Філалагічны факультэт змястоўна – фармальная адметнасць чарадзейнай казкістаронка1/5
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.92 Mb.
  1   2   3   4   5


БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ


ЗМЯСТОЎНА – ФАРМАЛЬНАЯ АДМЕТНАСЦЬ ЧАРАДЗЕЙНАЙ КАЗКІ

(НА ПРЫКЛАДЗЕ МАГІЧНЫХ РЭЧАЎ)
Шамякіна Славяна Вячаславаўна

выпускніца 2004 года

філалагічнага факультэта БДУ

аддзялення “беларуская філалогія”


Навуковы кіраўнік -

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кавалёва Рыма Мадэстаўна

Мінск, 2004ЗМЕСТ
Уступ...................................................................................................................7

Частка І. Тэарэтычныя асновы даследавання казкі і яе мовы......................13

Глава 1. Гісторыя вывучэння чарадзейнай казкі і яе мовы..........................13

Глава 2. Вывучэнне жанравай спецыфікі чарадзейнай казкі на аснове вобразнай сістэмы магічных рэчаў.................................................................15

Частка ІІ. Змястоўная (фальклорна-мастацкая) адметнасць

чарадзейнай казкі..............................................................................................18

Глава 3. Уласна казачныя асаблівасці магічных рэчаў як

прыклад адметнасці жанру чарадзейнай казкі...............................................18

3.1. Прынцыпы класіфікацыі магічных рэчаў у чарадзейных казках..........19

3.2. Магічныя рэчы як праяўленне фетышысцкіх уяўленняў.......................22

3.3. Сімвалізм у сістэме функцый магічных рэчаў чарадзейных казак.......24

3.4. Суадносіны функцый і характарыстык магічных рэчаў

з рэальнымі прадметамі – аналагамі магічных па назвах..............................25

3.5. Магчымае паходжанне вобразаў магічных рэчаў ад рэальна

існаваўшых прадметаў і з’яў.............................................................................26

Глава 4. Спецыфіка магічных рэчаў у народнай чарадзейнай казцы ў параўнанні з мастацкай літаратурай.................................................................28

4.1. Спецыфіка рэчыўнага свету чарадзейнай казкі ў параўнанні

з рэчыўным светам мастацкай літаратуры.......................................................28

4.2. Роля магічнага прадмета ў сюжэце чарадзейнай казкі

ў параўнанні з роляй прадметаў у мастацкай літаратуры..............................29

4.3. Рэчыўны свет чарадзейнай казкі як сістэма.............................................31

4.4. Адсутнасць апісання знешняга выгляду прадмета як

адметная рыса чарадзейнай казкі......................................................................32

4.5. Асаблівасці характарыстык і чытацкага ўспрымання магічных

прадметаў у казках і прадметаў у мастацкай літаратуры...............................33

4.6. Прычыны разнастайнасці магічных прадметаў

у народных казках і ў літаратуры.....................................................................34

4.7. Спецыфіка прызначэння, мэты магічных прадметаў у казках................35

4.8. Прынцыпы суадносінаў функцый і характарыстык

магічных прадметаў у казках і ў мастацкай літаратуры.................................36

4.9. Спецыфіка класіфікацыі магічных прадметаў народных казак у параўнанні з магічнымі рэчамі літаратурнымі.................................................37

4.10. Асаблівасці функцыянавання комплексаў

магічных рэчаў у казках і ў літаратуры.............................................................39

Частка ІІІ. Фармальная (моўная) адметнасць чарадзейнай казкі....................41

Глава 5. Лексіка-семантычныя асаблівасці мовы жанру

чарадзейнай казкі.................................................................................................41

5.1. Полісемія і аманімія ў сістэме назоўнікаў са значэннем

магічнай рэчы.......................................................................................................41

5.2. Сінанімія ў сістэме назоўнікаў са значэннем магічнай рэчы...................44

5.3. Антанімія ў сістэме лексем са значэннем магічнай рэчы.........................46

5.4. Сістэма назваў магічных рэчаў як тэрміналагічная сістэма...................48

5.5. Семантыка назваў магічных рэчаў, выражаных сінтаксічна непадзельнымі спалучэннямі............................................................................49

5.6. Спосабы класіфікацыі семантыкі назоўнікаў са значэннем

магічнай рэчы..................................................................................................... 52

Глава 6. Марфолага-сінтаксічныя асаблівасці мовы жанру

чарадзейнай казкі................................................................................................54

6.1. Спосабы выражэння назваў магічных рэчаў у беларускіх

чарадзейных казках.............................................................................................54

6.2. Часцінамоўныя спалучальныя магчымасці лексем са значэннем

магічнай рэчы......................................................................................................55

6.3. Сінтаксічна непадзельныя спалучэнні – назвы магічных рэчаў – як прыклад своеасаблівасці казачнай моўнай прасторы......................................57

6.4. Своеасаблівасць кантэкстуальнай спалучальнасці лексем

са значэннем магічнай рэчы................................................................................57

6.5. Сінтаксічныя канструкцыі, характэрныя для ўжывання

з лексемамі са значэннем магічнай рэчы...........................................................58

6.6. Кантэкстуальныя відазмяненні лексем са значэннем

магічнай рэчы.......................................................................................................59

Заключэнне...........................................................................................................60

Спіс выкарыстаных крыніц.................................................................................62

УСТУП
Чарадзейная казка – своеасаблівы жанр фальклору, які грунтуецца перш за ўсё на міфалагічным мысленні людзей і мае шмат асаблівасцей. Вядомы рускі фалькларыст У. Проп наступным чынам вызначае чарадзейныя казкі як жанр: ”... Казка пачынаецца з нанясення якой-небудзь шкоды (выкраданне, выгнанне і інш.) ці з жадання мець што-небудзь (цар пасылае сына за жар-птушкай) і развіваецца праз адпраўку героя з дому, сустрэчу з дарыльшчыкам, які дае герою чарадзейны сродак ці памочніка, пры дапамозе якога прадмет пошукаў знаходзіцца. У далейшым у сюжэце – паядынак з супраціўнікам, вяртанне і пагоня... Казкі, якія адлюстроўваюць гэтую схему, называюцца чарадзейнымі...” [28, c.18].

У чарадзейных казках, нават зыходзячы з самой іх назвы, чарадзейнае прысутнічае на самых розных узроўнях. Асаблівасці арганізацыі сюжэта, паходжанне і асабістыя якасці персанажаў, прасторава-часавыя мадэлі, падзеі і топасы – усё нясе на сабе адбітак нечага незвычайнага і магічнага. Рэчы, якія акружаюць герояў у казках, таксама амаль заўсёды валодаюць магічнымі ўласцівасцямі. Мы звяртаем асаблівую ўвагу на тое, што ў казках (як, напэўна, і ў іншых старажытных жанрах фальклору) часцей за ўсё фігуруюць толькі тыя персанажы, локусы, прадметы і г.д., якія маюць значэнне для развіцця сюжэта. Справа ў тым, што ўсе гэтыя пераменныя элементы чарадзейных казак непарыўна звязаны з самой структурай казкі. А структуру чарадзейнай казкі У. Проп вызначаў як пэўную паслядоўнасць дзеянняў, якія маюць значэнне для развіцця сюжэта. Такія дзеянні ён называў “функцыямі” і пісаў, што падобных функцый у казках абмежаваная колькасць – 31 – і размяшчаюцца яны ў казачным сюжэце ў пэўнай паслядоўнасці. У нашай рабоце нас больш за ўсё цікавяць функцыі 14-я (“другая функцыя дарыльшчыка: атрыманне чарадзейнага сродку”) і 19-я (“ліквідацыя першапачатковай бяды ці нястачы”), таму што яны непасрэдна звязаны з магічнымі рэчамі.

Магічныя рэчы з’яўляюцца адной з найбольш яскравых асаблівасцей жанру чарадзейнай казкі і выконваюць у ім значную ролю: “Валоданне чарадзейным сродкам прадвызначае ўдачу і развязку” [29, c.206]. Чароўныя рэчы, адпаведна сказанаму вышэй, заўсёды маюць значэнне і для развіцця сюжэта, больш за тое – з’яўляюцца адным з асноўных “сюжэтабудаўнічых” элементаў, таму што менавіта валоданне імі часта з’яўляецца мэтай місіі-падарожжа героя (напрыклад, захварэў бацька, трэба прывезці яму маладзільных яблак), і менавіта яны часта абумоўліваюць перамогу героя (напрыклад, з дапамогай чароўнага мяча-кладзянца герой перамагае ўсіх ворагаў).

Магічныя рэчы займаюць у чарадзейных казках вялікае месца. Амаль у кожнай казцы сустракаецца адна, а то і некалькі цудоўных рэчаў. Іх колькасць і разнастайнасць агромністая. У. Проп піша на гэты конт: “Няма, здаецца, такога прадмета, які не мог бы ўжывацца як прадмет чарадзейны. Тут разнастайныя прадметы вопраткі... і ўпрыгажэнні, ... прылады працы і зброя, ...усялякага роду кошыкі, мяшкі, кашалькі, пасудзіны, ...часткі цела жывёл, ...музычныя інструменты, ...разнастайныя прадметы быту, ...напоі, ... садавіна і ягады” [28, c.191]. Можна таксама заўважыць, што ўвогуле з усіх прадметаў, якія згадваюцца ў казках, большасць – чарадзейныя.

Вобразная мова чарадзейнай казкі таксама вызначаецца многімі асаблівасцямі. З шырока вядомых сродкаў – трохразовыя паўторы, сталыя зачыны і канцоўкі. На нашу ж думку, якую мы паспрабуем пацвердзіць у дадзенай рабоце, мова чарадзейнай казкі ўвогуле ўяўляе сабою адметную сістэму, якая дзейнічае паводле сваіх законаў.

Адзначым яшчэ некаторыя агульныя асаблівасці жанру чарадзейнай казкі і яе мовы, якія вызначаюць спецыфіку гэтага жанру, яго паходжанне і своеасаблівасць казачнага мыслення.  1. Казка і мова казкі звязаны з казачным мысленнем, якое паходзіць ад міфалагічнага. “Міфалогія як сістэма поглядаў на навакольны свет і грамадскія адносіны сапраўды складала светапоглядную аснову чарадзейных казак, як і некаторых іншых жанраў народнай творчасці, найперш замоў” [16, с.168]. Фальклорныя тэксты мастацкія, яны ствараюцца і ўспрымаюцца з дапамогай правага (вобразнага) паўшар’я мозгу. Можна меркаваць, што фальклорныя тэксты, у прыватнасці казкі, першапачаткова былі сакральнымі тэкстамі і прызначаліся для выкладання падчас ініцыяцый з мэтамі дыдактычнымі. Пазней асноўнымі мэтамі функцыявання казкі сталі эстэтычная і геданістычная. Чарадзейныя казкі насычаны вобразамі-сімваламі і вобразамі-архетыпамі. Сама іх будова, як ужо адзначалася вышэй, уяўляе сабой даволі строгую мадэль. Для казак характэрна вельмі спецыфічная арганізацыя прасторы і часу, у іх знайшлі адлюстраванне веды, маральныя нормы, духоўныя каштоўнасці і светабачанне людзей, у часы якіх ствараліся (хутчэй за ўсё з нейкімі сакральнымі мэтамі) сюжэты чарадзейных казак. Можна сказаць, што ў казках адлюстравана міфалагічнае і казачнае светаўспрыманне. Усё гэта накладвае адбітак і на мову казкі, падпарадкоўвае яе многім агульным казачным заканамернасцям. Напрыклад, з усіх лічэбнікаў, у мове казак найбольш шырока выкарыстоўваюцца тыя, якія абазначаюць магічныя, сакральныя лікі – 1, 3, 7, 9, 12, 100...

  2. Для вобразнай мовы чарадзейных казак характэрна некаторая архаічнасць. Найбольш шырока ў ёй выкарыстоўваюцца тыя часціны мовы, якія з’явіліся ў старажытнасці, а больш новыя сустракаюцца радзей. Акрамя таго, для мовы казкі характэрны асаблівыя канструкцыі і архаічныя формы (што амаль не сустракаюцца ў сучаснай літаратурнай мове), якія з часам не змяняюцца, а ўжываюцца ў казках з самых розных тэрыторый. Гэта, напрыклад, сталыя моўныя формулы: зачыны, канцоўкі, трохразовыя паўторы, словы-замовы, некаторыя абароты ў мове персанажаў, формулы, якія адлюстроўваюць пэўныя казачныя сітуацыі і ўяўленні (тыпу “ішоў ён доўга ці коратка”, “ні ў казцы сказаць, ні пяром апісаць”); усечаныя формы прыметнікаў, плюсквамперфект дзеясловаў (знакамітае “жылі-былі” і інш.).

З. Для казак і мовы казак характэрна некаторая цьмянасць, недагаворанасць, а таксама схематычнасць вобразаў і сімвалізм. Звернемся да прыкладаў. З аднаго боку, у магічных рэчах галоўнае – іх магічная функцыя, і сема, адпаведная іх функцыі, з’яўляецца галоўным элементам іх значэння. З другога боку, рэчаў і функцый – вялікае мноства, хоць большасць з іх служыць толькі адной мэце – забяспечыць перамогу галоўнаму герою казкі. Зноў-такі, назваў магічных рэчаў і іх функцый у казках мноства, але нідзе не тлумачыцца, чаму менавіта гэты прадмет выконвае менавіта гэтую функцыю, і чаму прадмет, які выконвае нейкую функцыю, названы менавіта такім словам (прытым, што агульнапрынятае значэнне дадзенага слова ніяк не звязана з пэўнай магічнай функцыяй). Напрыклад, чаму стол і дзверы выконваюць магічныя функцыі, а крэсла ці падлога ніякіх магічных функцый не выконваюць? Чаму трансфігурацыйную функцыю надзялення вялікай фізічнай сілай выконваюць адразу некалькі рэчаў (мундзір, чорныя яблыкі, сільная вада, мацуючыя кроплі), чаму мова казкі не абрала для гэтай функцыі якую-небудзь адну рэч, адну лексему? Чаму капялюш і армяк могуць рабіць героя нябачным, а чаравікі і пальчаткі – не? Чаму прадмет, які здольны ствараць лес ці горы, калі кінуць яго за спіну, абазначаны назоўнікам “грабёнка”, – прытым , што звычайная грабёнка з лесам і горамі як быццам ніяк не звязана? Такіх пытанняў можна паставіць яшчэ шмат. Вось чаму мы гаворым пра цьмянасць і недагаворанасць у мове чарадзейнай казкі. Пра тое ж пісала беларуская даследчыца Н. Мечкоўская ў адносінах да жанру замовы: “Для замовы як жанравай разнавіднасці фідэістычных тэкстаў характэрна прынцыповая няпэўнасць (цьмянасць, загадкавасць) самой сітуацыі замоўнага маўленчага акту. Незразумела, хто робіць замову: ён “просты” чалавек ці чараўнік; хрысціянін ці язычнік; незразумела, да каго ён звяртаецца. Вядома, зусім немагчыма зразумець, якім чынам здзяйсняецца жадаемае” [22, c.62].

4. Сувязь чарадзейнай казкі з рэальнасцю, з гістарычнымі працэсамі. У казках пэўным чынам адлюстраваліся тыя сацыяльныя адносіны, погляды, вераванні і г.д., якія існавалі як ў часы складвання казак, так і ў перыяд іх далейшага бытавання і частковай перапрацоўкі. “Мастацкая выдумка чарадзейных казак, абумоўленая пануючым у свой час светапоглядам, не адрывалася ад жыцця, ад надзённых патрэб чалавека... Сувязь казкі з рэчаіснасцю шматпланавая, датычыць не толькі працоўнай дзейнасці чалавека. Яна ахоплівае іншыя разнастайныя праявы сацыяльнага жыцця і своеасабліва адлюстроўвае іх. У прыватнасці, некаторыя даследчыкі звярталі ўвагу на ролю звычаяў і абрадаў, асабліва абраду ініцыяцыі ў фарміраванні чарадзейных казак”[16, с. 169-170].

5. Своеасаблівасцю казачнай фантастыкі з’яўляецца тое, што ў адпаведнасці з ёй ў казцы разнастайныя праявы магічнага і фантастычнага лічацца цалкам верагоднымі, нечым звычайным і натуральным, што не выклікае здзіўлення. Сустрэўшыся з магічнай істотай ці атрымаўшы чароўную рэч, герой народнай казкі не выказвае здзіўлення, магічнае для яго – звычайная з’ява. Параўнаем гэта з мастацкай літаратурай, дзе нават у фантастычных жанрах праявы магічнага не лічацца нечым будзённым і натуральным, выклікаюць у герояў здзіўленне і захапленне.

Рэчыўны свет мае вялікае значэнне для ўсяго мастацтва слова ў цэлым. Мастацкі прадмет часта адыгрывае значную ролю ў сюжэце твора. Магічны ж прадмет, як разнавіднасць мастацкага, увогуле заўсёды мае значэнне для сюжэта чарадзейнай казкі. Акрамя таго, “мастацкі прадмет нясе ў сабе галоўныя якасці апісанага свету, у які ён уваходзіць (які ён будуе), і пагэтаму яго вывучэнне – істотная і неабходная ступень у высвятленні якасцей усяго гэтага свету, <...> але прадмет гэты... адначасова складана праламляе ў сабе формы мастацкай свядомасці эпохі, што робіць яго адным з “герояў” гістарычнай паэтыкі. У літаратуры мастацкі прадмет існуе ў сваёй слоўнай абалонцы...” [15, с. 254]. “Рэч у мастацкім творы, зразумела, не роўная рэчы ў жыцці. З’яўляючыся элементам мастацкага свету аўтара, яна сама робіцца мастацкай і з’яўляецца “носьбітам” перш за ўсё мастацкай ідэі. Але і будучы элементам умоўнага мастацкага свету, рэч захоўвае сваю цесную сувязь з чалавекам. <...> Яна здабывае дар слова і можа быць знакам гістарычнай эпохі, пэўнага сацыяльнага асяроддзя, знакам духоўных інтарэсаў героя, яго густаў, прыхільнасцей, знакам культурнай памяці і традыцый” [34, с. 35-36]. Назвы магічных прадметаў таксама маюць суаносіны з канкрэтнымі гістарычнымі рэаліямі, самі ж вобразы магічных рэчаў ёсць вынік дзейнасці светабачання і калектыўнай мастацкай свядомасці сваёй эпохі. “Фарміраванне чарадзейных казак вучоныя звязваюць з дакласавым і раннекласавым грамадствам... На гэтых ступенях развіцця чалавецтва грамадскай свядомасці розных народаў уласціва міфалагізаванне, г.зн. несвядома-мастацкая перапрацоўка прыроды і грамадскіх адносін у фантазіі і пры дапамозе фантазіі. <...> Фантастыка чарадзейных казак адпавядала агульнаму ўзроўню мастацкай свядомасці, таму не толькі не выключала, а нават і абапіралася на элементы міфалагізавання з’яў прыроды і грамадскіх адносін, татэмізму, анімізму і іншых вераванняў старажытнасці” [16, с. 167- 168]. Вялікая значнасць рэчыўнага свету для мастацтва слова і тая важная роля, якую адыгрываюць у казках магічныя рэчы, з’яўляючыся адным з найбольш яркіх паказальнікаў чарадзейнай казкі як жанру, дазваляе нам у нашай рабоце даследаваць агульную адметнасць чарадзейнай казкі, абапіраючыся на вобразы магічных рэчаў.

Трэба адзначыць, што мы выкарыстоўваем у якасці матэрыялу для параўнання творы мастацкай літаратуры розных народаў, у той час як чарадзейныя казкі даследуем толькі беларускія. Але такі падыход да адбору матэрыялу мажлівы, таму што чарадзейныя казкі вельмі падобныя ў самых розных народаў свету. Вось што піша на гэты конт К. Кабашнікаў: “...Казка, як ніякі іншы жанр – з’ява інтэрнацыянальная, адлюстроўвае адзінства законаў развіцця духоўнай культуры народаў свету і мае шмат агульнага ў творчасці кожнага з іх” [16, с. 174].

Навізной дадзенай работы з’яўляецца тое, што ў ёй даследуецца адна з найменш вывучаных вобразных сістэм чарадзейнай казкі – сістэма магічных рэчаў; даецца падрабязная класіфікацыя магічных рэчаў, вылучаюцца і даследуюцца найбольш яскравыя іх асаблівасці не толькі з пункту погляду ўнутраных жанравых асаблівасцей чарадзейнай казкі, але і ў параўнанні з рэчыўным светам і магічнымі прадметамі мастацкай літаратуры. У дачыненні да мовы казкі мы ўводзім тэрмін “унутрыказачная моўная прастора” (ці “моўны кантэкст”), падкрэсліваючы адрозненне казачнай мовы ад звычайных літаратурнай і дыялектнай мовы, прыводзім канкрэтныя прыклады гэтай адметнасці.

Актуальнасць падобнага даследавання заключаецца ў тым, што яно дае магчымасць глыбей пранікнуць у свет чарадзейнай казкі, вылучыць яе мастацкія сродкі і асаблівасці, многія з якіх з’яўляюцца альтэрнатыўнымі ў дачыненні да мастацкіх сродкаў літаратуры (што можа зрабіць мажлівым выкарыстанне пісьменнікамі ў літаратуры мастацкіх адметнасцей казкі як жанру, цесна звязанага з падсвядомасцю людзей), больш поўна спасцігнуць светабачанне і менталітэт нашых далёкіх продкаў – стваральнікаў казак.

У нашай папярэдняй рабоце “Семантыка назоўнікаў са значэннем магічнай рэчы ў беларускіх чарадзейных казках” мы звярнулі ўвагу на раскрыццё канкрэтных казачных значэнняў згаданых лексем, іх адрозненне ад значэнняў у літаратурнай мове і на тое, у якім кантэксце, у спалучэнні з якімі словамі адпаведныя назоўнікі рэалізуюць сваё казачнае значэнне. Мэта дадзенай работы: раскрыць і даказаць адметнасць чарадзейнай казкі як своеасаблівага жанру фальклору з пункту гледжання яе зместу (фальклорна-мастацкі аспект) і формы (лінгвістычны аспект) на прыкладзе магічных рэчаў як характэрных вобразаў-паказчыкаў жанру.Задачы:

1. На прыкладзе вобразаў магічных рэчаў паказаць фальклорна-мастацкія асаблівасці народнай чарадзейнай казкі як адметнага жанру:

а) вылучыць асноўныя групы спецыфічных рыс жанру чарадзейнай казкі, якія тычацца функцыянавання вобразаў магічных рэчаў у ім;

б) вызначыць, якімі асаблівасцямі валодаюць у казках магічныя рэчы з пункту погляду уласна жанравых спецыфічных рыс чарадзейнай казкі і ў параўнанні з мастацкай літаратурай.

2. На прыкладзе назоўнікаў са значэннем магічнай рэчы паказаць спецыфічныя моўныя асаблівасці фальклорнага жанру чарадзейнай казкі:

а) вылучыць асноўныя групы асаблівасцей мовы жанру чарадзейнай казкі ў дачыненні да лексем са значэннем магічнай рэчы;

б) вызначыць, якімі лексіка-семантычнымі асаблівасцямі вызначаецца мова чарадзейных казак (на прыкладзе лексем са значэннем магічнай рэчы);

в) вызначыць, якімі марфолага-сінтаксічнымі асаблівасцямі вызначаецца мова чарадзейных казак (на прыкладзе лексем са значэннем магічнай рэчы).Крыніца даследавання. Фактычны матэрыял (тэксты казак), на аснове якога праводзілася даследаванне, узяты са зборнікаў чарадзейных казак: Чарадзейныя казкі. Ч.І. / Рэд. В.К. Бандарчык. – Мн., “Навука і тэхніка”, 1973. – 648 с. (АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Беларуская народная творчасць). Чарадзейныя казкі. Ч.ІІ. / Рэд. В.К.Бандарчык. – Мн., “Навука і тэхніка”, 1978. – 696 с. (АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Беларуская народная творчасць).

У далейшым усе цытаты з казак прыводзяцца з гэтых крыніц, у дужках пасля цытаты, з указаннем часткі (І ці ІІ) і старонак.ЧАСТКА І. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ ДАСЛЕДАВАННЯ КАЗКІ І ЯЕ МОВЫ
ГЛАВА 1. Гісторыя вывучэння чарадзейнай казкі і яе мовы
Фальклор пачалі вывучаць рамантыкі ў канцы ХVІІІ – пачатку ХІХ ст., у прыватнасці, навуковае вывучэнне і выданне казак вядзе свой пачатак ад славутых нямецкіх вучоных братоў Я. і В. Грым. Яны ж – пачынальнікі так званай міфалагічнай школы ў фалькларыстыцы. У Расійскай імперыі буйнейшы прадстаўнік гэтай школы – А. Афанасьеў, якога можна лічыць і беларускім даследчыкам, бо ў яго былі інфарматары з нашага рэгіёну. Выданне А. Афанасьевым трох тамоў “Народных рускіх казак” – значная з’ява ў культурным жыцці краіны, якая прадвызначыла далейшае інтэнсіўнае развіццё фалькларыстычных даследаванняў. Заслуга А. Афанасьева – у зборы, сістэматызацыі, класіфікацыі і каменціраванні казачных тэкстаў, сярод якіх былі і беларускія.

Упершыню заходнюю публіку пазнаёміў з казкамі выдатнейшы беларуска-польскі паэт-рамантык Адам Міцкевіч, які чытаў лекцыі па славянскіх літаратурах у Каледж дэ Франс у Парыжы. Менавіта ён першы заявіў пра выключнае багацце казачнага эпасу беларусаў. Сапраўды, “ва ўмовах патрыярхальнага побыту сялянства казка заняла адно з галоўных месцаў сярод жанраў фальклору як скарбніца духоўнай культуры. Часткова гэта тлумачыцца тым, што традыцыі песеннага эпасу Кіеўскай Русі пасля яе распаду не атрымалі такога развіцця, як на Украіне і ў Маскоўскай Русі. Масавая казкатворчасць дасягнула на Беларусі высокага мастацкага ўзроўню. Выдатныя народныя казачнікі (Рэдкі, П.Гаспадароў) выступалі як папулярныя майстры слова, філосафы, публіцысты... Бытаванне казак у беларускай вёсцы было звязана з наладжваннем попрадак, са звычаем расказваць фальклорныя творы ў піліпаўскі пост і ў калядныя вечары. <...> Найбольш поўна асаблівасці казачнай творчасці раскрываюцца ў чарадзейных казках. Рухальная спружына дзеяння ў іх – дзівоснае” [3, с. 615].

Поруч з А. Міцкевічам, які сам шырока выкарыстоўваў фальклор у сваёй творчасці і вывучаў яго, апрацоўвалі казкі і іншыя пісьменнікі-рамантыкі першай паловы ХІХ ст. – Я. Баршчэўскі, А. Глінскі, а ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.ст. – Ф. Багушэвіч, К. Каганец, Ядзвігін Ш., Я.Колас, З. Бядуля.

Казкі збіралі і вывучалі вядомыя беларускія даследчыкі – Е. Раманаў, А. Шэйн, А. Сержпутоўскі, Я. Карскі.

Надзвычай вялікае значэнне ў вывучэнні жанравай спецыфікі казкі мелі працы А. Весялоўскага – стваральніка, па сутнасці, гістарычнай паэтыкі ў Расіі. У сваёй рабоце “Паэтыка сюжэтаў” ён стварыў вучэнне пра раздзеленасць матываў і сюжэтаў і паказаў гэтую раздзеленасць галоўным чынам на прыкладзе казкі. Для А. Весялоўскага матыў, з пункту гледжання генетычнага, першасны за сюжэт. Казка не толькі складзена з матываў, але і створана з іх. У яго лекцыях па гісторыі эпаса ёсць раздзел пад назвай “Казачныя схемы”. Такім чынам, распрацоўка паэтыкі з’явілася перадумовай для гістарычнага вывучэння казкі.

У пачатку ХХ ст. з’явіліся працы прадстаўнікоў так званай “фармальнай” школы, ідэйным кіраўніком якой быў В. Шклоўскі. У рабоце В.Шклоўскага “Аб функцыях сюжэта” ёсць слушныя назіранні адносна структуры казкі, але, на жаль, няма імкнення растлумачыць развіццё яе формы.

У першай палове ХХ ст. надзвычай важны этап у вывучэнні казак – творчасць М. Андрэева і У. Пропа. Апублікаваны ў 1929г. “Указальнік казачных сюжэтаў паводле сістэмы Аарнэ” М. Андрэева, па сутнасці, класіфікуе рускі казачны эпас паводле сістэмы фінскага вучонага А.Аарнэ, прынятай ва ўсім свеце. Указальнік М. Андрэева быў удакладнены і дапоўнены У. Пропам у прылажэнні да 3-га тома казак А. Афанасьева.

Кнігі самога У. Пропа – “Марфалогія казкі”, “Руская казка”, “Гістарычныя карані чарадзейнай казкі” – аказаліся ледзь не самымі папулярнымі ў сусветнай фалькларыстыцы. У другой палове ХХ ст. на іх у значнай ступені асноўваліся структуралісты, якія з захапленнем успрынялі марфалагічны аналіз У. Пропа.

У. Проп вывучаў казку структурна. Акрамя таго, ён першы пачаў вывучаць генезіс казкі, займаючыся яе міфалагічнай асновай. “Параўнальны прынцып вывучэння фальклору, асабліва метадалагічны падыход да класіфікацыі і аналізу матэрыялу дапамаглі вучонаму не толькі раскрыць шэраг агульных для народнай творчасці заканамернасцей, але і паставіць пытанне пра генетычныя вытокі як асобных фальклорных матываў і жанраў, так і народнага мастацтва ўвогуле. У. Проп сцвярджае, што генетычна фальклор набліжаецца не да літаратуры, а да мовы – адсюль і своеасаблівы спосаб узнікнення фальклорнага твора” [13, с. 10]. У. Проп дэталёва вывучаў, акрамя іншых структурных узроўняў казкі, ролю ў ёй магічнай рэчы, звязаўшы яе з абрадам ініцыяцыі.

Паслядоўнікам М. Андрэева ў беларускай навуцы з’яўляецца Л. Бараг, які выдаў працу “Усходнеславянскія казкі, іх узаемасувязі і нацыянальная адметнасць” і сістэматызаваны ўказальнік да іх, складзены паводле сістэмы Аарнэ-Андрэева. Беларускія казкі вывучалі І. Крук, К. Кабашнікаў, А.Цітавец і іншыя. Сярод рускіх даследаванняў асабліва вылучаюцца працы М.Новікава і Е. Меляцінскага.

Мова фальклору прыцягвала ўвагу навукоўцаў яшчэ ў ХІХ ст., звяртаюцца да яе навуковага разгляду і ў нашы дні. Адным з першых закрануў гэтае пытанне выдатны рускі філолаг А. Патабня ў сваёй працы “Мова і народнасць”. Другі знакаміты даследчык А. Весялоўскі адзначаў, што ў мастацкай літаратуры такая ж спецыяльная мова, як у музыцы і жывапісе, а паколькі ён займаўся гістарычнай паэтыкай, то шмат увагі прысвяціў мове народнай паэзіі, фальклорным тэкстам. Так, у прыватнасці, ён звярнуў увагу, што ў еўрапейскіх народаў казкі захавалі большую дыялектную аснову, чым песні, на якіх адчуваецца ўплыў літаратурнай мовы. Гэта заканамерна: казкі – больш архаічны жанр. Даследчык адзначаў, што казка – гэта свет вобразных абагульненняў, бытавых і міфалагічных [6, c.280-281]. Пазнейшыя даследчыкі-міфолагі – К. Леві-Строс, К.Г. Юнг, Э. Касірэр і іншыя – паказалі спецыфіку міфалагічнага мыслення, у межах якога ўтвараліся казкі. Агульная структура міфалагічнага мыслення тоесная першаснамоўнай свядомасці, і сувязь іх настолькі генетычная, што моўныя ўяўленні і гукавыя комплексы нараджаюцца адначасова з міфічнымі вобразамі. У далейшым вывучэнне мовы фальклору працягвалі такія даследчыкі, як В. Фрэйдэнберг, П. Зюмтор і іншыя.

Некаторыя даследчыкі ўжо звярталі ўвагу на своеасаблівасць мовы казак, звязаную са спецыфікай самога жанру казкі. Адным з першых пра гэта пісаў яшчэ ў пачатку ХХ ст. выдатны беларускі даследчык Я. Карскі: “Нашы казкі не толькі перададзены рускім народным маўленнем, але, як пабачым ніжэй, маўленнем асаблівым, якое характарызуе казачны склад: гэта не пераклад, няхай бы і добры, з якога-небудзь замежнага арыгіналу, а самастойны твор на знаёмую тэму, выяўлены праз прынятыя для такога роду твораў асаблівыя звароты” [17, c.504]. Пазней рускі фалькларыст А.Нікіфараў паставіў задачу ўсебаковага вывучэння казачнага стылю менавіта як казачнага. У наш час пра своеасаблівыя “зносіны” мовы і фальклору пішуць вядомыя даследчыцы Н. Мечкоўская і В. Маслава. У этналогіі семантыкай рэчы займаецца Т. Валодзіна.
Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%9E -> %D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> С. В. Шамякіна Вобразы-локусы беларускіх чарадзейных казак: структура вобраза і міфалагічныя ўяўленні
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> Беларускіх чарадзейных казках
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> Семантыка вобразаў героя І антыгероя ў чароўных казках пра крышталёвую гару
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> Шамякіна С. В. Сістэмнасць кампанентаў змястоўнай структуры рэчыўных вобразаў
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> Шамякіна Славяна напрамкі І падыходы ў даследаванні чарадзейнай казкі
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> Славяна Шамякіна рэчаіснасны кампанент у структуры вобразаў-локусаў беларускіх чарадзейных казак
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> Матыў крышталёвай гары ў ЕЎрапейскай казцы
%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1.%D0%92 -> Да пытання аб семантыцы вобразаў казачных коней, атрыманых героем ад бацькі-нябожчыка


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал