Дипломная работа : 69 с., 7 источников, 47 исследованийДата канвертавання15.05.2016
Памер28.88 Kb.
ТыпДиплом
РЕФЕРАТ
Алай Елена Сергеевна
Эволюция государственного строя в Англии в XIII в.
Дипломная работа: 69 с., 7 источников, 47 исследований.

Ключевые слова: Иоанн Безземельный, Великая Хартия Вольностей, баронская оппозиция, Генрих III, Симон де Монфор, парламент, Эдуард I.

Цель работы: проследить эволюцию государственного строя Англии в XIII в.

Объект исследования: история Англии в XIII в.

Предмет исследования: государственное устройство Англии в XIII в.

При выполнении работы использованы общенаучные методы: обобщение и сравнение, анализ и синтез; и специальные исторические методы: историко-генетический, историко-сравнительный.

Элементами научной новизны полученных результатов является комплексное и всестороннее исследование эволюции государственного строя Англии в XIII в.

Практическая и социальная значимость работы определяется тем, что полученные результаты способствуют приращению знаний по истории средневековой Англии и могут быть использованы при преподавании истории средневековья в школе.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический материал правильно и объективные отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Результаты исследования и выносимые на защиту положения разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах по важнейшим теоретическим и практическим проблемам исторической науки.

Другие авторы в проведении исследования участия не принимали.


РЭФЕРАТ
Алай Алена Сяргееўна
Эвалюцыя дзяржаўнага ладу Англіі ў XIII стагоддзі
Дыпломная работа: 69 ст., 7 крыніц, 47 даследаванняў.

Ключавыя словы: ІААН БЕЗЗЯМЕЛЬНЫ, ВЯЛІКАЯ ХАРТЫЯ ВОЛЬНАСЦЯЎ, БАРОНСКАЯ АПАЗЫЦЫЯ, ГЕНРЫХ III, СІМОН ДЭ МАНФОР, ПАРЛАМЕНТ, ЭДУАРД I.

Мэта працы: прасачыць эвалюцыю дзяржаўнага ладу Англіі ў XIII ст.

Аб'ект даследаванні: гісторыя Англіі ў XIII ст.

Прадмет даследаванні: дзяржаўны лад Англіі ў XIII ст.

Пры выкананні працы выкарыстаны агульнанавуковыя метады: абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз; і спецыяльна-гістарычныя метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны.

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца комплекснае і ўсебаковае даследаванне эвалюцыі дзяржаўнага ладу Англіі ў XIII ст.

Практычная і сацыяльная значнасць работы вызначаецца тым, што атрыманыя вынікі спрыяюць прырашчэнню ведаў па гісторыі сярэднявечнай Англіі і могуць быць выкарыстаны пры выкладанні гісторыі сярэднявечча ў школе.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.Вынікі даследавання і вынасімыя на абарону палажэнні распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваны на самастойных высновах па найважнейшых тэарэтычных і практычных праблемах гістарычнай навукі.

Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання ўдзелу не прымалі.SUMMARY
Alay Elena
The Evolution of the State Order of England in XIII century
Diploma paper: 69 pp., 7 sources, 47 studies.

Keywords: JOHN OF ENGLAND, THE MAGNA CARTA, THE BARONIAL OPPOSITION, HENRY III, SIMON DE MONTFORT, THE PARLIAMENT, EDWARD I.

Job purpose: to trace the evolution of the political system of England in the XIII century.

The object of study: History of England in the XIII century.

Subject of study: the state system of England in the XIII century.

In operation used scientific methods: generalization and comparison, analysis and synthesis; and specially-historical methods: historical-genetic, historical-comparative.

Elements of scientific novelty of the results obtained make a comprehensive and in-depth study of the evolution of the state system of England in the XIII century.

Practical and social significance of the work is determined by the fact that the results contribute to the increment of knowledge on the history of medieval England and can be used in the teaching of medieval history at school.

The author confirms that resulted in her factual material accurately and objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed from literature and other sources of theoretical and methodological principles and concepts are accompanied by references to their authors.Results of the study and for the defense position developed by the author of the thesis in person and are based on their own conclusions on the most important theoretical and practical problems of historical science.

Other authors in the study did not participate.
: bitstream -> 123456789 -> 116135
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка