Дипломная работа состоит из 67 страниц, включает в себя два приложения, 51 наименование в списке источников и литературыДата канвертавання10.06.2016
Памер29.06 Kb.
ТыпДиплом
РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Локтевич Артём Васильевич

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Дипломная работа состоит из 67 страниц, включает в себя два приложения, 51 наименование в списке источников и литературы.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СТАДИИ НОРМОТВОРЧЕСТВА, ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ПРОЦЕДУРА

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в ходе нормотворческой деятельности СНГ.

Цель данной работы – охарактеризовать нормотворческую деятельность Содружества Независимых Государств.

Методологическую основу составляют общие методы научного познания, такие как анализ, синтез, сравнение, индукция и дедукция. Также были использованы определенные частные научные методы. Так формально-юридический метод применялся для определения правового регулирования нормотворческой деятельности СНГ, выявления компетенции его органов. Для изучения системы органов СНГ как институтов, в рамках которых осуществляется нормотворческая деятельность, применялся институциональный метод. Функциональный метод использовался для выделения функциональных особенностей органов СНГ на каждой стадии нормотворчества.

В дипломной работе приведена характеристика историографии и источниковой базы, исследована организационная структура и нормативная база, регулирующая нормотворческую деятельность СНГ, изучены и классифицированы международные правовые акты СНГ, исследована организация процесса нормотворческой деятельности.

Научная новизна заключается в том, что настоящая работа является комплексным исследованием нормотворческой деятельности СНГ с выявлением существующих проблем и предложениями по ее совершенствованию.РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ

Лакцевіч Арцём Васільевіч

НАРМАТВОРЧАЯ ДЕЙНАСЦЬ САДРУЖНАСЦІ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ

Дыпломная праца складаецца з 67 старонак, уключае ў сябе два дадаткі, 51 найменне ў спісе крыніц і літаратуры.

НАРМАТВОРЧАЯ ДЕЙНАСЦЬ, МІЖНАРОДНАЯ АРГАНІЗАЦІЯ, САДРУЖНАСЦЬ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ, АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА, МІЖНАРОДЫЯ ПРАВАВЫЯ АКТЫ, СТАДЫІ НАРМАТВОРЧАСЦІ, ЮРЫДЧНАЯ ТЭХНІКА, ПРАЦЭДУРА

Аб'ектам даследавання выступаюць праваадносіны, якія ўзнікаюць падчас нарматворчай дзейнасці СНД.

Мэта дадзенай працы – ахарактарызаваць нарматворчую дзейнасць Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

Метадалагічную аснову складаюць агульныя метады навуковага пазнання, такія як аналіз, сінтэз, параўнанне, індукцыя і дэдукцыя. Таксама выкарыстоўваліся пэўныя прыватныя навуковыя метады. Так фармальна-юрыдычны метад прымяняўся для вызначэння прававога рэгулявання нарматворчай дзейнасці СНД, выяўлення кампетэнцыі яе органаў. Для вывучэння сістэмы органаў СНД як інстытутаў, у межах якіх ажыццяўляецца нарматворчая дзейнасць, прымяняўся інстытуцыянальны метад. Функцыянальны метад выкарыстоўваўся для вылучэння функцыянальных асаблівасцяў органаў СНД на кожнай стадыі нарматворчасці.

У дыпломнай працы прыведзена характарыстыка гістарыяграфіі і базы крыніц, даследавана арганізацыйная структура і нарматыўная база, якая рэгулюе нарматворчую дзейнасць СНД, вывучаны і класіфікаваны міжнародныя прававыя акты СНД, даследавана арганізацыя працэсу нарматворчай дзейнасці.

Навуковая навізна складаецца ў тым, што дадзеная праца з'яўляецца комплексным даследаваннем нарматворчай дзейнасці СНД з выяўленнем існуючых праблем і прапановамі па яе ўдасканаленні.GRADUATION WORK SUMMARY

Loktevich Artem

RULEMAKING ACTIVITY OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

Graduate work consists of 67 pages, includes two applications, 51 titles in the list of sources and literature.

RULEMAKING ACTIVITY, INTERNATIONAL ORGANIZATION, COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, INTERNATIONAL LEGAL ACTS, STAGES OF RULEMAKING, LAW TECHNOLOGY, PROCEDURE.

The object of research is the legal relationship occurring during the rulemaking activities of the CIS.

The purpose of this work – to characterize rulemaking activities of the Commonwealth of Independent States.

Methodological basis is common scientific methods, such as analysis, synthesis, comparison, induction and deduction. Have been used some private scientific methods also. So legalistic method was used to determine the regulatory rulemaking CIS, identify the competence of its body. To study the system of the CIS as an institution within which provided rulemaking activities, the institutional method used. Functional method used to allocate the functional features of the CIS bodies at each stage of the rulemaking .In the graduate work shows the characteristics of historiography and source base, studied organizational structure and regulatory framework governing the rulemaking activities of the CIS, studied and classified international legal acts CIS investigated the process of rulemaking organization.

Scientific novelty lies in the fact that this work is a comprehensive study of rulemaking activities of the CIS with the identification of existing problems and suggestions for its improvement.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка