яго адносінах са светам рытуальным як сродкам асэнсавання жыцця” [20, 82].

Хаця сістэмы вобразаў у аналізуемых намі песенных жанрах і спецыфічныя, тым не менш яны маюць пэўныя кропкі судакранання, напрыклад, у раскрыцці вобразаў-“масак” і сродках іх стварэння, што невыпадкова: названыя жанры адносяцца да ПКП, адпаведна, іх вобразы падпарадкаваны выражэнню ідэі пераходнасці, якая вызначае пэўныя рысы агульнасці на ўзроўні вобразнай парадыгмы паэтыкі. Так, у масленічных, траецкіх, куставых і русальных песнях вобразы-“маскі” і іх адносіны паміж сабой характарызуюцца умоўнасцю, зададзенасцю абрадам, які патрабаваў не складанай псіхалагічнай абмалёўкі, а выражэння пэўнага эмацыянальнага стану. Р.М. Кавалёва ўказвае, што менавіта гэтая жыццёвасць выражаемых пачуццяў рабіла такія творы цікавымі для кожнага наступнага пакалення [7, 18].

Акрамя абставінаў абраду, аснову стварэння вобразных сістэм беларускіх абрадавых песень ПКП складае сама рэчаіснасць, якая “дыктавала” ўмовы стваральнікам песеных тэкстаў. Прычым неабходна заўважыць, што яе адлюстраванне на пэўнай стадыі развіцця жанраў мае сваю спецыфіку: на розных этапах пры характарыстыцы аб’ектаў асэнсавання ў цэнтры ўвагі аказваліся толькі пэўныя рысы (якасці ці ўчынкі, дзеянні), хаця ва ўяўленнях прысутнічала значна большая па аб’ёму інфармацыя. Адпаведна, можна меркаваць, што адлюстраванне вобразаў-“масак” у песенных тэкстах ПКП, як, відаць, і ў іншых жанрах каляндарна-абрадавай паэзіі, падпарадкоўвалася прынцыпу выбранасці, што было абумоўлена, з аднаго боку, сакральна-магічнай функцыяй цэнтральных вобразаў, з другога – рытуальнай неабходнасцю мінімалізацыі моўных сродкаў у сувязі з патрабаваннямі абрадавага кантынуума. Так, варта прыгадаць першабытныя палеалітычныя малюнкі на сценах пячор, знойдзеныя ў пясчаных напластаваннях Еўропы і ў латэрыце Індыі [16, 57], якія ўяўляюць сабой своеасаблівыя “партрэты” людзей, жывёл ці моманты палявання на іх. Зразумела, што гэта – знакі адлюстравання той рэчаіснасці, якая найбольш хвалявала чалавека, так бы мовіць, “правобразы”, паколькі ствараліся яны ў выніку ўяўлення пра чалавека, жывёл, паляванне. Адзначым, што ў сэнсава-паняційным значэнні ўяўленне дыфініруецца як “форма індывідуальнага пачуццёвага вопыту, у выніку чаго ўзнікае цэласны вобраз аб’екта без непасрэднага ўздзеяння апошняга на органы пачуццяў” [11, 543], а “здольнасць да творчага ўяўлення” [17, 706] характарызуецца як фантазія. Іншымі словамі, “правобразы”, адлюстраваныя чалавекам палеаліту, былі створаны з дапамогай уяўленняў узнаўляючага характару. Менавіта ў гэтым праяўляецца іх істотнае адрозненне ад вобразаў вербальна-песенных тэкстаў, у стварэнні якіх роля спараджальніка адводзілася ўяўленням асобага роду – не ўзнаўляючым, а творчым, ці фантазіі, на што старажытны чалавек быў яшчэ не здольны.Асноўваючыся на вопыце тэарэтыкаў літаратуры і фальклору ў класіфікацыі дзейных асоб (персанажаў) мастацкіх твораў на галоўных і другасных герояў з аналізам вобразаў-“масак” даследуемых тэкстаў, мы прыйшлі да высновы, што вобразны лад паэтыкі беларускіх абрадавых песень ПКП уключае ў свой склад дзве катэгорыі паэтычных вобразаў, якія класіфікуюцца па прыкмеце актыўнасці-пасіўнасці ў здзяйсненні абрадавых дзеянняў:

 1. цэнтральныя, якія семантычна і функцыянальна звязаны з абрадамі “провадаў”, “ваджэння” і “кумлення” (  у масленічных; Бяроза, “дзевачкі-галубушкі” – у траецкіх; Куст, “дзявоцкае войска” – у куставых; Русалка – у русальных);

 2. другасныя, ці фонавыя, якія “дзейнічаюць” у тэкстах з любоўна-шлюбнай ці сямейна-бытавой тэматыкай (вобразы дзяўчат, маладых жанчын, маці і бацькі, бабуль, характэрныя для ўсіх жанравых груп песень ПКП).

Аналіз песенных тэкстаў паказаў, што ў асобных момантах сістэмы вобразаў-“масак” абрадавых песень ПКП з часам перасякліся з сістэмай вобразаў лірычных песень (дзяўчына, маці, “мілы”), а таксама сямейна-бытавых (маладая жонка, ліхі муж, свякруха, свёкар – у масленічных, няверны муж, Доля – у куставых). Аднак у раскрыцці герояў гэтыя жанры якасна адрозніваюцца адзін ад аднаго. Вобразы абрадавых песень ПКП абумоўлены абрадавым кантэкстам, адпаведна, яны характарызуюцца значна большай ступенню умоўнасці, выражаючы пэўны эмацыянальны стан і не патрабуючы псіхалагізацыі.
Літаратура

 1. Андреев А.Н. Культурология. Личность и культура. Мн., 1998.

 2. Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения. Мн., 1995.

 3. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии / Редкол.: К.П.Кабашников (отв. ред.) и др. Мн., 1993.

 4. Гей Н.К. Художественность литературы: Поэтика, стиль. М., 1975.

 5. Головня В.В. История античного театра. М., 1972.

 6. Кожинов В.В. Художественный образ и действительность // Теория литературы: метод, характер. М., 1962. С. 58 – 71.

 7. Ковалева Р.М. Белорусские кустовые песни / Автореф. … канд. филол. наук. 10. 01. 09. Мн., 1976.

 8. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. М., 1982.

 9. Лосев А.Ф. Миф-Число-Сущность. М., 1994.

 10. Лосев А.Ф. Происхождение драмы // Античная литература. М., 1986.

 11. Можейко М.А. Представление // Новейший философский словарь. Мн., 1998. С. 543.

 12. Неклюдов С.Ю. О некоторых аспектах исследования фольклорных мотивов // Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984.

 13. Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика. М., 1984.

 14. Потупа А.С. Открытие Вселенной – прошлое, настоящее, будущее. Мн., 1991.

 15. Рагойша В.П. Паэтычны слоўнік. Мн., 1987.

 16. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М, 1989.

 17. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Мн., 1996.

 18. Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988.

 19. Цыбульский С.О. Греческий театр. СПб., 1904.

 20. Шарая В.М. Мастацкі свет куставых песень // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 1998. № 3. С.81 – 86.Светлана Иановна Крылова,

соискатель кафедры теории литературы
К вопросу о мифологеме
История науки свидетельствует, что ряд понятий и терминов, появившихся достаточно давно, сначала используются на эмпирическом уровне, причем спорадически, без включения их в общий понятийно-терминологический аппарат, без определения соотношения с другими терминами и понятиями, и только потом, когда в силу ряда объективных причин термин оказывается востребованным, возникает насущная потребность в его теоретическом осмыслении. Нечто подобное произошло с термином мифологема.

Впервые его использовали немецкие романтики, что было связано с широким обращением литературы к национальному фольклору и мифологическому наследию. Начинается новый этап конкретного изучения мифа и вместе с этим новые попытки его феноменологического исследования. Усилия ученых по определению мифа как культурного явления давали некоторые результаты, но не приводили к выработке единого взгляда на сущность мифа. Симптоматично, что каждая новая работа, посвященная мифу, неизбежно начиналась с подытоживания результатов, достигнутых предшественниками, чтобы затем автор мог предложить свое толкование мифа. Весьма показателен подход к мифу А.Ф. Лосева. Разрабатывая концепцию мифа, он отталкивался от определений того, чем миф, по его мнению, не является, чтобы прийти в конце концов к краткому и парадоксальному утверждению: «Миф есть жизнь» [7]. А.Ф. Лосев исходил из того, что миф является существенным компонентом жизни любого общества, а не только архаического или античного. Свою внешнюю выраженность миф получает в разных формах, в том числе и в литературе, начиная от времени зарождения европейской литературы. Как подчеркнула О.М. Фрейденберг, «с исторической точки зрения античность есть та эпоха, когда ... мифология принимает характер фольклора» [14, 11], а «греческий фольклор претворяется в литературу и полностью растворяется в ней» [14, 12]. Данное положение, высказанное О.М. Фрейденберг, имеет важное методологическое значение, поскольку здесь исследовательница, в сущности, определила пути трансляции мифологического в литературу через фольклор. В силу того, что античная литература была первой и ей не предшествовал никакой иной род литературы, то это был в свое время единственно возможный путь актуализации мифа в искусстве слова. Иными словами, мифологема как культурное явление возникла очень давно и на сегодняшний день имеет богатую историю, но до теоретического осмысления этого понятия пока ещё очень далеко. Например, в «Литературном энциклопедическом словаре» [8] есть статья «Архетипы», «Мифы», но ещё нет статьи «Мифологема». В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» [9] определение интересующего нас термина также отсутствует.

Литературный процесс характеризуется большим или меньшим вниманием к мифу, но только в ХХ веке, точнее во второй его половине, когда стало ясно, что вне мифологической сферы затруднительно понять концепцию целого ряда произведений мировой литературы, произошли некоторые сдвиги и в науке. В самом деле, уже нельзя было проходить мимо того факта, что в литературных произведениях всё чаще и чаще стали встречаться мифологические сюжеты и образы. Мифологизм и неомифологизм – характернейшие явления литературы ХХ века. Мифологизм, по замечению Е.М. Мелетинского, и художественный прием, и стоящее за этим приемом мироощущение [10, 295]. Именно поэтому литературоведы стремились к тому, чтобы не просто отметить те или иные черты мифа в художественном произведении, но и понять причины обращения писателей к мифу как к творческому источнику.

Интерес к мифу в наше время огромен. Миф исследуют философы, историки, лингвисты, этнографы, искусствоведы. Не ослабевает интерес к мифу и в литературоведении. Использование традиционных сюжетов и образов мифологического происхождения, а также авторское мифологизирование – одно из ведущих направлений современного литературного процесса. Это закономерно и предопределяется глубокой, часто неосознанной, внедрённостью мифа в область философских, культурологических и социальных проблем современности. Мифология «пережила» века благодаря содержащемуся в ней огромному художественно-эстетическому и идейному богатству, оказав сильное влияние на развитие культуры всех европейских народов. В силу этого остаётся актуальной проблема критериев анализа литературных произведений.

Осознание соотнесенности литератур нового времени с некоторыми первичными формулами, типами и структурами выдвинуло на повестку дня проблему соотношения мифологемы с такими понятиями, как архетип и мотив, выдвинуло, – но до конца не решило. На практике ученые использовали разные термины. Например, в свое время В.А. Коваленко назвал книгу так: «Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры» [4]. Он использовал термины «миф», «мифологизация» и подобные, но термин «мифологема» оказался незадействованным. С другой стороны, бывает так, что автор, декларируя термин в названии работы, не дает его определения. К примеру, И.В. Казакова в книге «Міфалагемы і магія ў беларускім абрадавым фальклоры» [5] наряду с термином «мифологема» использует термин «мифологический архетип». Она посчитала, что «адносна добрая захаванасць абрадавай паэзіі ў беларусаў дае вялікія магчымасці для вывучэння міфалагічных архетыпаў, іх рэканструкцыі шляхам аналізу міфалагем, якія выяўляюцца ў паэзіі і абрадах земляробчага календара» [5, 76]. Но критерии «выяўлення» мифологем в работе не обозначены. На практике получается так, что, например, в одном случае Земля характеризуется как одна из важнейших мифологем в белорусском фольклоре [5, 81], в другом – как архетип, который, в частности, актуализируется в соответствующих мифологемах волочебных песен, но каких – вопрос остается открытым [5, 86], хотя очевидно, что если исходить из концепции К.Г. Юнга, то следует считать Землю актуализацией архетипа Матери.

Данные факты свидетельствуют, насколько важной и актуальной является разработка понятия мифологемы. Ещё совсем недавно термин мифологема почти не встречался в научных работах, посвященных проблемам мифопоэтики, но в связи с активизацией интереса к мифу стал все чаще использоваться в научных и теоретических исследования, хотя не всегда в одном и том же смысле.

Своим внедрением в отечественную науку он во многом обязан знакомству с трудами представителей так называемой мифологической критики, достаточно активному и влиятельному направлению в англо-американском литературоведении ХХ века, представленному такими ветвями, как «ритуальная» критика, опирающаяся на работы Дж. Фрейзера, и «архетипичная», вдохновленная концепцией К.Г. Юнга.

Здесь очень важно отметить разное понимание культурной позиции мифа у классических мифологов ХІХ в. и представителей мифологической критики. Для первых он был прошлым, пережитком, предметом реконструкции, которая производилась на основе национального фольклора, верований, представлений, обрядов, языковых данных и т.д. Для вторых – конструктом, помогающим понять сущность литературного творчества и отдельных произведений. Миф, по их мнению, – универсальная категория, модель, которую можно обнаружить в литературных произведениях прошлого и настоящего, даже если в них не содержится прямых апелляций к тому или иному конкретному мифу, отсутствуют прецедентные имена и т.д. Так, например, представитель кембриджской школы Г. Мэррей посчитал, что в сюжете «Гамлета» В. Шекспир бессознательно повторил миф об Оресте, его отце и матери. Ученый ещё до К.Г. Юнга выдвинул идею о наличии неких бессознательных каналов передачи традиции.

К.Г. Юнг использовал термин «архетип» для обозначения тех универсальных структур бытия и сознания, которые обладают наибольшим постоянством и действенностью, бессознательно передающихся из поколения в поколение. Архетип не разрушается и не видоизменяется, он лишь проявляется в новых формах на новых исторических этапах. «Архетипы в своем неподвижном, непроецированном состоянии не имеют точно определенной формы, но сами по себе есть неопределенная структура, которая может принять определенную форму только в проекции», – подчеркивал К.Г. Юнг. С ним был солидарен и один из известнейших последователей поэтики мифа Е.М. Мелетинский: «Архетипы – это некие структуры первичных образов коллективной бессознательной фантазии и категории символической мысли, организующие исходящие из вне представления, мифообразующие элементы бессознательной психе...» [10, 63].

Термин архетип был подхвачен представителями разных наук, но чем дальше, тем больше начинали размываться его границы, так что С.С. Аверинцев вынужден был констатировать, что термин архетип уже используется для обозначения наиболее общих, фундаментальных мифологических мотивов, первоначальных схем, которые лежат в основе любых художественных, в том числе мифологических, структур (например, Всемирное Древо) без обязательной связи с юнгинианством [1, 111]. Когда архетип активизирует творческое сознание и чем более ясным оно становится, тем отчетливее ему присваивают образные мифологические черты. Отсюда берет начало практика использования двух терминов – мифологемы и архетипа – как синонимов, что вовсе не способствовало упорядочению понятийно-терминологического аппарата филологии. При расширенном понимании архетипа им оказывалось буквально всё – родовое, видовое, единичное, мотивизированное и т.д. К примеру, в докторской диссертации А.М. Ненадовца «Праблема хтанічнага архетыпу ў беларускім фальклоры» (1995) в качестве архетипов фигурируют земля, дуб, гадюка, уж. Наблюдается тенденция переводить в ранг архетипов константы культуры и всемирной литературы, т.е. топосы, которые составляют фонд преемственности, обеспечивающий развитие литературного процесса. Доктор культурологии И.В. Морозов в книге «Основы культурологии. Архетипы культуры» [11] к числу архетипов относит след, узор, столп, число, древо, гору, лестницу, камень, порог, пустоту, простор, слог, имя, дом, храм, тьму, тайна, миг, измену, обряд, око, сон, смех и другие.

Миф и символ, миф и ритуал, миф и архетип, миф и структура – все эти вопросы так или иначе возникали снова и снова при попытке создать новую концепцию мифа, а это в свою очередь вынуждало искать подходы к определению мифологемы. В мифокритической методологии мифологема трактовалась, с одной стороны, как структурный и содержательный элемент самого мифа, а с другой – как заимствованный у мифа мотив, тема (или только ее часть), которые получили воплощение в более поздних по отношению к мифу фольклорных и литературных произведениях.

А.С. Козлов в энциклопедическом справочнике «Современное зарубежное литературоведение» проводит разграничение мифологемы и архетипа по оппозиции сознательное-бессознательное: «Мифологема обозначает сознательное заимствование автором мифологических мотивов, тогда как постулируемая К.Г. Юнгом бессознательная их репродукция как правило обозначается понятием архетип» [6, 224].

В.П. Рагойша в словаре «Тэорыя літаратуры ў тэрмінах» несколько «овеществляет» архетип, представляя его не как некую неопределенную структуру, а как «універсальны сімвалічны матыў, які існуе ў чалавечай падсвядомасці і выяўляецца адначасова ў культуры многіх народаў» [12, 41]. В соответствии с концепцией словаря учёный так характеризует мифологему по отношению к литературе: это, по его мнению, не только «выяўлены ў літаратурнай творчасці», но и «створаны самім пісьменнікам міфалагічны вобраз, матыў, сюжэт» [12, 198].

Термин мифологема представлен в словаре научной и народной терминологии «Восточнославянский фольклор». Автор словарной статьи А.Л. Топорков отметил, что данный термин используется достаточно широко – по отношению к мифу как «единица мифологической системы, имеющая самостоятельную семантику», и по отношению к фольклору и художественной литературе. Если с конкретной мифологемой связывается определенный миф, то в этих случаях, считает А.Л. Топорков, понятия «мифологема» и «миф» оказываются синонимичными, в других – мифологема не покрывает всего мифа. Ученый посчитал необходимым определить диалектику соотношения мифологемы, мотива и архетипа, что нам представляется очень важным.

Как известно, понятие «мотив» было выдвинуто и разработано А.Н. Веселовским в работе «Поэтика сюжетов» (1906). «Под мотивом, – писал Веселовский, – я разумею формулу, отвечающую на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторяющиеся впечатления действительности. Признак мотива – его образный одночленный схематизм; таковы неразложимые далее элементы низшей мифологии и сказки: солнце кто-то похищает (затмение), молния – огонь сносит с неба птица и т.д.» [2, 494].

Мотив определяется Веселовским в качестве простейшей повествовательной единицы. Комбинации простейших мотивов образуют то, что именуется сюжетом. На первобытном уровне человеческое сознание продуцирует мотивы, которые затем соединяются в сюжеты-темы. Мотив, таким образом, – древнейшая первобытная форма художественного сознания.

Для А.Н. Веселовского термин «мотив» представляется ключевым при анализе композиции произведения. Свойство мотива – его вычленяемость из целого и повторяемость в многообразных вариантах.

В силу своей повторяемости и вычленяемости мифологема, как отметил А.Л. Топорков, «может формально совпадать с мотивом». Но есть, по его мнению, и существенное отличие между ними: утрата мотивом самостоятельной семантики не приводит к исчезновению мотива как такового, т.е., надо полагать, как структурной единицы сюжета, а условием сохранения мифологемы как раз является её семантическая определенность [13, 154]. Мотив, таким образом, может быть мифологическим – и тогда он мифологема, а может и не быть им, что сплошь и рядом наблюдается в фольклоре и литературе, но мифологема, если она встречается в ряде текстов – всегда есть мотив. Для А.Л. Топоркова мифологема и архетип – разные понятия: «пробуждение» мифологического смысла в мотиве происходит, по его мнению, при актуализации архетипа [13, 154]. Сразу заметим, что в практике фольклористических исследований (и не только в их) реконструкция мифологической семантики образов или мотивов вовсе не означает, будто одновременно с лёгкостью можно обнаружить архетипические основы мифологемы. Чаще всего постулируемая связь мифологемы с архетипом вынужденно принимает характер авторской интерпретации. В частности, она зависит от того, в каких координатах ведется исследование: если в рамках классической юнговской систематики архетипов, то получается один результат, если же в рамках более широкого понимания архетипа, то совсем другой.

Вся беда состоит в том, что в современной науке при широчайшем использовании термина «архетип» до сих пор не разработан общий принцип, так сказать, «аккредитации» архетипов, альтернативный юнговскому. Каждый исследователь, как можно было убедиться, считает себя вправе исходить из собственного понимания архетипа или вообще не исходить ни из какого, просто жонглируя термином. Любая конкретизация архетипа (к примеру, мифологический архетип) неизбежно ведет к постановке вопроса систематизации и классификации, который далёк от разрешения. Насколько нам известно, он даже надлежащим образом не обосновывался. Это приводит к следующему. При анализе или интерпретации семантики мифологем нет возможности конкретизировать их архетипическую основу, поскольку эта семантика не абстрактна, а контекстна, более того – национальна.

На наш взгляд, рамки понятия «мифологема» могут быть более или менее адекватно обозначены только при сопоставлении с другими понятиями. При этом в качестве предпосылки важно определить, относятся они к одному уровню описания или к разным. Но в любом случае мы должны, во-первых, представлять себе их иерархию, а во-вторых, иметь в виду нейкий общий знаменатель, по отношению к которому будет проводиться разграничение. В качестве его мы избрали национальное.

Под архетипом мы будем понимать теоретический конструкт, который служит обозначением универсальных, но весьма неопределенных структур, находящихся в подсознании человеческого рода. Они интернациональны, не выходят на уровень сознания, не являются предметом рефлексии, но действуют помимо воли коллектива (в фольклоре) или индивидуума (в литературе и других видах творчества), правда, не во всех случаях. Механизмы психологической активизации архетипов не изучены, но предполагается, что они существуют, иначе теряется всякий смысл в изучении психологии искусства, соотношения в нем бессознательных процессов и сознательных моментов. А то, что они есть, блестяще показал Л.С. Выготский в научном труде «Психология искусства. Анализ эстетической реакции» [3].

В отличие от архетипов любая классическая мифология образна, национальна и соответствует характеру и жизнедеятельности того или иного этноса. Здесь следует сделать существенную оговорку. Ни одна мифология не является монолитной, строго организованной системой. В ней масса противоречий, локальных и региональных вариантов, версий, заимствований. Наличие заимствований позволяет говорить о межэтнических мифологемах на уровне миф → миф, причем они выделяются в последнем и генетически соотносятся с первым. Мифологемы могут быть и чисто семантического плана, который присваивается объектам национальной мифологии.

Фольклор питается архетипами и национальными мифологемами, циркулирующими в пространстве мифологии, что обуславливает его неповторимость даже в случае типологических схождений с фактами фольклора других народов.

Таким образом, мифологемы, вычленяемые в фольклорных текстах или относящихся к области внутренней формы образа, мотива, сюжетной ситуации, сюжета, всегда национальны, поскольку предварительно они уже были освоены культурным сознанием этноса.

Развитие литературы усложнило пути взаимодействия между разноуровневыми текстами. У каждого художника была свобода выбора. Он мог напрямую обращаться к любой мифологии и фольклору, а не только национальному (сознательно или бессознательно – это другой вопрос), апеллировать к другим литературным произведениям или творениям искусства. В отличие от фольклора мифологемы в литературном произведении базируются на национальном и на интернациональном культурном фонде. Здесь не существует никаких ограничений. Но если национальное является органической частью культурного сознания художника, то инонациональное входит в его багаж почти исключительно через образование, самообразование, просветительские программы и т.д.

Мифологемы, таким образом, относятся к числу тех мотивов, которые сохраняют семантическое ядро, в каких бы новых контекстах они не представали.

Сохраняя содержательную связь с мифологией, литература в ходе своего развития обращалась к мифологическому наследию как к творческому источнику. Мифологические мотивы и темы сыграли большую роль в развитии литературных сюжетов, а мифологические образы используются и переосмысливаются на всём протяжении её истории.
Литература


 1. Аверинцев С.С. Архетипы // Мифы народов мира. В 2 т. Т.1. М., 1992.

 2. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.

 3. Выготский Л.С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. М., 1998.

 4. Каваленка В.А. Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры. Мн., 1981.

 5. Казакова І.В. Міфалагемы і магія ў беларускім абрадавым фальклоры. Мн., 1997.

 6. Козлов А.С. Мифологема // Современное зарубежное литературоведение. М., 1999.

 7. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1989.

 8. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

 9. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.

 10. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2000.

 11. Морозов И.В. Основы культурологии. Архетипы культуры. М., 2001.

 12. Рагойша В.П. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах. Мн., 2001.

 13. Топорков А.Л. Мифологема // Словарь научной и народной терминологии: Восточнославянский фольклор. Мн., 1993.

 14. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.


Марыя Вячаславаўна Кудрашова,

аспірант
Онімы ў беларускіх замовах
Слова – рэчыўнае. Слова – сама рэч ў яе першапачатковым першавобразе. І слова – заўсёды імя, называнне рэчы яе ўласным імем.

Замовы – той жанр слоўнай мастацкай творчасці, дзе надзвычай важнае значэнне маюць онімы – асабістыя імёны. Перш за ўсё гэта імёны тых, хто замаўляе ці на каго замаўляюць. Нават калі гаворка ідзе ад першай асобы, само пажаданне, як правіла, вымаўляецца са згадваннем імені. Напрыклад, на захаванне кахання: “Сяду я на воўку, вужом паганяю, ад сэрца да поту, каб Марусю Іван любіў у ахвоту” [3, 378]. Можна меркаваць, што тут імя не выконвае ніякіх вобразных функцый, але іграе выключна важную магічную ролю. Аднак і даследаванне гэтай ролі аказваецца істотным у адкрыцці законаў сугестыі. Акрамя таго, некаторае мастацкае значэнне мае месца пастаноўкі імені ў той ці іншай частцы замоў.

Імя ў замовах канкрэтызавала асоб, паміж якімі існавалі ці павінны былі існаваць, паводле жадання адной з асоб, адносіны кахання. Згодна са старажытнымі вераваннямі, імя з’яўляецца істотнай часткай індывідуальнай сутнасці чалавека. У Старажытным Егіпце, дзе найбольш поўна была распрацавана ідэя чалавечай душы. Па ўяўленнях яго насельнікаў, душа складалася з некалькі частак, сярод якіх імя было важнейшай: за знішчэнне імені нябожчыка на яго пахавальні злодзея чакала смяротнае пакаранне без права муміфікацыі. Захаванне і частае паўтарэнне імені памерлага чалавека давала бессмяротнасць душы ў іншасвеце.

Паколькі імя і ў нашых продкаў лічылася часткаю чалавека, яго душы, да імені ставіліся як да найвялікшай каштоўнасці, таму такое важнае значэнне набывае імя ў замовах – жанры, дзе няма нічога выпадковага, дзе кожны элемент нясе пэўную функцыю, працуючы на карысць цэлага. “Імя ў народнай традыцыі – персанальны знак чалавека, што вызначаў яго месца ў светабудове і соцыуме; міфалагічны замяшчальнік, двайнік або неад’емная частка чалавека; аб’ект і інструмент магіі” [6, 408].

Ужо само вымаўленне імені азначае ў магіі падпарадкаванне носьбіта імені таму, хто яго называе. Назваць асобу – значыць падначаліць яе сабе. Нездарма ў Раі першачалавеку Адаму дазволена было даць імёны жывёлам – гэтым ён атрымаў над імі ўладу. Дж. Фрэзер пісаў: “Першабытны чалавек, які не мог праводзіць дакладную розніцу паміж словамі і прадметамі, лічыў, што сувязь паміж імем і асобай або рэччу, якую яно азначае, з’яўляецца не выпадковай і ідэальнай асацыяцыяй, а рэальнай, матэрыяльна адчувальнай сувяззю, настолькі моцнай, што праз імя магічнае ўздзеянне на чалавека аказаць так жа лёгка, як праз валасы, пазногці або іншую частку яго цела” [7, 235].

Продкі беларусаў – носьбіты міфалагічнай свядомасці – лічылі, што кожнае слова мае таемны сэнс, а назва ці імя з’яўляецца сутнаснай часткай рэчы або чалавека. Не толькі наш народ – і іншыя народы – верылі, што завочнае паўтарэнне імені ў складзе якой-небудзь магічнай фразы можа выклікаць да дзеяння звышнатуральныя сілы. Так, вядома, што вучні Піфагора ніколі не вымаўлялі яго імені, а выкарыстоўвалі слова Майстра. Імя нясе ў сабе патэнцыяльны зарад. Вымавіць імя – значыць ператварыць патэнцыяльную энергію ў рэальную сілу.

У тэкстах прыгожага пісьменства магічна-сугестыўная функцыя імені набывае дадатковыя функцыі інфармацыйна-стылістычную і эмацыянальна-стылістычную. “Літаратурны онім – гэта больш складаная лексічная адзінка, чым звычайнае імя, у якой, апрача намінатыўна-ідэнтэфікуючай функцыі, мэтанакіравана сінтэзуюцца нейкія іншыя якасці, асацыяцыі, абумоўленыя аўтарскай задумай, бо найчасцей сама сутнасць апелятыва ў тых ці іншых літаратурных прозвішчах, асабліва створаных пісьменнікамі, нярэдка свядома ажыўляецца, дапаўняецца фактарамі падсвядомымі, інтуітыўнымі, а ў некаторых выпадках нават вызначальнымі для спасціжэння аўтарскай выдумкі, фантазіі” [8, 10]. Багацце асацыяцый, што набывае онім у літаратурным творы, – фактар, які фарміраваўся на працягу доўгага часу існавання слоўнай мастацкай творчасці, прычым часам імя ў паэзіі працягвае ўжывацца фактычна ў той жа магічнай функцыі, што і ў замовах (напрыклад, у “Алесі” А. Куляшова).

Звычайна імёны людзей ставяцца ў канцы кожнай замовы. І гэта не залежыць ад таго, дайшлі да нас надзвычай старажытныя тэксты ці дастаткова новыя, створаныя паводле старажытных канонаў. Замова як ні адзін фальклорны жанр уяўляе надзвычай шырокае поле для даследаванняў, бо тут дакладна выкарыстоўваецца раз і назаўсёды складзены канон. Адзін з найбольш глыбокіх даследчыкаў замоў пачатку ХХ ст. М. Пазнанскі пісаў: “Ні ў адным відзе народнай слоўнай творчасці не пануе ў такіх памерах шаблон, як у замовах. ‹...› Большасць замоў складзена па раз і назаўсёды ўстаноўленай схеме, з пэўнымі прыёмамі” [5, 75]. Інакш і быць не можа, бо тэксты замоў па сутнасці сваёй – сакральныя: памяняць словы месцамі, паставіць тое ці іншае імя ў нязвыклае для яго месца – значыць, зрабіць несапраўдным увесь тэкст, пазбавіць яго магічнай сілы.

Пастаноўка імені ці імён асоб, паміж якімі павінны ўстанавіцца адносіны ці іх замацаванне, у канцы замовы невыпадковая. Завяршэнне нейкага дзеяння, стану рэчаў мае важнае значэнне ў жыцці людзей, ды, відаць, і ўсёй прыроды. Канец у з’явах ці працэсах можа быць выкліканы некалькімі прычынамі:

А) Вычарпаны час, адзведзены на тое ці іншае дзеянне;

Б) Дасягнута мэта дзеяння;

В) Вычарпаны сам прадмет, пра які ідзе гаворка [1, 53].

Шматлікія тэрмінатыўныя працэсы і з’явы адрозніваюцца тым, адбываюцца яны самі сабою ці пад уздзеяннем знешняй сілы. Асноўным носьбітам такой сілы з’яўляецца сам чалавек. Кожнае дзеянне чалавека пачынаецца з інтэнцыі – жадання, патрэбы ажыццявіць дзеянне. Канец уяўляе сабою жаданы або неабходны вынік, інакш кажучы, мэту. У лініі мэта – дзеянне – канец (вынік) адбываецца псіхалагічнае абарачэнне, узаемапранікненне канца і мэты. У французскай мове слова “fin” (“канец”) пачало азначаць і “мэту” [1, 54]. Менавіта так адбылося і ў тэкстах беларускіх замоў.

Іншае значэнне мае ў замовах канцэпт “пачатак”. У зачыне замоў звычайна звяртаюцца з просьбай да тых сіл, на якія спадзяюцца ў ажыццяўленні задуманага. Паколькі за тысячагоддзе існавання хрысціянства замовы ў значнай ступені хрысціянізаваліся, звычайна замоўшчык звяртаецца да Хрыста ці Божай Маці, што набліжае замову да малітвы. Блізкасць паняццяў замовы і малітвы ўжо неаднаразова адзначалася і працягвае адзначацца даследчыкамі. М. Пазнанскі пісаў, што, паводле народнага меркавання, замова і малітва адрозніваюцца неістотна [5, 74]. Звычайна замаўляючы прама ўказвае на слова “памалюся”: “Памалюся Госпаду Богу, Прачыстай Матары памалюся” (1293) [3, 372]; “Госпаду Богу памалюся, Прачыстай мацеры Божай пакланюся, кіеўськім, пячэрськім, усім сілам нябеськім, усім святым гасподнім божым угоднікам і ўсім святым гасподнім божым скорым памочнікам. Прыступайце рабе Божай Валі да помачы пра любоў угаварыця” (1309) [3, 376]. “Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Божай мацеры пакланюся. Божая маці з прастола ўставала, раба Божай Дар’і помач давала” (1312) [3, 377].

Сучасныя даследчыкі не выказваюцца пэўна адносна блізкасці замовы і малітвы: неразвітасць навуковага апарату ў даследаванні малых формаў фальклору прывяла да адсутнасці тэрміналагічнай дакладнасці для паняццяў “замова”, “закляцце”, “малітва”, “нагавор”. Звычайна замовы і малітвы падзяляюцца або паводле структурных адрозненняў тэкстаў, або паводле адрозненняў функцыянальна-прагматычных. На нашу думку, малітва ўвогуле не павінна мець выразна практычную накіраванасць – яна вымаўляецца ў ціхменным сэрцы. Між тым замова менавіта просіць у Бога ўмяшацца ў стасункі людзей, дараваць каханне таму, на каго замаўляе суб’ект. Фактычна гэта нават не просьба: замоўшчык нечым прыроўнівае сябе да Бога – дыктуе свету свае прадпісанні. Выказанае імя Бога, згодна самым старажытным і паўсюдна распаўсюджаным вераванням, як бы паварочвае іншасвет да чалавека, робіць тонкі, боскі свет больш адкрытым для таго, хто вымаўляе сакральнае імя, а гэта з’яўляецца адным з асноўных магічных прынцыпаў. У іудаізме і некаторых іншых рэлігійных сістэмах веданне імені бога дае поўную ўладу над ім ці, ва ўсялякім разе, дапамагае ўступіць з ім у кантакт.

Праз пасрэдніцтва імёнаў, што належаць да семантычнага поля “пачатак”, або “зачын”, замова праводзіць паралелі паміж дзеяннямі замоўшчыка, з аднаго боку, і Хрыста, Божай Маці , а таксама святых, анёлаў, іншых усемагутных істот – з другога боку. І вышэйшыя сілы, і замоўшчык – разам – пачынаюць магічныя дзеянні, накіраваныя на атрыманне кахання ад іншай асобы. Такое супастаўленне дзеянняў (а значыць, і якасцяў) Ісуса Хрыста, Божай Маці (да іх звяртаюцца найчасцей) і замоўшчыка дазваляе расцягваць магічныя магчымасці апошняга да бясконцасці: у сваім канкрэтным выказванні замова кожны раз па-новаму набывае містычную сілу, дзякуючы магчымасці ўвесь час узводзіцца да аднойчы пачатага сакральнага “міфічнага прадзеяння” (М. Эліадэ). Уласна, згодна міфалагічнай логіцы, любы рытуал, любое сакральнае дзеянне ўзыходзіць да першапачатковага, што здарылася ў пачатку міфічнага часу. У любой малітве, як і ў замове, так ці іначай устанаўліваецца аналогія чалавечых дзеянняў і адпаведных актаў касмагоніі; дзеянняў магутных звышнатуральных істот, што з’яўляюцца ўзорам для ўсіх чалавечых абрадаў, і некаторымі формамі прафанічнай, паўсядзённай дзейнасці. “Архаічны чалавек не ведае дзеяння, якое б не ажыццявіў ці не перажыў нехта іншы, і прытым не чалавек. Тое, што ён робіць, ужо рабілася. Яго жыццё – неперарыўнае паўтарэнне дзеянняў, адкрытых іншымі” [9, 33]. Такім чынам, паралелізм дзеянняў канкрэтных замоўшчыкаў і звышнатуральных істот звязвае іх у свядомасці людзей міфалагічным часам, які заўсёды па сутнасці сваёй – цыклічны.

Замоўшчык, акрамя таго, заручаецца і падтрымкай Вышэйшых Існасцяў, як бы здымае з сябе падазрэнне, што займаецца па сутнасці богасупраціўнай справай. Але часам суб’ект адмаўляецца ад іх падтрымкі і свядома звяртаецца да прадстаўнікоў супрацьлеглага, інфернальнага, свету. У такім разе замоўшчык ніколі не называе сябе “рабом ці рабой Божай”, не пачынае гаворку з абавязковых замоўных слоў “устану, благаславясь, пайду, перакрэсцясь”, з якіх звычайна пачынаюцца замовы – нават калі ў іх і не згадваецца Хрыстос ці Дзева Марыя. Наадварот, словы “устану я, добры маладзец, не благаславясь, пайду, не хрысцясь”, указваюць, што гаворка ідзе пра чорную магію, і звяртаецца суб’ект да сіл варожага людзям свету. Звычайна згадваюцца чэрці ці бесы: “бес Сава, бес Савул, бес Калдун” (1289) або “Сава, Шаптун, Калдун” (1290) ці нават казачная Баба-Яга (1289), якая, уласна, і ажыццяўляе адпаведныя дзеянні: “У чыстым полі стаіць сарачынскі дуб, із-пад дуба выхадзіла Баба-Яга і паджыгала трыдзевяць кастроў дубовых дроў” (1289) [3, 371]. Імёны негатыўных істот ніколі не стаяць у самым пачатку замовы, а часцей за ўсё бліжэй да яе сярэдзіны.

Даследчыкі адносяць да чорнай магіі замовы, якія якраз у найбольшай ступені захавалі архаічныя язычніцкія рысы. Баба-Яга – адзін з тых глыбокіх міфалагічных архаізмаў, які ўзыходзіць яшчэ да палеалітычнай эпохі, да Багіна-Прамаці ўсяго Існага, у вобразе якой персаніфікавалася і Зямля, і жаночы першапродак роду. Прамаці была даравальніцай і жыцця і смерці – усемагутная, вось чаму ў беларускіх казках вобраз Бабы-Ягі амбівалентны: яна і дапамагае, і шкодзіць герою. Менавіта ў беларусаў, як адзначаюць даследчыкі, Баба-Яга, Ягішна, захавала найбольш сувязяў з касмалогіяй: дзе яна носіцца ў ступе, там бушуе бура, б’юць маланкі; ёй служаць тры коннікі – чорны (ноч), белы (дзень) і чырвоны (сонца) [4, 76 – 77].

Багіня-Прародзіца была і багіняй лёсу, якая ў гістарычную эпоху распалася на тры асобныя істоты, тры сястры, вядомыя ў розных міфалагічных сістэмах як Мойры, Паркі, Норны, Судзіцы і інш. Згодна Платону, яны ўвасабляюць: першая – даравальніцу жыцця, другая – тую, што прадзе нітку чалавечага жыцця – яго плынь, трэцяя – тую, хто жыцця пазбаўляе, вяртаючы душу ў іншасвет. Вобразы пралляў у найбольшай ступені захаваліся менавіта ва ўсходнеславянскіх замовах – зразумела, у трансфармаваным выглядзе. У рускіх звычайна згадваецца адна “девица-пряха”, прычым у большасці выпадкаў гэта сама Божая Маці. У беларусаў таксама мноства такіх замоў, асабліва лекавых, але захавалася памяць і пра тры багіні. Напрыклад: “Вот вазьму я тую таску, пайду на сіняе мора. На сустрэчу мне тры родныя сястрыцы: першая Мар’я, другая Дар’я, трэцяя Варвара” (1299) [3, 374]. Гучанне імёнаў тут таксама невыпадковае: першае –   недвухсэнсоўна ўказвае на Дзеву Марыю, даравальніцу жыцця, другое – Дар’я, у сваю чаргу, мае корань “дар”, што сведчыць пра ранейшую непадзельнасць персанажаў, трэцяе – Варвара – уключае два корані ў люстраным адлюстраванні – “ар-ра”, звязаных з іншасветам (раем), а прыстаўка “в”, ды і сярэдзінная марфема “ва” захавалі семантыку “ўваходжання”, “уступлення ў што-небудзь”. Тры міфічныя істоты, тры багіні сімвалізуюць і лёс чалавека, і адначасова, у ідэале, – тры ступені яго ўнутранага жыцця.

Баба-Яга можа суадносіцца з Марай-Маранай – агульнаславянскай багіняй урадлівасці і адначасова – смерці, зімы. Бясспрэчна, што замовы захавалі вобраз Вялікай Прародзіцы, якая выступала пад рознымі імёнамі. У замовах на захаванне кахання замоўшчык звяртаецца да “зямлі Евы, вады Катарыны” (1319), называючы натурфіласофскія стыхіі імем біблейскай першажанчыны, а таксама хрысціянскай святой Кацярыны. Вядома, што ў беларусаў вада, сапраўды, знаходзілася пад апякунствам гэтай святой [2, 12 – 15]. А згодна міфалагічнаму светапогляду, абедзве стыхіі – хтанічныя.

Больш распаўсюджаная ў замовах лічба не два, а тры. Ідэя траічнасці свету надзвычай архаічная. Яна знайшла ўвасабленне ва ўсіх індаеўрапейскіх народаў, у тым ліку і ў беларусаў. Гэтак жа тройчы згадваюцца і названыя па імёнах д’яблы. Адносна іх мы не сустрэлі дастаткова лагічнага тлумачэння ні ў адным з даследаванняў. Мяркуем, што пад імем Сава хаваецца надзвычай старажытны індаеўрапейскі бог Сівы, які ў індуізме набыў імя Шыва. Ушанаванне Шывы зафіксавана яшчэ ў Харапскай (Індскай) цывілізацыі, якая існавала на тэрыторыі Індыі (цяперашні Пакістан) ў ІV – ІІ тыс. да н.э. Шыва паўстае на адной з пячатак, знойдзенай археолагамі, у выглядзе мужчынскай фігуры з трыма тварамі і рагамі. У філасофіі Індыі прынцып траічнасці атрымаў назву Трымурці: гэта трайны вобраз адзінага бога Сусвету, які мае, аднак, тры іпастасі: Брахма – стваральнік свету, Вішну – захавальнік, Шыва – разбуральнік. Усе яны дзейнічаюць адначасова ў любой сітуацыі ці з’яве: у кожнай ідуць паралельныя працэсы стварэння, разбурэння і захавання. Але з цягам часу Шыва і Вішну набылі асабліва важнае значэнне, і сённяшні індуізм уяўляе па сутнасці два напрамкі – шываізм і вішнуізм. Нягледзячы на глыбока філасофскі сэнс вобраза Шывы (знішчаць коснае, аджыўшае) і на тое, што ў сучасным індуізме ён увабраў у сябе шматлікія станоўча-стваральныя функцыі, праваслаўная царква працягвае яго лічыць індыйскім д’яблам, у народным вымаўленні – нячысцікам. Яго першапачатковае імя Сівы (захавалася ў паўднёвых рускіх), паколькі несла пазітыўны сэнс (сівы ў народным уяўленні – заўсёды мудры), было перайначана на Саву (што нагадвала саву – птушку начную, містычную), а памяць пра былую трохтварнасць, тры іпастасі Адзінага, дадала да Савы яшчэ двух персанажаў, якія ў розных замовах вымаўляюца па-рознаму – Савул, Шаптун, Калдун. Савул – варыянт Савы, што дадаткова сведчыць на карысць нашай тэорыі: раз’яднанне аднаго трохінкарнацыйнага вобраза на тры асобныя персанажы. Шаптун, Калдун – усяго толькі імёны таго, хто і вымаўляў замову, – ведзьмака-вешчуна. Яшчэ і ў ХХ ст. бабулек-знахарак называлі шаптухамі. Паняцце ж “калдун” мы выводзім з імені надзвычай старажытнага славянскага бога Каляды (ад “кола”), што азначаў гадавое кола. Гэта імя яшчэ раз вяртае нас да цыклічнай мадэлі міфалагічнага часу ў замовах.

Такім чынам, імёнаслоў у замовах – важная частка іх магічна-вобразнай семантыкі. Ён непарыўна звязаны з міфалагічнай мадэллю свету, а ў плане структурна-кампазіцыйнага размяшчэння – з хранатопам твораў. Онімы ў тэксце замовы (хрысціянскі Бог, Божая Маці і святыя – у пачатку, імёны людзей – у канцы, імёны інфернальных істот – у сярэдзіне тэкстаў) з’яўляюцца тымі сакральнымі пунктамі, якія раздзяляюць язычніцкія і хрысціянскія вераванні, хоць у сукупнасці, у цэласнасці тэксту, яны ўтвараюць адзіную магічную тканіну твора.


Літаратура

 1. Гак В.Г. Семантическое поле конца // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. М., 2002.

 2. Зайкоўскі Э.М., Дучыц Л.У. Жыватворныя крыніцы Беларусі. Мн., 2001.

 3. Замовы. Мн., 1992.

 4. Матерь Лада. Божественное родословие славян. Языческий пантеон. М., 2003.

 5. Познанский Н. Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. М., 1995.

 6. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т.2. М., 1999.

 7. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1986.

 8. Шур В. Анамастычная лексіка ў беларускай мастацкай літаратуры. Мн., 2002.

 9. Элиадэ М. Космос и история. М., 1987.Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> В. П. Рагойша беларускае вершаванне
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Класіка І сучаснасць украінская літаратура І ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору Працы членаў кафедры
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Змест Ад аўтара
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> С. В. Шамякіна Вобразы-локусы беларускіх чарадзейных казак: структура вобраза і міфалагічныя ўяўленні
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> 1. літаратуразнаўства як навука сістэма ведаў пра літаратуру
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Беларускія вяснянкі ў запісах Р. Р. Шырмы: узроўні аналізу


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал