Да 10-годдзя кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта актуальныя праблемыстаронка12/12
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.48 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Літаратура


 1. Азбелев С.Н. Отношение преданий, легенд и сказок к действительности (с точки зрения разграничения жанров) // Славянский фольклор и историческая действительность. М., 1965.

 2. Азбелев С.Н. Отражение действительности в преданиях, легендах, сказаниях // Прозаические жанры фольклора народов СССР: Тезисы докладов на Всесоюзной научной конференции “Прозаические жанры фольклора народов СССР”. Мн., 1974.

 3. Азбелев С.Н. Проблемы международной систематизации преданий и легенд // Русский фольклор. Т. 10. М.–Л., 1966.

 4. Аникин В.П. Возникновение жанров в фольклоре (к определению понятия жанра и его признаков) // Русский фольклор. Т. 10. М.–Л., 1966.

 5. Андреев А.Н. Методология литературоведения. Мн., 2000.

 6. Балашов Д.М. О родовой и видовой систематизации фольклора // Русский фольклор. Т. 17. Л., 1977.

 7. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.

 8. Бурлина Е.Я. Культура и жанр. Методологические проблемы жанрообразования и жанрового синтеза. Саратов, 1977.

 9. Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии. Мн., 1993.

 10. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л., 1967.

 11. Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.

 12. Кравцов Н.И. Сказка как фольклорный жанр // Специфика фольклорных жанров. М., 1973.

 13. Криничная Н.А. О жанровой специфике преданий и принципах их систематизации // Русский фольклор. Т. 17. Л., 1977.

 14. Легенды і паданні. Мн., 1983.

 15. Митрофанова В.В. К вопросу о нарушении единства в некоторых жанрах фольклора // Русский фольклор. Т. 17. Л., 1977.

 16. Народные знания. Фольклор. Народное искусство. Свод этнографичесикх понятий и терминов. М., 1991.

 17. Померанцева Э.В. Русская устная проза. Учебное пособие. М., 1975.

 18. Померанцева Э.В. Соотношение эстетической и информативной функции в разных жанрах устной прозы // Проблемы фольклора. М., 1975.

 19. Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М., 1998.

 20. Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Советская этнография. 1964, №4.

 21. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976.

 22. Путилов Б.Н. Современные проблемы исторической поэтики фольклора в свете историко-типологической теории.– М., 1977.

 23. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1994.

 24. Соколова В.К. Изображение действительности в разных фольклорных жанрах (на примере соотношения преданий с историческими песнями и быличками) // Русский фольклор. Т. 20. Л., 1981.

 25. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

 26. Хализев В.Е. Теория литературы. Учебное пособие. М., 1999.

 27. Чистов К.В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. М., 1964.

 28. Чистов К.В. Реконструкция текста и проблема текстологии преданий // Текстология славянских литератур. Л., 1973.

 29. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998.

 30. Ярневский И.З. Устный рассказ как жанр фольклора. Улан-Удэ, 1969.


З М Е С Т
І. ПЫТАННІ ТЭОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ
Вячаслаў П. Рагойша. Тэорыя літаратуры ў БДУ: ад першых

напрацовак да сістэмных даследаванняў....................................................Анатолий Н. Андреев. Что же такое литература?....................................

Таццяна І. Шамякіна. Эпоха Рамантызму і рамантычныя

напрамкі.........................................................................................................Паліна П. Ткачова. Што такое смех?.........................................................

Ізольда У. Ківель. Цэнтральны герой беларускай прозы

ХХ стагоддзя: станаўленне вобраза............................................................Ірына Л. Шаўлякова-Барзенка. Найноўшая літаратура:

выявы і перспектывы не-асабовай мастацкай свядомасці........................Ольга А. Смирнова. Традиционалистское повествование

в нетрадиционалистской художественной системе...................................Сергей Ю.Лебедев. Нарратология и литературоведение………..............

Аляксандр У. Дуброўскі. Сінтаксіныя аспекты рытму:

пытанні семантыкі (на матэрыяле творчасці Р. Барадуліна)...................Канстанцін Ф. Піскуноў. Пяцістопны харэй

Уладзіміра Караткевіча.................................................................................


ІІ. ПЕРАКЛАДАЗНАЎСТВА
Міхась П. Кенька. Адэкватнасць мастацкага перакладу...........................

Наталля В. Дзянісава. Аўтарскі пераклад драматычных

твораў...............................................................................................................Ірына Б. Лапцёнак. Вытокі фарміравання творчай

індывідуальнасці Язэпа Семяжона-перакладчыка.......................................


ІІІ. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ
Рыма М. Кавалёва. Мастацкі дыскурс абрадавых

і пазаабрадавых песень...................................................................................Ольга В. Приемко. Исторический субстрат и фольклорная

формула в Полесской свадьбе……………………………………................Таццяна А. Марозава. Вобразныя сістэмы беларускіх

Абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў.................................Светлана И. Крылова. К вопросу о мифологеме…………………………

Марыя В. Кудрашова. Онімы ў беларускіх замовах...................................

Таццяна В. Лук’янава. Праблема жанру ў фальклорнай

няказкавай прозе..............................................................................................

1 Варта зазначыць, што літаратурныя эпохі ўнутры названых тыпаў акрэсленыя ў кнізе, на жаль, дастаткова пункцірна, наогул не закранаецца пытанне аднясення да таго ці іншага тыпу свядомасці літаратур мадэрнізму і постмадэрнізму.

2 У гэтым сэнсе вызначэнне М. Эпштэйнам сучаснасці як “Новага Пачатку”, супрацьпастаўленне “канцу стагоддзя” (fin de siecle) – “пачатка стагоддзя” (debut de siecle), паўстае, бадай, выключным “футуралагічным аптымізмам” – зрэшты, выразна метарэалістычным: “У свет, дзе, здавалася, не магло быць ужо нічога новага, раптам уварвалася канструктыўная навізна, пафас засялення новых тэрыторый псіхарэальнасці, інфернальнасці, біярэальнасці” (гл. артыкул “Debut de siecle, или От пост- к прото-“ // “Знамя”, 2001, № 5).

3 Так, А. Тэрц, аўтар “Вандровак з Пушкіным”, “даводзіць, што ідэалагізацыя літаратуры, дэтэрмінаваная самасцверджаным у тую ці іншую эпоху Трансцэндэнтальным Азначальнікам, эквівалентна яе кастрацыі” [4, 77].

* Советские исследователи К.Н. Атарова и Г.А. Лесскис расширили диапазон форм, представленных здесь в пунктах 3 и 4 и даже просчитали их процентное соотношение, рассмотрев около 500 произведений. По их подсчетам, повествователь в более 50% случаев – персонаж центральный, в 26% – периферийный, в 16% – не участник, а очевидец событий и в 5% – «пересказчик» [1, 345].


Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> В. П. Рагойша беларускае вершаванне
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Класіка І сучаснасць украінская літаратура І ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору Працы членаў кафедры
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Змест Ад аўтара
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> С. В. Шамякіна Вобразы-локусы беларускіх чарадзейных казак: структура вобраза і міфалагічныя ўяўленні
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> 1. літаратуразнаўства як навука сістэма ведаў пра літаратуру
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Беларускія вяснянкі ў запісах Р. Р. Шырмы: узроўні аналізу


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал