Дипломная работа 52 с., 16 рис., 7 табл., 26 источниковДата канвертавання15.05.2016
Памер35.36 Kb.
ТыпДиплом
РЕФЕРАТ

Дипломная работа 52 с., 16 рис., 7 табл., 26 источников.

ДЕСТРУКТОРЫ НЕФТИ, СИКВЕНС-АНАЛИЗ, ГЕНЫ 16S рРНК, РЕПЛИКОН, ПЛАЗМИДЫ БИОДЕГРАДАЦИИ INCP-9.

Объект исследования: природные штаммы микроорганизмов, способные утилизировать нефть в качестве единственного источника углеводорода, плазмида биодеградации pBS267 группы IncP-9.

Цель: выделение из природных источников штаммов-деструкторов нефти и определение их таксономической принадлежности, а также создание подходов для изучения систем репликации плазмид биодеградации группы IncP-9.

Методы исследования: микробиологические (культивирование микроорганизмов, идентификация), спектрофотометрические, генетические (трансформация, конъюгация, мутагенез) и молекулярно-генетические методы (выделение ДНК, полимеразная цепная реакция, полимеразная цепная реакция в реальном времени, рестрикционный анализ, клонирование, секвенирование).

В результате проведенного исследования из 330 образцов природной почвы выявлено 19 изолятов, содержащих микроорганизмы-деструкторы нефти. Среди 170 штаммов микроорганизмов, выделенных из 19 почвенных изолятов, выявлено 11 штаммов, способных использовать нефть в качестве источника углерода и энергии. Изучена способность 11 штаммов-деструкторов (без оптимизации условий) утилизировать нефть в модельной почвенной системе. Выявлено 5 штаммов, обеспечивающих эффективную деструкцию нефти. Установлено, что за одни сутки при интродукции штаммов FD-1 и FD-3 концентрация нефти снизилась на 1,7 г/кг (или на 3,7 % от начального количества внесенной нефти), при внесении штамма FD-4 на 2 г/кг (или на 4,3 %), а штаммов AL18-1 и FD-9 – на 1,4 г/кг (или на 3,1 %). При этом исходная концентрация нефти в почве составляла 47 г/кг. На основании сиквенс-анализа генов 16S рРНК установлена таксономическая принадлежность выявленных штаммов-деструкторов нефти. Показано, что изолированные микроорганизмы относятся к роду Rhodococcus (штаммы FD-4, AL18-1, GP-1 и GP-2), Bacillus (штамм FD-9) и Planococcus (штамм FD-3), бактерии штамма FD-1 проявляют сходство с некультивируемыми бактериями штамма PL02H04 (регистрационный номер FJ359871.1).

Создан подход (впервые получен и исследован мини-репликон плазмиды pBS267 группы IncP-9), позволяющий изучать механизмы наследования плазмид биодеградации группы IncP-9 в клетках различных грамотрицательных бактерий.РЭФЕРАТ

Дыпломная работа 42 с., 16 мал., 7 табл., 26 крыніц.

ДЭСТРУКТАРЫ НАФТЫ, СІКВЕНС-АНАЛІЗ, ГЕНЫ 16S рРНК, РЭПЛИКОН, ПЛАЗМІДЫ БІЯДЭГРАДАЦЫІ INCP-9.

Аб’ект даследвання: прыродныя штамы мікраарганізмаў, здольныя да ўтылізацыі нафты ў якасці адзінай крыніцы вуглярода, плазміда біядэградацыі pBS267 групы IncP-9.

Мэта: выдзяленне з прыродных крыніц штамаў-дэструктараў нафты і вызначэнне іх таксанамічнай прыналежнасці, а таксама стварэнне падыходаў для вывучэння сістэм рэплікацыі плазмід біядэградацыі групы IncP-9.

Метады даследвання: мікрабіялагічныя (культываванне мікраарганізмаў, ідэнтыфікацыя), спектрафотаметрычныя, генетычныя (трансфармацыя, кон’югацыя, мутагенэз) і малекулярна-генетычныя метады (выдзяленне ДНК, палімеразная ланцужковая рэакцыя, палімеразная ланцужковая рэакцыя ў рэальным часе, рэстрыкцыйны аналіз, кланаванне, секвенаванне).

В выніку даследвання, якое было праведзена, з 330 узораў прыроднай глебы выяўлена 19 ізалятаў, якія змяшчаюць мікраарганізмы-дэструктары нафты. Сярод 170 штамаў мікраарганізмаў, якія былі выдзеленыя з 19 глебавых ізалятаў, выяўлена 11 штамаў, здольных выкарыстоўваць нафту ў якасці крыніцы вугляроду і энергіі. Вывучана здольнасць 11 штамаў-дэструктараў (без аптымізацыі ўмоў) утылізаваць нафту ў мадэльнай глебавай сістэме. Выяўлена 5 штамаў , якія забяспечваюць эфектыўную дэструкцыю нафты. Устаноўлена, што за адны суткі пры інтрадукцыі штамаў FD-1 і FD-3 канцэнтрацыя нафты знізілася на 1,7 г/кг (або на 3,7 % ад пачатковай колькасці ўнесенай нафты), пры ўнясенні штама FD-4 на 2 г/кг (або на 4,3 %), а штамаў AL18-1 і FD-9   на 1,4 г/кг (ці на 3,1 %). Пры гэтым зыходная канцэнтрацыя нафты ў глебе складала 47 г/кг. На падставе сіквенс-аналізу генаў 16S рРНК ўстаноўлена таксанамічная прыналежнасць выяўленых штамаў-дэструктараў нафты. Паказана, што ізаляваныя мікраарганізмы прыналежаць да роду Rhodococcus (штамы FD-4, AL18-1, GP-1 і GP-2), Bacillus (штам FD-9) і Planococcus (штам FD-3), бактэрыі штаму FD-1 праяўляюць падабенства да некультывуемых бактэрый штаму PL02H04 (рэгістрацыйны нумар FJ359871.1).

Створаны падыход (упершыню атрыманы і даследаваны міні-рэплікон плазміды pBS267 групы IncP-9), які дазваляе вывучаць механізмы наследавання плазмід біядэградацыі групы IncP-9 у клетках розных грамадмоўных бактэрый.ABSTRACT

Diploma work 52 p., 16 fig., 7 tables, 26 sources.

OIL DEGRADING BACTERIA, SEQUENCE ANALYSIS, 16S rRNA GENES, REPLICON, BIODEGRADATION PLASMIDS INCP-9.

Object of research: natural strains of microorganisms capable to utilize oil as a sole hydrocarbon source, biodegradation plasmid pBS267 of IncP-9 group.

Aim of work: isolation of oil degrading bacteria from natural sources and determination of their taxonomy, as well as the creation of approaches for the study of replication systems of biodegradation plasmid of IncP-9 group.

Research methods: microbiological (cultivation of microorganisms, identification), spectrophotometric, genetic (transformation, conjugation, mutagenesis) and molecular-genetic techniques (DNA extraction, PCR, polymerase chain reaction in real time, restriction analysis, molecular cloning, sequencing).In our study 19 soil samples with oil degrading microorganisms were revealed among 330 soil samples. Among 170 isolated strains 11 oil degrading bacteria were selected. Ability of oil utilization of these strains was learned in model soil systems (without optimization of conditions). The effective oil degradation was provided by 5 strains. It was shown, the rates of oil degradation of the strains FD-1, FD-3, FD-4, FD-9, and AL18-1 were 1.7 g/kg, 1.7 g/kg (or 3.7 % of the initial amount of oil), 2 g/kg (or 4.3 %), 3.1 g/kg, and 3.1 g/kg (or 3.1 %), respectively. Thus the initial oil concentration in the soil was 47 g/kg. Oil degrading bacteria were identified by sequence analysis of 16S rRNA genes. It was shown the isolated microorganisms belong to the genus Rhodococcus (strains FD-4, AL18-1, GP-1 and GP-2), Bacillus (strain FD-9), and Planococcus (strain FD-3). The bacterial strain FD-1 was similar to the non-cultivated bacterial strain PL02H04 (registration number FJ359871.1).

First mini-replicon of plasmid pBS267 (IncP-9 group) was obtained and investigated. It was established the approach for studying the inheritance mechanisms of biodegradation plasmids (IncP-9 group) in various Gram-negative bacteria.
Каталог: microbio
microbio -> М.І. Таранда, С. Б. Пазняк, А. Г. Смалей Лабараторная дыягностыка бактэрыяльных і мікозных інфекцый сельскагаспадарчай і хатняй жывёлы
microbio -> Лептаспіроз – інфекцыйная прыродна-ачагавая хвароба жывёл і чалавека, якая характарызуецца кароткачасовай ліхаманкай, анеміяй, жаўтухай, гемаглабінурыяй
microbio -> Дэрматамікозы і іншыя мікозы
microbio -> Іерсініёзны энтэракаліт, зоаантрапанозная чума і псеўдатуберкулёз Іерсініёз
microbio -> Патагенныя анаэробы Агульная характарыстыка
microbio -> Энтэрабактэрыі Сям’я Enterobacteriaceae ўключае 14 родаў бактэрый, якія вельмі падобны па марфалагічных, цынктарыяльных І культуральных уласцівасцях, але адрозніваюцца па біяхімічных І антыгенных прыкметах
microbio -> Клінічныя праяўленні хламідыёза разнастайныя
microbio -> Мікатаксікозы
microbio -> Сібірская язва – вострае септычнае інфекцыйнае захворванне многіх відаў жывёл, асабліва траваедных, і чалавека, якое характарызуецца септыцэміяй, пашкоджаннем скуры (гуз, карбункул), міндалін, кішэчніка, лёгкіх
microbio -> Класіфікацыя ўзбуджальніка: Парадак


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал