Дзеяслоў. Дзеепрыметнік. ДзеепрыслоўЕДата канвертавання18.06.2016
Памер81.96 Kb.
КАНТРОЛЬНЫ ТЭСТ ПА ТЭМЕ “ДЗЕЯСЛОЎ,. ДЗЕЕПРЫМЕТНІК. ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ”, 7 клас

ВАРЫЯНТ – 1 1. Вызначце пачатковую форму дзеяслова (інфінітыў):

 1. Несці

 2. Нясуць

 3. Вынесці

 4. Вынясе

 5. Нясеш

 1. Вызначце дзеясловы незакончанага трывання:

 1. Мыць

 2. Памыць

 3. Будзеш спяваць

 4. Выкупляць

 5. Выкупіць

 1. Адзначце дзеясловы з суфіксам –ЫВА- (-ІВА-):

 1. Падтрымл..ць

 2. Паказ..ць

 3. Даслед..ць

 4. Устанаўл..ць

 5. Разыгр..ць

 1. Вызначце дзеясловы ІІ спражэння:

 1. Несці

 2. Насіць

 3. Вярцець

 4. Сядзець

 5. Прачытаць

 1. Пазначце дзеяловы з правільным канчаткам:

  1. Мы трывожам

  2. Вы носіце

  3. Яна маладзеець

  4. Ты аглядаіш

  5. Вы малюеце

 1. Пазначце дзеясловы, дзе трэба пісаць –І:

 1. Церп..ш

 2. Ката..шся

 3. Воз..ць

 4. Дума..ш

 5. Глядз..ш

 1. Пазначце пераходныя дзеясловы:

 1. Разлучыцца з ёю

 2. Возьмем усіх

 3. Чакае корм

 4. Ускочыў на ногі

 5. Не хапіла хлеба

 1. Пазначце словы, у якіх трэба пісаць Ь:

 1. Ляж..це

 2. Сып..це

 3. Глян..це

 4. Злез..це

 5. Пакліч..це

 1. Пазначце дзеясловы 2 асобы множнага ліку з націскным канчаткам:

 1. Скачаце

 2. Рэжаце

 3. Адсечаце

 4. Бераце

 5. Дакажаце

 1. Якія граматычныя катэгорыі маюць дзеясловы:

 1. Лік

 2. Зваротнасць

 3. Склон

 4. Час

 5. Агульны\ уласны

 1. Знайдзіце правільную форму дзеепрыметніка:

  1. Шчабечучы верабей

  2. Недаспяваная песня

  3. Усміхаючыяся вочы

  4. Неаглядны прастор

  5. Замёрзлыя шыбы

 1. Вызначце словазлучэнне з дзеепрыметнікам залежнага стану:

 1. Сплецены кошык

 2. Заліты сонцам

 3. Засохшая кветка

 4. Зарослы травой

 5. Парыжэлая трава

 1. Вызначце дзеепрыметнікі з суфіксам –АН–:

 1. Павялічаны

 2. Перакладзены

 3. Прачытаны

 4. Стрыманы

 5. Завершаны

 1. Адзначце кароткую форму дзеепрыметнікаў:

 1. Хата не дагледжана

 2. Застаўлены пакой

 3. Дзеці стомлены

 4. Праполатыя градкі

 5. Няходжаная тайга

 1. Вызначце сказы, дзе коскі стаяць няправільна:

 1. Да самай хаты прымыкае двор, абсаджаны дрэвамі.

 2. Жоўтая, акуратна пасыпаная пяском, дарожка вяла да невялікага дома.

 3. Над лесасекай, зарослай густымі кустамі, арэшніку плыло павуцінне бабінага лета.

 4. На асфальтавых дарожках шасціць апалае, яшчэ не падмеценае лісце.

 5. Стомленыя за дзень, мы павольна крочылі дахаты.

 1. Знайдзіце дзеепрыслоўе:

 1. Сустрэўшыся

 2. Несучы

 3. Адлятаючыя

 4. Рыхтуешся

 5. Паклаўшы

 1. Якія агульныя прыкметы ёсць у дзеепрыслоўяў і дзеясловаў:

 1. Пачатковая форма – інфінітыў.

 2. Трыванне

 3. Лік

 4. Склон

 5. Не змяняюцца

 1. Вызначце сказы з дзеепрыслоўным зваротам:

 1. З кранутых галавою галінак сыпаўся іскрысты снег.

 2. Дзівіўся дзядзька тут нямала, ідучы тунелем да вакзала.

 3. Не пытаючыся дазволу, Вася садзіцца за стол.

 4. Прыгрэўшыся, з травы падымаліся птушкі.

 5. Непакоячыся пра дзяцей, бацькі спяшаліся дадому.

 1. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўтвораны і ўжыты правільна:

 1. Птушкі, распушыўшы пер’е, сядзелі на заснежаных галінках яблынь.

 2. Спяваюць, грэючыся песняй, жаваранкі.

 3. Седзячы з вудаю на беразе копанкі, забываецца пра ўсё на свеце.

 4. Захапляючыся веліччу і хараством лесу, з’явілася адчуванне радасці.

 5. Буслы кружылі ў сваім рытуальным карагодзе, благаслаўляя зямлю, што плыла пад іх белымі крыламі.

 1. Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, у якіх НЕ пішацца разам:

 1. Малы (не)ўмека

 2. (Не)зважаючы на страх

 3. (Не)гарачая, а толькі цёплая

 4. (Не)выкапаная бульба

 5. Снеданне (не)згатавана

КАНТРОЛЬНЫ ТЭСТ ПА ТЭМЕ “ДЗЕЯСЛОЎ,. ДЗЕЕПРЫМЕТНІК. ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ”, 7 класВАРЫЯНТ – 2

 1. Вызначце пачатковую форму дзеяслова:

 1. Бяліць

 2. Беліць

 3. Беляць

 4. Пабяліць

 5. Пабялець

 1. Вызначце дзеясловы закончанага трывання:

 1. Накінуць

 2. Накідваць

 3. Стукнуць

 4. Стукаць

 5. Адкрыцца

 1. Адзначце дзеясловы з суфіксам –АВА– (–ЯВА–):

 1. Падпіс..ць

 2. Танц..ць

 3. Навед..ць

 4. Рад..ць

 5. Запаль..ць

 1. Вызначце дзеясловы І спражэння:

 1. Праверыць

 2. Даць

 3. Хацець

 4. Мыць

 5. Цярпець

 1. Пазначце дзеяловы, у якіх прапушчана літара –І–:

 1. Адхіл..ш

 2. Накорм..ш

 3. Церп..ш

 4. Дума..ш

 5. Змага..шся

 1. Пазначце дзеяловы з правільным канчаткам:

 1. Ён скачыць

 2. Яна сее

 3. Мы вымажым

 4. Ты купаешся

 5. Яны убачаць

 1. Пазначце безасабовыя дзеясловы:

 1. Развіднела

 2. Святлее

 3. Не спіцца

 4. Павеяла

 5. Дыхае

 1. Пазначце словы, у якіх трэба пісаць Ь:

 1. Кін..це

 2. Змаж..це

 3. Пакліч..це

 4. Сып..це

 5. Устан..це

 1. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-ой асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага часу ўжываюцца з канчаткам –АЦЕ- (-ЯЦЕ-), -ЕЦЕ-:

 1. несці

 2. зарабіць

 3. браць

 4. бегчы

 5. жыць

 1. Якіх граматычных катэгорый не маюць дзеясловы:

 1. Лад

 2. Спражэнне

 3. Скланенне

 4. Пераходнасць

 5. Не змяняюцца

 1. Знайдзіце кароткую форму дзеепрыметніка:

 1. Пакой застаўлены

 2. Шафы застаўлены

 3. Стомленая бабуля

 4. Яблыня вырашчана

 5. Вырашчаны ўраджай

 1. Вызначце словазлучэнне з дзеепрыметнікам незалежнага стану:

 1. Пабялелы ад страху

 2. Упрыгожаная елка

 3. Накіраваны на працу

 4. Заходзячае сонца

 5. Пачырванеўшая ад сораму

 1. Вызначце дзеепрыметнікі з суфіксам –Н–:

 1. Зачараваны

 2. Звезены

 3. Утаптаны

 4. Напісаны

 5. Уезджаны

 1. Адзначце правільныя формы дзеепрыметнікаў:

 1. Абнесены плотам сад

 2. Заіскрыўшыміся вачыма

 3. Стомлены чалавек

 4. Цікавячыя нас пытанні

 5. Наколаныя дровы

 1. Вызначце сказы, дзе коскі стаяць няправільна:

 1. Плывуць, нагружаныя ільном, машыны.

 2. Расцвіўшы каштаны, азарылі вуліцы

 3. Дыхнуў рэдзенькі вецер, прынёс пах не зжатага яшчэ ячмяню.

 4. Падзякаваўшы гаспадару і гаспадыні, мы пачалі развітвацца.

 5. Моладзь жартуючы і смеючыся, прайшла па вуліцы.

 1. Знайдзіце словазлучэнне з дзеепрыслоўем:

 1. Зашпіліўшы гузік

 2. Засцелены коўдрай

 3. Спяшаючыся дадому

 4. Падмеценая падлога

 5. Працуючы ў полі

 1. Якія агульныя прыкметы ёсць у дзеепрыметнікаў і прыметнікаў:

 1. Род

 2. Лік

 3. Трыванне

 4. Склон

 5. Незалежны стан

 1. Вызначце сказы з дзеепрыслоўным зваротам:

 1. Хапаючы штосьці на хаду, Сцепаніда выскачыла з хаты.

 2. Малады чалавек, зашпільваючыся, паціснуў плячыма.

 3. Першы раз яны спакойна пагаварылі, седзячы на плоце.

 4. Мітусліва праляцелі качкі, спалоханыя шумам.

 5. Маці, пакінуўшы свае грады, прысела ля хаты.

 1. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўтвораны і ўжыты правільна:

  1. Расчыніўшы акно, у пакоі стала халаднавата.

  2. Іншы раз прыцягнецца з Белавежы лясны цар, правяраючы, ці не звялася на паляне яго ўласная трава – зуброўка.

  3. Распластаўшы белыя крылы, буслы спакойна і велічна плылі куг за кругам.

  4. Разважая над праблемамі патрыятычнага выхавання, міжволі прыгадваюцца словы ветэранаў.

  5. Пабываўшы ў кабінеце дырэктара, дзеці зрабілі адпаведныя вывады.

 2. Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, у якіх НЕ пішацца разам:

  1. (Не)праполатая, а заросшая градка

  2. (Не)дасканалае выкананне

  3. Кола (не)круціцца

  4. (Не)адкладная задача

  5. Хата (не)прыбрана

КАНТРОЛЬНЫ ТЭСТ ПА ТЭМЕ “ДЗЕЯСЛОЎ,. ДЗЕЕПРЫМЕТНІК. ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ”, 7 клас

ВАРЫЯНТ – 1


 1. Вызначце пачатковую форму дзеяслова:

 1. Гаварыць

 2. Гаворыць

 3. Пагаварыць

 4. Гавораць

 5. Прагаварыцца

 1. Вызначце дзеясловы закончанага трывання:

 1. Ва

 1. Адзначце дзеясловы з суфіксам –ВА-:

 1. Мал..ць

 2. Загад..ць

 3. Пераскок..ць 1. Вызначце дзеясловы І спражэння:

 1. Выхоўваць

 2. Есці

 3. Раніць

 4. Мазаць

 5. Біць

 1. Пазначце дзеяловы з правільным канчаткам:

 1. Ты

 1. Пазначце дзеясловы, дзе трэба пісаць –Е:

 1. Ед

 1. Пазначце безасабовыя дзеясловы:

 1. Зм

 1. Пазначце словы, у якіх трэба пісаць Ь:

 1. С

 1. Пазначце дзеясловы 2 асобы множнага ліку з ненацісным канчаткам:

 1. Вез

 1. Якіх граматычных катэгорый не маюць дзеясловы:

 1. Тры

 1. Знайдзіце кароткую форму дзеепрыметніка:

 1. В

 1. Вызначце словазлучэнне з дзеепрыметнікам незалежнага стану:

 1. Л

 1. Вызначце дзеепрыметнікі з суфіксам –Н–:

 1. А

 1. Адзначце правільныя формы дзеепрыметнікаў:

 1. Р

 1. Вызначце сказы, дзе коскі стаяць няправільна:

 1. Мы

 1. Знайдзіце словазлучэнне з дзеепрыслоўем:

 1. Квітнеючыя ў полі

 1. Якія агульныя прыкметы ёсць у дзеепрыслоўяў і дзеепрыметнікаў:

 1. Не

 1. Вызначце сказы з дзеепрыслоўным зваротам:

 1. Ад

 1. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўтвораны і ўжыты правільна:

 1. За

 1. Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, у якіх НЕ пішацца разам:

 1. (Не)

КАНТРОЛЬНЫ ТЭСТ ПА ТЭМЕ “ДЗЕЯСЛОЎ,. ДЗЕЕПРЫМЕТНІК. ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ”, 7 класВАРЫЯНТ – 2

 1. Вызначце пачатковую форму дзеяслова:

 1. Засмяюцца

 2. Засмяяцца

 3. Засмяюся

 4. Засмяецца

 5. Смяяцца

 1. Вызначце дзеясловы закончанага трывання:

 1. Ва

 1. Адзначце дзеясловы з суфіксам –АВА– (–ЯВА–):

 1. Расклей..ць

 2. Замасл..ць

 3. Даказ..ць

 4. Буд..ць

 5. Танц..ць

 1. Вызначце дзеясловы ІІ спражэння:

 1. Казаць

 2. Ненавідзець

 3. Карміць

 4. Піць

 5. Лазіць

 1. Пазначце дзеяловы з правільным канчаткам:

 1. Ты

 1. Пазначце дзеясловы, дзе трэба пісаць –Е:

 1. Ед

 1. Пазначце безасабовыя дзеясловы:

 1. Зм

 1. Пазначце словы, у якіх трэба пісаць Ь:

 1. С

 1. Пазначце дзеясловы 2 асобы множнага ліку з ненацісным канчаткам:

 1. Вез

 1. Якіх граматычных катэгорый не маюць дзеясловы:

 1. Тры

 1. Знайдзіце кароткую форму дзеепрыметніка:

 1. В

 1. Вызначце словазлучэнне з дзеепрыметнікам незалежнага стану:

 1. Л

 1. Вызначце дзеепрыметнікі з суфіксам –Н–:

 1. А

 1. Адзначце правільныя формы дзеепрыметнікаў:

 1. Р

 1. Вызначце сказы, дзе коскі стаяць няправільна:

 1. Мы

 1. Знайдзіце словазлучэнне з дзеепрыслоўем:

 1. Квітнеючыя ў полі

 1. Якія агульныя прыкметы ёсць у дзеепрыслоўяў і дзеепрыметнікаў:

 1. Не

 1. Вызначце сказы з дзеепрыслоўным зваротам:

 1. Ад

 1. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыслоўі ўтвораны і ўжыты правільна:

 1. За

 1. Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, у якіх НЕ пішацца разам:

 1. (Не)

Каталог: dopolnenia
dopolnenia -> Программа Дня белорусской письменности в г. Быхове дзень беларускага пісьменства 28 жніўня – 1 верасня
dopolnenia -> Масленіца Настаўнік: Лыбзікава Т. В. Добры дзень, сябры. Мне вельмі прыемна, што вы знайшлі час і завіталі ў госці да нас. Трэба госцям дагадзіць і на лавы пасадзіць
dopolnenia -> Віктарына па беларускіхнародных казках прадоўжыце назвы бел нар казак
dopolnenia -> Дуа “Сярэдняя школа №19 г. Магілёва” на 2015/2016 навучальны год
dopolnenia -> План мерапрыемстваў па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы на 2016/2017 навучальны год


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал