Эканамічная тэорыя: прадмет і метадДата канвертавання15.05.2016
Памер154.52 Kb.

Лекцыі па дысцыпліне «Эканомічная тэорыія», БДТУ, кафедра ЭТіМ, 2010

Тэма 1. Эканамічная тэорыя: прадмет і метад
Змест: Эканоміка як сфера жыццядзейнасці грамадства.

Эканамічныя навукі. Прадмет і функцыі эканамічнай тэорыі. Падзел эканамічнай тэорыі. Эканамічныя катэгорыі і законы.

Эканамічная тэорыя, прагнозы і палітыка. Эканамічныя мэты грамадства. Пазітыўная і нарматыўная эканамічная тэорыя.

Асноўныя навуковыя школы і сучасныя накірункі развіцця эканамічнай тэорыі.

Метады эканамічнай навукі. Выкарыстанне агульнанавуковых, матэматычных, статыстычных метадаў. Сістэмная метадалогія. Гранічны аналіз. Функцыянальны аналіз. Аналіз раўнавагі. Эканамічнае мадэляванне. Эканамічны эксперымент.
Пытанні:
1. Прадмет і функцыі эканамічнай тэорыі

2. Школы эканамічнай тэорыі

3. Метады эканамічнай тэорыі
Каб жыць, захоўваць і працягваць на Зямлі свой род, чалавек абавязаны задавальняць свае патрэбы. Для таго каб задавальняць патрэбы, неабходна мець і розныя даброты. Пераважная большасць дабротаў ствараецца працай падчас гаспадарчай дзейнасці.

Гаспадарчая дзейнасць чалавека: а) адзінства мэты і сродкаў яе дасягнення; б) выдаткі энергіі і рэсурсаў; в) дасягненне пэўнага выніку; г) супастаўленне панесеных выдаткаў і дасягнутага выніку; д) бесперапыннае аднаўленне самой гаспадарчай дзейнасці.

Займаючыся гаспадарчай дзейнасцю, чалавек стварае гаспадарку, вядзе яе па вызначаных правілах, уступае ў адносіны з іншымі людзьмі. Гаспадарка ёсць не што іншае, як эканоміка.
1. У наш час тэрмін "эканоміка" выкарыстоўваецца для вызначэння: 1) асобай сферы чалавечай дзейнасці, якая прыкметна адрозніваецца ад іншых сфер (напрыклад, ад спорту, культуры і навукі); 2) нацыянальнай эканомікі - гаспадаркі ўсёй краіны; 3) матэрыяльных умоў вытворчасці, якія выяўляюцца ў выглядзе заводаў, шахт, фабрыкаў, аэрадромаў і т. п.; 4) адносін паміж людзьмі, якія ўзнікаюць падчас працоўнай дзейнасці, а таксама абмену, размеркаванні і спажыванні выгод; 5) разнавіднасці навукі, якая спецыялізуецца на вывучэнні эканамічнай дзейнасці чалавека.
Прадмет навукі. Тое, што вывучае эканамічная навука - ёсць яе прадмет. У якасці асноўнай праблемы, якая ўплывае на гаспадарчую дзейнасць чалавека, мы прызнаем дэфіцыт рэсурсаў, іх абмежаванасць на агульным фоне патрэбаў грамадства, якія ўзрастаюць.

Прадмет эканамічнай тэорыі -- эканамічныя паводзіны людзей ва ўмовах абсалютнай абмежаванасці рэсурсаў, неабходнасці выбару варыянту іх рацыянальнага выкарыстання.

Функцыі (задачы). Даследуючы эканамічныя паводзіны гаспадарчых суб'ектаў, эканамічная тэорыя вырашае вельмі важныя задачы. Можна выдзеліць пазнавальную, тэарэтычную, метадалагічную, практычную і ідэалагічную функцыі эканамічнай тэорыі.

Тэарэтычная функцыя. Эканамічная тэорыя бярэ на сябе адказную задачу пранікаць у сутнасць эканамічных з'яў, выяўляць прынцыпы функцыянавання нацыянальнай эканомікі, прагназаваць эканамічнае развіццё краіны.

Практычная функцыя. Эканамічная тэорыя абавязаная своечасова выконваць тэарэтычнае даследаванне эканамічных працэсаў і ўдасканальваць свой метадалагічны арсенал. Задача навукоўцаў-эканамістаў не проста растлумачыць эканамічныя з'явы, а прапанаваць шляхі і метады ўдасканалення эканамічнага жыцця.

Ідэалагічная функцыя. Эканамічная тэорыя закліканая фармаваць і абараняць сістэму ідэалагічных каштоўнасцяў. Адмысловае значэнне сістэмы ідэалагічных каштоўнасцяў выяўляецца ў тым, што яна выступае ў якасці своеасаблівага арыенціра пры фармаванні нацыянальнай эканамічнай свядомасці.

Метадалагічная функцыя. Каб увайсці ў сутнасць эканамічнай з'явы, неабходна выкарыстаць канкрэтныя прыёмы навуковага пазнання, кіравацца вызначанай метадалогіяй. Метадалогія выступае як спосаб атрымання навуковых ведаў, як шлях пабудовы навуковай тэорыі.

Структура эканамічнай навукі. Фундаментальная эканамічная тэорыя - гэта толькі адна з частак сучаснай эканамічнай навукі. Сучасная эканамічная навука выступае як комплекс узаемазвязаных навук: 1) функцыянальных (крэдыт, фінансы, грашовы зварот, маркетынг, мэнэджмент, эканоміка працы і т. д.);

2) галіновых (эканоміка сельскай гаспадаркі, транспарта, будаўніцтвы, а таксама эканоміка гандлю);

3) агульнаадукацыйных (эканамічная геаграфія, нацыянальная эканоміка, дэмаграфія);

4) інфармацыйна-аналітычных (бухулік, аналіз гаспадарчай дзейнасці, лагістыка, эканамічнае прагназаванне, эканамічная кібернетыка, эканамічная статыстыка).

2.

Станаўленне і развіццё эканамічнай тэорыі

Тэарэтычныя абгрунтаванні гаспадарчай дзейнасці можна знайсці ў працах мысляроў Старажытнага свету. Але як навука эканамічная тэорыя пачала фармавацца ў XVI-XVII ст., у эпоху першапачатковага назапашвання капіталу. У перыяд станаўлення капіталізму, калі глоўныя пазіцыі ў эканоміцы займаў гандлёвы капітал, паўстала эканамічнае вучэнне, якое уяўляла вызначаную сістэму поглядаў аб крыніцах паходжання багацця грамадства. Гэтае вучэнне аказала ўплыў на эканамічную палітыку шматлікіх краін. У эканамічнай навуцы гэтае вучэнне атрымала назоў меркантылізму (ад італьянскага "mercantez" - купец).Меркантылісты атаясамлялі багацце з грашыма і бачылі крыніцу багацця краіны ў развіцці зншняга гандлю. Яны рэкамендавалі ўраду заахвочваць продаж тавараў і абмяжоўваць іх куплю за мяжой.

Найболей вядомым прадстаўніком меркантылізму быў Томас Ман (1571-1641), адзін з чальцоў Рады дырэктараў Ост-Індскай кампаніі. У залаты фонд эканамічнай літаратуры ўвайшла яго невялікая праца "Развага аб гандлі Англіі з Ост-Індыяй".

Наступнае развіццё капіталізму прывяло да з'яўлення школы фізіякратаў. Прадстаўнікі гэтай плыні лічылі, што багацце ствараецца ў сельскай гаспадарцы, а крыніцай яго служыць прырода ("фізія"). Заснавальнікам гэтага кірунку быў Франсуа Кенэ (1694-1774).

Французскі эканаміст, заснавальнік школы фізіякратаў, адзін з аўтараў «Энцыклапедыі» Д. Дзідро. У абагульненым выглядзе эканамічная праграма Кенэ была выкладзеная ў яго працы «Агульныя прынцыпы эканамічнай палітыкі земляробчай дзяржавы» (1758). У адрозненне ад ангельскай класічнай палітэканоміі, якая засяродзіла сваю ўвага на аналізе прамысловай вытворчасці, Кенэ аб'ектам свайго даследавання зрабіў земляробства, абвясціўшы сельскую гаспадарку адзінай прадукцыйнай сілай. Зыходзячы з фізіякрытычнага падыходу аб эквівалентнасці абмену, Кенэ крытыкаваў сцвярджэнне меркантылістаў, паводле якога багацце спараджаецца абменам. Згодна з яго меркаваннем, «абмен у рэчаіснасці нічога не вырабляе». У працы «Натуральнае права» (1765) Кенэ выказаў канцэпцыю «натуральнага парадку», ідэя якога ў аб'ектыўнасці і заканамернасці грамадскага развіцця, грамадства разглядалася як жывы грамадскі механізм, а эканамічнае жыццё як натуральны працэс, які мае ўнутраныя заканамернасці. Кенэ ўпершыню ў гісторыі палітычнай эканоміі ўвёў і выкарыстаў паняцце «узнаўленне» як пастаяннае паўтарэнне вытворчасці і збыту. Апісанне працэсу ўзнаўлення ён даў у «Эканамічнай табліцы» (1758) і ў каментарах да яе (1766). «Эканамічная табліца» Кенэ ўвайшла ў гісторыю эканамічнай думкі і як першая макраэканамічная мадэль, якая выяўляе асноўныя народнагаспадарчыя прапорцыі, якія забяспечваюць развіццё эканомікі ўсёй краіны.
У яго працы "Эканамічныя табліцы" зробленая першая спроба макраэканамічнага аналізу грамадскай вытворчасці.

У канцы XVII - пачатку XVIII ст. сфармавалася школа класічнай палітэканоміі, заснавальнікамі якой былі У.Пецці, А.Сміт, Д.Рыкарда.


Уільм Пецці (1623-1686) аснову багацця грамадства бачыў у развіцці вытворчасці. Ён зрабіў выснову аб тым, што багацце ствараецца працай. Яму належыць вядомае выказванне аб тым, што праца - бацька багацця, а зямля - яго маці.

А.Сміт (1729-1780) у кнізе "Даследаванні аб прыродзе і чынніках багацця народаў" сістэматызаваў назапашаныя да таго часу эканамічныя веды, заклаў аснову працоўнай тэорыі вартасці. Найболей эфектыўным ён лічыў грамадства, пабудаванае на прынцыпе эканамічнай волі прадпрымальнікаў.
Давыд Рыкарда (1772-1823). Развіў далей тэорыю працоўнай вартасці, занёс вялікі фундуш у тэорыю грошай, тэорыю прыбыткаў і тэорыю дыферэнцыяльнай рэнты.
У пачатку XIX ст. шырокае распаўсюджванне атрымалі ідэі сацыялістаў-утапістаў.
Французскія сацыялісты-утапісты

Анры дэ Сен-Сымон (1760-1825),

Шарль Фур'е (1772-1837), англічанін Роберт Оўан (1771-1858) выступілі з крытыкай капіталізму і патрабаваннем перабудовы сістэмы эканамічных адносін грамадства. Хоць іх уяўленне аб шляхах стварэння справядлівага грамадства не адпавядалі ўмовам таго асяроддзя, у якім яны жылі, але іх погляды аказалі ўплыў на грамадскую думку не аднаго пакаленні людзей.

У сярэдзіне XIX у. Карл Маркс (1818-1883) і Фрыдрых Энгельс (1820-1895) стварылі вучэнне, якое атрымала назву марксізм. Іх ідэі былі дапоўненыя і ў некаторай ступені перапрацаваныя Ў.І. Ленінам, а таксама савецкімі эканамістамі. Марксісцкая тэорыя даследуе эканамічныя законы развіцця капіталізму, паказвае неабходнасць яго замены камуністычным грамадствам, заснаваным на грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці і планавым кіраванні эканомікай з адзінага народнагаспадарчага цэнтра.

У другой палове XIX ст. сфармавалася тэорыя маржыналізму. У вытокаў гэтага вучэння стаялі прадстаўнікі аўстрыйскай школы Карл Менгер (1840-1921), Фрыдрых фон Визер (1851-1926), Эйген фон Бем-Баверк (1851-1914), а таксама ангельскі эканаміст Уільям Стэнли Джевонс (1835-1882).

Маржыналізм (ад ангельскага слова "marginal", "лімітавы", “гранічны”) - тэорыя, якая тлумачыць эканамічныя з'явы і працэсы зыходзячы з ідэі выкарыстання велічынь, якія характарызуюць не сутнасць з'яў, а іх змены ў сувязі са зменай іншых з'яў. Маржыналізм абапіраецца на аналіз колькаснага боку эканамічнай дзейнасці і выкарыстоўвае эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі.
Асноўныя кірункі сучаснай эканамічнай думкі

Да сучасных эканамічных тэорый можна аднесці:

" неакласічнае,

" кейнсеанское,

" істытуцыянальнае,

" неакласічны сінтэз.Неакласічны накірунак эканамічнай тэорыі сфармаваны ў працах ангельскага эканаміста А. Маршалла.

Альфрэд Маршалл (1842-1924) занёс істотныя змены ў прадмет эканамічнай тэорыі. Цана, а не вартасць становіцца асноўным аб'ектам аналізу. А. Маршалл стварыў тэорыю цаны на аснове аб'яднання маржыналісцкай тэорыі гранічнай карыснасці і класічнай канцэпцыі фактараў вытворчасці.

Неакласічны кірунак эканамічнай думкі прадстаўлены сучаснымі тэорыямі неалібералізму і манетарызму.Неалібералізм - тэорыя, паводле якой варта звесці да мінімуму ўмяшанне дзяржавы ў эканоміку, бо прыватнае прадпрымальніцтва здольна забяспечыць уздым эканомікі і рост дабрабыту насельніцтва. Галоўнымі тэарэтыкамі неаліберальнага вучэння з'яўляюцца амерыканскі эканаміст Людвіг Мизес (1881-1973) і ангельскі эканаміст

Фрыдрых фон Хайек (1899-1992).

Манетарызм - тэорыя, заснаваная на неакласічным прынцыпе неўмяшання дзяржавы ў эканоміку, якая надае грашовым інструментам галоўную ролю ў кіраванні эканомікай.

Кейнсеанскі накірунак названы па імені ангельскага лорда Джона Мейнарда Кейнса, стваральніка тэорыі дзяржаўнага рэгулявання эканомікі. У 1936 г. ён апублікаваў кнігу "Агульная тэорыя занятасці, працэнта і грошай", якая ўнесла новыя ідэі і прапанавала інструменты ўздзеяння дзяржавы на эканоміку.

Неакейнсіянцы - паслядоўнікі Дж.Кейна - амерыканцы: З. Харыс і Э. Хансен, ангельцы: Дж. Робінсан,

Р. Харрад і інш. - працягнулі распрацоўку тэарэтычных асноў сучаснай эканамічнай палітыкі дзяржавы.

Істытуцыянальны накірунак займае адмысловае месца ў развіцці эканамічнай навукі. Яе асноўныя прадстаўнікі Т. Вебен (1857-1929), Дж.Р.Коммос (1862-1945),

У.К. Мітчэлл (1874-1948). Прыхільнікі інстытуцыяналізму разглядаюць эканоміку як сістэму, дзе адносіны паміж гаспадарчымі суб'ектамі будуюцца пад уплывам не толькі эканамічных, але і тэхнічных, прававых, рэлігійных і інш. фактараў. Гэтыя фактары яны завуцца інстытутамі.

Неклассический сінтэз - эканамічны накірунак, прыхільнікі якога спрабуюць аб'яднаць розныя плыні эканамічнай думкі. Прадстаўнікі неакласічнага сінтэзу ў сваіх даследаваннях выкарыстаюць розныя тэарэтычныя падыходы, якія ўяўляюцца ім найбольш эфектыўнымі. Вядучай постаццю дадзенага кірунку з'яўляецца амерыканскі эканаміст Пол Самуэльсан.
У дачыненні да беларускага боку значнае месца ў зараджэнні эканамічнай навукі занялі "нацыянальная натуральная школа", а таксама паслядоўнікі школы фізіякратаў (І. Масальский, І. І. Храптович ) і класічнай школы ( З. Малеўскі, Ян Зноска), якія тварылі ў эпоху Вялікага Княства Літоўскага )

Да сучасных кірункаў развіцця сусветнай эканамічнай навукі варта аднесці: а) неакласічны (неаліберальны) накірунак; б) кейнсіянства (неакейнсіянства); в) сацыяльна-істытуцыянальны накірунак.


3.

Метадалогія выяўляецца як здольнасць думаць, як тэхналогія сучаснага тэарэтычнага мыслення. Традыцыйна метадалогія навукі ўключае: а) метад пазнання; б) тэарэтычную аснову

Метад пазнання выступае як сукупнасць прынцыпаў, правіл і прыёмаў даследавання. У рамках метаду пазнання прынята вылучаць: а) светапоглядныя прынцыпы; б) агульныя навуковыя прыёмы пазнання; в) метады пазнання эканамічнай тэорыі.

Светапоглядныя прынцыпы вызначаюцца абранай эканамістам філасофскай канцэпцыяй бачання навакольнага свету.

Да агульнанавуковых метадаў прынята адносіць:

а) метад навуковай абстракцыі (навуковае абстрагаванне);

б) метад аналізу і сінтэзу;

в) метад індукцыі і дэдукцыі;

г) адзінства гістарычнага і лагічнага;

д) адзінства колькаснага і якаснага аналізу;

д) сістэмна-структурны падыход.

Прынята лічыць, што прыватныя метады даследавання не маюць універсальнага характару, а іх колькасць бесперапынна абнаўляецца.

Сярод прыватных метадаў даследавання варта вылучыць

а) статыстычнае мадэляванне,

б) графічныя і матэматычныя прыёмы,

в) эканамічны эксперымент,

г) параўнальны і функцыянальны аналіз эканамічных з'яў і інш.
Метад навуковай абстракцыі заключаецца ў выдзяленні галоўнага, найболей істотнага і ў пазбяганні другараднага, выпадковага ў вывучаемым аб'екце. Гэты метад дазваляе зразумець сутнасць эканамічных з'яў і ўсталяваць прычынна-следчыя сувязі паміж імі. Падчас навуковага абстрагавання фарміруюцца навуковыя паняцці, эканамічныя катэгорыі.

Метад аналізу і сінтэзу дазваляе вывучыць асобныя бакі аб'екта і уплыў на іх шматлікіх фактараў. Спалучэнне атрыманых ведаў аб аб'екце дае сістэматычныя веды. Падчас аналізу аб'ект разбіваецца на часткі, даследуецца яго ўнутраная структура і ўплыў на яго вонкавых умоў. Сінтэз - гэта аб'яднанне ведаў пра розныя бакі аб'екта і фарміраванне агульнага навуковага паняцця аб яго сутнасці.

Метад індукцыі і дэдукцыі шырока выкарыстоўваецца ў любых навуковых даследаваннях. Індукцыя - лагічны спосаб пазнання, сутнасць якога заключаецца ў пераходзе ад назіраемых фактаў да агульных высноў. Метад дэдукцыі ўжываецца, калі тэарэтычныя асновы служаць для тлумачэння рэальных эканамічных працэсаў. Дэдуктыўным метадам фарміруюцца гіпотэзы - навуковыя палажэнні, якія тлумачаць эканамічную рэчаіснасць. Сукупнасць гіпотэз, аб'яднаных агульным падыходам да тлумачэння пэўных эканамічных працэсаў, складаюць аснову розных тэорый, распрацаваных эканамічнай навукай.

Гістарычны падыход азначае, што эканамічныя з'явы і працэсы вывучаюцца ў той паслядоўнасці, у якой яны ўзнікаюць і развіваюцца. Лагічны падыход адрозніваецца ад гістарычнага тым, што разглядае эканамічныя адносіны, абстрагуючыся ад тых гістарычных выпадковасцяў, якія мелі месца падчас грамадскага развіцця

У канцы XX ст. у навуковых распрацоўках актыўна стаў выкарыстоўвацца сістэмны метад даследавання. Аб'ектам даследавання становяцца адчыненыя складаныя эканамічныя сістэмы, якія знаходзяцца ў працэсе самаразвіцця. Пры дадзеным падыходзе аб'ект даследавання разглядаецца як сістэма і ў той жа час як элемент яшчэ больш складанай сістэмы. Сістэмны аналіз вывучае структуру доследнага аб'екта, выяўляе прычынна-следчыя сувязі, супярэчнасці і дынаміку развіцця. У рамках сістэмнага падыходу ўзмацняецца матэматызацыя эканамічнай тэорыі, асаблівае значэнне надаецца статыстычна-верагоднасным метадам пазнання.

Даследаванне колькаснага боку эканамічных адносін ажыццяўляецца з дапамогай матэматычных і статыстычных метадаў.

З матэматычных метадаў адмысловым пазнавальным патэнцыялам валодае эканамічна-матэматычнае мадэляванне. Эканоміка-матэматычная мадэль - фармалізаванае апісанне аб'екта даследавання, спрошчанае ўяўленне аб узаемасувязях, якія існуюць у рэальнай рэчаіснасці ў выглядзе графічнага малюнка або матэматычнай формулы.

Пры пабудове мадэляў эканамічная навука шырока выкарыстаўвае метад функцыянальнага аналізу, які дазваляе ўсталяваць узаемазалежнасць паміж эканамічнымі з'явамі.

Шматлікія функцыянальныя залежнасці ў эканамічнай тэорыі даследуюцца з дапамогай метаду гранічнага аналізу. Дадзены метад мяркуе супастаўленне дадатковых выгод і дадатковых выдаткаў, атрыманых пры прыняцці вызначаных рашэнняў.Эканамічны эксперымент – гэта спецыфічны метад, несупаставімы з шырока выкарыстоўванымі эксперыментамі ў натуральных навуках. Сутнасць яго – ў штучным прайграванні эканамічных з'яў і працэсаў з мэтай вывучэння і назапашвання практычнага досведу.
Тэарэтычную аснову навукі ўтвараюць найбольш агульныя або фундаментальныя эканамічныя веды, якія выкарыстоўваюцца пры атрыманні новых ведаў. Гэта - так званыя базавыя веды, якія выкарыстоўваюцца ў эканамічным даследаванні. Да іх у першую чаргу адносяцца фундаментальныя веды аб законах эканамічнага развіцця. У тэарэтычную аснову ўключаецца сістэма найбольш агульных эканамічных катэгорый.

Эканамічная катэгорыя ёсць абмежавана шырокае паняцце, у якім адлюстроўваюцца найбольш агульныя і істотныя ўласцівасці, прыкметы, сувязі і адносіны эканамічнай рэчаіснасці. Эканамічная катэгорыя не з'яўляецца вечнай, мае гістарычны характар. Пры знікненні тых або іншых эканамічных адносін непазбежна знікае патрэба ў адпавядных катэгорыях.

У сваё час нямецкі філосаф Г. Гегель высока ацаніў эканамічную навуку за яе імкненне адшукваць у міры хаосу і выпадковасцяў аб'ектыўныя законы.

Эканамічны закон ёсць неабходная, істотная, пастаянна паўтараемая сувязь і ўзаемасувязь з'яў і працэсаў эканамічнага жыцця.

У параўнанні з законамі прыроды эканамічныя законы маюць шэраг асаблівасцяў. Яны аб'ектыўныя (але знаходзяцца пад уздзеяннем суб'ектыўнага фактару), выяўляюцца як тэндэнцыя, маюць мінулы (гістарычны) характар.

Сістэма эканамічных законаў. У эканамічнай тэорыі выкарыстоўваюцца розныя прынцыпы класіфікацыі эканамічных законаў. Часта прыводзіцца "узнаўленчая сістэма", калі вылучаюцца эканамічныя законы вытворчасці, абмену, размеркаванні і спажыванні матэрыяльных выгод. Досыць шырока прадстаўленая "стадыйная" класіфікацыя, калі вылучаюцца ўсеагульныя, агульныя і спецыфічныя эканамічныя законы.
Пытанні для самаправеркі:

Літаратура:
© Аляксей КазлоўКаталог: downloads
downloads -> М.І. Таранда, С. Б. Пазняк, А. Г. Смалей Лабараторная дыягностыка бактэрыяльных і мікозных інфекцый сельскагаспадарчай і хатняй жывёлы
downloads -> Вучэбна-трэніровачны комплекс “пішам правільна” (у адпаведнасці з новай рэдакцыяй “правіл беларускай арфаграфіі І пунктуацыі, 2008) як сродак удасканальвання інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя ў сучаснай школе
downloads -> Х а р т ы я з я м л І сакавік-2000 Х а р т ы я з я м л І прэамбула
downloads -> Пазакласнае мерапрыемства, прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння А. Куляшова “Ёсць у паэта свой аблог цалінны…”
downloads -> `c-w-`mj amXr-`mj lbÀsk-¡âdn hnZ-ym-`-ymk Ub-d-IvS-dpss imc-ym-ebw, luknw-Kvt mÀUv nÂUnwKvkv, im´n \KÀ, Xncp-h-\-´-]pcw
downloads -> Для студэнтаў 5 курса факультэта журналістыкі
downloads -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 мая 2007 г. N 578
downloads -> «Клімавіцкі раён: гісторыя і сучаснасць» Інфармацыйны спіс
downloads -> Закон рэспублiкi беларусь 9 студзеня 2006 г. N 98-з аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны рэспублiкi беларусь
downloads -> Лістапада 2012 года


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал