Гісторыя дзяржавы І права беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасцістаронка7/9
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


4. ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

4.1. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ
Вучэбная і спецыяльная літаратура да ўсяго курса

Абрамовіч А. М. Правовой статус советского гражданина. – Мн., 1988.

Абрамовіч А., Доўнар Т., Сатолін У., Юхо Я. Дагаворы і граматы як крыніцы беларускага права. – Мн., 2000.

Адамушка У. Палiтычныя рэпрэсii 1920–1950-х гг. на Беларусi. – Мн., 1994.

Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией: В 39-ти т. – Вильно, 1864–1915.Анiшчанка Я. Iнкарпарацыя Беларусi ў Расейскую iмперыю за Кацярынаю II // Спадчына. 1996. № 3. С. 34–70.

Анішчанка, Я. К. Палітычная гісторыя часоў падзелу Рэчы Паспалітай. Доктарская дысертацыя / Я. К. Анішчанка. – Мн.: Выдавец Хурсік, 2006. – 256 с.

Архівы БНР. Т. 1. Ч. 1–2. – Мн., 1999.

Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. давед. – Мн., 2001.

Атрушкевич М. М., Вишневский А. Ф. Законодательные акты о городах (особен­ности реализации в беларуси второй половины ХVIII – первой половины ХIХ вв.). – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь 2002.

Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 1980.

Беларусізацыя. 1920-я гады: Дакументы і матэрыялы / Пад агульнай рэд. Р. П. Платонава і У. К. Коршука. – Мн., 2001.

Беларускія летапісы. – Мн., 1998.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 3-х т. – Мн., 1959–1961.Бирало А. А. Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце ХVII – середине ХVIII вв. – Мн., 1971.

Бровка Ю. П. Белорусская ССР – суверенный участник международного общения. – Мн., 1974.

Бровка Ю. П. Международная правосубъектность БССР. – Мн., 1967.

Бригадин П. И. Эсеры в Беларуси (конец ХIХ в.– февраль 1917 г.). – Мн., 1994.

Брянцев П. Д. История Литовского государства с древнейших времен. – Вильна, 1889.

Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо І. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Верховный Совет Республики Беларусь: история и современность (1923–1998). – Мн., 1998.Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов, 1969.

Вішнеўская І. У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: Дапамож. – Мн., 2004.

Вішнеўская І. У. Палітыка-прававая думка Беларусі на мяжы еўрапейскіх цывілізацый (IХ – пачатак ХХI ст.). – Мн.: Тэсей, 2008.

Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1996). – Мн., 2000.

Вішнеўскі А. Ф. Палітыка-прававы рэжым савецкай дзяржавы (1917–1953 гг.). – Мн., 2002.

Вішнеўскі А. Ф. Асаблівасці палітыка-прававога рэжыму савецкай дзяржавы і яго вытокі (1917–1953 гг.). – Мн., 2006.

Вішнеўскі А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах. – Мн., 1998, 2003.

Вишневский А. Ф. Организация и деятельность милиции Беларуси. 1917–1940 гг.: Историко-правовые аспекты. – Мн., 2000.

Вишневский А. Ф., Довнар Т. И. История государства и права Беларуси. – Мн., 1996.

Владимирский-Буданов М. Ф. Немецкое право в Польше и Литве. – СПб., 1868.

Владимирский-Буданов М. Ф. Очерки из истории литовско-русского права. – Киев, 1893.

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Киев, 1915.

Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнар. круглага стала. Гродна (16-18 мая 2003 г.). – Мн.: Медисонт, 2006.

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005.

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2. – Мн.: БелЭн, 2006.

Государственная Дума в России в документах и материалах. – М., 1957.

Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах (IХ–ХVIII ст ст.). Т.I. – Мн., 1936.

Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі ХVI–ХVIII ст: Хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т. І. Доўнар, Ю. П. Доўнар, Л. Л. Голубева. – Мн.: БДУ, 2004.

Грицкевич А. П. Частновладельческие города Белоруссии в ХVI–ХVIII вв.: Социально-экономическое исследование истории городов. – Мн., 1975.

Гудавичюс Э. С. История Литвы /Э. Гудавичюс. – Т. 1: История Литвы с древнейших времен до 1569 г. / Пер. на рус. яз. И. Г. Ефремова. – М.: Фонд имени И. Д. Сытина, – ВАLTRUS, 2005.

Грыцкевiч А. Гiсторыя геапалiтыкi Беларусi // Спадчына. 1994. № 1. С. 85–92.

Дварчанiн I. С. Ф. Скарына як культурны дзеяч i гуманiст на беларускай нiве. – Мн., 1991.

Декреты Советской власти: В 13-ти т. – М., 1957–1968.Дзербіна Г. Права і сям’я ў Беларусі эпохі Рэнесансу. – Мн., 1997.

Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Республики Беларусь (послеоктябрьский период). – Мн., 1997.

Довнар Т. И., Шелкопляс В. А. Государство и право Беларуси в ХIV–ХVI вв. – Мн., 1993.

Довнар Т. И., Шелкопляс В. А. Уголовное право феодальной Беларуси (ХV–ХVI вв.). – Мн., 1995.

Довнар-Запольский М. В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. – Киев, 1901.

Довнар-Запольский М. В. Очерки по организации западно-русского крестьянства в ХVI в. – Киев, 1902.

Довнар Т. И., Юрашевич Н. М. История государства и права Беларуси: учеб. пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Грамадзянскае права феадальнай Беларусi ХV–ХVI стст. – Мн., 1997.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.1. – Мн., 2002.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея. 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Доўнар Т. І. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду (па Статутах Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг.). – Мн., 2001.

Доўнар Т. І. Помнікі права Беларусі феадальнага перыяду. – Мн., 2001.

Доўнар Т. I. Праблемы гісторыка-прававой навукі Беларусі // Проблемы совершенствования политической системы Беларуси на рубеже ХХ–ХХI вв.: Материалы науч.-практ. конф. 6–7 июня 2001 г. – Брест: изд-во БГТУ, 2001. С. 87–90.

Доўнар Т. I. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў ХV–ХVI стст. – Мн., 2000.

Доўнар Т. І. Узнікненне і развіццё прававой навукі на Беларусі // Юстыцыя Беларусі. 2004. № 9.

Доўнар-Запольскi М. В. Гiсторыя Беларусi. – Мн., 1994.

Доўнар Ю.П. Судовая рэформа ХVI стагоддзя ў Вялікім княстве Літоўскім / Аўтарэф. дыс. …канд. юрыд. нав.: 12.00.01. – Мн., БДУ. 2004.

Доўнар Ю.П. Судовая рэформа ХVI стагоддзя ў Вялікім княстве Літоўскім. – Мн., БДУ. 2007.

Дружчыц В. Войты i iх улада ў беларускiх гаспадарчых местах з Майдэборскiм правам // Iнбелкульт. Запiскi аддзелу гуманiтарных навук. Працы клясы гiсторыi. 1929. Кн.8. Т.3.– С. 241–298.

Ермаловіч М. Беларуская дзяржава – Вялікае княства Літоўскае. – Мн., 2000.

Ермаловiч М. I. Старажытная Беларусь: Полацкi i Новагародскi перыяды. – Мн., 1990.

Ермаловiч М. I. Старажытная Беларусь: Вiленскi перыяд. – Мн., 1994.

Загоскин Н. П. История права русского народа. Т.1. – Казань, 1899.

Запруднiк Я. Беларусь на скрыжаваннях гiсторыi. – Мн., 1997.

З гiсторыi унiяцтва ў Беларусi (да 400-годдзя Брэсцкай унii). – Мн., 1996.Iгнатоўскi У. М. Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi. – Мн., 1992.

Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей: В 3-х т. Т. 1. – М., 1956.Иловайский Д. Гродненский сейм 1793 года. – М., 1870.

Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии / Редкол. К. П. Буслов и др. – Мн., 1977.

Из истории установления советской власти в Белоруссии и образования БССР. Т. 4. – Мн., 1954.

Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. – Мн., 1962.

История Советской Конституции (1917–1956) / Под ред. С.С. Студеникина. – М., 1957.

История Советского государства и права: В 3-х кн. – М., 1968–1985.

История Польши: В 3-х т. – М., 1954. Т. I.

История государства и права СССР: В 2-х ч. Ч. 1. – М., 1967.

История государства и права Белорусской ССР: В 2-х т. Т.1, 2. – Мн., 1970, 1976.

Калубовiч А. Крокi гiсторыi. – Беласток; Вiльня; – Мн., 1993.

Канчер Е. Белорусский вопрос. – Пг., 1919.

Каліноўскі К. За нашую вольнасць: Творы, дакум. – Мн., 1999.

Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн., 2000.

Кiпель В. Беларуская дзяржаўнасць: Хрэстаматыя i бiблiяграфiя. – Нью-Йорк, 1988.

Копысский З. Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в ХVI–первой половине ХVII вв. – Мн., 1975.

Коялович М.О. Лекции по истории Западной России. – М., 1864.

Коялович М.О. Чтения по истории Западной России. 4-е изд. – СПб., 1884.

Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. – М., 1993.

Крестьянская реформа в России 1861 г.: Сб. законодат. актов. – М., 1954.

Круталевич В. А. Рождение Белорусской Советской Республики. – Мн., 1979.

Круталевiч В. А., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. – Мн., 1998.

Круталевіч В. А., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–1922 гг.). – Мн., 1999.

Кузнецов И. Н., Шелкопляс В. А. История государства и права Беларуси. – Мн., 2004.

Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. І. На пераломе эпох: станаўленне Беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.). – Мн., 1999.

Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория. – СПб. Т.1. 1901.

Лаппо И.И. Гродский суд в Великом княжестве Литовском в XVI столетии // ЖМНП, 1908. Ч.13, янв. – С. 51–113.

Лаппо И. И. Земский суд в Великом княжестве Литовском в конце ХVI в. – СПб, 1897.

Лаппо И. И. Литовский Статут 1588 года: В 3-х кн. Т. 1. Ч. 1. – Каунас, 1934.; Т. 1. Ч. 2. – Каунас, 1936.; Т. 2. – Каунас, 1938.

Лаппо И.И. Подкоморский суд в Великом княжестве Литовском в конце XVI– начале XVII века // Журнал министерства народного просвещения. 1899. №8. – С.341–403.

Латкин В.Н. Лекции по внешней истории русского права. – СПб, 1890.

Леонтович Ф.И. Очерки истории литовско-русского права: Образование территории Литовского государства // ЖМНП. – СПб, 1893. № 12.

Леонтович Ф.И. Суд господарей и их советников в Великом княжестве Литовском до и после Люблинской Унии // Журнал Министерства юстиции. 1910. №2. – С. 30–52.

Ливанцев К.Е. Сословно-представительная монархия в Польше, её сущность и особенности (2-я половина ХІV –конец ХVІ в.). – Л., 1968.

Литвин Михалон. О нравах татар, литовцев и москвитян: Десять отрывков // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н.Калачовым. – М., 1854. Кн.2. Ч.2.

Любавский М. К. Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. – М., 1900.

Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-русского государства ко времени издания первого Литовского Статута: Ист. oчерки // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете». – М., 1892.

Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. – М., 1915.

Магдэбургскае права на Беларусі: матэрыялы навук. канф., прысвечанай 500-годдзю выдачы г. Мінску граматы на магдэбургскае права. – Мінск: Права і эканоміка, 1999.Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569г. – Харьков, 1902.

Максимейко Н.А. Источники уголовных законов Литовского Статута. – Киев, 1894.

Малиновский И.А. Рада Великого княжества Литовского в связи с Боярской думой Древней России. Ч.II. Рада Великого княжества Литовского. Вып.1. – Томск, 1904.

Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Т.1. – М., 1876.

Маргунский С. П. Создание и упрочение белорусской государственности. – Мн., 1958.

Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. 2. – СПб., 1875.

Міндаў, кароль Літовіі у дакументах і сьведчаньнях = Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimonies/ НАН Беларусі, ін-т гісторыі; уклад., пер. На бел. Мову, камэнт. Алеся Жлуткі. – Менск: Тэхналёгія, 2005.Місаревич Н.В. Магдэбургскае права на Беларусі. – Гродна, 2003.

Литовская Метрыка (1528–1547 гг.). 6-я книга судных дел. – Вильнюс. 1995.

Литовская метрика (1499–1514 гг.). Книга записей. 8. – Вильнюс, 1995.

Литовская метрика (1518–1522 гг.). Книга 10. – Вильнюс. 1996.

Мыслiцелi i асветнiкi Беларусi ХХ–IХ стст. Энцыклапед. давед. – Мн., 1995.

Народное (Национальное) Собрание Западной Белоруссии (28–30 октября 1939 г.): Стеногр. отчет. – Мн., 1946.

Нарысы гiсторыi Беларусi: У 2-х ч. – Ч.1,2. – Мн., 1994–1995.

Насевiч В. Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: падзеi i асобы. – Мн., 1993.

Нольде А. Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском. Попытка кодификации литовско-польского права. Вып. 1. – СПб., 1906.

Очерки истории государства и права БССР. Вып. 2. – Мн., 1969.

Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии. – Мн., 1973.

Очерки по истории государства и права БССР. Вып. 1. – Мн., 1958.Павинский А.И. О немецком праве в Польше и Литве. – СПб, 1871.

Павлов Я. С. Советско-германские договоры 1939–1941 гг.: трагедия тайных сделок. – М., 1996.

Павлова Л. В. Органы власти и управления БССР в период Великой Отечественной войны // Правоведение. 1979. № 1.

Падокшын С. А. Фiласофская думка эпохi Адраджэння ў Беларусi. – Мн., 1990.

Пашуто Т. В. Образование Литовского государства. – М., 1959.

1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: док. и материалы / сост. В.Д. Селеменов и др.; науч. ред. М.Ф.Шумейко. – Мн., 2005.Пичета В. И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. – М., 1958.

Пичета В. И. Белоруссия и Литва ХV–ХVI вв. – М., 1961.

Послания Гедимина. – Вильнюс, 1966.Пресняков А. Е. Западная Русь и Литовско-русское государство // Лекции по русской истории. Т.2. Вып.I. – М., 1939.

Полное собрание русских летописей. Т. 32 т. М., 1975; т. 35. – М., 1980.Похилевич Д.Л. Крестьяне Белорусии и Литвы в ХVI – ХVIII вв. – Львов, 1957.

Пташицкий С.Л. Описание книг и актов Литовской Метрики. – СПб, 1887.

Пташицкий С.Л. К вопросу об исзданиях и комментариях Литовскаго Статута. – СПб, 1893.

Радаман Андрэй. Кіраванне соймікавамі пасяджэннямі ў Вялікім Княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім у другой палове ХVI – пачатку ХVII ст. // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. – 2002. – № 2 (32).

Радаман Андрэй. Элекцыйныя лісты як крыніцы вывучэння дзейнасці соймікаў Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага другой паловы ХVI – пачатку ХVII ст. // Архіварыус: Зб. Навук. паведамл. і арт. Вып. 2 / Рэдкал.: А. К. Галубовіч (старш.) і інш. – Мн.: БелНДІДАС, 2004. – С.99–104.

Радаман А. А. Справа аб парушэнні ваўкавыскім старостай Крыштафам Монвідам Дарагастайскім парадку ўступлення на пасаду і прынцыпаў прызначэння ўраднікаў гродскага суда і яе адлюстраванне ў дакументах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі // Архіварыус: Зб. Навук. паведамл. і арт. Вып. 2 / Рэдкал.: А. К. Галубовіч (старш.) і інш. – Мн.: БелНДІДАС, 2004. – С. 104–114.

Радаман А. Земскія ўраднікі Віцебскага ваяводства ў другой палове ХVI – першай палове ХVII ст. ст. / А. Радаман, Д. Вілімас. В. Галубовіч // Сommentarii polocenses historici =Полацкія гістарычныя запіскі. – Том ІІ. – Полацак, 2005. – С. 51–61.

Земскія ўраднікі Полацкага ваяводства (другая палова ХVI – першая палова ХVII ст.ст) / Падрыхтавалі А. Радаман, Д. Вілімас, В. Галубовіч // Сommentarii polocenses historici =Полацкія гістарычныя запісі. – Том І. – Полацак, 2004.

Решения Главного Литовского Трибунала (1583–1655)., – Вильнюс, 1988.

Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9-ти т. – М., 1987–1991.

Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. Давед. / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн., 2001.

Сагановiч Г. М. Войска Вялiкага княства Лiтоўскага ў ХVI–ХVII стст. – Мн., 1994.

Самбук С. М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во второй половине ХIХ в. – Мн., 1976.

Сільчанка М., Басюк І. Беларуская дзяржаўнасць. – Гродна. 1997.

Сільчанка М., Басюк І. Асноўныя этапы беларускай дзяржаўнасці. – Гродна. 1996; Гродна. 1997.

Сільчанка М., Місарэвіч Н.В. Гісторыя мясцовага самакіравання на Беларусі: Тэксты лекцый. – Гродна, 2000.

Свод местных законов Западных губерний (проект). – СПб., 1910.Сергиевич В. Лекции и исследования по истории русского права. – СПб., 1883.

Слобожанин В. П. Земское самоуправление в Беларуси (1905–1917 гг.). – Мн., 1994.

Сокол С. Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии ХVI–первой половине ХVII вв. – Мн., 1984.

Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (ХV – ХVI вв.). – Мн., 1993.

Способ прав трибунальских // Временник Императорского Московского Общества истории и древностей Российских. – М., 1857. Т.ХХV.

Старажытная беларуская лiтаратура. – Мн., 1990.

Старонкi гiсторыi Беларусi / Калект. аўт. – Мн., 1992.Старостина И. П. Судебный иммунитет в законах Казимира 1468 г. // Общество и государство феодальной России. – М., 1975. С. 262–271.

Статут Великого княжества Литовского 1529 года. – Мн., 1960.

Статут Великого князьства Литовського 1566 г. и поправы статутовые 1678 г. // Временник Моск. о-ва ист. и древн. рос., 1855. – Кн.25. С.1–242.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. / Т.І.Доўнар, У.М.Сатолін, Я.А.Юхо. – Мн., 2003.

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 г: Тэксты. Давед. Камент. – Мн., 1989.

Судебная реформа: В 2-х т. Т. 1–2. – М., 1915.

Сыны i пасынкi Беларусi / Уклад. С. В. Барыс. – Мн., 1996.

Татищев В.Н. История Российская: В 7-ми т. Т. 1. – М.; Л., 1962.

Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов. – М., 1921.

Улащик Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. – М., 1973.

Улащик Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861г. в Литве и Западной Белоруссии. – М., 1965.

Филевич И. П. Борьба Польши и Литвы-Руси за Галицко-Волынское наследие. – СПб., 1890.

Философская и общественно-политическая мысль Белоруссии и Литвы. – Мн., 1987.

Францыск Скарына i яго час: Энцыкл. давед. – Мн., 1988.

Фридман М. Б. Отмена крепостного права в Белоруссии. – Мн., 1958.

Хрестоматия по истории БССР (1917–1971). – Мн., 1972.

Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Мн., 1987.

Цвикевич А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики. – Киев, 1919.

Чыгрынаў П. Грамадская думка ў Беларусі: палітыка-гістрарычны аспект (Х – пач. ХХ стст.). – Мн., 1966.

Чудаков М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447 – 1996гг.). – Мн. 2004.

Шалькевіч В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. – Мн., 1999.

Шелкопляс В. А. Местные органы государственного управления в Белоруссии в конце ХVIII – начале ХIХ вв. – Мн., 1972.

Шелкопляс В. А. Судебные органы в Беларуси (конец ХVIII–первая половина XIX вв.). – Мн., 1997.

Широков А. Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919–1936 гг. – Мн., 1979.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6-ці т. – Мн., 1993–2003.Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М., 1949.

Юхо І. А., Сокал Л.К. Гісторыя дзяржавы і права Рэспублікі Беларусь: Паслякастрычніцкі перыяд: Вучэб. дапам. – Мн., 2004.

Юхо Я. А. Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права феадальнай Беларусі: У 2-х ч. Ч.1, 2. – Мн. 1999, 2003.

Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000.

Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 1992.

Юхо И. А. Правовое положение населения Белоруссии в ХVI в. – Мн., 1978.

Якубовский И.В. Земские привилеи Великого княжества Литовского // ЖМНП. 1903. № 6.

Ясинский М. Н. Материалы для истории судоустройства и судопроизводства в Литовско-Русском государстве. Акты о копных и панских судах. – Киев, 1897. Т.1.

Ясинский М. Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве. Главный Литовский Трибунал. Происхождение Главного Литовского Трибунала. – Киев, 1901.

Ясинский М. Н. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства. – Киев, 1889.
Літаратура да асобных тэмаў

Да тэмаў 1–2

Алексеев Л.В. Полоцкая земля в ХI–ХIII вв. Очерки истории Северной Белоруссии. – М., 1966.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 3 т.Т. 1. 1959.

Беларускія летапісы. – Мн., 1998.

Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000.

Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах. – Мн., 1998.

Геродот. История в девяти книгах. – Л., 1972.

Дагаворы і граматы як крыніцы беларускага права / Склад.: Я. Юхо, А. Абрамовіч, Т. Доўнар, У. Сатолін. – Мн., 2000.Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. – М., 1993–1994.

Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб.пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Доўнар Т. I. Узнікненне і развіццё прававой навукі на Беларусі // Юстыцыя Беларусі. 2004. № 9.

Доўнар-Запольскі М. В. Асновы дзяржаўнасці Беларусі. – Мн., 1994.

Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. – Мн., 1994.

Джаксон Т.Н. Четыре норвежских конунга на Руси: Из истории русско-норвеж­ских политических отношений последней трети Х – первой пол. ХI в. – М., 2000.

Ермаловіч М. І. Старажытная Беларусь. – Мн., 1991.

Ермаловіч М. І. Па слядах аднаго міфа. – Мн., 1991.

Імя твае Белая Русь / Уклад Г. Сагановіча. – Мн., 1991.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. – Мн., 1994.

Пичета В. И. Разработка истории литовско-белорусского права ХVХVI вв. в историографии // Белоруссия и Литва ХV–ХVI вв. – М., 1961.

Полное собрание русских летописей. Т. 32 т. – М., 1975; т. 35. – М., 1980.

Полоцкие грамоты ХIII – начала ХVI в.: В 5 ч. – М., 1977–1985. Ч.1, 4–5.

Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия IХ–ХIV вв. – М., 1978.

Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л., 1983.

Сільчанка М.У. Паходжанне дзяржавы і права. – Мн., 2005.

Сергиевич В.И. Русские юридические древности: В 2 т. – СПб., 18901893.

Смоленские грамоты ХIII–ХV вв. – М., 1963.Татищев В. Н. История Российская: В 7 т. Т.1. – М.- Л., 1962. с. 108; 355.

Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – Киев, 1987.

Франклин С., Шепард Дж. Начало Руси. 750–1200. – СПб, 2000.

Францыск Скарына і яго час: Энцыклапед. давед. – Мн., 2002.Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. – Л., 1980.

Ширяев Е. Е. Русь Белая, Русь Чёрная и Литва в картах. – Мн., 1991.

Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000.

Юхо Я. А. Гісторыяграфія гісторыі дзяржавы і права феадальнай Беларусі. – Мн., 1999.

Юхо Я. А. Паходжанне дзяржавы на Беларусi // Спадчына. № 4.

Юхо Я. Пра назву «Беларусь» // Полымя. 1972. № 1.
Да тэмаў 3–5

Акты Виленской археографической комиссии: В 39 т. – Вильна, 18651915.

Акты, относящиеся к истории Западной России: В 5 т. – СПб., 18461853. Т. 15.

Алексютовiч М. А. Скарына, яго дзейнасць i светапогляд. – Мн., 1954.

Бершадский С.А. Литовские евреи: История их юридического и общественного положения в Литве от Витовта до Люблинской унии. 1388–1569. – СПб, 1883.

Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: Дапамож. – Мн., 2004.

Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн. 2000.

Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі ХVI–ХVIII ст: Хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева. – Мн.: БДУ, 2004.Греков И. Б. Очерки истории международных отношений восточной Европы XIVXVI вв. – М., 1963.

Груша А.І. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоў ХV – першай паловы ХVI ст.: Аўтарэф. дыс…канд. гіст. нав.: 07.00.02 / НАНБ Ін-т гісторыі. – Мн., 2001.

Гудавичюс Э. Процесс закрепощения крестьянства Литвы и его отражение в 1 Литовском Статуте (1529 г.): Автореф дис. … канд. ист. наук. – Вильнюс. 1971.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў юрыд. фак. У 2 ч. Ч. 1. – Мн., 2002; Ч.2. – Мн., 2005.

Доўнар Т. I. Сойм Вялікага княства Літоўскага // Конституционный процесс и развитие политической системы общества: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Мн.: ФУСТ БГУ, 2002. С. 211–214.

Доўнар Т. I. Суды феадальнай Беларусi // Судовы веснiк. № 1. 1992.

Доўнар Т.І. «Судов і справ своих отступили и выреклись…» // Судовы веснiк. 1992. № 2.

Доўнар Т. I. Зараджэнне асноў парламентарызму на Беларусі ў ХV–ХVI стагоддзях // Формирование основ конституционного государства в Республике Беларусь. Сборник научных трудов. – Новополоцк: ПГУ, 2001. С. 248–256.

Доўнар Т.І. Вытокі беларускага парламентарызму // Право и демократия: Сб. науч. тр. Вып. 15 / Редкол.: В.Н.Бибило (гл. ред.) и др. – Мн.: БГУ, 2004. – С. 3–13.

Доўнар Т. I. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў ХV–ХVI стст. – Мн., 2000.

Доўнар Т.І. Рэфармацыйны рух на Беларусі і Статут 1566 года // Рэфармацыя і залаты век Беларусі: Матэрыялы навук.-практ. канф., Мінск, 1 чэрв. 2002 г. / Укл. С. Акінчыц. Рэдкал.: А.Мальдзіс і інш. – Мн.: «Беларускі кнігазбор», 2002. – С. 48–58.

Довнар Ю.П. Процесс по гражданским делам в судах первой инстанции Беларуси по законодательству ХVI века // Юрист. 2002. № 2.

Довнар Ю.П. Судебная реформа XVI века в Беларуси // Вести Института Современных Знаний. 2002. № 1.

Доўнар Ю.П. Рэфармаванне гродскіх судоў у Вялікім княстве Літоўскім // Научные труды молодых ученых, аспирантов, студентов. В 3 ч. Ч. 2. – Мн.: БДУ, 2001. С.108–111.

Доўнар Ю.П. Зараджэнне інстытута прафесійнай адвакатуры ў Вялікім княстве Літоўскім // Веснік БДУ. 2003. №1.

Доўнар Ю.П. Судовая рэформа XVI стагоддзя ў Вялікім княстве Літоўскім. – Мн.: БДУ, 2007.

Доўнар Ю.П., Доўнар Т. I. Утварэнне Галоўнага суда (Трыбунала) Вялікага княства Літоўскага – завяршальны этап судовай рэформы ХVI ст. // Юстыцыя Беларусі. 2004. № 7 (34).

Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. – Мн., 1994.

Довнар-Запольский М. В. Очерки по организации западно-русского крестьянства в ХVI в. – Киев, 1902.

Дружчыц В. Палажэнне Літоўска-Беларускай дзяоржавы пасля Люблінскай уніі // Працы БДУ. 1925. № 6–7.

Ермаловіч М. Беларуская дзяржаваВялікае княства Літоўскае. – Мн., 2000.

Краўцэвiч А. К. Стварэнне Вялiкага княства Лiтоўскага. – Мн., 1998.

Лазутка С.А. Литовский Статут – феодальный кодекс Великого княжества Литовского. – Вильнюс, 1973.

Лаппо И. И. Земский суд в Великом княжестве Литовском в конце ХVI в. // Журнал. Мин. нар. просв. 1897 г. № 6.

Лаппо И. И. Гродский суд в Великом княжестве Литовском в ХVI ст. // Журн. Мин-ва нар. просв. 1908. № 1.

Леонтович Ф. И. Областные суды в Великом княжестве Литовском // Журн. Мин-ва юстиции. № 10, 11. – СПб., 1910.

Леонтович Ф. И. Правосопособность литовско-русской шляхты // ЖМНП. 1908 № 6.

Леонтович Ф. И. Суд господарей и их советников в Великом княжестве Литовском до и после Люблинской унии // Журн. Мин. юстиции. – СПб. № 6. 1909.

Лойка П.А. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы ХVІ – першай трэці ХVІІ ст. – Мн., 2002.

Місаревич Н.В. Магдэбургскае права на Беларусі. – Гродна, 2003.

Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ ст. Энцыклапед. давед. – Мн., 1995.Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: падзеі і асобы. – Мн., 1993.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Мн., 1994.Падокшын С. А. Унiя. Дзяржаўнасць. Культура (фiласофска-гiстарычны аналiз). – Мн., 1998.

Радаман А. А. Інструкцыя сойміка Навагародскага павета паслам на элекцыйны сойм 1587 г. // Беларускі гістрачны агляд. Том 10. – Сшыткі 1–2 (18–19). – Снежань 2003. – С.163–174.

Радаман А. А. Шляхецкія з’езды і соймікі Новагародскага павета і праблемы ўзнікнення каптуровых судоў ў Вялікім Княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім у час бескаралеўяў другой паловы ХVI ст. // Веснік акадэміі МВД Республікі Беларусь. – 2004. – №1 (7).

Радаман А. А. Ухвалы соймікаў і шляхецкія з’ездаў Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў сістэме нарматыўнага рэгулявання фінансавання соймавых паслоў у другой палове ХVI – пачатку ХVII ст. / А. Радаман // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Сер. 2. – 2005. №4 (46). С. 16–21.

Радаман А. Сойм // ЭГБ: У 6 т. Т.6. Кн.1., Мн., 2001. С.375–380; яго ж: Соймік // ЭГБ: У 6 т. Т.6. Кн.1. – Мн., 2001. С. 383–385.

Сільчанка М., Місарэвіч Н. Гісторыя мясцовага самакіравання на Беларусі. – Гродна. 2000.

Статут Великого княжества Литовского 1529 года. – Мн., 1960.

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 года: Тэксты. Давед. Камент. – Мн., 1989.

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1566 года. – Мн., 2003.

Способ прав Трибунальских // Временник Императорского Московского Общества истории и древностей Российских. – М., 1857. Т.ХХУ.

Уния в документах. – Мн., 1997.

Францыск Скарына і яго час: Энцыкл. давед. – Мн. 1988.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мн., 1993–2003.Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000.
Да тэмы 6

Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией: В 39 т. – Вильно. 1864–1915.Андрюлис В.И. Правовое регулирование семейных отношений по литовскому Статуту 1588 г.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 3 т. – Мн., Т. 1. 1959.Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо Я. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Вішнеўская І. У. Віды залога маёмасці ў статутным заканадаўстве Вялікага княства Літоўскага // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2005. №2 (10).

Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах. – Мн.,1998.

Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000.

Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі ХVI–ХVIII ст: Хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева. – Мн.: БДУ, 2004.Голубева Л.Л. Наследование имущества по законодательству Великого княжества Литовского: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Мн.: БГУ, 2000.

Голубева Л.Л. Наследственное право феодальной Беларуси (по законодательству Великого княжества Литовского): Учеб. пособие. – Мн.: ФУСТ БГУ, 2002.

Дзербіна Г. Права і сям’я ў Беларусі эпохі Рэнесансу. – Мн., 1997.

Довнар Т. И. Обязательства и способы их обеспечения в законодательстве Беларуси в ХУ1 столетии // Юрист, 2001. № 1.

Довнар Т. И., Шелкопляс В. А. Уголовное право феодальной Беларуси.

Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб.пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Доўнар Т. I. Закон продкаў нашых / Судовы веснiк. 1992. № 3.

Доўнар Т. I. Грамадзянскае права феадальнай Беларусi ХV – ХVI стст. – Мн., 1997.

Доўнар Т. I. Інстытут пакарання ў ХVI стагоддзі на Беларусі: закон і рэчаіснасць: У кн.: Предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения: Европейские стандарты в Республике Беларусь / Отв. ред. В.В.Филипов. – Мн., 2004. С. 153–180.

Доўнар Т. I. Прагрэсіўныя тэндэнцыі у развіцці старажытнага права Беларусі // Юридический журнал. 2005. № 2.

Доўнар Т. I. Пераемнасць у развіцці беларускага канстытуцыяналізму // 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай: Гісторыя. Права. Традыцці: Матэрыялы міжнар. навук. канф. Мінск, 27 кастрычніка 2001 г. – Мн., 2002. с.66-80.

Довнар Т. И., Шелкопляс В. А. Уголовное право феодальной Беларуси (ХV–ХVI вв.). – Мн., 1995.

Доўнар–Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. – Мн., 1994.

Доўнар Т. І. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду (па статутах Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гадоў). – Мн., 2001.

Дубровский В. В. Казимир Нарбут. – Мн., 1979.

Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. – Мн., 1962.

История государства и права СССР: В 2 ч. – М., 1985. Ч. 1. С. 238254.

Копысский З. Ю. Магдебургское право в городах Белоруссии // Сов. славяноведение. 1972. № 5. С. 26–41.

Лаппо И. И. Литовский Статут 1588 года: В 2 т. – Ковно, 19341938.

Магдебургскае права на Беларусі: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю выдачы гораду Мінску граматы на магдэбургскае права. – Мн., 1999.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага (кнігі судовых спраў).

Мысліцелі і асветнікі Беларусі (Х–ХІХ ст.). Энцыклапед. давед. – Мн., 1995.Падокшын С. А. Фiласофская думка эпохi Адраджэння ў Беларусi. – Мн., 1990.

Пташицкий С.Л. К истории русского права после III Статута // ЖМНП. 1893. № 10.

Саверчанка I. Астафей Валовiч. – Мн., 1992.

Сокол С. Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии ХVI – первой половине ХVII в. – Мн., 1984.

Статут Великого княжества Литовского 1529 года. – Мн., 1960.

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 года: Тэксты. Давед. Камент. – Мн., 1989.

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1566 года. – Мн., 2003.

Сыны i пасынкi Беларусi / Уклад. С. В. Барыс. – Мн., 1996.

Уланов В.Я. Волочная помера и устава и ее значение в истории литовско-русского государства / В. Уланов; Под ред. Е Анищенко. – Мн., 2005.

Устава на валокі // Спадчына. 1993. № 4.Филевич И. П. Борьба Польши и Литвы-Руси за Галицко-Волынское наследие. –СПб., 1890.

Францыск Скарына i яго час: Энцыкл.давед. – Мн., 1988.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. – Мн., 1993 – 2003.

Юхо Я. А. Крынiцы беларуска-лiтоўскага права. – Мн., 1991.

Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000.
Да тэмы 7

Анішчанка Я.К. Інкарапрацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. – Мн., 2003.

Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 1980.

Bardach Ju., Lesnodorski B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa Polskіego. Warsawа, 2001, 2005.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 3 т. 1960. Т. 2. № 212, 217, 242.

210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Гісторыя. Права. Традыцыі. – Мн., 2002.

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн., 2005.

Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах (IХ–ХVIII ст.). Т.1 (ІХ–ХVІІІ стст.). – Мн., 1936.

Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі ХVI–ХVIII ст: Хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева. – Мн.: БДУ, 2004.Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб.пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. Комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей: В 3 т.М., 1956.Т.1.Иловайский Д. Гродненский сейм 1793 года. – М., 1870.

История Польши: В 3 т. – М., 1954. Т. I. С. 316 – 356.

Краткая история Польши: с древнейших времен до наших дней. – М., 1993.

Ливанцев К.Е. Сословно-представительная монархия в Польше, её сущность и особенности (2-я половина ХІV –конец ХVІ в.). – Л., 1968.

Лойка П.А. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы ХVІ – першай трэці ХVІІ ст. – Мн.. 2002.

Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. – СПб., 1875. Т. 2.

Нарысы гiсторыi Беларусi: У 2 Ч. – Мн., 1994 – 1995. Т. 1.

Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Мн., 1987.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т.1–6. – Мн., 1993 – 2003.Юхо Я. А. Крынiцы беларуска-лiтоўскага права. – Мн., 1991.

Юхо Я. А. За вольнасць нашу i вашу. – Мн., 1990.
Да тэмы 8

Белоруссия в эпоху капитализма. – Мн., 1983 – 1990. Т. 1, 2.

Белоруссия в эпоху феодализма: В 3 т. – Мн., 1961. Т. 3.

Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: Дапамож. – Мн., 2004.

Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов, 1969.

Государственная Дума в России в документах и материалах. – М., 1957.Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб.пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Каліноўскі К. За нашую вольнасць: Творы, дакум. – Мн., 1999.

Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства в первой половине ХIХ века: детерминанты, направления, институты // Правоведение, 1999, № 4.

Крестьянская реформа в России 1861 года: Сб. законодат. актов. – М., 1954.Латышонак А. Народзiны белорускай нацыянальнай iдэi // Спадчына. 1992. № 1.

Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. – СПб., 1875. Т. 2.

Марыскин А.В. Судебная реформа 1864 года и особенности ее проведения на территории Белоруссии: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.01. – Мн., БГУ. 1985.

Набоков В. Работы по составлению судебных уставов. Общая характеристика судебной реформы // Судебная реформа. – М., 1915. Т. 1.

Полное собрание законов Российской империи. – СПб, 1830–1916.

Российское законодательство Х–ХХ вв. В 9 т. – М., 1987–1991 (т. 5–9).

Самбук С. М. Общественно-политическая мысль в Белоруссии во второй половине ХIХ века. – Мн., 1976.

Свод местных законов западных губерний (проект). – СПб., 1910.Слобожанин В. П. Земское самоуправление в Белоруссии (1905–1917 г.). – Мн., 1994.

Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемые при Правительствующем Сенате. – СПб. 1863–1917.

Судебная реформа. Т. 1–2. – М., 1915.

Улащик Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. – М., 1965.

Фридман М. Б. Отмена крепостного права в Белоруссии. – Мн., 1958.

Шелкопляс В. А. Карательный аппарат России во второй половине ХIХ века. – Мн.: АМ МВД РБ, 1994.

Шелкопляс В. А. Судебные органы в Беларуси (конец ХVIII – первая пол. XIX веков). – Мн., 1997.
Да тэмы 9

Архівы БНР. – Мн., 1999. Т. 1. Ч. 1–2.

Борьба за Советскую власть в Белоруссии (1918–1920): В 2 т. – Мн., 1968–1971.

Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо Я.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: Дапамож. – Мн., 2004.

Вишневский А. Ф., Довнар Т. И. История государства и права Беларуси (1917–1996). – Мн., 1996.

Декреты Советской власти. – М., 1957. Т. 1.Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Беларуси (послеоктябрьский период). – Мн., 1997.

Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб. пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Ігнатоўскі У. М. Гісторыя Беларусі ў ХIХ і ў пачатку ХХ стагоддзя. – Мн., 1923.

История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. – Мн., 1970. Т.1.

История Советского государства и права: В 3 кн. – М., 1968–1985.

История Советской Конституции (1917–1956). /Под ред. С. С. Студеникина. – М., 1957.

Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР. Т. 4. – Мн., 1954.

Калубовiч А. Крокi гiсторыi. Беласток; Вiльня. – Мн., 1993.

Канчер Е. Белорусский вопрос. – Пг., 1919.

Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–1922). – Мн., 1999.

Круталевич В. А. Рождение Белорусской Советской Республики. – М., 1975.

Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–1922 гг.). – Мн., 1999.

Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. І. На пераломе эпох: станаўленне Беларускай дзяржаўнасці (1917–1920). – Мн., 1999.

Маргунский С. П. Создание и упрочение белорусской государственности. – Мн., 1958.

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. – Мн., 1995.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: Материалы и док. В 3 ч. – Гомель, 1993. Ч. 2.

1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: док. и материалы / сост. В.Д. Селеменов и др.; науч. ред. М.Ф.Шумейко. – Мн., 2005.

Пратакол з’езду беларускiх нацыянальных арганiзацый у Мiнску 25–27 марта 1917 г. // Спадчына. 1990. № 4.

Смiрноў Ю., Сташкевiч М. Цана iсцiны // Спадчына. 1989. № 2.

Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов. М., 1921; – Мн., 1993.

Хоміч С. Асноўныя этапы фарміравання тэрыторыі БССР (1918–1926) // БГА. 2000. Т.7. Сш. 2 (13).

Цвикевич А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики. – Киев, 1919; Мн., 1992.

Широков А. Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919–1936 гг. – Мн., 1979.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 Т. – Мн., 1993–2003.Юхо Я. А. Беларускія ўрады у 1918–1921 гг. і іх паўнамоцтвы // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 4.

Юхо Я. А. Фарміраванне тэрыторыі беларусаў // Спадчына. 1991. № 6.
Да тэмаў 10–11

Адамушка У. Палiтычныя рэпрэсii 1920–1950-х г.г. на Беларусi. – Мн., 1994.

Bergman А. Sprawy bialoruskie w II Rzeczypospolitej. – W., 1984.

Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо І. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Декреты Советской власти: В 13 т. Т. 1–4. – М., 1957–1968.Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Беларуси. (послектябрьский период). – Мн., 1997.

Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб. пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Вишневский А. Ф. Довнар Т. И. История государства и права Беларуси (1917–1996). – Мн., 1996.

Заерко А. Тюрьмы Беларуси (1929–1935). – Мн., 2001.

История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. Т.1. – Мн., 1970.

История Советской Конституции (1917–1956 гг.) / Под ред. С. С. Студеникина. – М., 1957.

Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн., 2000.

Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Калубовiч А. «Айцы» БССР i iхнi лёс // Спадчына. 1990. № 3.

Маргунский С. П. Государственное строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925). – Мн., 1966.

Мартинович И. И. История суда в БССР. – Мн., 1958.

1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: док. и материалы /сост. В.Д. Селеменов и др.; науч. ред. М.Ф.Шумейко. – Мн., 2005.Платонаў Р. Палiтыкi. Iдэi. Лёсы: грамадзянскiя пазiцыi ва ўмовах нарастання iдэолага-палiчнага дыктату ў Беларусi 20–30 гадоў. – Мн., 1996.

Сборник законов Белорусской ССР.1938–1967. – Мн., 1968–1969. Т.1–2.

Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР (1939–1958). – М., 1959.

Широков А. Т. ЦИК Белоруской ССР в 1919–1936 г. г. – Мн., 1979.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. – Мн., 1993–2003.


Да тэмы 12

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. 1941–1945: Энцыкл. – Мн.: БелСЭ, 1990.Бергман А. Слова пра Бранiслава Тарашкевiча. – Мн., 1996.

Бровка Ю. П. Белорусская ССР – суверенный участник международного общения. – Мн., 1974.

Великая Отечественная война Советского Союза: Краткая история. – М., 1970.

Гiсторыя Беларусi: Вучэбны дапаможнiк. – Мн., 1994.

Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб.пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

История государства и права Белоруской ССР: В 2 т. Т.2. – Мн., 1976.Круталевич В. А., Юхо I. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. – Мн., 1998.

Круталевіч В. А., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мн., 1995.

Народное (Национальное) Собрание Западной Белоруссии (28–30 октября 1939 года): Стеногр. отчет. – Мн., 1946.

Очерки истории государства и права БССР. – Мн., 1969. Вып. 2.Павлов Я. С. Советско-германские договоры 1939–1941 годов: трагедия тайных сделок. – М., 1996.

Павлова Л. В. Органы власти и управления БССР в период Великой Отечественной войны // Правоведение. 1979. № 1.

Полуян В., Полуян И. Революционное и национально–освободительное движение в Западной Белоруссии. – Мн., 1962.

Палуян У. А. Беларуская сялянска-рабочая грамада. – Мн., 1967.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мн., 1993.

Сборник документов и материалов по истории СССР. (1917–1958). – М., 1959.

Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР (1939–1958). – М., 1959.

Сборник законов Белорусской ССР. 1938–1967. – Мн., 1968–1969. Т. 1–2.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. – Мн., 1993–2003.
Да тэмаў 13–14

Бровка Ю. П. Белорусская ССР – суверенный участник международного общения. – Мн., 1974.

Бровка Ю. П. Международная правосубъектность БССР. – Мн., 1967.

Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР за 1990–1991 гг.Вишневский А. Ф., Довнар Т. И. История государства и права Беларуси. – Мн., 1996.

Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы и права Беларусі: Вучэб. дапамож. – Мн., 2000.

Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб. пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

История государства и права Белорусской ССС. В 2 т. Т. 2. – Мн., 1976.Круталевич В. А., Юхо I. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Ч.2. – Мн., 1998.

Круталевіч В. А., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Мартинович И.И. История суда в БССР. – Мн., 1961.

На пути к правовому государству: совершенствование правовой сферы. Коллект. монография. – Мн.: Право и экономика, 2004.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 6 т. Ч. 2. – Мн., 1995.

Очерки истории государства и права БССР. – Мн., 1969. Вып. 2.

Сборник документов и материалов по истории СССР (1917–1958). – М., 1959.

Сборник законов Белорусской ССР. 1938–1967. – Мн., 1968–1969. Т. 1–2.

Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР (1939–1958). – М., 1959.

Сборник законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР. – Мн., 1970–1990.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. – Мн., 1993–2003.
Да тэмаў 15–16

Абрамович А.М. Состояние и направления совершенствования нормотворческой деятельности в Республике Беларусь // Юстиция Беларуси. 2004. № 3.

Белоруссия и Россия: общество и государство. – М., 1997.Василевич Г. А. Верховный Совет Республики Беларусь. – Мн., 1993.

Василевич Г. А. Конституционное правосудие на защите прав и свобод человека. – Мн., 2003.

Василевич Г.А. Конституционная реформа в Беларуси в 1989 году // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – № 1. – 2006.

Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо І. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь за 1991–1996 гг.

Ведамасцi Нацыянальнага Сходу Рэспублiкi Беларусь за 1997–2006 гг.

Верховный Совет Республики Беларусь: история и современность (1923–1998). – Мн., 1998.

Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь за 1991–2006 гг.

Ветютнев Ю.Ю. и др. Правовая культура в России на рубеже столетий (Обзор Всероссийской научно-теоретической конференции) // Право и политика. 2001. № 6; Государство и право. 2001. № 10.

Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: Дапамож. – Мн., 2004.

Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы и права Беларусі: Вучэб. дапамож. – Мн., 2000.

Демидов А.И. и др. Политическая и правовая жизнь модернизирующегося общества. – Пенза-Саратов, 2002.

Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Республики Беларусь (послеоктябрьский период). – Мн., 1997.

Довнар Т. И., Юрашевич Н.М. История государства и права Беларуси: учеб. пособие. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь. 2005.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Доўнар Т. I. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. У 2 ч. Ч.2. – Мн., 2005.

Забелов С.М. Правовое регулирование государственного управления. – Мн., 2004.

Збор пастаноў Урада Беларускай ССР (з 1991 Урада Рэспублікі Беларусь).

Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 1994–1996.

Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь. – Мн., 1994.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (са змяненнямі і дапаўненнямі). – Мн., 1996.

Коршук В. К., Платонов Р. П., Романовский И. Ф. Государственность Беларуси: Проблемы формирования в программах политических партий. – Мн., 1999.

Круталевич В. А., Юхо I. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Ч.2. – Мн., 1998.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. – Мн., 1995.

Крымінальнае права Беларусі (закон, злачынства, адказнасць). – Мн., 1997.

Мартинович И.И., Пастухов М.И. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь. – Мн., 1995.

Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Соч. / Сост., вступ., ст., примеч. М.Я.Колерова, Н.С.Плотникова. – М., 1995.

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999–2006. (Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. и др.).Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. – Екатеринбург, 1996.

Чудаков М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447–1996). – Мн., 2004.

Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Дапаможнік: У 2 ч. Ч.2. – Мн.:РІВШ БДУ, 2003.

Каталог: images -> stories
stories -> Беларуская мова (прафесійная лексіка)
stories -> Вучэбная праграма для спецыяльнасці
stories -> “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне “Беларуская мова
stories -> Пан езус прыгавораны да смерці
stories -> Biss бліц bb #28/2009BY, 02 November 2009
stories -> Форум грамадзянскай супольнасці: актуальныя працэсы, бліжэйшыя задачы, механізмы грамадзянскага кантролю
stories -> Г прапанова адарацыі найсвяцейшага сакрамэнту для яе правядзення сужэнцамі
stories -> Маніторынг развіцця сытуацыі ў беларусі лістапад 2008 – верасень 2010


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал