Гісторыя. Этнаграфія. Краязнаўствастаронка2/3
Дата канвертавання15.05.2016
Памер317.14 Kb.
1   2   3Загорульский, Эдуард Михайлович (доктор исторических наук; род. 1928). Древний Минск / Худож. И.Немогай. ― Минск : Госиздат БССР, 1963. — 117, [2] с.Загорульский, Эдуард Михайлович (доктор исторических наук; род. 1928).

Возникновение Минска / Э. М. Загорульский ; [художник В. И. Шелк]. ― Минск : Издательство БГУ, 1982. — 356, [2] с.

Зайкоўскі, Эдвард Міхайлавіч (нар. 1952). Першабытныя помнікі паўночнай Беларусі / Пад рэд. М.М.Чарняўскага ; Акад. навук БССР, Ін-т гісторыі. ― Минск : Навука і тэхніка, 1990. — 44 с.Запруднік, Янка (нар. 1926). Беларусь на гістарычных скрыжаваннях / Пер. з англ. М.Раманоўскага. ― Минск : ВЦ "Бацькаўшчына" : Бел. фонд Сораса, 1996. — 264 с. ― (Серыя "Адкрытае грамадства").Зверуго, Ярослав Генрихович (род. 1928). Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. / Под ред. П.Ф.Лысенко ; АН БССР, Ин-т истории. ― Минск : Навука і тэхніка, 1989. — 208 с.Имена в истории : Крат.биогр.справочник / Авт.-сост.:П.И.Бригадин и др. ― Минск : Университетское, 1993. — 192 с.Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII-XVIIIвв. : Владение Тимковичи / Гл. арх. упр. при СМ БССР, Ин-т истории АН БССР, Центр. гос. ист. архив БССР в г.Минске ; [Сост.: П.Г.Козловский и др.]. ― Минск : Наука и техника, 1982. — 214, [2] с.История Беларуси : [Учеб. пособие / Е.Л.Абецедарская, П.И.Бригадин, Л.А.Жилунович и др. ― Минск : ИП "Экоперспектива", 1997. — 319 с.История Белорусской ССР / Академия наук Белорусской ССР, Институт истории ; [редколлегия: И. М. Игнатенко и др.]. ― Минск : Наука и техника, 1977. — 629, [1] с., [6] л. карт, ил.Ігнатоўскі, Усевалад Макаравіч (1881—1931). Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У. М. Ігнатоўскі ; [уступны артыкул А. П. Грыцкевіча ; каментарыі і заўвагі Э. Н. Гнеўкі]. ― 5-е выд. ― Мінск : Беларусь, 1992. — 188, [2] с., [12] л. іл.Ігнатоўскі, Усевалад Макаравіч (1881—1931). Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М.Ігнатоўскі. ― 5-е выд. ― Минск : Беларусь, 1991. — 188, [2] с., [12] л. iл.Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі / Бел. Энцыкл. ; [Склад. І.П.Хаўратовіч]. ― Минск : БелЭн, 1997.

Ч. 1 : Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі : Ад старажытнасці да пач. XX ст. / Беларус. Энцыкл. ; [Гал. рэд.: Б.І.Сачанка (гал. рэд.) і інш. ; Склад. І.П.Хаўратовіч]. ― Минск : БелЭН, 1995. — 219 с.

Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі / Бел. Энцыкл. ; [Склад. І.П.Хаўратовіч]. ― Минск : БелЭн, 1997.

Ч. 2 : Ад 1919 г. і да нашых дзён. — 191 с.

Імя тваё Белая Русь : [зборнік артыкулаў / укладальнік Г. М. Сагановіч]. ― Мінск : Полымя, 1991. — 317, [2] с.Імя тваё Белая Русь : [зборнік артыкулаў / укладальнік Г. М. Сагановіч]. ― Мінск : Полымя, 1991. — 317, [2] с.

Частка тэксту на рускай мове.

Казлоў, Леў Раманавіч (кандыдат гістарычных навук; нар. 1938). Беларусь на сямі рубяжах. ― Минск : Беларусь, 1993. — 71 с.,карт.Калечыц, Алена Генадзьеўна. Першыя людзі на зямлі Беларусі. ― Минск : Беларусь, 1997. — 70 с.Калубовіч, Аўген Тодаравіч (1912—1987). Крокі гісторыі : Даслед.,арт.,успаміны / Біягр.нарыс і спіс публ.І.Каханоўскай. ― Беласток і інш. : ГаМакс, 1993. — 285 с.Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (пісьменнік; 1930—1984). Зямля пад белымі крыламі : нарыс : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / У. Караткевіч. ― Мінск : Народная асвета, 1992. — 191 с.Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (пісьменнік; 1930—1984). Зямля пад белымі крыламі : нарыс : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Уладзімір Караткевіч. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. — 172, [3] с.Карнейчык, Яфрэм Іванавіч (кандыдат гістарычных навук; 1900—1972).

Беларуская нацыя : гістарычны нарыс / Я. Карнейчык ; [рэдактар У. М. Сікорскі] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1969. — 308, [1] с.

Карпюк, Аляксей Нічыпаравіч (пісьменнік; 1920—1992). Мая Гродзеншчына : Нарыс / Аляксей Карпюк. ― Мінск : Дзяржвыд БССР. Рэд. маст. літ., 1960. — 57 с.Карпюк, Аляксей Нічыпаравіч (пісьменнік; 1920—1992). След на зямлі : Скарбы і здабыткі маёй Гродзеншчыны: [Нарыс]. ― Минск : Беларусь, 1972. — 111 с.Карпюк, Аляксей Нічыпаравіч (пісьменнік; 1920—1992). Чаго мы варты. ― Минск, 1970. — 69 с. ― (Бібліятэчка газеты "Голас Радзімы").Киселев, Владимир Николаевич (кандидат экономических наук; краевед; род. 1931).

На истоках Неманских : Очерки. ― Минск : Полымя, 1985. — 111, [1] с. : ил. ; 20 см. ― (По родному краю).

Кісялёў, Уладзімір Мікалаевіч (краязнавец; нар. 1931). Наднёманскімі пуцявінамі / У. М. Кісялёў. ― Мінск : В. П. Ільін, 2009. — 431 с. : іл., фат., карты ;

Кніга прысвечана гісторыі наднёманскага краю, дзейнасці яго выдатных творчых прадстаўнікоў.

Кісялёў, Уладзімір Мікалаевіч (краязнавец; нар. 1931). Пуцявінамі Наднямоння. ― Минск : Полымя, 1994. — 302 с.Клаз, Илья Семенович. Потомству в пример : Очерки: [Для сред. и ст. шк. возраста / Худож. В.Клименко. ― Минск : Маст. літ., 1978. — 142, [1] с.Клаз, Ілья Сямёнавіч (пісьменнік; 1922—1980). Па Дзвіне на вёслах : Нарыс. ― Минск : Маст.літ., 1975. — 144с.Ковкель, Иван Иванович (кандидат исторических наук; 1942—2009). История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. ― Минск : ООО "Аверсэв", 1998. — 591, [1] с. ― (Школьникам, абитуриентам, учащимся).Ковкель, Иван Иванович (кандидат исторических наук; 1942—2009).

История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. ― Минск : ООО "Аверсэв", 1998. — 591, [1] с. ― (Школьникам, абитуриентам, учащимся).

Корзун, Эдуард Семенович. Гольшаны / Э. С. Корзун. ― Минск : Полымя, 1987. — 85, [2] с. : ил. ; 20 см. ― (По родному краю).Коробушкина, Татьяна Николаевна. Земледелие на территории Белоруссии в X-XIII вв. / Науч. ред. Э. М. Загорульский. ― Минск : Наука и техника, 1979. — 118 с. : ил.Крыжовы шлях : [Зб.нарысаў]: Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі / Л.Лойка,Т.Лойка,А.Рагалёў і інш. ― Минск : Згода, 1993. — 240 с. ― (Гіст.сшыткі ; Сш.1).Лакотка, Аляксандр Іванавіч (доктар архітэктуры; доктар гістарычных навук; нар. 1955).

Сцежкамі дзядоў : этнаграфічныя нарысы : кніга для вучняў / А. І. Лакотка, С. В. Барыс. ― Мінск : Народная асвета, 1986. — 174 с. : іл. ; 20

Левко, Ольга Николаевна (доктор исторических наук; род. 1947). Витебские изразцы XIV-XVIII вв. / Науч. ред. Г.В.Штыхов ; Акад. наук Бел. ССР, Ин-т истории. ― Минск : Наука и техника, 1981. — 43, [3] с.Ледавіковыя валуны Беларусі : Эксперым.база вывучэння валуноў / АН Беларусі,Ін-т геалогіі,геахіміі і геафізікі ; С.Д.Астапава,У.Я.Бардон,М.А.Вальчык і інш. ― Минск : Навука і тэхніка, 1993. — 159 с.Лысенко, Петр Федорович (род. 1931). Туровская земля, IX-XIII вв. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. ― Минск : Бел. навука, 1999. — 266, [2] с.Лыч, Леанід Міхайлавіч (доктар гістарычных навук; нар. 1929). Гісторыя культуры Беларусі. ― 2-е выд., дап. ― Минск : Выд. прадпрыемства "Экаперспектыва", 1997. — 487 сЛыч, Леонид Михайлович (доктор исторических наук; род. 1929). Назвы зямлі беларускай. ― Минск : Універсітэцкае, 1994. — 127 с. ― (Універсітэт-школе).Ляўкоў, Эрнст Аркадзьевіч (доктар геолага-мінералагічных навук; 1935—1996). Маўклівыя сведкі мінуўшчыны. ― Минск : Навука і тэхніка, 1992. — 213 с.Малішэўскі, Уладзімір Антонавіч. Нашы гарады / У. А. Малішэўскі, П. М. Пабока. ― Мінск : Народная асвета, 1991. — 302, [1] с.Мальдзіс, Адам Восіпавіч (доктар філалагічных навук; нар. 1932). Астравеччына, край дарагі… : нарыс / Адам Мальдзіс. ― Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. — 206, [1] с.Марціновіч, Алесь (нар. 1946). Зерне да зерня : Гісторыя ў асобах : Эсэ, нарысы : Для сярэд. и ст. шк. узросту / Алесь Марціновіч. ― Мінск : Юнацтва, 1996. — 364, [2] с.Марціновіч, Алесь (нар. 1946). Хто мы, адкуль мы… : Гіст. эсэ, нарысы : У 2 кн. / Алесь Марціновіч. ― Минск : Полымя, 1996.

Кн. 1. — 509, [2] с.

Марціновіч, Алесь (нар. 1946). Хто мы, адкуль мы… : Гіст. эсэ, нарысы : У 2 кн. / Алесь Марціновіч. ― Минск : Полымя, 1998.

Кн. 2. — 526, [1] с.

Марціновіч, Алесь (нар. 1946). Элегіі забытых дарог : Гіст. нарысы, эсэ / Алесь Марціновіч. ― Мінск : Полымя, 2001. — 541, [1] с.Масляніцына, Ірына Аляксандраўна (нар. 1965). Слава і няслаўе : Гіст.-біягр. нарысы пра жанчын, жыццё і дзейнасць якіх звязаны з беларус. зямлёй. ― Минск : Нар. асвета, 1995. — 255 с.Матэрыялы па гісторыі Беларусі : [Давед. дапам. / Склад. Н.С.Шарова. ― Минск : Выд. прадпрыемства "Экаперспектыва", 2000. — 186, [1] с.Матэрыялы па гісторыі Беларусі : Зборнік / Нац. ін-т адукацыі ; [Рэдкал.: М.П.Касцюк (адк. рэд.) і інш.]. ― Минск : НІА, 1997. — 222 с.Махнач, Алесь (пісьменнік; 1922—2001). Забалацце : краязнаўчы нарыс / А.Махнач ; [прадмова У.Кісялёва]. ― Мінск : В.Хурсік, 2004. — 81, [1] с. ; 22 см. ― (Ведаць свой край Беларусь ; кн. 13).Махнач, Алесь (пісьменнік; 1922—2001). Нізок : Краязнаўчыя нарысы / Алесь Махнач. ― Минск : Пейто, 1998. — 60, [2] с. ― (Ведаць свой край Беларусь ; Кн. 2).Мельников, Михаил Фёдорович (краевед; 1921—1993). Шел край наш дорогой столетий / М.Ф.Мельников ; Под ред. А.Ф.Хацкевича. ― Минск : Полымя, 1987. — 174, [1] с. : ил. ; 20 см. ― (По родному краю).Нарысы гісторыі Беларусі : У 2 ч. / М.П.Касцюк,У.Ф.Ісаенка,Г.В.Штыхаў і інш. ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. ― Минск : Беларусь, 1994―1995.

Ч.1. ― 1994. — 527 с.

Нарысы гісторыі Беларусі : У 2 ч. / М.П.Касцюк,У.Ф.Ісаенка,Г.В.Штыхаў і інш. ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. ― Минск : Беларусь, 1994―1995.

Ч.2 / М.П.Касцюк, І.М.Ігнаценка, У.І.Вышынскі і інш. ― 1995. — 560 с.

Памяць : Бярэз. р-н : Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Уклад. П.А.Прыбыткін ; Рэдкал.: А.А.Ждановіч і інш. ; Маст. Э.Э.Жакевіч. ― Минск : Беларусь, 2004. — 574, [2] с.Памяць : Гіст.-дакум.хроніка Гродзен.р-на / Беларус.Энцыкл. ; Склад.:У.П.Верхась,У.Ф.Шуміла ; Рэдкал.:У.П.Верхась і інш. ― Минск : Беларус.Энцыкл., 1993. — 432 с.Памяць : Дзяржын. р-н : Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Рэд.-уклад.: А.І.Валахановіч ; Рэдкал.: Л.М.Драбовіч і інш. ; Маст. Э.Э.Жакевіч. ― Минск : БЕЛТА, 2004. — 701, [1] с.Памяць : Капыл. р-н : [Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Уклад. А.А.Марціновіч ; Рэдкал.: Ф.К.Абрамчык і інш. ; Маст. Э.Э.Жакевіч]. ― Минск : Бел. навука, 2001. — 635, [1] с.Памяць : Уздзен. р-н : Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / [Уклад. А.М.Папко ; Рэдкал.: Г.К.Кісялёў (гал. рэд.) і інш. ; Маст. Э.Э.Жакевіч]. ― Минск : БЕЛТА, 2003. — 654 с.Памяць усенародная : Матэрыялы ўрачыстасцей у Рэсп. Беларусь, прысвеч. 50-годдзю Вялікай Перамогі. ― Минск : Беларусь, 1996. — 150 с.Памяць. Беларусь : Рэсп. кн. / Беларус. Энцыкл. ; Гал. рэд.: Б.І.Сачанка (гал. рэд.) і інш. ; [Рэд.-склад.: С.П.Самуэль і інш.]. ― Минск : БелЭн, 1995. — 623 с.Пілецкі, Віктар Аляксандравіч (нар. 1960). Першабытнае грамадства на Беларусі : Вучэб. дапам. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка. ― Минск : БДПУ, 1996. — 48 с.Поболь, Леонид Давыдович (доктор исторических наук; род. 1924). Славянские древности Белоруссии : (могильники раннего этапа зарубинецкой культуры) / Л. Д. Поболь ; Академия наук Белорусской ССР, Институт истории. ― Минск : Наука и техника, 1973. — 239, [2] с., [20] л. ил. : ил., табл., карты ; 26 см + приложение (1 л. ил.).Поболь, Леонид Давыдович (доктор исторических наук; род. 1924). Славянские древности Белоруссии : ранний этап зарубинецкой культуры / Л.Д.Поболь ; Академия наук Белорусской ССР, Институт истории. ― Минск : Наука и техника, 1971. — 232 c. с ил.Помня о прошлом, радуясь настоящему, с уверенностью в будущее : (материалы торжественного собрания, посвященного 70-летию Минской области) / Минский областной исполнительный комитет, [Главное управление идеологической работы]. ― Минск : [б. и.], 2008. — 36 с. : цв. ил.Почетные граждане города Минска / Государственный музей БССР, Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры, Бюро пропаганды ; [О. Ф. Кишеня, А. А. Гущинская]. ― Минск : Полымя, 1980. — 15, [1] с. : портр.Праз смугу стагоддзяў / Уклад.М.Багадзяж. ― Минск : Нар.асвета, 1993. — 104 с. ― (Школьнікам аб гісторыі Беларусі).Пракопчык, Леанід Цімафеевіч. "Дрэмле памятка дзён …" : краязнаўчыя нарысы / Леанід Пракопчык. ― Мінск : Полымя, 1991. — 172, [2] c.Рожденные жизнью : обряды Советской Белоруссии / [cоставитель А. А. Радивилов]. ― Минск : Беларусь, 1988. — 140, [2] с.Саверчанка, Іван Васільевіч (доктар філалагічных навук; нар. 1962). Канцлер Вялікага Княства : Леў Сапега / І. В. Саверчанка. ― Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 61, [2] с., [8] л. іл. : іл. ; 19 с. ― (Нашы славутыя землякі).Савецкая Беларусь = Советская Белоруссия / [фота М. П. Ананьіна і інш. ; тэкст М. Ф. Дубянецкага]. ― Мінск : Беларусь, 1975. — 30, [2] с.Савецкая Беларусь = Советская Белоруссия. ― Мінск : Беларусь, 1974. — 58 c. ; 12х17 см.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал