Дипломная работа: 50 ст., 44 источника. Ключевые слова: Кали, Бхагаватапурана, калиюга, культ Кали, шактизмДата канвертавання17.05.2016
Памер39.79 Kb.
ТыпДиплом


РЕФЕРАТ

Яскевич Юлия МихайловнаКульт Кали в Древней Индии (на материале Бхагаватапураны)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: 50 ст., 44 источника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кали, Бхагаватапурана, калиюга, культ Кали, шактизм.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: религиозные отношения в древней Индии.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: культ Кали в Древней Индии.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: раскрыть условия формирования культа богини Кали в Древней Индии.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: историко-генетический, историко-типологический, историко-системный.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: истоки культа Кали находятся в древнейшем культе Богини-Матери, известного в городах Индской долины уже в V — IV тысячелетиях до н.э., и первоначально процветавшего среди неарийских народностей Индии. Наличие многочисленных храмов в южной части Индии, специализированных праздников (Кали Пуджа), а также исчерпывающей информации о ритуалах, проводимых для почитания богини Кали, которые фактически не претерпели изменений и проводятся по сей день, свидетельствуют о значительной роли культа в жизни, как древних, так и современных индийцев. Текст Бхагаватапураны иллюстрирует архаический (ввиду наличия информации о принесении в жертву человека) культ, относящийся к обществу, проживавшему на территории Древней Индии во время создания исторического источника и описанному в нем, то есть не ранее IV тыс. до н.э. Наличие храма Кали, а также жречества, с четко определенными функциями, говорят о возрастающей роли брахманов в рассматриваемый период. Идеи, лежащие в основе культа богини Кали, во многом связаны с природой богини: Кали почитается как Первичная реальность, или Брахман, которая участвует в процессе творения и участвует в жизни человека с момента его рождения до самой смерти.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: выводы дипломного исследования могут быть использованы в учебном процессе для подготовки учебно-методических материалов, лекционных курсов и семинаров по истории древнего мира и истории религии.

Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах по важнейшим теоретическим и практическим проблемам исторической науки.РЭФЕРАТ

Яскевіч Юлія МіхайлаўнаКульт Калі ў Старажытнай Індыі (на матэрыяле Бхагаватапураны)

ДЫПЛОМНАЯ ПРАЦА: 50 ст., 44 крыніцы.

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: Калі, Бхагаватапурана, каліюга, культ Калі, шактызм.

АБ'ЕКТ ДАСЛЕДАВАННІ: рэлігійныя адносіны ў Старажытнай Індыі.

ПРАДМЕТ ДАСЛЕДАВАННІ: культ Калі ў старажытнай Індыі.

МЭТА ПРАЦЫ: раскрыць умовы фарміравання культа багіні Калі ў Старажытнай Індыі.

МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ: гісторыка-генетычны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны.

АТРЫМАНЫЯ ВЫНІКІ: вытокі культу Калі знаходзяцца ў старажытным кульце Багіні-Маці, вядомага ў гарадах Індскай даліны ўжо ў V - IV тысячагоддзях да н.э., што першапачаткова квітнеў сярод неарийских народнасцяў Індыі. Наяўнасць шматлікіх храмаў у паўднёвай частцы Індыі, спецыялізаваных святаў (Калі Пуджа), а таксама вычарпальнай інфармацыі аб рытуалах, якія праводзяцца для шанавання багіні Калі, што фактычна не зведалі змен і праводзяцца па сённяшні дзень, сведчаць аб значнай ролі культу ў жыцці, як старажытных, так і сучасных індыйцаў. Тэкст Бхагаватапураны ілюструе архаічны (з прычыны наяўнасці інфармацыі аб прынясенні ў ахвяру чалавека) культ, які адносіцца да грамадства, што пражывала на тэрыторыі Старажытнай Індыі падчас стварэння гістарычнай крыніцы і апісанага ў ім не раней за IV тыс. да н.э. Наяўнасць храма Калі, а таксама жрэцтва, з выразна пэўнымі функцыямі, кажуць аб нарастальнай ролі брахманаў ў гэты перыяд. Ідэі, якія ляжаць у аснове культу багіні Калі, шмат у чым звязаныя з прыродай багіні: Калі шануецца як Першасная рэальнасць, або Брахман, якая ўдзельнічае ў працэсе тварэння і ўдзельнічае ў жыцці чалавека з моманту яго нараджэння да самай смерці.

РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ВЫКАРЫСТАННІ, ВОБЛАСЦЬ УЖЫВАННЯ: высновы дыпломнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе для падрыхтоўкі вучэбна-метадычных матэрыялаў, лекцыйных курсаў і семінараў па гісторыі старажытнага свету і гісторыі рэлігіі.

Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і заснаваныя на самастойных высновах па найважнейшых тэарэтычных і практычных праблемах гістарычнай навукі.SUMMARY

Yaskevich Yulia MikhailovnaCult of Kali in Ancient India (based on Bhagavatapurana)

THESIS: 50 pр., 44 sources.

KEYWORDS: Kali, Bhagavatapurana, Kali-yuga, the cult of Kali, shaktism.

OBJECT OF STUDY: religious relations in ancient India.

SUBJECT OF RESEARCH: the cult of Kali in ancient India.

JOB PURPOSE: to disclose the conditions of formation of the goddess Kali cult in ancient India.

RESEARCH METHODS: historical-genetic, historical and typological, historical and systematic method

RESULTS: the origins of the cult of Kali are in the ancient cult of the Mother Goddess, known in Indian towns of the valley in the V - IV millennium BC and initially flourished among the non-Aryan peoples of India. Relatively late he was included in the Hindu religious system in the cult Uma, the wife of Shiva. The presence of numerous churches in southern India, special events (Kali Puja), as well as comprehensive information about the rituals performed to honor the goddess Kali who actually have not changed and are held on this day, suggests a significant role in the life of worship, ancient, and modern Indians. The Bhagavatapurana illustrates the archaic (due to the availability of information about sacrificing human) cult belonging to a society living on the territory of ancient India during the creation of a historical source and being described in it (IV millennium BC). The presence of the temple of Kali, as well as priests, with clearly defined functions, talk about the increasing role of Brahmins in the period under review. The ideas underlying the cult of the goddess Kali largely due to the nature of the Goddess Kali is worshiped as the ultimate reality or Brahman, which is involved in the creation process and is involved in a person's life from birth until death.

RECOMMENDATIONS ON USE, SCOPE OF APPLICATION: conclusions of diploma studies can be used in the training process for the preparation of teaching materials, lecture courses and seminars on the history of the middle ages and the history of religion.

Results are developed by the author and are based on their own conclusions on the most important theoretical and practical problems of historical science.: bitstream -> 123456789 -> 116131
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка