teksty3
  Гэта была вясною, Клау гняздо варабейка
teksty1
  Звенiць святочны юбiлей, у хате тесна ад сяброу
  Ручеёчек – ручеёк
  А ў полi вярба, Пад вярбою вада
  Ты мне кажаш: «Бывай!». Дай цябе абдыму, Напаследак у вочы твае зазiрну
teksty4
  I туды гара I сюды гара
teksty
  И туда гора и сюда гора
  Хлопец пашню пашет
teksty1
  Чараунiца ёлка мы целы год, мы целы год яго чакаем
  Адшукаю любві нашай сад, І паклічу цябе,адгукніся
teksty
  Прыпеў: Жылі-былі, Мы жылі былі з табой
teksty1
  А в гостях я можа часта сумавау, Ня меу прычын для вясялосцi, Малодшы брат I той казау: «Ганi свой сум – збiрайся у госцi!»
  У дом суседні да дзяўчыны Хлопец з кветкамі ідзе
teksty
  Дауно-дауно тое было
teksty1
  Синь васильки воляй нябёс вытканы лёс
teksty
  Максим и магдалена
  Кума мая, кумачка, дзе жывеш? Чаму мяне ў госьцейкі не завеш?
teksty1
  На мурамскай дарожцы стаялі тры сасны
  Бывай абуджаная сэрцам дарагая, Чаму так горка, не магу я зразумець
teksty
  Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая, Чаму так горка? Не магу я зразумець
teksty1
  Майскi вальс вясна сорак пятага года
  Як памяць, альтанка ля роднае хаты Вярбою пакрыта i полымям роз
teksty3
  У месяцы верасне
teksty1
  У мяне сяброу багата, я сяброу пакличу у хату
  Пiлы ножнiцы толькi сонца высвечвала хаты
teksty
  Я учора у пиру была
teksty1
  Белае вiно I чырвонае
teksty
  Через реченьку цераз рэчаньку, цераз быструю
  Белая русь ты моя
teksty1
  Дзе заходiть сонца над маёй радзiмай у галубое неба вежа узнялась
  Белым воблачкам лёгкiм кружыць бусел над полем, Быццам хоча абняць сваiм добрым крылом
  Ты куды мяне клiчаш, паслухай ?
  Бераг белых буслоу
teksty
  Из далеких из краев
  Во век песняры-дудары. Спяваюць усюды аб цябе, пра цябе
teksty4
  Ой, калядачкі, бліны-ладачкі, Ой, люлі-люлі, бліны-ладачкі!
  Ой, калядачкі, бліны-ладачкі, Ой, люлі-люлі, бліны-ладачкі! (2 р.)
teksty1
  Марш перамогi эх, грайце трубны марш
  Полька белорусская
teksty3
  Купалiна, Купалiнка Сiнявокая дзяўчынка
teksty1
  А у полi бяроза
  Шумiце бярозы вы шуміце шуміце
  Трэба дома бываць часцей
  Свеціць месяц, Б'ецца сэрца
teksty4
  Касiў васiль сена
teksty1
  Лянок блакiтнавокi, так блiзкi, хоць далёкi Улебленая кветка бацькоускага палетка
teksty3
  Як на першым спатканне у пачатку вясны
teksty1
  Калiна, калiна, я дзяучына ладная Не паказваю вiду, куды у вечары iду
teksty
  Белорусским партизанам
  Зорка венера ўзышла над зямлёю
teksty4
  Іду я, сняжысты, ўсясільны, Па сцежках-пуцінах пустых
teksty3
  Лясное возера дрэмле абсаджана лесам адвечным
teksty
  Што, скажыце, цямнейшым на сьвеце ад ночы? Дзявочыя чорныя вочы, дзявочыя чорныя вочы
teksty4
  Конiк патлаты ночкі чакалі свята
teksty
  Твае рукі, твае рукі нада мною, Нібы лебедзі над белаю зімою
teksty1
  Нам сёння усе радня хто зойдзець у хату Хай чарачкi звяняць сягоння свята
teksty
  Стаіць вярба ў канцы сяла, На той вярбе а тры кветачкі
  В поле верба а ў полi вярба нахiлёная
teksty3
  Добраю гарэлкай частавал Майсейка Ў шынку, ў шынку, ў сваiм шынку
teksty
  Ціхі вечар; знікнула сьпякота, Весялей струіцца між чарота
teksty4
  А у полi вярба а ў полі вярба нахілёная
  Рака I аблокi плылi аблокi над ракой
teksty1
  У сiняве сiнiм ранкам Як засвецiць расой сенажать
  Пакiнутая вёска паехалi людзi, пакiнулi хаты
teksty
  ОЙ, сад-виноград
teksty1
  Я удзячны лёсу, што з усiх краёу
teksty3
  Ля замкавай гары
teksty
  Свеце месяц, свец, Як дзюрка ў сярмязе; Паніч за мужычкай Безустання лазе
  ОЙ, дубе мой, дубе
teksty3
  Пераборлiвыя дзеукi
teksty1
  Па нашай нiуцы плылi лябёдкi, Па нашай нiуцы плылi лябёдкi
teksty
  На бiтым гасцiнцы
  ОЙ, П’яны я, П’яны ой, п'яны я, п'яны
  А в поле березка
teksty3
  Прысвячэнне майстру
teksty1
  Гэй, беларуска! Як над сiнiм борам сонейка устала
teksty
  I зноў пабачыў я сялібы, Дзе леты першыя прайшлi
teksty4
  I зноў пабачыў я сялібы, Дзе леты першыя прайшлi
teksty
  Цярэшка-цярэшачка, а цераз двор дарожачка
  Я забываю пакрысе Былы свой сум, былое ліха
teksty1
  Па-над вёскай-вёсачкай, па-над вёскай-вёсачкай Сцелiцца туман
teksty3
  Спявай, душа мая
teksty1
  Люблю цябе, мой горад
  Доктрор скорина дамоў вяртаўся пілігрым
teksty3
  Песня званара на высокай гарэ, дзе нiхто не арэ
teksty
  У минска на рынке
teksty1
  Ой сівы конь бяжыць у яго бела грыва
  ОЙ, сiвы конь ой сівы конь бяжыць
  А где та пара гора таму жыці
  Доўгі дзень, цёплы дзень Адплывае за аблокі
teksty
  Прыляцелі гусі з далёкага краю
  ОЙ, летели гуси ой, ляцелі гусі з броду
teksty4
  Як тваё iмя, якога роду ты, Хто наканаваў табе твой шлях?
teksty1
  Абудзiуся свет вясёлымi пагудкамi Засвяцiуся, заiскрыуся незабудкамi
teksty3
  Вандроуная пташка
teksty1
  Я гляджу на твае косы русыя, Не магу наглядзецца нiяк
teksty
  Баллада о матери
teksty1
  Маладая зорка каля чыстае вады на мурожным сене
teksty
  Рождественская колыбельная
  Маю грошы,маю я, Мне ніхто тут не раўня
teksty3
  А яна была толькi дзяўчына
teksty
  До руки рука я думай заняты з відна да змяркання
teksty1
  Вiцебскi дождж там, дзе мылi пакiнулi у квеценi
teksty
  Як Людкі не бачу Ня міла мне жыць
  ОЙ, летели комары
  Две мовы у меня дзве мовы ў мяне
teksty1
  Запах чабора (пах чабаровы)
teksty
  Что ж мне не петь (чаму ж мне не пець)
  Пра шельму-варугу
  Балада аб камсамольскiм бiлеце
  Не хачу я жонкі Не з сваёй старонкі
teksty1
  Колькi б нам за жар-птушкаю услед не ганяцца, Усё роуна прыблудзiм назад у сяло
  Острова счастья наша мова, як песня дубровы
  Жураулi на палессе ляцяць
  Чарка на пасашок
teksty4
  О, колькі раз прасіў я Назначыць мне спатканне
  Заклiкальная
teksty
  В темном лесу а ў цёмным лесе сава кугіча
teksty1
  Жытнёвы звон калi за летам не убачу жыта
  Песня о родной земле
teksty3
  Дзе ты, зорка мая?
teksty1
  У бацькоускiм кутку
  Вецер хвалі ўперад гоне, вербы гне, ходзяць спутаныя коні ў тумане
  Бацькоускi зруб яшчэ жыве бацькоускi зруб
teksty
  Пайшоў вечар па платочку, Ды ў адзіным чабаточку
teksty3
  Благаславi мацi благаславi, мацi, вясну сустракацi
  Як у лесе зацвiталi
teksty1
  Няўжо канчаецца дарога, Плыве над ёй зялёны дым
  Няужо канчаецца дарога, Плыве пад ёй зялёны дым
teksty4
  Идзём- пайдзём вдоль вулiцы
teksty
  Идем-пойдем вдоль улицы
  Ой, зіма, зіма, ты марозная. Нашто ж ты каня замарозіла?
  Казакi – гулякi (марына)
teksty3
  Песня I казка
teksty1
  Птушкi з вырай ляцяць не пакiнуушы у гнёздах нiкога, у знямелых лясах ападае лiсцё да вясны
teksty
  Краю мой родны ўздымам сэрц нашых шуміць Белавежа
  Доброй ночи (калыханка)
teksty1
  Хутка дзень за днём бяжыць, Быццам котiцца
teksty4
  Прыпеу: Скажы мне, Ганулька, ці любіш мяне? Люблю ты сказала, аж сэрца мне схне
teksty3
  ЖОЎтая кветка ён ханлiвы I багаты
teksty
  Папараць-кветка кветка-папараць дзіўная паданне
teksty1
  Такi спрадвечны лёс мужчын Рвануцца з мiлых рук
  Калi бярозак беланогiх рабiны строгiя стаяць I стала торнаю дарогай сцяжынка вузкая мая
teksty
  Конь невзнузданный
teksty1
  Люблю наш край, старонку гэту
teksty
  Чырвоная ружа, не стой на дарозе!
  Баллада о батьке минае
teksty1
  Бiла дзеўку мацi бярозавым прутам, Каб дзеўка не стаяла з маладым рэкрутам
teksty4
  Хлопец пашаньку пахае
teksty1
  Крынiчанька у маёй памяці мясціны
teksty3
  Сёння купала, заутра – ян
teksty
  Каля млына, расцьвіла каліна, там дзяўчына ваду брала, сама чарнабрыва
teksty1
  Мой родны кут, як ты мне мілы
  Журавiны спелыя пайшли: Мы з табою iх збiраць прыйшлi
teksty4
  Скрыпяць мае лапцi
teksty1
  На новое лето на новае лета хароницца жыта
teksty3
  Кацярынка маладая
teksty1
  Роднаму краю знае толькi Бог адзiны, як мне любы лугавiны
  Ля светлафора стыну нелюдзiма
teksty
  Ой, Лявоніха мая! Спамяну цябе ласкавым словам я
  Савка и гришка саўка ды Грышка ладзілі дуду
teksty1
  Каханая мара я прыдумаў цябе ад самотнасці
  Я з прызнаннем запазнiуся, можа, Зноу твой след у дзень у той прывёу
  Ой, матуля, каханая Дарагая, залатая, адзiная!
  Прыцягненне сэрца
  Вочы цёмна-сiнiя белакурая дзяучына, кахана
teksty
  Што за месяц, што за ясны
teksty4
  Нара Нарач, Нарач! Над вадою чаек плач
teksty1
  Шлях да беларусi
teksty5
  Ты мне удачу нагадай
teksty4
  Маладым на вяселлi
teksty1
  Беларусь – мая мацi
teksty
  Толькі ў сэрцы трывожным пачую За краіну радзімую жах
  Сердечная девушка
  Каханне,залатое каханне я стаю, пахіліўшы чало
  Паехау я у сваты
teksty1
  Электрычка празвянiць у гарачэй тiшынiи зморана
teksty
  Паляна, паляна, паляна Ў зялёным зацішшы пушчаным
teksty1
  Цветок папоротника
teksty
  В месяце сентябре
teksty1
  Дарога партызанская
teksty
  А зязюля кукавала
teksty1
  Нi у цёмным саде i нi у чарнiцах Да вуснау мiлай не даступiцца
teksty3
  Ні ў цёмным садзе і ні ў чарніцах Да вуснаў мілай не даступіцца
teksty1
  Як лiлея на Дунаю, Як пралеска у белым гаю
teksty
  Наследство (спадчына)
  ОЙ, дождик идет ой,дожджык ідзе,раса нападзе
teksty1
  Салауiная ранiца
teksty4
  На Граной нядзелi Русалкi сядзелi
teksty3
  Песня, ляцi ў далёкi шлях Вiруе ў небе белы птах
teksty
  В нашей хате у нашай хаце свадзьба будзе
teksty4
  ОЙ, рана на iвана
teksty
  ОЙ, рано на ивана
teksty1
  Чудо раница я думай заняты з відна да змяркання
teksty
  Сын зямлi,на вiхурнай арбiце, з вышынi высачынь
teksty3
  Песня мая не ўзышла сярод кветак, Кветак цвітучага вечна паўдня…
teksty
  Падают снежинки
  Плывет речка плыве рэчачка далінкай
teksty4
  Нашто бабе агарод
teksty1
  Зноу салдату далёкая вёсачка снiцца, Снiцца i поуня у вёдрах празрыстай вадiцы
teksty
  Маці сына калыхала у калысцы новай, Песьню ціхую пяяла, быццам шум сасновы
teksty1
  Слово скорины шэры век, шэры дзень
  Поэма родине светла вiшнi цвятут, цвет купаецца у вечнасцi Усё Радзiме вясновую песню пяе
teksty
  ОЙ, где же мы ходим
teksty1
  Святло вачэй я любовi агонь запалю
  Ночка у сэрцы узышла Салауiнай зорнай карай
teksty
  Монолог собаки я зь вядомай пароды сабак, у двары гаспадарскім зух
teksty3
  Смех дзявочи
teksty1
  Недарэчная вiна я адзiн I ты адна, я без цябе асiрацелы быццам
teksty
  Ночка темная а ў небе месяц болей не свеціць
teksty3
  Ой, сокал мой, сокал Ты лятаеш высока
teksty4
  Сын у мамкi ночку, ночку начаваў, дзиўны сон видаў
teksty1
  Жаураначка, Людзi, гляньце, жаураначка
  У цішы над зямлей у эфіры начным Голас чысты гучыць-так пяе херувім
teksty3
  Мець бы мне крылы саколii, Мець бы мне волю зарнiцау
teksty1
  Гора таму гора, хто пары не мае. Хто пары не мае, бо не там шукае
teksty
  Па воду ішла Як пчолка гула
  У тым сяле,дзе я не быў ніколі І нават дзе яго шукаць,не знаю
  За Сібірам сонца ўсходзіць, Дак вы, хлопцы, знайце
teksty1
  Я вярнууся дамоу
teksty
  Я буду маліцца і сэрцам, і думамі, Распетаю буду маліцца душой
  Ішоў казак дарогаю, Сустрэў дзеўку, зваць Галяю
teksty1
  Хiба на вечар той можна забыцца, Сонца за борам жар-птушкай садзiцца
teksty
  Добрый вечер, девчоночка
teksty4
  Для каго без вiна не жыццё, а туга, а каму iнтэрнэт засланiў цэлы свет
teksty1
  Школьны баль нам с табою пакуль што не верыцца
teksty
  Плываў па моры ды не ўмываўся селезень-птах Як з табой,сумны,жаласнадумны,сталася так?
  Явор и калина песняй вясны лебядзiнаю
teksty4
  Цераз горачку, а тры сцежачкi
teksty1
  Косил ясь конюшину
teksty4
  Касiу ясь канюшыну
  Касiу ясь канюшыну
teksty
  Ой, рэчанька-рэчанька, Чаму ж ты ня поўная?
teksty4
  На мурамскай дарожцы стаялі тры сасны
  У суботу Янка ехаў ля ракі. Пад вярбой Алёна мыла рушнікі
teksty
  Здзяцінеў! На старасці вершы!
directory teksty  


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка