Дипломная работа состоит из 53 страниц, включает в себя 42 наименований в списке источников и литературыДата канвертавання17.05.2016
Памер29.18 Kb.
ТыпДиплом
РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Шинкарев Игорь Вадимович
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Дипломная работа состоит из 53 страниц, включает в себя 42 наименований в списке источников и литературы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА, РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Объект исследования – информационные технологии, применяемые при работе с документами.

Предмет исследования – использование информационных технологий в работе с документами, в банковской системе Республики Беларусь.

Цель данной дипломной работы — определить состояние и перспективы развития информационных технологий в банковской системе Республики Беларусь.

Методологическую основу данного исследования составляют общие методы научного исследования, такие как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, индукция и дедукция, а также методы прикладного характера (статистические).

В дипломной работе приведена характеристика историографии и источниковой базы, исследована организационная структура автоматизированной системы межбанковских расчетов, изучены и классифицированы автоматизированные банковские системы, применяемые в банковском секторе.

Научная новизна заключается в том, что настоящая работа является комплексным исследованием информационных технологий, применяемых при работе с документами в банковской системе Республики Беларусь, с выявлением существующих проблем и перспектив дальнейшего развития.

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ
Шынкароў Ігар Вадзімавіч
СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІІ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА ПРЫ ПРАЦЫ З ДАКУМЕНТАМІ У БАНКАЎСКАЙ СІСТЭМЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Дыпломная праца складаецца з 53 старонак, уключае ў сябе 42 найменняў ў спісе крыніц і літаратуры.

ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, АЎТАМАТЫЗАВАНАЯ СІСТЭМА МІЖБАНКАЎСКІХ РАЗЛІКАЎ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, АЎТАМАТЫЗАВАНАЯ БАНКАЎСКАЯ СІСТЭМА, ЭЛЕКТРОННЫ ДАКУМЕНТААБАРОТ, АПЛАТНЫЯ СІСТЭМЫ, РЫНАК ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Аб'ект даследавання - інфармацыйныя тэхналогіі, якія прымяняюцца пры працы з дакументамі.

Прадмет даследавання - выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у працы з дакументамі, у банкаўскай сістэме Рэспублікі Беларусь.

Мэта дадзенай дыпломнай працы - вызначыць стан і перспектывы развіцця інфармацыйных тэхналогій у банкаўскай сістэме Рэспублікі Беларусь.

Метадалагічную аснову дадзенага даследавання складаюць агульныя метады навуковага даследавання, такія як аналіз, сінтэз, абстрагаванне, параўнанне, індукцыя і дэдукцыя, а таксама метады прыкладнога характару (статыстычныя).

У дыпломнай працы прыведзена характарыстыка гістарыяграфіі і базы крыніц, даследавана арганізацыйная структура аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў, вывучаны і класіфікаваны аўтаматызаваныя банкаўскія сістэмы, якія прымяняюцца ў банкаўскім сектары.

Навуковая навізна гэтай працы заключаецца ў тым, што яна з'яўляецца комплексным даследаваннем інфармацыйных тэхналогій, што прымяняюцца пры працы з дакументамі ў банкаўскай сістэме Рэспублікі Беларусь, з выяўленнем існуючых праблем і перспектыў далейшага развіцця.GRADUATION WORK SUMMARY
Igor Shinkarev
STATUS AND PROSPECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY USED TO WORK WITH DOCUMENTS IN THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Graduation work consists of 53 pages, includes 42 names in the list of sources and literature.

INFORMATION TECHNOLOGIES, BELARUS INTERBANK SETTLEMENT SYSTEM, THE NATIONAL BANK, THE AUTOMATED BANKING SYSTEM, EDM, PAYMENT SYSTEMS, INFORMATION TECHNOLOGY MARKET

The object of research is information technology, used in work with documents.

The subject of research is the usage of information technology in the work with documents in the banking system of the Republic of Belarus.

The purpose of this thesis is to determine the status and prospects of development of information technology in the banking system of the Republic of Belarus.

Methodological basis of this study constitute common methods of scientific research, such as analysis, synthesis, abstraction, comparison, induction and deduction, as well as the methods applied (statistical).The graduation work shows the characteristics of historiography and source base, explores the organizational structure of the automated interbank settlement system, explores and classified automated banking systems used in the banking sector.

Scientific novelty lies in the fact that this work is a comprehensive study of information technologies used in work with documents in the banking system of the Republic of Belarus, with the identification of existing problems and the prospects for further development.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка