bitstream/doc/2637/1
  Надрукавана: arche, №10, 2014 г., с. 94-125. Ключавыя словы
bitstream/doc/2679/1
  Шляхі зносін І транспарт у эканамічным развіцці полацка канца XVIII — пачатку XX ст. А. У. Канойка
bitstream/doc/2352/1
  Надрукавана: Спрэчныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918-1945 гг. Генезі, кантэкст. Вынікі : Зборнік навуковых прац II і IV міжнар навук. – тэарэтыч канф., Мінск, 2010-1012 гг
bitstream/doc/1867/1
  У. В. Тугай, бдпу (Мінск)
bitstream/doc/3279/1
  Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні
bitstream/doc/1829/3
  Аналіз крыніц па гісторыі гандлю ў беларусі другой паловы XVIII – першай паловы XIX ст
bitstream/doc/2680/1
  Шляхі зносін І транспарт у эканоміцы беларускага Палесся ў канцы XVIII — пачатку XX ст
bitstream/doc/3281/1
  Европа: актуальные проблемы этнокультуры, Материалы IV международной научно-теоретической конференции, Минск, 23 июня 2012, Бел гос пед ун-т им. М. Танка; ред кол. В. В. Тугай (отв ред.) [и др.] Минск, бгпу, 2012
bitstream/doc/3246/1
  Роля І месца купецтва беларусі ў працэсе генезісу капіталізму
bitstream/doc/2353/1
  Надрукавана: Гісторыя І памяць. XV-XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 9-10 лістапада 2013 г.), / Пад. Рэд. А. К. Краўцэвіча І А. Ф. Смалянчука, Гародня 2014. – С. 304-312. Ключавыя словы
bitstream/doc/3862/1
  Стан І перспектывы развіцця фізічнай культуры І спорту ў бдпу
bitstream/doc/1832/1
  Арганізацыя сельскагаспадарчага перасялення з бсср
bitstream/doc/2671/1
  Уплыў сухапутнага транспарта на развіццё прамысловасці заходніх губерняў у канцы XVIII — першай палове XIX ст
bitstream/doc/10413/1
  А. В. Хандогі уздеянне осушыльнай меліярацыі на відавую разнастайнасць амфібій у прыродных І меліяратыўных ландшафтах беларусі
bitstream/doc/2678/1
  Transport communications on the territory of belarus before the abolition of serfdom (1795-1861) A. Kanoika бдпу, г. Мінск
bitstream/doc/2675/1
  Шляхі зносін у эканоміцы беларусі канца XVIII – пачатку XX ст.: Крыніцазнаўчы аналіз. А. У. Канойка
bitstream/doc/2618/1
  Склавены: да пытання паходжання этноніма
bitstream/doc/2012/1
  Ключевые слова: внешняя политика сша, военно-политическая стратегия, администрация Б. Клинтона, Ирак, терроризм,
bitstream/doc/3372/1
  Этнічная тэрыторыя І дзяржаўныя межы беларусаў
bitstream/doc/3282/1
  Ключавыя словы: бсср, пнр, ссср, Польшча, рэпатрыяцыя, дзеці, Міністэрства замежных спраў, граніца, Гродзенская вобласць
bitstream/doc/3970/1
  М. М. Забаўскі Урадавыя палітычныя рэформы ў Беларусі ў трэцячэрвеньскі перыяд
bitstream/doc/1340/1
  Надрукавана: Беларускі гістарычны часопіс, №6, 2014. – С. 3-10. Анатоль Вялікі
bitstream/doc/1341/1
  Вераснеўская кампанія 1939 г у асвятленні савецкай прэсы
bitstream/doc/1342/1
  Надрукавана: Великая Отечественная война в исторической судьбе белорусского народа: материалы Междунар науч практ конф., посвящен. 65-летию победы в Великой Отечественной войне
bitstream/doc/4077/1
  А. Вялікі Апублікавана: Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні”, 1–2 кастрычніка 2010 г. [матэрыялы] / рэдкал. В. М. Лебедзева (адк рэд.) [і інш.]. – Гомель: гду імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 334-340
bitstream/doc/3860/1
  Да словаўтваральных сувязей лексемы дар
bitstream/doc/1428/1
  Апрацоўка І інтэрпрэтацыя народных гульняў для ІХ эфектыўнага выкарыстання ў вучэбна-выхаваўчым працэсе
bitstream/doc/2635/1
  Ключевые слова: дзяржаўнасць Беларусі, гістарыяграфія гісторыі, летапісы дабуржуазная гістарыяграфія гісторыі
bitstream/doc/2350/1
  Надрукавана: Веснік Грду імя Я. Купалы. Серыя Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. №1 (76). 2009. – С. 40-45. Ключавыя словы
bitstream/doc/1860/1
  Д. У. Дубінін, бдпу (Мінск)
bitstream/doc/4094/1
  Пытання пра традыцыйную фізічную культуру беларусаў
bitstream/doc/12349/1
  15 Круталевич М. М
bitstream/doc/12350/1
  16 Круталевич М. М. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы. Мн., 2000
bitstream/doc/1649/1
  Мікалай Забаўскі, доктар гістарычных навук, прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Аляксандр Корзюк
bitstream/doc/1690/1
  Традыцыі І наватарства ў сістэме эстэтычнай адукацыі
bitstream/doc/1691/1
  Новыя спартыўныя традыцыі: пошукі І ажыццяўленне
bitstream/doc/4079/1
  А. Вялікі Апублікавана: Polska mniejzość narodowa na Bialorusi. Związek Polakow na Bialorusi w 20—lecie dzialalnosci. Pod. Redakcją Zdzislawa J. Winnickiego a Tadeusza Gawina. Wsap, Bialystok 2010, s. 47-75
bitstream/doc/1869/1
  Праблемы гістарыяграфіі гісторыі беларусі канца XVIII – пачатку XX ст
bitstream/doc/2681/1
  Структура дзяржаўнага кіравання шляхамі зносін на тэрыторыі Беларусі і яе ўплыў на інтэнсіфікацыю транспартных камунікацый у 1772 — 1917 гг
bitstream/doc/2673/1
  Стан шляхоў зносін беларускіх губерняў напярэдадні ваеннай кампаніі 1812 Г
bitstream/doc/2670/1
  Развіццё транспартных камунікацый на беларусі ў першай палове XIX ст
bitstream/doc/2674/1
  Структура дзяржаўнага кіравання паштовай сувяззю на тэрыторыі беларусі ў 1772 — 1917 гг. Канойка А. У
bitstream/doc/2672/1
  Роля транспарту ў эканоміцы Беларусі канца XVIII пачатку XX ст у савецкай гістарыяграфіі
bitstream/doc/1863/1
  І. Г. Гушчынскі, бдпу (Мінск)
bitstream/doc/1856/1
  І. І. Багдановіч, А.І. Багдановіч, (Мінск)
bitstream/doc/1864/1
  А. Ф. Рацько, бдпу (Минск)
bitstream/doc/1859/1
  М. М. Забаўскі, У. М. Кадзіра, бдпу (Мінск)
bitstream/doc/3278/1
  Ключавыя словы: ссср, Заходняя Беларусь, савецкая прэса, “Звязда”, “Правда”, “Известия”, сентябрь 1939 г., І. Сталін, Польшча
bitstream/doc/3969/1
  Кансерватыўна-манархічны друк як крыніца даследаванняў па сацыяльна-палітычнай гісторыі Беларусі пачатку XX ст
bitstream/doc/11551/1
  Э. Р.Іофе (бдпу імя М. Танка) У.І. Пічэта І інстытут беларускай культуры
bitstream/doc/4072/1
  Апублікавана: Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność. Pod red. D. Michaluk, Wyd. “Avalon”, Kraków, 2013. – s. 213-221
bitstream/doc/2356/1
  Надрукавана: Нашыя святыні: матэрыялы міжнар навук канф., прысв. 500-годдзю Мінск фарн. Касцёла, 225-годдзю Магілеўск. Архідыяцэзіі, 220-годдзю Мінск. Дыяцэзіі, Мінск, 7 чэрвеня 2008 г. / Польскі Інстытут у Мінску; рэдкал
bitstream/doc/3280/1
  Ключавыя словы: пагаспадарчыя кнігі, палякі, беларусы, сельскі савет, Заходняя Беларусь, Польчшча, міграцыя, перасяленні
bitstream/doc/2636/1
  Ключевые слова: гістарыяграфія, сацыялістычная рэвалюцыя, сацыяльна-эканамічнае развіцце
bitstream/doc/2633/1
  Апублікавана: Беларусь: памятное лето 1941 г. Материалы междунар научно-практ конф посв. 70-летию освобождения Белоруссии от нем фаш. Захватчиков (Минск, 19-20 июня 2014 г.) / Нац акад. Наук Беларуси, Мин-во обороны, Респ
bitstream/doc/6486/1
  Название источника
bitstream/doc/12353/1
  Круталевич М. М. Да словаўтваральных сувязей лексемы
bitstream/doc/1989/1
  Гульні ролевыя культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 3 / рэдкал. Т. У. Бялова (гал рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2012. – 688 с. іл. Ролевая гульня
bitstream/doc/4080/1
  Анатоль Вялікі Апублікавана: Восень 1939 г. ў гістарычнай памяці і вуснай гісторыі / Пад рэд д-ра гіст н. А. Смалянчука. – Мінск : Зміцер Колас, 2015. – С. 141-157
bitstream/doc/3145/1
  Источник: Старычонак, В. В. Ваенна-палітычная стратэгія зша канца XX – пачатку XXI ст. / В. В. Старычонак // Весці бдпу. – 2012. – №4, Серыя – С. 59–62
bitstream/doc/3276/1
  Ключавыя словы: перасяленне, эвакуацыя, рэпатрыяцыя, дэпартацыя, этнічная чыстка, Еўропа, бсср, Польшча, СССР
bitstream/doc/3861/1
  Некаторыя праблемы словаўтваральнай аманіміі
bitstream/doc/1990/1
  Бдпу, Мінск Новыя спартыўныя традыцыі: вяртанне да вытокаў
bitstream/doc/2431/1
  Універсітэцкая медыцынская адукацыя ў фарміраванні медыцынскай культуры насельніцтва
bitstream/doc/4095/1
  Аб некаторых прынцыпах словаўтваральнага аналізу лексікі помнікаў пісьменства
bitstream/doc/12335/1
  Круталевич М. М. Вытворныя асабовыя назоўнікі ў "Допісах" Ф. Кміты-Чарнабыльскага // Веснік бду, сер. 1981. №2 (4 с.)
bitstream/doc/12337/1
  Круталевич М. М. Вытворныя з суфіксамі -ени(е), -ни(е) ў старабеларускай мове
bitstream/doc/12339/1
  Круталевич М. М. Некаторыя назіранні над аднакарэннымі сінанімічнымі вытворнымі "Допісаў" Ф. Кміты-Чарнабыльскага // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Гродно, 1989. Ч. (2 с.)
bitstream/doc/1991/1
  Роля традыцый у фарміраванні нацыянальнай культуры
bitstream/doc/1649/1
  Мікалай Забаўскі
directory bitstream doc  
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал