Дипломная работа: общее количество страниц 75, источников и литературы 98, приложений 5Дата канвертавання16.05.2016
Памер31.73 Kb.
ТыпДиплом
РЕЗЮМЕ

Горкавая Татьяна Николаевна

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ

И СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ СВЯЗИ В БЕЛАРУСИ

Дипломная работа: общее количество страниц – 75, источников и литературы – 98, приложений – 5.

Ключевые слова: телефон, почта, телеграф, связь в Беларуси, история развития, историография.

Телефонная, почтовая и телеграфная связь в Беларуси – история ее развития и современное состояние – вызывают значительный интерес, будучи неотъемлемой частью жизнедеятельности общества, одинаково необходимой как в XIX, так и в XXI веке. Актуальность работы состоит в том, что наиболее оптимальным способом удовлетворения данного интереса является изучение источников, которые помогают проследить историю зарождения и развития данных видов связи на территории Республики Беларусь.

Целью дипломной работы является изучение и анализ источников по истории развития связи Беларуси, а также рассмотрение непосредственно истории связи и освещение ее состояния на современном этапе.

Объектом исследования дипломной работы является совокупность источников по истории телефонной, почтовой и телеграфной связи в Республике Беларусь.

Предметом исследования является история становления, основные закономерности и специфика развития учреждений телефонной, почтовой и телеграфной связи в Беларуси через анализ источников и литературы по теме связи.

Методологическую основу работы составили принципы историзма и объективности, которые использовались в отношении анализа источников и литературы по истории развития и современному состоянию связи в Беларуси. Были использованы историко-генетический, историко-типологический и другие методы исторического познания.

Дипломная работа состоит из введения, основной части, которая включает в себя четыре главы, заключения, списка источников и литературы, приложений.
РЭЗЮМЭ

Гаркавая Таццяна Мікалаеўна

КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ РАЗВІЦЦЯ

І СУЧАСНАМУ СТАНУ СУВЯЗІ Ў БЕЛАРУСІ

Дыпломная праца: агульная колькасць старонак – 75, крыніц і літаратуры – 98, прыкладанняў – 5.

Ключавыя словы: тэлефон, пошта, тэлеграф, сувязь у Беларусі, гісторыя развіцця, гістарыяграфія.

Тэлефонная, паштовая і тэлеграфная сувязь у Беларусі – гісторыя яе развіцця і сучасны стан – выклікаюць значную цікавасць, будучы неад'емнай часткай жыццядзейнасці грамадства, аднолькава неабходнай як у XIX, так і ў XXI стагоддзі. Актуальнасць працы складаецца ў тым, што найбольш аптымальным спосабам задавальнення гэтай цікавасці з'яўляецца вывучэнне крыніц, якія дапамагаюць прасачыць гісторыю зараджэння і развіцця гэтых відаў сувязі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне і аналіз крыніц па гісторыі развіцця сувязі Беларусі, а таксама разгляд непасрэдна гісторыі сувязі і асвятленне яе стану на сучасным этапе.

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца сукупнасць крыніц па гісторыі тэлефоннай, паштовай і тэлеграфнай сувязі ў Рэспубліцы Беларусь.

Прадметам даследавання з'яўляецца гісторыя станаўлення, асноўныя заканамернасці і асаблівасці развіцця ўстаноў тэлефоннай, паштовай і тэлеграфнай сувязі ў Беларусі праз аналіз крыніц і літаратуры па тэме сувязі.

Метадалагічную аснову працы склалі прынцыпы гістарызму і аб'ектыўнасці, якія выкарыстоўваліся ў дачыненні да аналізу крыніц і літаратуры па гісторыі развіцця і сучаснаму стану сувязі ў Беларусі. Былі выкарыстаны гісторыка-генетычны, гісторыка-тыпалагічны і іншыя метады гістарычнага пазнання.

Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, асноўнай часткі, якая ўключае ў сябе чатыры главы, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, прыкладанняў.

SUMMARY

Horkava Tatiana Nikolaevna

SOURCES ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT

AND THE CURRENT STATE OF COMMUNICATION

IN BELARUS

Diploma work: total number of pages – 75, sources and literature – 98 applications – 5.

Keywords: telephone, mail, telegraph communication in Belarus, development history, historiography.

Telephone, postal and telegraph communication in Belarus - history of development and modern state - generating considerable interest, being an integral part of society, are equally necessary as in the XIX and XXI century. The urgency of work is that the most optimal way to meet this interest is the study of the sources that help to trace the history of origin and development of data communications on the territory of the Republic of Belarus.

The aim of work is the study and analysis of the sources on the history of the development of ties of Belarus, as well as consideration directly history of communications and its coverage of the state at the present stage.

The object of this research diploma work is a collection of sources on the history of the telephone, postal and Telegraph communication in the Republic of Belarus.

The subject of research is the history of formation, the main regularities and specific features of development institutions telephone, postal and Telegraph communication in Belarus through the analysis of the sources and literature on the topic of communication.

The methodological basis of the work amounted principles of historicism and objectivity, which were used for the analysis of sources and literature on the history of development and contemporary state of communication in Belarus. Were used historical-genetic, historical, typological and other methods of historical research.The diploma work consists of an introduction, main part, which includes four chapters, conclusions, list of sources and literature, applications.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал