Для дзяцей школьнага векустаронка1/13
Дата канвертавання05.06.2016
Памер1.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Дзядзька Мікалай


БЕЛАРУСКА-АНГЛІЙСКІ

СЛОЎНІК

ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ ШКОЛЬНАГА ВЕКУДУБРОВА 2005

Як карыстацца гэтым слоўнікам.


Гэты слоўнік мае на мэце дапамагчы школьніку перадаць беларускую думку па-англійску. Майстэрства перакладу патрабуе добрых ведаў абедзьвух моваў, досьведу і рэгулярнага практыкавання. Гэта вельмі асабістае майстэрства

Слоўнічак складзены проста, але мае адну адметнасьць. У беларускіх словах усюды праз мяккі знак пазначана мяккасьць вымаўлення шэрагу зычных, як асаблівасьць беларускага маўлення. Паколькі мяккі знак гуку не абазначае, то яго можна не браць пад увагу як літару, таму звычайны алфавітны парадак словаў амаль не парушаўся. Нават калі і ёсьць пэўнае перамена месца слова, то яго лёгка знайсьці.Але, вядома, у звычайным пісьмовым карыстанні трэба кіравацца стандартнымі школьнымі правіламі правапісу.

У слоўнічку каля 5.000 словаў.

Англійскія адпаведнікі беларускіх дзеясловаў пададзены пры дзеясловах закончанага трывання.

Вертыкальная рыса аддзяляе агульную частку дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання, дапр. “абап|ерціся, -ірацца”, чытаць трэба як “абаперціся, абапірацца”.


Стрэлка → пры слове пасылае да іншага варыянту.

Пры многіх сінонімах ёсьць беларускае ўдакладненне што да значэння слова.

Вялікая колькасьць сказаў паддаецца паслоўнаму перакладу, дапр. “Кот можа пазіраць на караля/ A cat can look at the king.” Але часта асаблівасьці англійскай мовы не дазваляюць перакладаць паслоўна, дапр. У мяне быў веласіпед/ I had a bike. “Мне далі яблык.” Па англійску гэта “I was given an apple.” Паслоўны пераклад прывёў бы да памылкі.

Вось чаму той, хто хоча правільна выказвацца па-англійску, павінен ведаць правілы англійскай граматыкі, цьвёрда ведаць словы, практыкавацца, слухаць, чытаць і запамінаць карысныя словы і выразы. Вельмі пажадана мець асобны сшытак для такіх запісаў.

Пры перакладзе з некалькіх сінонімаў выбірай тое слова, якое ты ведаеш ці якое табе сустракалася раней.

Пры перадачы думкі па-англійску трэба памятаць, што перадаецца сэнс, а не словы.
Толькі пастаянная праца прывядзе да добрага валодання мовай. Не шкадуй часу на вывучэнне мовы: гэта прынясе табе радасьць і выгоду.

Нават сьціплыя, але трывалыя веды вельмі карысныя.


Жадаю табе радасьці ад ведання англійскай мовы.
Дзядзька Мікола, твой сябар

A a


a and; (але) but; а другой гадзіне at two o’clock

абавязак duty, obligation

абавязкова without fail, to be sure to…

абавязковы compulsory, obligatory

абагаўляць to adore

абагр|аваць, -эць to heat, to warm

абазнаны experienced

абазначць, -ыць to indicate; to mark

абамлець to faint

абап|ерціся, -ірацца на /спадзявацца/ to rely

on; /прыхіліцца/ to lean onабаран|яць, -іць to defend, to protect, to guard

абарона defense; /ахова/ protection

абарот turn

абвестка notice, advertisement, announcement

абвінавачанне accusation

абвя|сьціць, -шчаць to declare, to announce; to proclaim

абгрунтаваць to ground, to give reason

абед lunch; midday meal; пасьля а.ду /пра час/

in the afternoonабедаць to have dinner

абедзьве both

аб’ём volume

абзац paragraph

абіраць /выбраць/ to choose, to elect, to select; /бульбу/ to peel

абласны provincial

аблокі clouds

абмежаванне restriction, limitation

абмежаваць to limit, to restrict

абмен exchange

абмеркаванне discussion

абмеркаваць to discuss, to debate

абмяжоўваць → абмежаваць

абмяркоўваць → абмеркаваць

або or; або ... або ...either … or …

абодва, абое both

аборка string

абра|жаць, -зіць to offend, to insult

абраны elected, chosen

абраць → абіраць

абрус table-cloth

абрыдлы boring

абрыс shape; /гораду, гарызонту/ sky-line

абсалютна absolutely

абсалютны absolute

абследаваць to examine

абслуга service

абслу|гоўваць, -жыць to serve, to service

абставіны circumstances

абсталяванне equipment

абсталяваць to equip, to provide with

абстр|аляць, -эльваць to shell, to bomb

абсурд, -ны absurd

абуваць → абуць

абуральны outrageous, shocking

абур|ацца, -ыцца to be indignant

абутак footwear

абуць to put shoes on smb; /даць абутак/ to provide smb with shoes; а.цца to put on one’s shoes or boots

абцас heel

абшар area, space

абы|йсьціся → абыходзіцца

абыходжанне treatment

абыходзіцца to treat, to handle, to deal with; а. без чаго-н. to do without, to manage without

абы-як higgledy-piggledy

абыякавы indifferent, passive

абы-які any

абяцанне promise; стрымаць а. to keep one’s promise

абяцаць to promise; to pledge

авальны oval

аварыя accident

авечка sheep /pl sheep/

авіяпошта air-mail; а.ю by air-mail

агл|едзець, -ядаць /выдатнасьці/ to go sightseeing; /пацыента/ to examine

агонь fire

аграном agronomist

агульнанацыянальны nationwide

агульны general, common; total; /супольны/ joint; а. сход general meeting; мець дзьве а.я рысы to have two things in common; мець шмат а.нага to have a lot in common

агурок cucumber

ад from, away; ад 22 да 14 гадоў between 22 and 14

years


ад|абраць, -біраць І /рабіць адбор/ to select, to choose

ад|абраць, -біраць II /забраць/ to take away, /пазбавіць/ to deprive, to strip off

адбітак print

адбывацца → адбыццца; to be under way

адбываць → адбыць

адбыццца to take place, to happen, to occur, to

be under way, to go ahead ; які мае а. ongoingадбыць /накіравацца/ to leave, to go; /зьняволенне/ to serve

адважны brave, courageous

адважыцца to dare

адвакат solicitor, lawyer; barrister

адведаць to visit, to go to see

адгаворка excuse

адгадаць to guess

адгадка answer

аддаваць → аддаць

адданы faithful, dedicated

аддаць to give back, to return; /прысьвячаць/ to devote

аддзел department, section, branch

аддзяленне /філіял/ branch; /памяшканне/ compartment; /працэс/ separation; а. міліцыі police-station; паштовае а. post office

аддзял|іць, -яць to separate; а.цца /адкалоцца ад дзяржавы, партыі/ to secede; to separate, to be separated

ад’езд departure

адзін one; alone, single; а. аднаго each other, one another

адзінагалосны, адзінадушны unanimous

адзінаццаць eleven

адзінка unit

адзінокі lonely, solitary, alone, single

адзіночны лік singular

адзінства unity

адзіны /згуртаваны/ united; /агульны/ common; /абавязковы для ўсіх/ single; /адзін/ only, sole; /унікальны/ unique; а. спосаб the only way

адзнака mark, grade

адзнач|аць, -ыць to mark, to commemorate; /сьвяткаваць/ to celebrate,

адказ answer, reply, response

адказ|аць, -ваць to answer, to reply, to respond

адказнасьць responsibility

адказны responsible

адкла|даць, -сьці /справу/ to delay, to postpone, to put away; /убок/ to put aside; /грошы/ to save, to put aside

адключ|аць, -ыць to turn off, to switch off

адкрываць → адкрыць

адкрыты open; /непрыхаваны/ outspoken, overt; /пра невядомае/ discovered

адкрыццё /навуковае/ discovery; /выставы і пад./ inauguration

адкрыць /невядомае/ to discover; /выставу, мерапрыемства/ to open, to inaugurate; /помнік/ to unveil

адкуль where… from; а. ты? where do you come from? Я з Беларусі. I am from Belarus.

адліга thaw

адлегласьць distance

адлюстраваць to reflect

адмаўляць→ адмовіць

адмова refusal

адмовіць to deny; а.цца /даць адмову, не захацець/ to refuse; /кідаць/ to abandon, to give up

адмоўны negative

адмысловы special, particular

адмысловец specialist

адмян|іць, -яць /закон/ to abolish, /сустрэчу і пад./ to cancel

аднабаковы one-sided; unilateral

аднавіць to restore; /пачаць зноў/ to resume

аднак but, though, however

аднакласьнік classmate

аднаўляць → аднавіць

адначасова at the same time, simultaneously

адно /толькі/ only; one thing

аднойчы once, /неяк/ one day

аднолькава alike, equally, identically

аднолькавы the same, identical, equal

адносіны relations, /узаеміны/ relationship

адносна relatively

адняць to subtract; /у прыкладах/ minus

адолець to overcome

адораны gifted, talented

адпаведна respectively, correspondently; а. з according to, accordingly, corresponding to

адпаведнасць conformity, correspondence; у а.ці з according to, in keeping with

адпавядаць to correspond; to fit

адпачываць → адпачыць to have a rest

адпачынак rest, relaxation; /працяглы перапынак у працы/ leave

адпачыць to rest, to have a rest, to relax, to have a holiday

адправіцца to start, to set off, to go; /паплыць/ to sail

адправіць to send, to dispatch

адпраўляцца → адправіцца

адпраўляць → адправіць

адпраўшчык sender

адпус|каць, -ціць to release, to let go; а. на волю to set free

адразаць → адрэзаць

адразу at once, immediately, right away, straight; а.ж straight away; а. пасьля straight after

адрас address

адрасат addressee

адрозненне difference; у а. ад unlike

адрозьні|ваць, -ць to distinguish; а.цца to differ;

адрэзаць to cut, to cut off; /адпілаваць/ to saw off; /размову/ to cut short; /перакрыць доступ/ to block off

адсталы backward, underdevelopped

адстаўка resignation; падаць у а.ку to resign

адступ|аць,-іць /перад цяжкасьцямі, ворагам/ to retreat; /назад/ to step back; /убок/ to step aside

адсунуць to shift; /убок/ to put aside

адсутнічаць to be absent; /быць выйшаўшы/ to be out; /быць у адезьдзе/ to be away; /бракаваць/ to lack

адсутны absent

адсюль from here

адтуліна hole

адтуль from there

адукаваны educated, intelligent

адукацыя education; вышэйшая а. higher education; даваць а.цыю to educate

адхіл|іць, -яць to reject, to turn down, to decline

адхон slope

адценне shade, tint

адчуванне feeling, sensation

адчу|ваць, -ць to feel; а. сябе= пачувацца добра/ кепска to feel well/ unwell, bad

адчынены open; /урачыста/ inaugurated

адчын|іць, -яць to open; /заснаваць/ to establish, /урачыста/ to inaugurate; а. дзьверы /у адказ на стук, званок/ to answer the door

адыходзіць to leave; to move away

ажаніцца to get married

ажыцця|віць, -ўляць to carry out, to fulfill; а. сваё права на to exercise one’s right to

азд|абляць, -обіць to decorate, to trim

азір|ацца, -нуцца to look round, to look back

азіят Asian

азіяцкі Asian

азмроч|ыць, -ваць to shadow, to overshadow, to mar

азон ozone

азонавы ozone; а. пласт ozone layer

айчым stepfather

айчына native land, fatherland

аказацца to appear, to turn out to be, to prove; а. вельмі д.м to prove very costly

акалічнасьць circumstance; ні пры якіх а.сцях under any circumstance

акіян ocean

акно window; без вокан windowless

акрамя but, except, bar, beyond, apart from; а. таго besides, in addition

акруга district; /наваколле/ neighbourhood

акружаць → акружыць

акружнасць circle, circumference

акружыць to surround, to encircle

актор actor

акторка actress

актыўнасць activity

актыўны active

акуляры eye glasses, spectacles pl, glasses pl; /ахоўныя, падводныя/ goggles pl

акупаваны occupied

акупаваць to occupy

акупацыя occupation

акуратны tidy, neat, careful

акцыя action; /кампаніі/ share, stock

але but

aле = так yes

алень deer

аловак pencil; каляровыя а.ўкі crayons pl

альбо or

альбом album; а. для малявання sketchbook

амаль almost, nearly; a. не hardly

ананас pineapple

ангіна quinsy

англійскі English

Англія /частка краіны/ England; /уся краіна/ Britain

антракт interval

ануча cloth, /для выцірання пылу, дошкі/ duster

апавяданне story, short story

апазіцыйны opposition

апазіцыя opposition

апазна|ваць, -ць to recognise, to identify

апекавацца to care

апельсін orange

апельсінавы orange; а. сок orange juice

аперацыя operation; /хірургічная/ surgery; перанесьці а.цыю to undergo a surgery/ on operation, to be operated

апетыт appetite

апісанне description

апіс|аць, -ваць to describe; /каго-н./ to portray

аповяд tale, story

апоўначы at midnight

апошні last, final, ultimate; а. год /леташні/ last year; /аканчальны/ final year; а. артыкул latest article

апраметная hell

апранаць → апрануць

апрануты dressed; быць а.м у to have … on

апрануцца to get dressed

апрануць /каго-н./ to dress, /надзець вопратку/ to put on, to wear; а.цца to dress oneself

апраўданне justification; excuse /падсуднага/ acquittal

апраўд|аць, -ваць /патлумачыць/ to justify; /падсуднага/ to acquit

апрац|аваць, -оўваць to process

апрача, апроч except, but, besides

аптымістычны optimistic

аптэка chemist’s (shop), pharmacy

апублікаванне publication

апублікаваць to publish

апус|каць, -ьціць to drop; /не ўзгадаць/ to omit; /уніз/ to lower; а.цца to sink; /зьмяншацца/ to diminish

апынуцца to find oneself, to end up (in), to come to be; п. ў турме to end up in jail; апынуўшыся там once there

апячы to burn

аранжавы orange

араць to plough

арганізаваць to organize, to stage, to hold, to arrange

арганізацыя organization, body; няўрадавая а. NGO (non governmental organization)

арганізм organism

аркестр band, orchestra

аркуш sheet, leaf (pl leaves)

армія army

арол eagle

артыкль article; азначальны/ неазначальны а. definite/ indefinite article

артыкул article

артыст actor, artist

артыстка actress

арфаграфія spelling

архітэктар architect

архітэктура architecture

арыгінальны original

арышт arrest, detention

арыштаваць to arrest, to detain, to hold

арэна arena

арэх nut

аса wasp

асабіста personally

асабісты personal

асабліва particularly, in particular, especially

асаблівасць feature, peculiarity

асаблівы special, particular

асьвета education

асьвятленне illumination; /у СМІ/ coverage

асвятляць /падзеі/ to cover; /сьвятлом/ to illuminate, to light

асенні autumn

асёл donkey, ass

аслаб|іць, -ляць to relax, to release; to weaken, to loosen

асмеліцца to dare

асна|сьціць, -шчаць to equip, to provide with

аснашчэнне equipment

аснова base, basis; на а.ве on the basis of

асноўны basic, fundamental, main, principal, chief, essential; у а.м essentially, predominantly

асоба person, personality, individual; дзейная а. /песы/ character; афіцыйная а. official

асобна apart, separately

асобнік copy

асобны separate; different, special

аспект aspect

астатні remaining; /апошні/ last; у а.няй Еўропе elsewhere in Europe

астатнія the rest /of/

астранамічны astronomical

астраномія astronomy

асцярожна careful, carefully, gently

асцярожны careful, cautious

асяродак: сацыяльны а. social background

асяроддзе environment, surroundings; навакольнае а. environment

атаесам|іць, -ляць to identify (з with)

атакаваць to attack

атач|аць, -ыць to surround

атлетыка athletics

атмасфера atmosphere

атрута poison

атрутны poisonous, toxic

атрым|аць, -ліваць to get, to receive, to gain, to obtain; to acquire

аўдыторыя /памяшканне/ room, /публіка/ audience

аўтагоншчык pilot

аўтамабіль car; а.- бомба car-bomb

аўтар author

аўтастрада highway

аўтобус bus; coach; /двухпавярховік/ double-decker; а.ам by bus

аўторак Tuesday; y a. on Tuesday

афіцыйны official, formal; а.ае сьвята public holiday

афіцыянт waiter

афіцыянтка waitress

афіша poster, bill

ахайны neat, accurate, tidy

ахвота desire, inclination; без а.ты reluctant,

unwillingахвотна willingly, readily

ахвяра victim; /прынашэнне/ sacrifice, offer

ахвяраваць to contribute, to sacrifice

ахова protection; guard; /і прыроды/ conservation

ахоўваць to protect, to preserve

ахрыпнуць to get hoarse

ацяпленне heating

ачуняць to recover, to come to

ашуканства fraud, deception

ашукаць to cheat, to fool, to deceive

ашчаджаць to save, to spare

ашчадны thrifty; а. банк/ а.ая каса saving bank

аэрапорт airport
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал