Дипломная работа: 56 с., 51 источник, 14 прилДата канвертавання15.05.2016
Памер35.46 Kb.
ТыпДиплом
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 56 с., 51 источник, 14 прил.

УСТНАЯ ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ГЕНДЕР, ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, МИКРОИСТОРИЯ, ПРАЗДНИКИ, СОБЫТИЯ, БРАК, ДЕТИ, СЧАСТЬЕ


Объектом исследования является методология истории.

Предмет исследования: возможности применения методов устной истории для изучения субъективного восприятия истории личностью.

Цель работы – выявление эффективности источников устной истории в изучении восприятия повседневности жительницами Узденского района.

При выполнении работы использованы методы: сравнительный анализ, синтез, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, опрос и др.

В процессе работы проведены следующие исследования: осуществлен анализ источников и историографии по устной истории и истории повседневности; дана характеристика гендерной истории и истории повседневности в исторических исследованиях, проинтервьюированы жительниц Узденского района об их восприятии повседневности и микроистории в юности и первые годы брака; по результатам анкетирования выявлены особенности восприятия повседневности и микроистории жительницами Узденского района.

Элементами научной новизны полученных результатов является исследование возможностей применения методов устной истории для изучения субъективного восприятия истории личностью.

Областью возможного практического применения результатов исследования является преподавание истории. Кроме того, полученные в исследовании воспоминания о повседневности могут быть использованы как исторические источники, пополнить архив непосредственно Узденского района, а также республиканские архивы с целью реализации возможности их использования в воссоздании как локальной истории района, так и истории Беларуси в целом. Воспоминания респондентов могут быть востребованы при формировании коллекций исторических музеев Беларуси, и, в частности, краеведческого музея Узденского района Минской области.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.


_________________

(подпись студента)


РЭФЕРАТ
Дыпломная праца: 56 с., 51 крынiц., 14 дадат.

ВУСНАЯ ГIСТОРЫЯ, МЕТАДАЛОГIЯ, ГЕНДЭР, ШТОДЗËННАСЦЬ, МIКРАГIСТОРЫЯ, СВЯТЫ, ПАДЗЕI, ШЛЮБ, ДЗЕЦI, ШЧАСЦЕ


Аб'ектам даследавання з'яўляецца метадалогія гісторыі.

Прадмет даследавання: магчымасці прымянення метадаў вуснай гісторыі для вывучэння суб'ектыўнага ўспрымання гісторыі асобай.

Мэта працы ‒ выяўленне эфектыўнасці крыніц вуснай гісторыі ў вывучэнні ўспрымання штодзённасці жыхаркамі Уздзенскага раёна.

Пры выкананні працы выкарыстаны метады: параўнальны аналіз, сінтэз, анкетаванне, інтэрв'юіраванне, назіранне, апытанне і iнш.

У працэсе работы праведзены наступныя даследаванні: ажыццёўлены аналіз крыніц і гістарыяграфіі па вуснай гісторыі і гісторыі штодзённасці; дадзена характарыстыка гендэрнай гісторыі і гісторыі штодзённасці ў гістарычных даследаваннях, праведзена iнтэрв'ю жыхарак Уздзенскага раёна аб іх ўспрыманні штодзённасці і мікрагісторыі ў юнацтве і першыя гады шлюбу; па выніках анкетавання выяўленыя асаблівасці ўспрымання штодзённасці і мікрагісторыі жыхаркамі Уздзенскага раёна.

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца даследаванне магчымасцяў прымянення метадаў вуснай гісторыі для вывучэння суб'ектыўнага ўспрымання гісторыі асобай.

Вобласцю магчымага практычнага прымянення вынікаў даследавання з'яўляецца выкладанне гісторыі. Акрамя таго, атрыманыя ў даследаванні ўспаміны пра штодзённасці могуць быць выкарыстаны як гістарычныя крыніцы, папоўніць архіў непасрэдна Уздзенскага раёна, а таксама рэспубліканскія архівы з мэтай рэалізацыі магчымасці іх выкарыстання ў аднаўленні як лакальнай гісторыі раёна, так і гісторыі Беларусі ў цэлым. Ўспаміны рэспандэнтаў могуць быць запатрабаваныя пры фарміраванні калекцый гістарычных музеяў Беларусі, і, у прыватнасці, краязнаўчага музея Уздзенскага раёна Мінскай вобласці.
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
_________________

(подпiс студэнта)Abstract
Diploma work: 56 w., 51 sourc., 14 applic.

ORAL HISTORY, METHODOLOGY, GENDER, everyday, micro-history, Holidays, events, marriage, children, happiness


The object of research is the methodology of history.

Subject of research: the possibility of using oral history methods for the study of the subjective perception of the history of a person.

Purpose - to identify the effectiveness of oral history sources in the study of the perception of everyday women-residents Uzda district.

When we used the method: a comparative analysis, synthesis, questionnaires, interviews, observation, survey, etc.

In the process , the following studies: analysis done sources and historiography of oral history and the history of everyday life; the characteristic of gender history and the history of everyday life in historical research, interviewed residents Uzda district about their perception of everyday life and microstorie in adolescence and early years of marriage; the results of the survey revealed features of perception and everyday women-residents microstorie Uzda district.

Elements of scientific novelty of the results is the study of the possibility of oral history to explore the subjective perception of the history of a person.


Area of ​​possible practical application of research results is the teaching of history. Furthermore, in the study received the memories of everyday life can be used as historical sources to replenish the archive directly Uzda district and republican archives to implement the possibility of their use in the reconstruction of both the local history of the area and the history of Belarus as a whole. Memories of respondents can be claimed in the formation of collections of historical museums of Belarus and , in particular, regional museum Uzda Minsk region.

Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological terms and concepts are accompanied by references to their authors._________________
(Signature of the student)
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка