Дзямешчанка Г. А. Заданні па раздзеле “Марфалогія” Тэма. “Правапіс дзеяслова і формы дзеяслова” ЗаданнеДата канвертавання08.01.2017
Памер130.74 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • Трэба
Дзямешчанка Г.А. Заданні па раздзеле “Марфалогія”

Тэма. “Правапіс дзеяслова і формы дзеяслова”
Заданне. Устаўце прапушчаныя літары, вусна растлумачце іх правапіс. У 2-й ас. мн. л. ( Вы ) дзеясловы стаяць у абвесным ладзе.


İнфінітыў

Мы

Ты

Вы

Яны

Агледз..ць

Выгр..бціся

Выс(я,е)дз..ць

Заенч..ць Замаркоц..цца

Засаром..ць

Засяродз..цца

Праветр..ць

Разве..ць

Се..ць


ашчаслів..м

бяр..м


загорн..мся

запіш..м


зверн..мся

калыш..м


купля..м

надзен..м

пол..м

праветр..мТы адслуж..ш

вы(я,е)в..ш

заседз..шся

заслон..шся

выс(я,е)дз..ш

высв(я,е)тл..ш

выдз(я,е)ўб..ш

касавур..шся

паскандал..ш

улагодз..шагледз..це

адарв..це

водз..це

маўч..це


пазыч..це

прачн..цеся

рж..це

складз..цескрып..це

узар..цеабуджа..ць

выс(я,е)..ць

замаркоц..цца

засмал..ць

захоч..ць

зліту..цца

пераскоч..ць

праскач..ць

разве..ць

заквохч..цьİнфінітыў

Мы

Ён

Вы

Яны

Удасканал..ць

Угледз..ць

Разнос..ць

Ра..ць


Разгледз..цца

Выб..л..ць

Напасв..ць

Перамер..цьузваж..м

смя..мся


разгледз..м

адступа..м

агледз..мся

сустрака..м

дзейніча..м

выб..р..мвыб..р..

перагуква..цца

прыслуха..цца

зачару..цца

агледз..цца

піш..цца


вы(е, я)в..цца

губля..ццавыв..дз..це

зав..з..це

пан..с..це

в(я,е)дз..це

бераж..це

верн..цеся

ль..це

см(я,е)..цесядазіру..ць

адвоз..ць

пацвердз..ць

прыварож..ць

падкорм..ць

падгледз..ць

нагосц..цца

высыпл..ць

Заданне. Устаўце прапушчаныя літары, вусна растлумачце іх правапіс.

Трэба

Мы


Яны

Ты, вы, ён


абнадзе..ць

абнадзе..ваць

абмусол..ць

адгладз..ць

адмер..ць

адол..ць


апрамен..цца

апярэдж(ы?)ваць

атуман..ць (накі­нуць туман)

валацуж..ць

выв..рц..ць

выл..цець

вын(я,і)шч..цца

вып(е,я)сц..ць

выправ..цца

высмал..ць

выстра..цца

вытрав..цца

вы(е,я)в..ць

грубіян..ць

дагледз..ць

дачысц..цца

забуян..ць

засакрэц..ць

здол..ць

калым..ць

назапас..ць

належ..ць

насыц..ць

пагладз..ць

падгледз..ць

перачысц..ць

прабач..ць

праігр..ваць

размароз..цца

разыгр..ваць

раскашэл..вацца

расплюшч..ць

усвядом..цца


адверн..мся

адгорн..м

апын..мся

буркоч..м

выб..ж..м

валакіц..м

валоч..мся

варож..м


вын(я,е)с..мся

высуш..м


высыпа..м

вышморгва..м

вы(е,я)сн..м

гаду..мся

грукоч..м

даганя..м

дапіш..м

завуз..м


завяж..м

заплюшч..м

засмокч..м

затул..мся

згату..м

здабудз..м

насыц..м

насыча..м

начэш..м

пагладз..м

падпіш..мся

Мы пакліч..м

паляпша..м

пачысце..м

пераскоч..м

пракруж..м

праскач..м

разгладз..м

раскол..м

расцяруш..м

спалуч..м

угледз..мся


адвоз..ць

адгародз..цца

адхрысц..цца

абмусол..ць

ацел..цца

барабан..ць

барон..цца

булькоч..ць

віхля..ць

вызнач..цца

вынос..ць

вытач..ць

вытрав..цца

вэндз..ць

вярэдз..ць

годз..ць


гон..ць

грукоч..ць

даводз..цца

данос..цца

драту..ць

жал..цца


заводз..ць

завуз..ць

заенч..ць

заквас..ць

закопц..ць

засвішч..ць

засмуц..ць

Яны калым..ць

конч..ць


кроч..ць

нагамон..цца

напоўн..ць

пабел..ць

пачу..ць

перавоз..ць

праскоч..ць

разнос..цца

угледз..цца


Ты абкапа..ш

абура..шся

адсвішч..ш

валацуж..ш

дабіва..шся

дабуду..ш

здол(е?)..ш

назнач..ш

пакліч..ш

пачува..ш

пачысце..ш

пачысц..ш

прыварож..ш

прывар..шВы выб..ж..це

вын..с..це (буд. час)

вын..с..це (заг. лад)

вытч..це (буд. ч.)

выштурха..це (буд.ч.)

дабіва..цеся (ц. ч.)

дагр..б..цеся (буд. ч.)

заенч..це

зачысц..це

нагн..цеся (буд. ч.)

н(е,я)с..це (ц. ч.)

падкароц..це

прыблытва..цеся (ц.ч.)

расплюшч..це

см(я,е)..цеся (ц. ч.)

Ён абазна..цца

верн..цца

выл..ц..ць

гайда..цца

датрыма..цца

заверн..цца


засол..цца

трапля..цца

узрушва..цца

усм(я, і)ха..цца

раскладва..ццаЗаданне. Выпраўце памылкі ва ўжыванні дзеясловаў.

1. Куды вы бяжыце? 2. Так не праб’ецеся. 3. Навошта ўеце вяроўку? 4. На мой голас адзавецеся. 5. Прыходзьце, як толькі прачнецеся. 6. Скажэце, каб прыходзілі. 7. Як вы іх распазнаеце? 8. İдзем гэта мы ўчора па лесе і раптам бачым… 9. Мы вядзем з сабой дзяцей. 10. З якой мэтай іх бярэце з сабой? 11. Як толькі паклічу ― адразу адгукнецеся. 12. Перад пачаткам новага навучальнага года мы абавязкова пад­стрыжэмся. 13. Трэба адмерыць 5 м. стужкі. 14. Яны з лёгкасцю пераскочуць канаву. 15. Коннікі праскачаць перад вокнамі.Заданне Выпішыце нумары словазлучэнняў з формамі дзее­прыметнікаў, якія не адпавядаюць нормам беларускай мовы.

1) працягваемая гутарка; 2) уважліва слухаючы сын; 3) атрымаўшыеся малюнкі; 4) уцалелы кавалак лесу; 5) змолатае зерне; 6) сурова насупленыя бровы; 7) па­рослыя мохам купіны; 8) заінетыя дрэвы; 9) зачырванеўшаяся ад марозу дзяўчынка; 10) заросшы травою ручай; 11) засмажанны кавалак; 12) асветляныя сонцам паляны; 13) засыплены лісцем; 14) куплены на ўласныя грошы.

Заданне. Выпішыце нумары сказаў з граматычнымі памылкамі ва ўжыванні дзеепрыметнікаў.

1. Ён быў дагледжаны, падпраўлены і нядаўна пабелены, гэты журботны напамінак вайны. (В. Б.) 2. Невялікая магілка з завялай травою і высахлымі немудрагелістымі вянкамі старанна падраўняна; пагабляваныя штыкеціны агароджы афарбаваны зялёнай фарбай ― як і належыць вайскоўцам. (В. Б.) 3. Прылажыўся дзед Талаш ― і гулкі стрэл здрыгануў лясную глухмень, і трыумфуючы воўк таксама падскочыў угору і асунуўся, як мяшок. 4. У бары густым настоен пах смалісты. Падаслан пад ногі хвоям мох пушысты. 5. Кветцы засохшай зноў не цвісці. 6. Па­ветра было насычана ап’яняючым водарам жытнёвага поля. 7. Сярод папераў пастарэўшых, сярод запыленых лістоў радкі даўно забытых вершаў неспадзявана я знайшоў. 8. Апусцеўшае поле захмурнела высахшым быльнікам. 9. Усе гузікі папрышываты. 10. Навокал пляцоўкі пастаўлены плот, закладзен падмурак вялікага дома. 11. Жыве загінуўшы герой у светлай памяці людской. 12. Адгукніся, вясна, мне зязюляй з-за рэчкі, дай яшчэ раз прыпасці да любай зямлі і каштанаў сваіх незгасальныя свечкі над маёй адшумеўшай вясной запалі. 13. Скінуты межы, свет разгароджан. 14. Імжа перайшла ў спарнеючы дождж. 15. Пышным, некранутым ростам стаяла трава ― маладая, яшчэ не набраўшая ні соку, ні гушчыні свайго колеру. 16. Наўздагон веснавой сіле імчыцца вясёлая пераклічка прыляцеўшых птушак. 17. Пачуў плач прачнуўшыхся і прагаладаўшыхся дзяцей, потым убачыў цётку, вяртаючуюся з лесу.
Заданне. Выправіць памылкі ва ўжыванні дзеепрыслоўяў.
1. Пад’язджаючы да горада, у мяне парваўся чаравік. 2. Седзячы на беразе рэчкі, з ёй і здарылася бяда. 3. Пракапаўшы канаўку, асушыцца поле. 4. Вяртаючыся пад праліўным дажджом дамоў, на ім не было сухой ніткі. 5. Гледзячы на танцы дзяцей, сэрца радуецца. 6. Уволю папрацаваўшы і папалуднаваўшы, соладка адпачываецца.
Заданне.Выпішыце нумары сказаў з памылкамі ва ўжыванні ці ва ўтварэнні дзеепрыслоўяў
1. Прыбегшы ў спякотны дзень да ракі, нельга разгарачанаму адразу кідацца ў ваду. 2. Не чытаўшы кніг, не вучыўшы ўрокаў, не спадзявайся на поспехі ў навуцы. 3. Слухаючы выступленне спявачкі, у людзей на сэрцы станавілася лягчэй. 4. Было так ціха, што чуваць было, як недзе, зашыўшыся ў траву, цвірчэў конік. (Сач.) 5. Ад’язджаючы ў горад і надоўга развітваючыся з роднымі мясцінамі, у мяне моцна заные ў сэрцы, балюча зашчыміць у грудзях. 6. Задарожны стаяў тварам да ветру, быццам прытуліўшыся шчакою да яго пругкага халадку… (А. Ж.) 7. Было чуваць, як плешча, гуляючы ў вадзе, рыба, як злосна гудуць, пралятаючы блізка каля агню, чорныя рагатыя жукі. (İ. К.) 8. Паціху дагараўшы, дровы зрэдку ўспыхвалі дымком. 9. Зразумеўшы, што тут хвалі яе не дастануць, жанчына спынілася… (İ. К.) 10. Дайшоўшы да свайго старога селішча, не маглі, каб не зазірнуць на яго. (Сач.) 11. Ён ціха, нерухома ляжаў, з асалодай адчуваючы, як цела прыемна ные ад стомы… (İ. М.) 12. Седзячы на беразе возера, усплескі хваль лашчаць слых. 13. Ён час ад часу з надзеяй падымаў галаву і паглядаў уперад, спадзеючыся ўбачыць поле, але там па-ранейшаму стаялі сосны. (İ. М.) 14. Успомніўшы каля дошкі даўно прачытаны твор, вучань хмурыў бровы, моршчыў лоб і нават чухаў патыліцу. 15. Тут, ля возера, яго душа нібыта выпроствалася і наструнена замірала, прагнучы толькі цішыні і прыгажосці. (У. А.) 16. Кучаравая вішня ўжо адцвітала, шчодра сыпаўшы на зямлю свае белыя пялёсткі. 17. Прыехаўшы ранкам у лес па грыбы, там было ўжо светла. 18. Развітваючыся з гаспадаром, госці адразу паехалі ў горад.
Каталог: images -> files -> zadachi
files -> Іўчанкаў Віктар Іванавіч. Працы
zadachi -> Трэніровачны тэст №1 адзначце сказы, у якіх паміж дзейнікам І выказнікам неабходна паставіць працяжнік
zadachi -> 1. Падзяліце тэкст на сказы і расстаўце знакі прыпынку
zadachi -> 2. Дапісаць канчаткі а(я) або у(ю) і растлумачыць іх правапіс
zadachi -> Лексіка І фразеалогія
zadachi -> Сінтаксіс І пунктуацыя выпішыце словазлучэнні І растлумачце, чаму астатнія спалучэнні слоў імі не з’яўляюцца
zadachi -> Любоў не райскія сады
zadachi -> 1. Абазначце памылкі ў вызначэнні часцін мовы
zadachi -> Фанетыка І арфаэпія. Графіка І арфаграфія вызначце, колькі гукаў І літар у словах


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал