Estimadoäseÿ¤or:ïïäñ ääääñMeærefieroæaåsuåatentoåoficioåNÿ§æt-noДата канвертавання15.05.2016
Памер11.8 Kb.
€V

O@@A5PBÕýá

â

þàßôFñïñ ääääääääääääääääääääääääääñäää23ädeäfebreroädeä1996ïïõF

ôAïïïïïïõAôF

IngenieroïCarlosäBedoyaäC.ïJefeïDirecciÿ¢näConstrucciÿ¢n-SectoräTelecomunicacionesïñ INSTITUTOäCOSTARRICENSEäDEäELECTRICIDADïñïõF

ôAïõAôF

Estimadoäseÿ¤or:ïïäñ ääääñMeærefieroæaåsuåatentoåoficioåNÿ§æT-No.æ03104ð(SOC/DOCYE/058)ädelä19ädeäfebreroädeläaÿ¤oäenäcurso,åmedianteðelåcualäsolicitaänuestraäautorizaciÿ¢näparaäseguiråaplicandoðporåunäaÿ¤oämÿ s,åeläREGISTROäDEäELEGIBLESäPARAäCONTRATARåLAðCONSTRUCCIONäDEäOBRASäDEäPLANTAäEXTERNA,åyäasÿ¡äpoderåseguirðutilizandoäeläPROCEDIMIENTOääPARAäLAäCONTRATACIONäDEäEMPRESASðCONSTRUCTORAS,åQUEåAPAREZCANäENäESEåREGISTROårespectoådeðaquellosåtrabajosäåqueäeläDepartamentoädeäObrasåCivilesåyðElectromecÿ nicasúdeúlaúDirecciÿ¢núConstrucciÿ¢nðTelecomunicacionesånoåpuedaåejecutaråporåadministraciÿ¢n,ðrepresentandoäÿ‚stasäunä30%ädeläprogramaäñdeäobrasäemitidoåporðlaåDirecciÿ¢nåIngenierÿ¡aädeåTelecomunicaciones.äåAsimismo,ðsolicitaäqueäseälesäpermitaäunäaumentoäenäelämontoämÿ ximoådeðcontrataciÿ¢nåactualå-queäesädeäquinceämillonesådeåcolonesð(ÿ›15.000.000.00)-,çaæcuarentaæmillonesædeçcolonesð(ÿ›40.000.000.00),äporälasärazonesäqueäseäsirveäexponer.ïïõF

ôAïõAôF

äñ ääääñAlårespecto,ævistasålasåespecialesæcircunstanciasðconcurrentes,åatendiendoäaälosäantecedentesädeläcasoåyåunaðvezäanalizadoäeläinformeärendidoäenäsuägestiÿ¢n,åleåcomunicoðqueåesteäDespachoäconcedeälaäautorizaciÿ¢näparaäque,åporåelðplazoädeäñ@unäaÿ¤oñäcontadoäaäpartirädeäqueäseätengaåactualizadoðeläRegistroädeäElegiblesärespectivoä(luegoädeähaberäpublicadoðenåelåDiarioåOficialåyäenäporäloåmenosåñ@dosñådiariosådeðcirculaciÿ¢nånacional,æelållamadoåaåinscribirseåenåeseðRegistro),åseäsiganäaplicandoälosäprocedimientosäconcursalesðsupraindicados,äanuenciaäqueäquedaäcondicionadaäenäsuävalidezðyåeficacia,åaåqueåseåcumplaåconålosåcondicionamientosðestablecidosäenänuestroäoficiñoäNÿ§ä14329ädelä9ädeänoviembreädeð1994.ïïõF

ôAïïïõAôF

ëïõF

ôAïõAôFIngenieroïCarlosäBedoyaäC.ïõF

ôAñ äääääñPÿ ginaä2ïäääää23ädeäfebreroädeä1996ïïïïïõAôF

äñ ääääñPoräotraäparte,åleäinformoäqueäesteäOrganoäContraloränoðtieneäobjeciÿ¢n,åparaäqueäseäaumenteäelämontoädeäcontrataciÿ¢nðqueåexisteäenäestosämomentos,äaätreintaämillonesädeåcolonesð(ÿ›30.000.000.00).äåNoäomitimosämanifestarleäque,ådeäexcederðesaåsuma,ådeberÿ näpromoveräelärespectivoåprocedimientoådeðñ@licitaciÿ¢nåpÿ£blicañåestablecidoåenåelåReglamentoådeælaðContrataciÿ¢näAdministrativa.ïõF

ôAïõAôF

ñ äääääñAtentamente,ïïääääñ äääääDIRECCIONäGENERALäDEäCONTRATACIONäADMINISTRATIVAñïïïïïïäääääääääñ ääääääñääääääLic.äAllanäNicoleysonäSÿ enzïäääääääääääääääääääääääääñ SUBDIRECTORäGENERALñïïïõF

ôAïïõAôFCAFN/mgzïNI:ää2979ïñ DGCA-286-96õF


: publico -> jaguar -> sad docs -> legado -> Autorizaciones
Autorizaciones -> ñ äääääñDamosårespuestaäaäsuäoficioädrm-231-96,åfechadoå5ådeðfebreroådeä1996,åporäeläcualäsolicitaänuestraåautorizaciÿ¢nðparaåcontratarädirectamenteälaäcompraädeä78
Autorizaciones -> ñääääääääääääää19ädeäfebreroädeä1996ïõF
Autorizaciones -> Seÿ¤orïLic.äAlvaroäMuÿ¤ozäFonsecaïDirectoräRecursosäMaterialesïñ cajaäcostarricenseäDEäseguroäsocialñïñ S.ääääO
Autorizaciones -> ñääääääääääääää20ädeäfebreroädeä1996ïïõF
Autorizaciones -> ñïïïääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïïSeÿ¤orïJavieräSandovaläCh
Autorizaciones -> ñääääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïõG
Autorizaciones -> Seÿ¤orïLic.äGonzaloäGÿ¢mezäAlvarezïJefeïDirecciÿ¢nädeäProveedurÿ¡aïSectoräEnergÿ¡aïñ institutoäcostarricenseäDEäelectricidadñïñ S.äääääO
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка