Дадатковыя сродкi сувя3İ граматычных частак у складаных сказах IX класДата канвертавання19.07.2016
Памер21.12 Kb.
ДАДАТКОВЫЯ СРОДКİ СУВЯ3İ ГРАМАТЫЧНЫХ ЧАСТАК У СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ (IX клас)
Тэхналопя ýзроýневай дыферэнцыяцьi
Мэты: стварыць умовы для засваення дадатковых сродкаý сувязi памiж часткамi складаных сказаý; садзейтчаць замацаваннкi асноýных сродкаý сувязi ý сказе; аýтэматызаваць веды пра вiды складанага сказа; стварыць сiтуацыю для развцiця камуткатыýных здольнасцей вучняý; арганiзаваць сiтуацыю для самаацэнкi вучнямi вынiкаý сваей працы на ýроку.
Падручнiк: Беларуская мова: Вучэб. дапам. для 9-га кл. шк. з рус. м-вай навучання / Н. М. Гардзей i iнш. — Мн.: НМЦэнтр, 2000.

Урок-практыкум

Прыёмы дзейнасцi настаýннiа

Арганiзацыя работы па ýводным кантролi ведаý, Тлумачэнне новага матэрыялу, праца з падручннiам, самакантроль, узаемакантроль, кансультаванне вучняý

Пазнавальныя пытаннi i заданнi

1 . Адкажыце, што вы ведаеце пра складаны сказ. 2. Выберыце з прапанаваных сказаý складаныя. 3. Прачытайце правiла на с. 33 — 34. 4. Выканайце тэст на асэнсаванне тэмы. 5. Самастойна выканайце рознаýзроýневыя заданнi. 6. Праверце, як ваш таварыш зразумеý i засвоiý вывучаемы матэрыял. 7. Зрабцiе высновы пра дадатковыя сродкi сувязi ý складаным сказе

Арганiзацыя дзейнасцi вучняý

Вывучаюць тэарэтычны матэрыял, выконваюць практычную работу, ажыццяýляюць самакантроль i ýзаемакантроль

Лiнгвнлычныя паняццi i тэрмiны

Дадатковыя сродкi сувязi структурны паралелiзм, агульныя члены для ycix частак складанага сказа, трывальныя i часавыя формы дзеясловаý-выказiнкаý састаýных частак


Ход урока
I.Аргашзацыйная частка.

II. Аб'яýленне тэмы i мэты ýрока.

III. Праверка дамашняга задання (практ. 32).

IV. Актуалацыя раней вывучанага ма­тэрыялу.

1. Выпiшыце з прапанаваных сказаý скла­даныя.

а) Песняй вясны лебядзiнаю, скiнуýшы зiмнiя чары, шэпчуцца явар з калтаю у сумнай долiiе над ярам.

б) Не верце, калi хто скажа, што хоцъ адна дарога ý жыццi лёгкая.

в) Заснулi навокал лясы i амгаары, i ме­сяц укрыýся ý шэрыя хмары.

2. Назавiце асноýныя сродкi сувязi ý складаных сказах.

3. Пабудуйце схемы складаных сказаý.

V. Тлумачэнне новага матэрыялу.

1. Парадак размяшчэння частак складанага сказа.

2. Трывальныя i часавыя формы дзеясловаý-выказiнкаý састаýных частак.

3. Указальныя словы.

4. Агульныя члены для ycix частак складанага сказа.
: files -> portfolio -> evseenko -> uroki
uroki -> Урок-падарожжа
uroki -> Конкурс для вучняý X класа Удзельнікі каманды па б-8 чалавек. Журы I памочнікi вучні іншых класаý
uroki -> Даклад «Патрыятычнае выхаванне вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры»
uroki -> Урока беларускай мовы ỹ 9 класе
uroki -> Тэма: Правапiс апострафа i раздяляльнага мяккага знака
uroki -> Тэма: Правапіс суфікаў дзеясловаў
uroki -> Тэма: ”Зямля бацькоў-зямля святая” тып урока:інтэграваны ўрок геаграфіі і беларускай мовы і літаратуры
uroki -> Тэма: Правапiс падоўжаных зычных
uroki -> Урок-майстэрня па беларускай літаратуры ў 7 класе Настаўнік беларускай мовы І літаратуры уа “Рэчыцкі дзяржаўны раённы ліцэй”
uroki -> Р. Асабовая форма


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал