Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников и литературы. В первой главе проведен обзор и источниковедческий анализ документов личного архивного фонда Азарова Абрама ИгнатьевичаДата канвертавання22.05.2016
Памер37 Kb.
ТыпДипломная работа
Резюме

Фомина Ольга Васильевна

«Коллекция документов старейших архивистов Бларуси как

исторический источник по архивному делу»


Актуальность: В последние десятилетия документы личных архивов, как связующее звено между прошлым и современностью, стали по-настоящему востребованными. Ведь за каждым таким документом чья-то судьба. А неинтересных судеб не бывает. Поэтому обратить пристольный взгляд на тех, чьими руками сохранялись фактические свидетельства истории, чья деятельность сама по себе уже история — необычайно актуально. Интерес к роли личности в формировании архивного дела в Беларуси обусловлен недостаточной изученностью представленной проблематики.

Целью данной работы является определение роли и места «Коллекции документов старейших архивистов Беларуси» Национального архива Республики Беларусь среди источников по истории архивного дела.

Задачи:

— охарактеризовать состав документов коллекции, отражающих служебную деятельность Азарова Абрама Игнатьевича в должности начальника Главного архивного управления при Совете Министров БССР;

— определить историческую ценность документов Почанина Степана Захаровича для изучения архивного дела в Беларуси;

— охарактеризовать состав документов коллекции, отражающих вклад Карпачевой Аси Исаевны в стандартизацию и унификацию советского делопроизводства;

— выявить и описать состав документов семейного фонда Воробьевых Александра Васильевича и Тамары Анатольевны.

В ходе формулировки цели и задач объектом исследования является коллекция документов старейших архивистов Беларуси. Предметом исследования — информационный потенциал документов, составляющих данную коллекцию.

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников и литературы. В первой главе проведен обзор и источниковедческий анализ документов личного архивного фонда Азарова Абрама Игнатьевича. Во второй главе рассмотрены документы личного архивного фонда Почанина Степана Захаровича. Третья глава посвящена документам личного архивного фонда Карпачевой Аси Исаевны. В четвертой главе проведен обзор и источниковедческий анализ документов семейного фонда Воробьёвых. Вся дипломная работа состоит из 65 страниц.

Рэзюмэ


Фаміна Вольга Васільеўна

«Калекцыя дакументаў найстарэйшых архівістаў Бларусі як гістарычная крыніца па архіўнай справе»


Актуальнасць: У апошнія дзесяцігоддзі дакументы асабістых архіваў, як злучнае звяно паміж мінулым і сучаснасцю, сталі па-сапраўднаму запатрабаванымі. Бо за кожным такім дакументам чыя-то лёс. А нецікавых лёсаў не бывае. Таму звярнуць пристольный погляд на тых, чыімі рукамі захоўваліся фактычныя сведчанні гісторыі, чыя дзейнасць сама па сабе ўжо гісторыя - незвычайна актуальна. Цікавасць да ролі асобы ў фарміраванні архіўнай справы ў Беларусі абумоўлены недастатковай вывучанасцю прадстаўленай праблематыкі.

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца вызначэнне ролі і месца «Калекцыі дакументаў найстарэйшых архівістаў Беларусі» Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь сярод крыніц па гісторыі архіўнай справы.

Задачы:

- Ахарактарызаваць склад дакументаў калекцыі, якія адлюстроўваюць службовую дзейнасць Азарава Абрама Ігнатавіча на пасадзе начальніка Галоўнага архіўнага кіравання пры Савеце Міністраў БССР;- Вызначыць гістарычную каштоўнасць дакументаў Почанина Сцяпана Захаравіча для вывучэння архіўнай справы ў Беларусі;

- Ахарактарызаваць склад дакументаў калекцыі, якія адлюстроўваюць ўклад Карпачевой Асі Ісаеўна ў стандартызацыю і ўніфікацыю савецкага справаводства;

- Выявіць і апісаць склад дакументаў сямейнага фонду Вараб'ёвых Аляксандра Васільевіча і Тамары Анатольеўны.

У ходзе фармулёўкі мэты і задач аб'ектам даследавання з'яўляецца калекцыя дакументаў найстарэйшых архівістаў Беларусі. Прадметам даследавання - інфармацыйны патэнцыял дакументаў, якія складаюць дадзеную калекцыю.

Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры. У першай чале праведзены агляд і крыніцазнаўчай аналіз дакументаў асабістага архіўнага фонду Азарава Абрама Ігнацьевіча. У другой чале разгледжаны дакументы асабістага архіўнага фонду Почанина Сцяпана Захаравіча. Трэцяя частка прысвечана дакументах асабістага архіўнага фонду Карпачевой Асі Ісаеўна. У чацвёртай чале праведзены агляд і крыніцазнаўчай аналіз дакументаў сямейнага фонду Вараб'ёвых. Уся дыпломная праца складаецца з 65 старонак.
Summary

Olga Fominа Vasilyevna

"The collection documents the oldest Blarusi archivists as a historical source on archives»
Actuality: In recent decades, the personal archives of documents, as the link between the past and present, have become truly popular. After each such document someone's fate. And fate is never uninteresting. So pay pristolny look at those whose hands were kept factual evidence of history, whose work itself is history - extremely important. Interest in the role of the individual in shaping the archival work in Belarus due to insufficient knowledge of the problems presented.

The aim of this work is to determine the role and place "the oldest collections of documents archivists Belarus' National Archives of the Republic of Belarus of archival sources for the history of the case.

Objectives:

- To characterize the composition of a collection of documents reflecting official duties Azarov Abram Ignatievitch as chief of the Main Archival Administration under the Council of Ministers of the BSSR;

- To determine the historical value of the documents Pochanina Stepan Zaharovicha to explore archival affairs in Belarus;

- To characterize the composition of a collection of documents reflecting the contribution Karpachova Asi Isaevna in standardization and unification of the Soviet office;

- Identify and describe the documents that the family foundation Sparrow Alexander Vasilyevich and Tamara Anatolevny.

During the formulation of goals and objectives of the object of study is the oldest collection of documents archivists Belarus. The subject of the study - the information potential of documents constituting this collection.Thesis consists of an introduction, four chapters, conclusions, list of sources and literature. In the first chapter the review and analysis of the source study documents the personal archive fund Azarov Abram Ignatievitch. The second chapter describes the archival documents of a personal fund Pochanina Stepan Zaharovicha. The third chapter is devoted to the personal documents of archival fund Karpachova Asi Isaevna. In the fourth chapter, a review of documents and source study analysis Sparrow family foundation. The whole thesis consists of 65 pages.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал