Экзаменацыйныя пытанні па курсу «гісторыя беларусі» для студэнтаў інжынерна-эканамічнага факультэта бдуір



Дата канвертавання15.05.2016
Памер45.91 Kb.
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ
ПА КУРСУ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»


для студэнтаў інжынерна-эканамічнага факультэта БДУІР (2008/09 вучэбны год)


 1. Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі.

 2. Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі, яго балцкі і славянскі этапы.

 3. Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назваў “Белая Русь” і “Чорная Русь”.

 4. Старажытнаруская дзяржава (Кіеўская Русь) – агульная феадальная дзяржава-манархія ўсходніх славян.

 5. Полацкае і Тураўскае княствы – першыя раннефеадальныя дзяржавы-манархіі на тэрыторыі Беларусі. Веча ў Полацкім княстве. Вытокі дзяржаўнасці на беларускіх землях.

 6. Прычыны распаду Кіеўскай Русі. Беларускія землі ў перыяд феадальнай раздробленасці.

 7. Барацьба супраць крыжакоў і татара-манголаў.

 8. Увядзенне хрысціянства. Культура на беларускіх землях у ІХ–ХІІІ стст.

 9. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага: розныя падыходы і канцэпцыі.

 10. Барацьба федэралісцкіх і цэнтралісцкіх пачаткаў ва ўнутрыпалітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага. Палітычныя крызісы 1341, 1377, 1381 гадоў.

 11. Крэўская унія. Грамадзянская вайна 1386–1392 гг. у Вялікім княстве Літоўскім. Востраўскае пагадненне. Вітаўт і цэнтралізацыя дзяржавы.

 12. Грамадзянская вайна 1432–1436 гг. у Вялікім княстве Літоўскім.спробы літоўскіх магнатаў разарваць дынастычную унію з Польшчай.

 13. Асаблівасці дзяржаўнага ладу Вялікага княства Літоўскага. Тры Статуты Вялікага княтства Літоўскага.

 14. Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага.

 15. Формы ўласнасці на зямлю. Феадальны клас зямельных уласнікаў. Асноўныя катэгорыі феадальна залежнага сялянства ў Вялікім княстве Літоўскім.

 16. Аграрная рэформа Жыгімонта ІІ Аўгуста ў Вялікім княстве Літоўскім у 1557 г. Станаўленне фальварачна-паншчыннай гаспадаркі і масавае запрыгоньванне сялян.

 17. Беларускі феадальны горад. Магдэбургскае права.

 18. Фарміраванне беларускай народнасці.

 19. Культура Беларусі ХІІІ – першай паловы XVI ст.

 20. Люблінская унія. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

 21. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Палітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага у складзе Рэчы Паспалітай.

 22. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель ў складзе Рэчы Паспалітай.

 23. Брэсцкая царкоўная унія. Уніяцкая царква.

 24. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны другой паловы XVI – XVIII стст.

 25. Паглыбленне палітычнага крызісу. Першы і другі падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі. Трэці падзел Рэчы Паспалітай.

 26. Культура Беларусі ў другой палове XIII – XVI стст.

 27. Унутраная палітыка расійскага урада ў Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. Грамадска-палітычны рух. Паўстанне 1830–1831 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі.

 28. Крызіс прыгоннага ладу. Эканамічныя рэформы 30–50 х гадоў XIX ст.

 29. Да пытання аб так званай “забароне” расійскім урадам назваў “Беларусь” і “Літва”, “беларускія і літоўскія губерні”, беларускай мовы і беларускага друкаванага слова.

 30. Культура Беларусі канца XVIII – першай паловы XIX ст.

 31. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60–70 х гадоў і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

 32. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. Сталыпінскія рэформы.

 33. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі.

 34. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі. “Нашаніўскі перыяд” беларускага нацыянальнага руху.

 35. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 36. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Перамога рэвалюцыі ў Беларусі.

 37. Альтэрнатывы грамадска-палітычнага развіцця краіны пасля Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі. Уздым беларускага нацыянальнага руху.

 38. Фарміраванне беларускай нацыі: асноўныя перыяды фарміравання і характэрныя прыкметы нацыі.

 39. Культура Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX стст.

 40. Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі. Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні.

 41. Размежаванне палітычных сіл Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. І Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.).

 42. Барацьба беларускага народа супраць нямецкіх акупантаў (1918 г.). Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР).

 43. Утварэнне Беларускай ССР. Аб’яднанне Беларускай ССР з Літоўскай ССР.

 44. Беларусь у перыяд польскай інтэрвенцыі (1919–1920 гг.). Беларускі нацыянальны рух. Аднаўленне БССР.

 45. Пачатак мірнага будаўніцтва ў Беларусі. Новая эканамічная палітыка, яе сутнасць і вынікі.

 46. Асаблівасці і вынікі правядзення палітыкі сацыялістычнай індустрыялізацыі ў Беларускай ССР у 20–30 я гады XX ст.

 47. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі Беларускай ССР у 20–30 я гады XX ст.

 48. Культурная рэвалюцыя ў Беларускай ССР.

 49. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларускай ССР у 20–30 я гады XX ст.

 50. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы ў 1921–1939 гг.

 51. Савецкі Саюз і краіны свету напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны.

 52. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Далучэнне Вільні і Віленшчыны да Літвы.

 53. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

 54. План “Ост”. Фашысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі. Беларускі калабарацыянізм.

 55. Партызанская і падпольная барацьба супраць германскі агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі.

 56. Вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вайсковая аперацыя “Баграціён”.

 57. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны і Другой сусветнай вайны. рашаючы ўклад Савецкага Саюза ў разгром гітлераўскай Германіі і мілітарысцкай Японіі. Крыніцы перамогі і ўрокі вайны.

 58. Аднаўленне народнай гаспадаркі Беларускай ССР пасля Вялікай Айчыннай вайны. Подзвіг беларускага народа ў адраджэнні роднай зямлі.

 59. Асаблівасці эканамічнага развіцця Беларускай ССР у 50 я – першай палове 80 х гадоў XX ст.

 60. Дасягненні беларускага народа ў сацыяльнай сферы і ў галіне культуры (адукацыя, навука, літаратура і мастацтва) у 50 я – першай палове 80 х гадоў XX ст.

 61. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларускай ССР у 1946–1985 гг.

 62. Палітыка перабудовы, яе змест і шляхі ажыццяўлення: розныя погляды і меркаванні.

 63. Дзяржаўны пераварот у Маскве ў жніўні 1991 г. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі. Ліквідацыя СССР: розныя погляды і меркаванні.

 64. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь на мяжы XX–XXI стст.

 65. Рэспубліка Беларусь на шляху рыначных рэформ. Асаблівасці беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця.

 66. Развіццё навукі і асветы на сучасным этапе – адзін з важнейшых напрмакаў дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

 67. Культура Беларусі на сучасным этапе: тэатр, музыка, выяўленчае мастацтва. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны.

 68. Заключэнне. Чаму вучыць, аб чым сведчыць гістарычны вопыт? Перспектывы развіцця Рэспублікі Беларусь.


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал