Дипломная работа: 55 ст., 38 источниковДата канвертавання19.06.2016
Памер30.26 Kb.
ТыпДиплом
РЕФЕРАТ

Синюхин Василий НиколаевичДиктатура Суллы как переходная ступень формы правления между республикой и монархией

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: 55 ст., 38 источников

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луций Корнелий Сулла, проскрипции, корнелии, италики, диктатура, сулланские ветераны, civitas, Республика, Империя, Цезарь, коллегия децимвиров, реставрация, террор, консерватизм, трибунат, комиции, Марий, Цинна, революционный подход, реформационный подход.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: политические институции Древнего Рима периода поздней Республики.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: диктатура Луция Корнелия Суллы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определение характера диктатуры Суллы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: историко-генетический метод, историко-сравнительный метод, анализ, систематизация.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Диктатура Суллы стала важным этапом в процессе трансформации Римской республики в Империю. Она показала возможность существования такого типа власти, фактически находившегося за рамками традиционной для того времени политической системы. Сулла пытался организовать свою власть на основе принципов сенатской Республики. Одновременно он был первым, кто наиболее внятно начал осуществлять имперскую политику: объединять граждан и бороться с сепаратизмом с помощью проскрипций. Большая часть античных авторов и современных исследователей видит в диктатуре Суллы его волюнтаризм и произвол, консервативный характер его реформ и социальных преобразований. В действительности же значение его диктатуры шире: Сулла заложил основы новой политической организации, а по характеру правления являлся предшественником Цезаря и Октавиана.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: выводы дипломного исследования могут быть использованы в учебном процессе для подготовки учебно-методических материалов, лекционных курсов и семинаров по истории Древнего Рима.

РЭФЕРАТ

Сінюхін Васіль МікалаевічДыктатура Сула як пераходная ступень формы праўлення паміж рэспублікай і манархіяй

ДЫПЛОМНАЯ ПРАЦА: 55 ст., 38 крыніц

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: Луцый Карнэлій Сула, праскрыпцыі, карнэліі, італікі, дыктатура, суланскія ветэраны, civitas, Рэспубліка, Імперыя, Цэзар, калегія децымвіраў, рэстаўрацыя, тэрор, кансерватызм, трыбунат, каміцыі, Марый, Цинна, рэвалюцыйны падыход, рэфармацыйны падыход.

АБ’ЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ: палітычныя інстытуцыі Старажытнага Рыма перыяду позняй Рэспублікі.

ПРАДМЕТ ДАСЛЕДАВАННЯ: дыктатура Луцыя Карнэлія Сулы.

МЭТА ПРАЦЫ: вызначэнне характара дыктатуры Сулы.

МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ: гісторыка-генетычны метад, гісторыка-параўнальны метад, аналіз, сістэматызацыя.

АТРЫМАНЫЯ ВЫНІКІ: Дыктатура Сулы стала важным этапам у працэсе трансфармацыі Рымскай рэспублікі ў Імперыю. Яна паказала магчымасць існавання такога тыпу ўлады, што фактычна знаходзіцца за межамі традыцыйнай для таго часу палітычнай сістэмы. Сула спрабаваў арганізаваць сваю ўладу на аснове прынцыпаў сенацкай Рэспублікі. Адначасова ён быў першым, хто найбольш выразна пачаў ажыццяўляць імперскую палітыку: аб'ядноўваць грамадзян і змагацца з сепаратызмам з дапамогай праскрыпцый. Большая частка антычных аўтараў і сучасных даследчыкаў бачыць у дыктатуры Сулла яго валюнтарызм і свавольства, кансерватыўны характар ​​яго рэформаў і сацыяльных пераўтварэнняў. У рэчаіснасці ж значэнне яго дыктатуры шырэй: Сулла заклаў асновы новай палітычнай арганізацыі, а па характары праўлення з'яўляўся папярэднікам Цэзара і Актавіяна.

РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ВЫКАРЫСТАННЮ, ВОБЛАСЦЬ УЖЫВАННЯ: высновы дыпломнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе для падрыхтоўкі вучэбна-метадычных матэрыялаў, лекцыйных курсаў і семінараў па гісторыі Старажытнага Рыма.

SUMMARY

Siniuchin Vasil NikolaevichThe dictatorship of Sulla as a transitional stage between the republic form of government and the monarchy

THESIS: 55 pр., 38 sources

KEYWORDS: Lucius Cornelius Sulla, proscriptions, cornelias, Italics, dictatorship, Sulla’s veterans, civitas, Republic, Empire, Caesar, decemviri, restoration, terror, conservatism, tribunate, comitia, Marius, Cinna, a revolutionary attitude, reformation attitude.

OBJECT OF RESEARCH: political institutions of Ancient Rome during the period of the late Republic.

SUBJECT OF RESEARCH: the dictatorship of Lucius Cornelius Sulla.

PURPOSE OF THE RESEARCH: determination of the nature of the dictatorship of Sulla.

RESEARCH METHODS: historical-genetic method, historical and comparative method, analysis, systematization.

RESULTS: The dictatorship of Sulla was an important step in the transformation of the Roman Republic into the Empire. She showed the possibility of the existence of this type of power actually lies outside the traditional political system of the time. Sulla tried to organize his authority on the basis of the Senate of the Republic. At the same time, he was the first who began to carry out most distinctly imperial policy: to unite people and fight against separatism using proscriptions. Most of the ancient writers and modern scholars see in the dictatorship of Sulla his voluntarism and arbitrariness, conservative nature of his reforms and social transformation. In fact, the value of its dictatorship wider: Sulla laid the foundations of a new political organization, and the nature of the Board is the precursor of Caesar and Octavian.

RECOMMENDATIONS FOR USE, SCOPE: graduate research findings can be used in the educational process for the preparation of teaching materials, lectures and seminars on the history of the Ancient Rome.
: bitstream -> 123456789 -> 116128
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка