Для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў бдуір дзённай формы навучанняДата канвертавання15.05.2016
Памер214.82 Kb.


МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ


ІНФАРМАТЫКІ І РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКІ»
Кафедра гуманітарных дысцыплін

Планы семінарскіх заняткаў
па курсу «Гісторыя Беларусі»


для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў БДУІР

дзённай формы навучання

Мінск 2010Тэма I. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Фарміраванне беларускага этнасу. Станаўленне і развіццё феадальных адносін (ад старажытных часоў – да другой паловы XIII ст.).

(4 гадзіны)


1-я заняткі

Фарміраванне беларускага этнасу.

План


 1. Засяленне сучасных беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей на тэрыторыі Беларусі.

 2. Узнікненне беларускага этнасу: розныя падыходы і канцэпцыі.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Паходжанне наймення “Белая Русь”.

 2. Сутнасць канцэпцыі М.Ф. Піліпенкі аб узнікненні беларускага этнасу.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 17-45. (спіс літаратуры на с. 74).

Загарульскі Э.М. Заходняя Русь. IX – XII стст. Мн.: Універсітэцкае, 1998. С. 58 – 177.

Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды. Мн., 1990.

Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция. Мн.: Беларусь, 1991, с. 83 –127.

М.В. Доўнар-Запольскі. Гісторыя Беларусі. Мн., 1994.
2-я заняткі

Беларускія землі ў перыяд станаўлення і развіцця феадальных адносін. Культура.

Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях.
План


 1. Раннефеадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі.

 2. Культура беларускіх зямель у IX – першай палове XIII ст.

 3. Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Жыццёвы шлях і асветніцкая дзейнасць Еўфрасінні Полацкай і Кірылы Тураўскага.

 2. Архітэктурныя збудаванні на тэрыторыі Беларусі XI – XIII стст.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2006. С. 45-74. (спіс літаратуры на с. 74).

Гісторыя беларускага мастацтва: Ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст.: У 6 т., 1987. Т. 1. с. 10 – 60.

Арлоў У.А. Еўфрасіння Полацкая. Мн., 1992.

Загарульскі Э.М. Заходняя Русь, с. 180 – 238.

Тарасаў К. Памяць пра легенды: Постаці беларускай мінуўшчыны. Мн., 1990.

М.В. Доўнар-Запольскі. Гісторыя Беларусі. Мн., 1994.


Тэма II. Вялікае княства Літоўскае і роля беларускіх зямель у яго палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці (другая палова XIII – першая палова XVI стст.).

(4 гадзіны)1-я заняткі

Утварэнне і станаўленне Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова ХVІ стст.)
План

 1. Прычыны ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага і яго тэрытарыяльны рост. Асаблівасці дзяржаўнага і саслоўнага ладу.

 2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе ВКЛ.

 3. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага: асноўныя кірункі і прыярытэты.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Статуты Вялікага княства Літоўскага – сістэмазаваныя агульнадзяржаўныя зборнікі законаў.

 2. Развіццё прававой сістэмы ВКЛ.

 3. Палітычныя крызісы ў Вялікім княстве Літоўскім у 1341, 1377 і 1381 гадах.

 4. Востраўскае пагадненне 1392 г. як заканчэнне грамадзянскай вайны ў Вялікім княстве Літоўскім.

 5. Вялікі князь Вітаўт і яго дзяржаўна-палітычная дзейнасць.

 6. Адносіны паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у канцы XV – першай палове XVI стст.

 7. Эвалюцыя паўнамоцтваў велікакняжацкай улады ў ВКЛ у другой палове ХІІІ – першай палове ХVІ стст.

 8. Паўстанне князя М. Глінскага 1508 г.

Дакументы і матэрыялы:

Статут Великого княжества Литовского 1588 г. – Мн., 1989, (Роздел первый. О персоне нашой господарской. Артыкулы 1,2,3,17,18,29,30 – с. 80-81, 90-91, 97-99; Роздел десятый. О пушу, о ловы, о дерево бортное, о озера и сенажати. Артыкулы 1,2,3 – с. 269-271; Роздел третийнадцать. О грабежах и о навезках. Артыкулы 1,2,3,4 – с. 324-326; Роздел четвертыйнадцать. О злодействе всякого стану. Артыкулы 1,2,3 – с. 330-332).

Другі агульны земскі прывілей Літвы // Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах: У 4 т. – Менск: Выд. АН БССР, 1936. – Т.1: ІХ–ХVІІ ст. (/ Скл.: акад. В. К. Шчарбакоў, дац. К. І. Кернажыцкі і вуч. археограф Д. І. Даўгяла. – С. 211 – 216.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2006. С. 75 – 137. (спіс літаратуры на с. 167).

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. – Мн., 2005–2006. – Т. 1–2.

Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. – М., 1995.

Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. – М., 1910.

Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. – Мн., 1993.

Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве. – М., 1958.
2-я заняткі

Фарміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі другой паловы XIII – першай паловы XVI стст.
План


 1. Этнакансалідацыйныя працэсы на беларускіх землях у другой палове ХІІІ – першай палове ХVІ стст.

 2. Развіццё і дасягненні культурнай сферы жыцця беларускага грамадства у другой палове ХІІІ – першай палове ХVІ стст.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Асаблівасці эпохі Адраджэння на Беларусі.

 2. Беларуска-літоўскія летапісы яе гістарычна-літаратурныя творы.

 3. Беларусь сярэднявечча – “краіна замкаў”.

 4. Культавае будаўніцтва на Беларусі ў XIII – XVI стст.

 5. Ф. Скарына і яго дзейнасць.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 37-73. (спіс літаратуры на с. 74).

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. – Мн., 2005–2006. – Т. 1–2.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Мн., 1988. Т. 2.

Гісторыя беларускага тэатра. Мн., 1983.

Кушнярэвіч А.М. Культавае дойлідства Беларусі XIII–XVI стст. – Мн., 1998.

Ткачоў М.А. Замкі і людзі. – Мн., 1991.

Ткачев М.А. Замки Беларуси. – 2-е изд. – Мн., 2005.

Францыск Скарына і яго час: Энцыкл. давед. / БелСЭ. – Мн., 1988.Тэма III. Беларусь у складзе Рэчы Паспалітай. Культура Беларусі.

(1569 – 1795 гг.)

(4 гадзіны)
1-я заняткі

Эканамічнае і палітычнае становішча беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай.
План


 1. Грамадска-палітычны лад Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай.

 2. Канфесійнае становішча ў ВКЛ. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Берасцейская царкоўная унія.

 3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай.

 4. Знешняя палітыка. Войны другой паловы XVI – XVIII стст.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Дзейнасць каталіцкіх ордэнаў на Беларусі.

 2. Берасцейская царкоўная унія 1596 г. Уніяцкая царква.

 3. Л.І. Сапега: жыццё і палітычная дзейнасць.

 4. Правядзенне аграрнай рэформы на Беларусі і яе вынікі.

Дакументы і матэрыялы:

Статут Великого княжества Литовского 1588 г. Мн., 1989, (Роздел третий. О волностях шляхетских и о розмноженью Великого князства Литовского. Артыкулы 1,2,3,5,12,13,32 – с. 111 –116, 118 – 119, 127 – 129).
Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 169-224. (спіс літаратуры на с. 261).

Блинова Т. Иезуиты в Белоруссии. – Мн., 1990.

Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі XVI – XVIІІ стст. – Мн., 1992.

Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI – XVIІІ вв. – Мн., 1975.

Дмитриев М.В. Православие и реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. – М., 1990.

Саверчанка І.В. Канцлер ВКЛ Леў Сапега. – Мн., 1992.

2-я заняткі

Развіццё беларускай культуры ў другай палове XVI – канцы XVIII стст.
План


 1. Асвета і кнігадрукаванне. Бібліятэчная і архіўная справа.

 2. Грамадска-палітычная думка і літаратура.

 3. Выяўленчае мастацтва і архітэктура. Тэатральна-музычнае мастацтва.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Баркулабаўская хроніка – выдатны твор летапісання XVII ст.

 2. Прыватныя тэатры на Беларусі.

 3. Абарончыя і культавыя збудаванні другой паловы XVI – XVIII стст. на Беларусі.

 4. Палацы і палацава-паркавыя ансамблі другой паловы XVI – XVIII стст. на Беларусі.

Літаратура


Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 233-257. (спіс літаратуры на с. 261).

Барышев Г.И. Театральная культура Белоруссии XVIII в. – Мн., 1992.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Мн., 1988. Т. 2.

Гісторыя беларускага тэатра. Мн., 1983.

Дадзіёмава В. Музычнае мастацтва Беларусі ў эпоху Рэнесансу і барока// Мастацтва. – 1997. – №5. – С. 35 – 38.

Мазуркевіч В.П. Адукацыя ў Беларусі ў XVI – XVIII стст.// Народная асвета. – 1997. – №11. – С. 151 – 156.

Очерки истории науки и культуры Беларуси ІХ – начала ХХ вв. – Мн., 1996.

Ткачоў М.А. Замкі і людзі. – Мн., 1991.

Шалькевіч В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: Навуч. дапаможнік. – Мн., 1999.

Тэма IV-V. Беларусь у складзе Расійскай Імперыі. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы, станаўленне і развіццё буржуазнага грамадства. Буржуазна-дэмакратычныя рэвалюцыі. Барацьба за нацыянальнае адраджэнне.

(XIX ст. – люты 1917 г.)

(4 гадзіны)
1-я заняткі

Буржуазныя рэформы ў Расіі, асаблівасці іх правядзення і вынікі на Беларусі.
План


 1. Асаблівасці адмены прыгоннага права і рэформы 60 – 70-х гадоў на Беларусі.

 2. Парэформеннае развіццё беларускіх губерняў.

 3. Змены ў краіне, выкліканыя першай расійскай рэвалюцыяй. Сталыпінскія рэформы на Беларусі.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. П.А. Сталыпін і Беларусь.

 2. Беларускія губерні ў эканоміцы Расіі напярэдадні першай сусветнай вайны.

 3. Станаўленне прамысловасці на Беларусі.

 4. Прамысловасць Беларусі ў пачатку XX стагоддзя.

 5. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі.

 6. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі беларускіх губерняў.

Дакументы і матэрыялы: 1. 1893 г. – Статистические сведения о количестве фабрично-заводских предприятий, паровых машин на них и рабочих в пяти западных губерниях. // Белоруссия в эпоху капитализма. Т.2. Мн., 1990, с. 118 – 122.

 2. 1903 г. – Статистические сведения о распределении железнодорожной сети по пяти западным губерниям. // Белоруссия в эпоху капитализма. Т.2. Мн., 1990, с. 183.

 3. 1903 г. – Статистические сведения о протяженности внутренних водных путей пяти западных губерний. // Белоруссия в эпоху капитализма. Т.2. Мн., 1990, с.183.

 4. 1895 г. – Сообщение газеты «Минский листок» о положении рабочих на спичечной фабрике «Виктория» в г. Борисове. // Белоруссия в эпоху капитализма. Т.2.Мн., 1990, с. 199–200.

 5. 1863 г. – Из обзора МВД об обнародовании манифеста – крестьянских волнениях с 1 января 1861 по 19 февраля 1861 г. // Хрестоматия по истории Белоруссии. Мн., 1977, Сю 281 – 286.

 6. 1860 – 1869 гг. – Из отчетов губернаторов о состоянии промышленности и торговли в Белоруссии. // Хрестоматия по истории Белоруссии, с. 298 – 300.

Літаратура


Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 305-333. (спіс літаратуры на с. 261-262; 412-413).

Бейлькин Х.Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии. 1861 – 1914. Мн., 1989.

Дзелянкоўскі М. Зямля і воля. // Беларуская мінуўшчына, 1993, № 2.

История рабочего класса Белорусской ССР. В. 4-х т. Т.1 Мн., 1984.

Панютич В.П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861 – 1900 гг. Мн., 1990.

Панюціч В.П. Да ацэнкі некаторых праблем аграрнай Беларусі перыяду капіталізму. // Беларускі гістарычны часопіс, 1997, № 3.

Сталыпінская аграрная рэформа і яе ажыццяўленне на Беларусі. – З гісторыі эканамічных рэформаў на Беларусі: Метад. Сб. Вып.1. Мн., 1994.

Шыбека З.В., Шыбека С.Ф. Мінск: Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада. Мн., 1994.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999, с. 151 – 209.
2-я заняткі

Грамадска-палітычнае жыццё беларускіх губерняў у сярэдзіне XIX – пачатку XX стст.
План


 1. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі, яго ўплыў на грамадска-палітычнае развіццё беларускіх губерняў.

 2. Фарміраванне беларускай нацыі.

 3. Фарміраванне беларускага нацыянальнага руху. Асноўныя рысы нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX стст.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Жыццёвы лёс і фарміраванне палітычных поглядаў К. Каліноўскага.

 2. Браты А. І І. Луцкевічы, іх роля ў развіцці беларускага нацыянальнага руху.

 3. Грамадска-палітычная дзейнасць газеты “Наша Ніва”.

 4. Дзяржаўная Дума ў Расіі і грамадска-палітычны рух на Беларусі.

 5. Развіццё адукацыі на Беларусі ў XIX ст.

 6. Беларуская літаратура і нацыянальнае адраджэнне.

 7. Пачатак навуковага беларусазнаўства.

Дакументы і матэрыялы: 1. 1863 г. 26 апреля – Донесение Б.К. Рейхарта В.А. Долгорукову о действиях польских повстанческих отрядов в Минской губ. // Хрестоматия по истории Белоруссии, с. 287-288.

 2. 1863 г. июня … – Из «Мужыцкай праўды» обращение К. Калиновского к белорусским крестьянам – призыв становиться в ряды борцов за свободу и справедливость. // Хрестоматия по истории Беларуси, с. 289-290.

 3. Маніфест 17 кастрычніка 1905 года. // Беларускі гістарычны часопіс, 1995, № 1, с. 82.

 4. Программа Белорусской Социалистической Громады. // Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции. В 3-х ч. Ч. 2. У истоков политического противостояния. Гомель, 1993, с. 14 – 16.

 5. Луцкевіч А. За двадцать пяць гадоў (1903 – 1928): Успаміны аб працы першых палітычных арганізацый. Мн., 1991.

 6. 1897 г. – Из материалов первой всеобщей переписи населения России о грамотности населения по сословиям. // Хрестоматия по истории Белоруссии, с. 424-428.

 7. 1910 г. – Из отчета Виленского губернатора – об оппозиционных настроениях в среде народных учителей. // Хрестоматия по истории Белоруссии, с. 429-430.

 8. О количестве учебных заведений в городах белорусских губерний. // Хрестоматия по истории Белоруссии, с. 430-431.

 9. 1913 г. 6 октября – Из рапорта помощников правителя канцелярии Минского губернатора минскому губернатору – о ревизии минской городской публичной библиотеки им. А.С. Пушкина. // Хрестоматия по истории Белоруссии, с. 431 – 432.

Літаратура


Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 334-363; . (спіс літаратуры на с. 392).

Арлоў У.А. Прысуд выканаў невядомы: Ігнат Грынявіцкі. Мн., 1992.

Бригадин П.И. Эсеры в Беларуси (конец XIX ст. – февраль 1917 г.). Мн., 1994.

Дыскусійны матэрыял: Казбярук У. Загадка Каліноўскага, БІЧ М “... і думаў аб самастойнасці Літвы”. // Беларуская мінаўшчына, 1997, № 5.

З гісторыі палітычных партый: Вуч. дапам. для студэнтаў. Мн., 1993.

Кастусь Каліноўскі. За нашу вольнасць: Творы, дакументы. Мн., 1999.

Мартюхова М.А. На переломе революции: общественно-политические движения в Белоруссии в связи с учреждением Государственной Думы в России. Мн., 1986.

Таляронак С. Генерал Міхаіл Мураўёў – “вешальнік”. // Беларускі гістарычны часопіс, 1997, № 3.

Сташкевіч М. Перадумовы і працэс стварэння палітычных партый на Беларусі (канец XIX ст. – люты 1917 г.). // Беларускі гістарычны часопіс, 1999, № 3 – 4.

Яцкевіч І. Думская тактыка Бунда ў Беларусі (1906-1910). // Беларускі гістарычны часопіс, 1997, № 3.

Яцкевіч І. ППС на Беларусі. // Беларуская мінуўшчына, 1997, № 4.

Архітэктура Беларусі: Энцыкл. давед. Мн., 1993.

Беларуская фалькларыстыка: Збіранне і даследаванне народнай творчасці ў 60-х гг. XIX – пачатку XX стст. Мн., 1989.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Мн., 1983. Т.3

Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. Мн., 1983. Т.1

Дробов Л.Н. Живопись Беларуси XIX – начала XX вв. Мн., 1974.

Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі. Вуч. дапам. Мн., 1994.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1997, с. 135 – 229.

Чантурия В.А. История архитектуры Белоруссии: Дооктябрьский период: В 2 т. Мн., 1985.
Тэма VI. Ад лютага 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва. Грамадзянская вайна і іншаземная інтэрвенцыя.

(1917 – 1920)

(4 гадзіны)
1-я заняткі

Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі
План


 1. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў краіне пасля Лютаўскай рэвалюцыі. Уздым беларускага нацыянальнага руху.

 2. Устанаўленне савецкай ўлады на Беларусі.

 3. Размежаванне палітычных сіл на Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. 1 Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.).

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні на Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі.

 2. Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. ва ўсталяванні савецкага грамадства.

Дакументы і матэрыялы: 1. Воззвание II Всероссийского съезда Советов «Рабочим, солдатам и крестьянам!», написанное В.И. Лениным. 25 октября 1917 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.35. с. 11 – 12.

 2. Приказ № 1 Исполкома Минского Совета о переходе всей власти в руки Советов. 25 октября 1917 г. // «Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии: Документы и материалы». В 2-х т. Т.2. Мн., 1957, док. № 16, с. 30 – 31.

 3. Телеграмма Главкомверха Н.В. Крыленко войсковым военно-революционным комитетам о ликвидации Ставки. 20 ноября 1917 г. // Там же, док. № 183, с. 224.

 4. Отчет Облискомзапа председателю Совнаркома РСФСР В.И. Ленину об организации и упрочнении Советской власти в Западной власти. Апрель 1918 г. // Там же, с. 932 – 937.

 5. Усебеларускі з’езд 1917 года: сведчанне сучасніка. // Беларускі гістарычны часопіс. 1993, № 1.

 6. Первый Всебелорусский съезд в Минске. Декабрь 1917 г. // Нёман, 1993, №1.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2004 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 7-34. (спіс літаратуры на с. 107).

Ігнатоўскі У. Кастрычнік на Беларусі. Мн., 1924.

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. Мн., 1992.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. Мн., 995, с. 8 – 33.


2-я заняткі

Беларусь у перыяд грамадзянскай вайны і іншаземнай інтэрвенцыі. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва.
План

 1. Пашырэнне нямецкай акупацыі Беларусі ў пачатку 1918 г. Брэсцкі мірны дагавор. Барацьба беларускага народа супраць нямецкіх акупантаў. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) ва ўмовах пашырэння нямецкай акупацыі.

 2. Утварэнне Беларускай ССР. Пачатак станаўлення беларускай савецкай дзяржаўнасці.

 3. Беларусь у перыяд польскай інтэрвенцыі. Барацьба беларускага народа супраць польскіх інтэрвентаў.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Брэсцкі мірны дагавор у гістарычным лесе беларускага народа.

 2. Барацьба беларускага народа супраць нямецкіх акупантаў у 1918 г.

 3. Пазіцыя бальшавікоў у нацыянальным пытанні.

 4. Беларускі нацыянальны рух ва ўмовах польскай інтэрвенцыі.

Дакументы і матэрыялы: 1. Ленин В.И. Социалистическое Отечество в опасности! 21 февраля 1918 г. // Полн. Собр. Соч., Т. 35, с. 357 – 358.

 2. Приказ главкомзаха А.Ф. Мясникова об организации обороны против немецких оккупантов на линии Витебск-Могилев-Гомель. 23 февраля 1918 г.// «Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР: Документы и материалы по истории Белоруссии», в 4-х т. Т.4 Мн., 1954, док. № 519, с. 382.

 3. Сообщение о развертывании подпольной работы в оккупированном гор. Минске. 21 марта 1918 г. // “Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918 – 1920 гг.: Сб. документов и материалов” в 2-х т. Мн., 1968, т.1, док. № 42, с. 51.

 4. Мірны дагавор... 3 сакавіка 1918 г. // Спадчына. 1993, №2.

 5. Дадатковы руска-германскі дагавор... 27 жніўня 1918 г. // Спадчына. 1993, №3.

 6. Устаўная грамата да народаў Беларусі. // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. №1.

 7. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. // Беларускі гістарычны часопіс.1993. №1.

 8. Запись разговора И.В. Сталина с председателем Северо-западного областного комитета РКП(б) А.Ф. Мясниковым о государственном строительстве Белоруссии. 25 декабря 1918 г. // «Борьба за советскую власть в Белоруссии. 1918-1920 гг.: Сб. документов и материалов» в 2-х т. Т.1, док. № 354, с. 414 – 415.

 9. Манифест Временного революционного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии в связи с образованием Белорусской Советской Социалистической Республики. 1 января 1919 г. // «Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР: Документы и материалы по истории Белоруссии», в 4-х т. Т.4, док. 620. с. 447 – 449.

 10. Из обращения 1 съезда Советов Белоруссии ко всем народам и признании самостоятельности Белоруссии и вступлении с ней в дипломатические отношения. 2 февраля 1919 г. // Там же, док. № 632, с. 456 – 457.

 11. Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики, принятая на 1 съезде Советов Белоруссии. 3 февраля 1919 г. // Там же, док. № 633, с. 457 – 460.

 12. Декларация 1 съезда Советов Белоруссии об объединении Советских Социалистических Республик Литвы и Белоруссии. 16 февраля 1919 г. // Там же, док. № 637, с. 462 – 463.

 13. Телеграмма Совета обороны Литвы и Белоруссии об объединении военных сил советских республик. 31 мая 1919 г. // «Образование СССР. 1917-1924 гг.: Сб. документов». М-Л, 1949, док. №86, с. 125.

 14. Декларация о провозглашении независимой Советской Социалистической Республики Белоруссии. 31 июля 1920 г. // «Из истории гражданской войны в СССР: Сб. документов и материалов» в 3-х т. Т.3 М., 1961, док. 273, с. 319 – 321.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2004 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 35-96 (спіс літаратуры на с. 107).

Иностранная военная интервенция в Белоруссии. 1917 – 1920. Мн., 1990.

Кароль А. Нараджэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. // Голас Радзімы. 1991, 3 студз.

Круталевіч В.А. Рождение белорусской Советской Республики. 2-е изд., Мн., 1979.

Круталевіч В.А. Станаўленне дзяржаўнасці. Мн.,1989.

Луцкевіч А. Польская акупацыя ў Беларусі. // Беларусь. 1990. №9.

Платонов Р., Сташкевич Н. Тернистый путь к свободе: К вопросу о становлении белорусской национальной государственности. // Неман. 1992. № 10,11.
Тэма VII. Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі і пабудовы сацыялізму.

(1921 – 1939)

(4 гадзіны)
1-я заняткі

Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у 20 – 30 гады.
План


 1. Новая эканамічная палітыка - яе сутнасць і змест. Вынікі аднаўлення народнай гаспадаркі БССР (1921 – 1928).

 2. Сацыялістычная індустрыялізацыя ў Беларусі: яе характар, асаблівасці, шляхі правядзення.

 3. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў Беларускай ССР. Прычыны, тэмпы, метады ў калгасным руху. Эканамічныя і сацыяльныя вынікі рэфармавання сялянскіх гаспадарак.

Прыкладныя тэмы рэфератаў. 1. Асаблівасці правядзення новай эканамічнай палітыкі на Беларусі.

 2. Характар, мэты, цяжкасці сацыялістычнай індустрыялізацыі. Камандна-адміністрацыйныя метады кіравання.

 3. Перадумовы і неабходнасць калектывізацыі сялянскіх гаспадарак. Выбар шляху і метадаў пераўтварэння вёскі.

 4. Масавае сацыялістычнае спаборніцтва на Беларусі у гады першых пяцігодак. Стаханаўскі рух.

Дакументы і матэрыялы: 1. Резолюция V съезда КП(б)Б. Минск. 15-20 октября 1921 г. «Экономическое положение Белоруссии и новая экономическая политика». // КПБ в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т.1 (1918 – 1927). Мн. 1983. с. 89 – 94.

 2. Из резолюции по отчету ЦК XII съезду КП(б)Б. 5 – 16 февраля 1929 г. // Там же. Т.2 (1928 –1932). Мн., 1984. с. 80 – 95.

 3. Резолюция пленума ЦККП(б)Б 3 – 18 февраля 1930 г. «О сплошной коллективизации сельского хозяйства БССР и проведении сельскохозяйственной компании в 1930 г.» // Там же. Т.2 (1918 – 1932), Мн., 1984, с. 192 – 202.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2004 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2006. С. 99-143. (спіс літаратуры на с. 215-216).

Актуальныя пытанні гісторыі БССР. Савецкі перыяд. Мн., 1991, с. 36 – 104.

Врублеский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства 1929 –1934 гг. Мн., 1992.

Григорьев Г.П. Крестьянские общества взаимопомощи БССР: 1921 – 1930 гг., Мн., 1993.

Касцюк М.П. Сталіншчына і Беларусь. // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. №1, с.9 – 14, №2, с. 98 – 106.

Мікуля Я. НЭП і калгаснае будаўніцтва ў Беларусі 1921 – 1925 гг. // Весці АН БССР , серыя грамадскіх навук, 1990, №6.

Крывальцэвіч М.М. і інш. Старонкі гісторыі Беларусі. Мн., 1992, с. 131 – 139.

Страницы истории компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990, с. 96 – 136.


2-я заняткі

Культурнае будаўніцтва ў Беларусі.

Грамадска-палітычнае жыццё.
План

 1. Нацыянальная палітыка ў БССР. Беларусізацыя і яе ўплыў на духоўнае адраджэнне беларускай нацыі ў 1920-я гг.

 2. Асаблівасці адміністрацыйнай і палітычнай сістэмы беларускага савецкага грамадства. Умацаванне аднапартыйнай сістэмы і таталітарнага рэжыму. Канстытуцыя БССР 1937 г.

 3. Культурная рэвалюцыя ў Беларускай ССР: сутнасць, дасягненні і вынікі.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Канфесіянальная палітыка ў 20 – 30-я гады на Беларусі.

 2. Змагары за нацыянальнае адраджэнне (У Ігнатоўскі, Я. Лёсік, М. Гарэцкі, У. Галубок, А. Дудар, М. Чачот, П. Галавач і інш.).

 3. Развіццё агульнаадукацыйнай школы ў Беларусі ў 20 – 30-я гг.

 4. Вышэйшая школа на Беларусі.

 5. Дзейнасць літаратурных аб’яднанняў “Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя” і іх роля ў працэсе фарміравання новага сацыялістычнага грамадства.

 6. Станаўленне і развіццё нацыянальнага тэатральнага і музычнага мастацтва Беларусі.

Дакументы і матэрыялы: 1. Из резолюции объединительного Пленума ЦК и ЦКК КП(б)Б. «Об очередных задачах культурного строительства в БССР» 22 – 27 июля 1926 г. // КПБ в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т.1. (1918-1927). Мн., 1983, с. 338-345.

 2. Из резолюции XI съезда КП(б)Б. «Об итогах национально-культурного строительства и политико-просветительской работы к десятилетию Октябрьской революции» 22 – 29 ноября 1927 г. // Там же, Т.1. (1918 – 1927). Мн., 1985, с. 504 – 514.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2004 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 128-178. (спіс літаратуры на с. 368).

Адамушка І.І. Палітычныя рэпрэсіі 20 – 50-х гг. на Беларусі. Мн., 1994.

Архитектура Советской Белоруссии. М., 1986, с. 23 – 45.

Беларазовіч В. Асаблівасці калектывізацыі ў Заходніх абласцях БССР у 1939 – 1941 гг. // Беларускі гістарычны часопіс, 1999, №1, с. 37 – 44.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Мн., 1990, Т.4 (1917 – 1941). С. 47 – 62, 181 – 199.

Ігнаценка І, Кароль А. Усевалад Ігнатоўскі і яго час. Мн., 1991.

Канфесіі на Беларусі. (XVIII-XIX ст.) Мн., 1998, с. 155 – 216.

Кароль А. Беларусізацыя – палітыка нацыянальнага адраджэння. // Крыжовы шлях. Мн., 1993, с. 118 – 164.

Кісялёў Р.Я. Школа Савецкай Беларусі. Мн., 1968

Ладысев В. Шаги навстречу свободе. // Коммунист Белоруссии, 1989, №9, с. 13 – 17.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1997, с. 230 – 296, с. 300 – 355.

Мяснікоў А. Нацдэмы. Мн., 1993.

Народная адукацыя і педагагічная навука ў Беларусі (1917 – 1945 гг.) Мн., 1993.

Страницы истории компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990, с. 136 – 199.

Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі. У 2 т. Мн., 1975. Т.1, с 29 – 38, 39 – 40, 149 – 158.
Тэма IX. Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае развіццё. Беларусь на міжнароднай арэне. (1946 – 1985).

(4 гадзіны)


1-я заняткі.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у 50-сярэдзіне 80-х гг.
План

 1. Аднаўленне народнай гаспадаркі Беларусі пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны.

 2. Спробы рэфармавання савецкай эканомікі у 50 – 60 гг. Прычыны няўдач рэформ.

 3. Фарміраванне навукова-прамысловага комплексу Беларусі ў 70-першай палове 80-х гг.: поспехі і праблемы. Супярэчнасці сацыяльнага развіцця.

Прыкладныя тэмы рэфератаў:
 1. Жыццё і дзейнасць П.М. Машэрава.

 2. Роля навукі ў развіцці прамысловай вытворчасці БССР у 60-пачатку 80-х гг.

 3. Станаўленне радыётэхнічнай і электроннай прамысловасці на Беларусі.

 4. Аграрны комплекс Беларусі.

 5. Месца і роля БССР у агульнасаюзным народнагаспадарчым комплексе.

 6. Роля і месца БССР на міжнароднай арэне ў перыяд канфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных сістэм у другой палове 40-х – 1 палове 80-х гг. XX ст.

Дакументы і матэрыялы: 1. Из основных показателей экономического и социального развития БССР за период 1965-1981 гг. // Хрестоматия по истории БССР. 1917-1983. Мн., 1984, с. 352.

 2. Развитие промышленности БССР в 1971 – 1975 гг. (Из книги П.М. Машерова «Идейно-политической работе – высокую действенность». Мн., 1975, с. 22 – 23). // Хрестоматия по истории БССР. 1917 – 1983, с. 367 – 368.

 3. Из сообщения «Сельской газеты»: «Золотой Меркурий» прописывается в Минске. 16 октября 1980 г. // Хрестоматия по истории БССР.1917 – 1983, с.375 – 376.

 4. Производство важнейших видов продукции в БССР, 1981 г. // Хрестоматия по истории БССР. 197 – 1983, с.380.

 5. Валовая продукция сельского хозяйства по пятилеткам в среднем за год. // Хрестоматия по истории БССР. 1917 – 1983, с.397.

 6. Народное хозяйство Белорусской ССР в 1985 г.: Стат. Ежегодник. Мн., 1986.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2004 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 257-332. (спіс літаратуры на с. 368).

Белорусская ССР: Статус, достижения, развитие. Мн., 1989.

Гиоргидзе З.И., Геращенко Л.Ф. Белоруссия за десять пятилеток. Мн., 1982.

Жытко А.П., Фамін П.Н. Гісторыя Беларусі (1945-2002 гг.): вучэб. дапаможнік, Мн., 2005.

История рабочего класса Белорусской ССР: В 4 т. Мн., 1987, т.4.

Кирилл Мазуров. Воспоминания, выступления, интервью. Мн., 1999.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Мн., 1995. Ч.2, с. 324 – 409.

Наука и техника Советской Белоруссии в 1917 – 1990 гг.: Хроника важнейших событий. Мн., 1991.

Смирнов Ю. Жизнь и слава Петра Мироновича. // Беларуская думка, 1993, №2.

Эканамічная гісторыя Беларусі. Мн., 1999, с. 341 – 400.


2-я заняткі.

Культурнае жыццё Беларусі ў 1946 – 1985 гг.
План

 1. Узрастанне ролі адукацыі і навукі ў жыцці грамадства.

 2. Развіццё беларускай літаратуры і мастацтва ў 50-х – першай палове 80-х гг.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Творчасць выдатных дзеячаў культуры (З. Азгур, М. Савіцкі і інш.).

 2. Вышэйшая адукацыя на Беларусі ў 50-х – першай палове 80-х гг.

 3. Гісторыя утварэння і развіцця МРТІ – БДУІР.

 4. Выдатныя вучоныя Беларусі.

 5. Развіццё архітэктуры ў 50-х – першай палове 80-х гг.

 6. Беларуская музычная культура.

 7. Асаблівасці развіцця беларускага тэатра ў 50-х – першай палове 80-х гг.

Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2004 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 289-414. (спіс літаратуры на с. 368).

Архітэктура Беларусі: Энцыкл. даведнік. Мн., 1993.

Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Мн., 1992, Т.5, Мн., 1994, Т.6

Качаноўскі У.У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1994.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1997, с. 360 – 398.

Навіцкі У. Асаблівасці культурнага жыцця на Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. // Беларускі гістарычны часопіс, 1993, №1.

Супярэчлівасць культурнага жыцця Беларусі ў сярэдзіне 50-х – сярэдзіне 80-х гг. // Беларускі гістарычны часопіс, 1993, №2.
Тэма X. Беларусь у перыяд правядзення рэформ: сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае развіццё. Замежныя сувязі. Беларуская дыяспара.

(1985 – 2010)

(2 гадзіны)
План


 1. Прычыны і сутнасць палітычнага крызісу ў СССР. Развал СССР.

 2. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Асноўныя рысы яе сацыяльна-эканамічнага і грамадска-палітычнага жыцця ў сучасных умовах.

Прыкладныя тэмы рэфератаў: 1. Рэспубліка Беларусь на міжнароднай арэне.

 2. Беларуская дыяспара.

 3. Саюз Беларусі з Расіяй.

Дакументы і матэрыялы:

О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики: Декларация Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики. // Советская Белоруссия, 1990, 29 июля.

Соглашение о создании Содружества независимых государств. // Народная газета, 1991. 11 сент.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі). Прынята на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 года. Мн., 1997.

Дагавор аб саюзе Беларусі і Расіі (падпісаны 8 снежня 1999 г.).


Літаратура

Гісторыя Беларусі: падручнік: У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2004 г. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мн.: Выш. шк., 2007. С. 415-429. (спіс літаратуры на с. 456).
Каталог: download
download -> Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Каляндар свят і знамянальных дат
download -> Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Даты. Імёны. Падзеі. Каляндар свят
download -> Тлумачальная запіска
download -> М.І. Таранда, С. Б. Пазняк, А. Г. Смалей Лабараторная дыягностыка бактэрыяльных і мікозных інфекцый сельскагаспадарчай і хатняй жывёлы
download -> АЎтарскі курс лекцый “славянская міфалогія” Электронная версія
download -> Тэкст, набраны дробным шрыфтам, да вывучэння не абавязковы Усяго 72 пытанні
download -> Пакінуць след на зямлі
download -> Літаратурная Гомельшчына. Гомельскае абласное аддзяленне грамадскага аб’яднання
download -> Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай І рускай мовамі навучання


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал