Характэрныя рысы ўплыву сусветнага эканамічнага крызісу на стан развіцця замежнага І нацыянальнага машынабудаванняДата канвертавання18.05.2016
Памер148.55 Kb.
УДК 338.45:621
А. У. Яфімаў, ст. выкладчык (БНТУ)
ХАРАКТЭРНЫЯ РЫСЫ ЎПЛЫВУ СУСВЕТНАГА ЭКАНАМІЧНАГА КРЫЗІСУ

НА СТАН РАЗВІЦЦЯ ЗАМЕЖНАГА І НАЦЫЯНАЛЬНАГА МАШЫНАБУДАВАННЯ
Артыкул тычыцца некаторых асаблівасцяў развіцця сусветнага эканамічнага крызіса і яго ўплыву на цяперашні стан функцыянавання машынабудаўнічага комплекса ў Беларусі і замежных краінах у 200809 гг. Гаспадарчы крызіс істотна паўплываў на развіццё айчыннага машынабудавання ў другой палове 2008 г. – 2009 г.

The article concerns some particularities of world economic crisis and its influence to present-day development of machine building complex in foreign countries and Belarus in 2008-09. World economic crisis has raised a query about progress of mechanical engineering in Belarus during second half of 2008 and 2009. In conclusion, we have some recommendations on progressive measures.
Уводзіны. Перыяд з 2003 па 2007 г. увай­шоў у аналы найноўшай эканамічнай гісторыі як час інтэнсіўнага развіцця сусветнай гас­падаркі. Гэтаму спрыяла ўзрастанне ролі Кітая і Індыі на міжнародным рынку, а таксама нека­торых іншых краін Азіі і Паўднёвай Амерыкі. Рост эканамічнай актыўнасці паспрыяў анама­льнаму падвышэнню коштаў на розныя дабро­ты, вартасць якіх вызначаецца на пэўных відах біржаў. Тыя актывы, якія былі пераацэнены, г. зн. кошт на іх быў усталяваны на ўзроўні, вышэйшым за раўнаважны, у сваёй супольнасці паступова сталі ўтвараць г. зв. «спекуляцыйную бурбалку» [1], якая расла ў памерах цягам не­калькіх гадоў.

Так, дзякуючы крэдытнаму буму ў ЗША, аб’ём пазыкаў у сферы набыцця жылля за чаты­ры папярэднія гады дасягнуў астранамічных памераў у 2006 г. Ён быў роўны 11,5 трлн. амер. долараў, альбо 85,8% ВГП краіны. У 2007 г. праблемы развіцця фінансавага рынку ЗША па­чалі выходзіць на паверхню. Гэта стала фак­тычна заўважна простаму назіральніку1.

18 жніўня 2008 г. каціроўкі акцый буйных іпатэкавых амерыканскіх банкаў Fannie Mae і Freddie Mac страцілі каля ¼ наяўнай вартасці. Крызіс у ЗША ахапіў банкаўскі сектар.

Актуальнасць дадзенага артыкула абумоў­лена наяўнасцю падзеі міжнароднага маштабу – сусветнага эканамічнага крызісу, а таксама той істотнай роляй, якую адыгрывае машынабудаў­нічы комплекс (далей – МБК) у функцыянаван­ні як гаспадарак развітых краін [3, с. 279], так і нашай дзяржавы [4, с. 21].

Мэтай артыкула выступае паданне некато­рых асаблівасцяў развіцця адзначанага крызісу і яго ўплыву на становішча МБК замежных краін і Беларусі ў 200809 гг.

Некаторыя рысы развіцця сусветнага эканамічнага крызісу ў 2008 г. 15 верасня 2008 г. адбылася падзея, якая фактычна пера­ўтварыла амерыканскі фінансавы крызіс у сус­ветны. Тады на Нью-Йоркскай фондавай біржы было адзначана найбуйнейшае падзенне адпа­ведных індэксаў з моманту атакі 11 верасня 2001 г. Прычынай стаў факт аб’яўлення банкру­там чацвёртага па велічыні інвестыцыйнага банка ЗША Lehman Brothers [5, с. 7].

3 кастрычніка 2008 г. кангрэс ЗША прыняў «Акт 2008 г. аб надзвычайнай эканамічнай ста­білізацыі», які прадугледжваў вылучэнне міні­стэрству фінансаў 700 млрд. дол. на падтрымку нацыянальных фінансавых інстытутаў [5, с. 9].

20 кастрычніка 2008 г. урад Ісландыі звяр­нуўся з просьбай да МВФ аб вылучэнні 6 млрд. дол. (каля паловы ВГП) дапамогі для стабіліза­цыі стану ўласнай гаспадаркі.

Цэнтральныя банкі развітых краін сталі па­ступова нарошчваць узровень прапановы гро­шай шляхам паніжэння стаўкі рэфінансавання. 29 кастрычніка 2008 г. ФРС ЗША знізіла адпа­ведную стаўку да мінімальнага 1%, а праз ме­сяц, 4 снежня ЕЦБ панізіў яе да 2,5%.

12 снежня Еўракамісія павялічыла аб’ём фонду для падтрымкі гаспадарак краін ЕС да 200 млрд. еўра.

Абвастрэнне сітуацыі ў грашовым сектары эканомік развітых краін не магло не адбіцца на становішчы рэальнага сектара. Такім чынам, ланцуг «сектар іпатэкі (частка фінансавага) → інвестыцыйны (частка фінансавага) → фінан­савы (ужо цалкам) → рэальны → эканамічны (грашовы і рэальны)» замкнуўся.

На думку былога міністра фінансаў Нямеч­чыны П. Штайнбрука, менавіта імкненне аме­рыканскіх і брытанскіх банкіраў да высокіх даходаў у фінансавай сістэме з малой ступен­ню дзяржаўнага кантролю, стала прычынай су­часнага фінансавага крызісу (па дадзеных Р. Прэша, супрацоўнікі пяці буйнейшых інвесты­цыйных банкаў ЗША атрымалі ў выглядзе прэ­міяльных 39 млрд. дол. па выніках 2007 г. [6, с. 184]).

Асаблівасці ўплыву сусветнага эканаміч­нага крызісу на сучасны стан развіцця МБК у замежных краінах. За адзін дзень працы Нью-Йоркскай фондавай біржы 9 кастрычніка 2008 г. каціроўкі акцый машынабудаўнічых гі­гантаў General Motors і Ford знізіліся на 31% і 22% адпаведна. Для першага гэта быў мінімаль­ны ўзровень з 1951 г2. 18 лістапада 2008 г. ра­зам з імі па падтрымку да ўрада звярнулася трэ­цяя кампанія Chrysler, просячы 25 млрд. дол. 19 снежня ўрад быў гатовы прадставіць ім 17,4 млрд. дол. крэдытаў [5, с. 14] (па афіцыйных ацэнках, у выніку банкруцтва гэтых фірм – г. зв. «Вялікай тройкі» маглі страціць працу каля 1,1 млн. чал., а рэальны ВГП ЗША – 1% росту). Але, на жаль, гэта мала дапамагло: 30 красавіка 2009 г. прызнаў сябе банкрутам Chrysler, а 1 чэрвеня 2009 г. – General Motors3.

1 чэрвеня 2009 г. завяршыўся першы этап фінансавай рэструктурызацыі Chrysler – ён быў пераўтвораны ў New Chrysler, найбольшую частку акцый якога набылі амерыканскія грама­дзяне, канцэрн Fiat, урад. Праз месяц, 10 ліпе­ня, тое самае адбылося з General Motors – пасля ўкладання 57,6 млрд. дол. у новае прадпрыем­ства, яно (часова) на 61% стала належыць ураду ЗША, на 17,5% – грамадзянам, 7,9% – канад­скай інвестыцыйнай карпарацыі, 3,8% – ураду правінцыі Антарыо. Толькі ў кампаніі Ford у 2009 г. быў атрыманы чысты прыбытак паме­рам 2,7 млрд. дол.

Варта адзначыць, што стагнацыя развіцця МБК і адпаведныя захады па яе пераадоленню з’яўляюцца сусветнай практыкай4.

Асаблівасці ўплыву сусветнага эканаміч­нага крызісу на стан развіцця айчыннага МБК у 200809 гг. Як вядома, машынабуда­ванне нашай краіны належыць да галінаў з вы­сокай ступенню экспартнай арыентацыі (каля 70% яго прадукцыі ў канцы 2008 г. ішло на за­межныя рынкі, у т. л. каля 40% – у Расію). Згодна з дадзенымі Белстата, у ліпені 2008 г. адбылося зніжэнне аб’ёмаў экспарту трактароў, грузавікоў на 12% і сядзельных цягачоў на 28%, якія ідуць на расійскі рынак (адпаведна каля 45%, 70% і 77% усяго памеру замежных паставак на той момант). Прычым па першых двух таварах зніжэнне было адзначана на пра­цягу двух месяцаў запар (ліпень - жнівень), што можа сведчыць пра пачатак тэндэнцыі. Нягле­дзячы на звужэнне рынкаў збыту, флагманы МБК адразу не знізілі аб’ёмы вытворчасці, па­колькі галіновым міністэрствам кожнаму з іх былі даведзены лічбы адпаведных прагнозных паказчыкаў, зацведжаныя урадам (прадпрыем­ствам часта прыходзіцца забяспечвасць рост эк­спарту без уліку яго эфектыўнасці [7, с. 41]).

Дадзеныя табл. 1 [8, с. 13] сведчаць пра глыбейшы ўзровень спаду аб’ёмаў вытворчасці ў 2009 г. у МБК і яго падгалінах у параўнанні з усёй прамысловасцю.


Табліца 1

Індэкс фізічнага аб’ёму вытворчасці

ў нацыянальнай прамысловасці, МБК,

яго падгалінах у 200809 гг.


Сектар /

Галіна / Падгаліна2008 да

2007, %


2009 да

2008, %


Уся прамысловасць

111,5

97,2

МБК, у т.л.

110,2

74,3

аўтамабілебудаванне

109,4

56,4

прыборабудаванне

134,5

110,1

станкабудаўнічая і інст­рументальная прамысло­васць

108,9

73,5

трактарнае і сельскагас­падарчае машынабуда­ванне

112,7

83,5

Так, прадукцыйны патэнцыял МБК у 2009 г. зменшыўся на ¼, а аўтамабілебудавання – ле­дзве не напалову. Толькі ў прыборабудаванні захавалася станоўчая дынаміка.

Калі падаць сітуацыю ў сферы вытворчасці асобных тавараў, яна выглядае адмоўна (табл. 2 [8, с. 2425]). Аб’ёмы выпуску грузавых аўта­мабіляў, металарэзных станкоў, збожжаўборач­ных камбайнаў зменшыліся фактычна напало­ву, аўтобусаў і трактароў – амаль на 30%. А го­дам раней, у 2008 г., выпуск трох відаў тавараў знаходзіўся на ўзроўні простага ўзнаўлення.

Табліца 2Індэкс фізічнага аб’ёму вытворчасці некаторых відаў прадукцыі нацыянальнага МБК у 200809 гг.


Від прадукцыі МБК

2008 да

2007, %


2009 да

2008, %


Аўтобусы

101,7

68,9

Грузавыя аўтамабілі

103

43,6

Збожжаўборачныя

камбайны

121,9

56,2

Металарэзныя станкі

98,5

54,2

Трактары

109,3

69,6

Мал. [9, с. 70, 73] адлюстроўвае развіццё вытворчых працэсаў у машынабудаванні ў 2009 г. Можна бачыць неадназначную тэндэнцыю ў розныя месяцы. Аднак агульныя трэнды паказ­ваюць спад.


Малюнак. Памесяцовая дынаміка індэкса фізічнага аб’ёму вытворчасці МБК Беларусі, а таксама некаторых відаў тавараў МБК у 2009 г.,

у працэнтах да адпаведнага перыяду 2008 г.

На 1 студзеня 2009 г. запасы гатовай пра­дукцыі на прадпрыемствах Міністэрства пра­мысловасці склалі 94% да сярэднемесячнага аб’ёму вытворчасці пры закладзеных раней ва ўрадавым прагнозе 78%. Табл. 3 [8, с. 26] паказ­вае значнае перавышэнне нормаў запасаў груза­вікоў, металарэзных станкоў і аўтобусаў, вы­рабленых у 2009 г. Сітуацыя склалася больш спрыяльна ў сферы вытворчасці збожжаўборач­ных камбайнаў і трактараў.


Табліца 3

Дынаміка зменаў запасаў некаторых відаў прадукцыі нацыянальнага МБК, у працэнтах да сярэднемесячнага аб’ёму вытворчасці


Від прадукцыі МБК

па стане

на

1.01.2010у % да стану на

1.01.2009Аўтобусы

210

187,9

Грузавыя аўтамабілі

390

180,2

Збожжаўборачныя

камбайны

87,1

22,6

Металарэзныя станкі

300

122,8

Трактары

81,6

77,5

Экспарт трактароў у 2009 г. склаў 72,2% да паказчыка 2008 г., металарэзных станкоў – 40,1%, грузавікоў – 25,9%, сядзельных цягачоў – 17% [10, с. 90].

Узровень рэнтабельнасці рэалізаванай пра­дукцыі, працаў і паслуг зменшыўся ў 2009 г. у МБК неістотна (табл. 4). Прадпрыемствы па вытворчасці трактароў і камбайнаў мелі най­меншую рэнтабельнасць, а ў паловы суб’ектаў гаспадарання ў МБК быў нізкі яе ўзровень.

Табліца 4Фінансавыя паказчыкі развіцця нацыянальнай прамысловасці, МБК, падгалінаў у 200809 гг.


Сектар /

Галіна /


Падгаліна

Рэнтабельнасць

рэалізаванай прадукцыі, працаў, паслуг, %З усіх прыбытковых прадпрыемстваў,

з пэўным узроўнем рэнтабельнасці ў 2009, %2008

2009

05%

510%

усіх

010%1020%

усіх

020%Уся прамысловасць

15,9

9,9

29,5

27

56,5

28,8

85,3

МБК, у т.л.

12,3

11,4

22,3

28,5

50,8

32

82,8

аўтамабілебудаванне

10,8

9,6

22,2

37,8

60

33,3

93,3

станкабудаўнічая і ін­струментальная пра­мысловасць

10,6

8,8

27,3

27,3

54,6

40,9

95,5

трактарнае і сельска­гаспадарчае машына­будаванне

13,1

9,2

14,6

37,8

52,4

34,1

86,5

электратэхнічная

прамысловасць

13,7

8,7

28,9

39,5

68,4

21,1

89,5

Заключэнне. Сучасны сусветны эканаміч­ны крызіс, які пачаўся у ЗША, праз пэўны пе­рыяд вельмі балюча адбіўся на стане як машы­набудавання замежных краін, так і Беларусі. Дастаткова прыгадаць факты банкруцтва буй­нейшых аўтамабільных карпарацый свету Chrysler і General Motors, спыненне галоўных канвеераў заводаў у розных краінах, перавод працоўных на частковую занятасць, масавае падзенне аб’ёмаў рэалізацыі прадукцыі МБК у другой палове 2008 г. – 2009 г.

Пададзеныя вышэй і іншыя тэндэнцыі раз­віцця нацыянальнага МБК паказваюць, што ён выконвае ў гаспадарцы нашай краіны найперш г. зв. сацыяльную функцыю, падтрымліваючы пэўны ўзровень занятасці і даходаў працоўных (гэтую ролю фактычна ён адыгрывае на праця­гу ўсіх гадоў незалежнасці Беларусі [11, с. 83]).

У перыяд 2008-09 гг. працягваўся раней за­дадзены накірунак на дзяржаўную падтрымку найбольшай колькасці буйных прадпрыемстваў (што было адлюстравана ў прынятых шматлікіх праграмах, стварэнні розных холдынгавых структур). Аднак гэтага яўна недастаткова для эфектыўнага развіцця галіны5.

Для паспяховага пераадолення наступстваў глабальнага крызіса неабходна правесці рэаль­ную прыватызацыю і рэструктурызацыю галі­ны (а не проста мадэрнізацыю, якая дазваляе працяглы час пастаўляць тавары на вонкавыя рынкі з нізкімі патрабаваннямі да якасці і ніз­кай плацёжаздольнасцю [7, с. 4]), скіраваўшы вытворцаў на стварэнне прадукцыі, якая рэаль­на карыстаецца попытам, сканцэнтравацца на падтрымцы канкрэтных перспектыўных падга­лінаў МБК (напрыклад, аўтамабілебудавання, як прапануецца ў [12, с. 287], вытворчасці трак­тараў і прыналежнасцяў да аўтамабіляў і трак­тараў [7, с. 15]).Літаратура

 1. Iraola, M. A. Speculative Bubbles / M. A. Iraola, M. S. Santos // The New Palgrave Dictiona­ry of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume [Electronic re­source]. – Palgrave Macmillan, 2008. – Mode of access: http://www.dictionaryofeconomics.com/ar­ticle?id=pde2008_s000205. – Date of access: 15.10.2008.

 2. Main Economic Indicators. – Vol. 2010, Issue 2. – Paris: OECD, 2010. – vii + 258 p.

 3. Мировая экономика: глобальные тенден­ции за 100 лет / Под ред. И. С. Королёва. – М.: Экономист, 2003. – 604 с.

 4. Козловская, Л. В. Социально-экономи­ческая география Беларуси: курс лекций. В 3 ч. Ч. 2: Экономико-географическая характеристи­ка межотраслевых комплексов / Л. В. Козловская. – Минск: БГУ, 2004. – 99 с.

 5. The Financial Crisis: A Timeline of Events and Policy Actions [Electronic resource]. – Federal Reserve Bank of St. Louis, 2010. – Mode of access: http://timeline.stlouisfed.org/pdf/crisistimeline.pdf. – Date of access: 25.06.2010.

 6. Macroeconomic Theory and its Failings. Al­ternative Perspectives on the Global Financial Crisis / Ed. by S. Kates. – Cheltenham and Nort­hampton: Edward Elgar, 2010. – xiv + 290 p.

 7. Концептуальные положения Националь­ной программы развития экспорта Республики Беларусь на 20062010 гг. / Под науч. ред. В. Ф. Медведева и П. Г. Никитенко. – Минск: Право и экономика, 2006. – 67 с.

 8. Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе декабре 2009 г.: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – 238 с.

 9. Статистика Беларуси / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – 2010. – № 1. – Минск, 2010. – 124 с.

 10. Внешняя торговля товарами Респ. Беларусь за 2009 г. (предварительные данные): стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – 190 с.

 11. Аксёнова, О. Промышленная политика Белоруссии: целевой подход / О. Аксёнова // Экономист. – 2007. – № 7. – С. 83–89.

 12. Михайлова-Станюта, И. А. Определяю­щая роль инновационного развития в решении главных экономических задач страны / И. А. Михайлова-Станюта // Проблемы прогнозиро­вания и государственного регулирования социально-экономического развития в регионе ЦЕИ: материалы VI Межд. науч. конф., Минск, 20–21 окт. 2005 г.: В 4 т. Т. 1. / Редкол.: С. С. Полоник [и др.]. – Минск: НИЭИ Министерства экономики Респ. Беларусь, 2006. – С. 283–290.

Паступіў 19.07.2010

1 На думку некаторых экспертаў, рэцэсія ў буй­нейшай эканоміцы свету пачалася ў снежні 2007 г. Фармальна, згодна з паказчыкамі, ВГП ЗША ў трэ­цім і чацвёртым кварталах 2008 г. запар знізіўся ад­паведна на 0,68% і 1,37%, г. зн., што толькі ў новым 2009 г. пачаўся спад [2, с. 180].

2 Нямецкія эксперты на канферэнцыі ў кастрыч­ніку 2008 г. у якасці адной з падгалінаў расійскай прамысловасці, што найбольш пацерпіць ад крызісу, назвалі аўтамабілебудаванне. На думку іншых асо­баў, падчас крызісу найбольшы спад зазнаюць тыя галіны, якія знаходзяцца «далей» ад запытаў адзін­кавага спажыўца (г. зн. усе, апроч вытворчасці адзення, харчавання, лекаў, грамадскай сувязі і транспарту). Яшчэ адзін эксперт адзначыў той факт, што вытворчасць элементаў асноўнага капіталу і ін­шых інвестыцыйных тавараў ва ўмовах крызісу па­кутуе ў ліку першых.

3 У апошнім выпадку – гэта буйнейшае банкруц­тва прамысловай кампаніі ў гісторыі ЗША.

4 Так, у кастрычніку 2008 г. кіраўніцтва ГАЗ і КамАЗ абвясціла пра пераход на бліжэйшыя месяцы на скарочаны працоўны тыдзень. Напрыканцы 2008 г. на такі крок пайшло кіраўніцтва ВАЗ. У лістапа­дзе 2008 г. – лютым 2009 г. галоўны канвеер КамАЗ тройчы спыняўся ў сувязі з далейшым падзеннем аб’ёмаў продажу прадукцыі.

Продаж грузавікоў Volvo у студзені 2009 г. ска­раціўся на 51%, Renault – на 52%, Mack і Scania – на 55%. У пачатку 2009 г. нямецкі канцэрн MAN пера­вёў працоўных на частковую занятасць.5 10 сакавіка 2009 г. на паседжанні рэспублікан­скага савета дырэктараў тагачасная нам. міністра эканомікі Т. Старчанка зрабіла ўнікальную заяву, што цяпер стаіць пытанне наўпрост аб выжывальна­сці нацыянальнай эканомікі, па прычыне фактычнай адтэрміноўкі неабходных рэформ на працягу доўгіх гадоў.

На думку прафесара С. Багданкевіча, крыніцы сучаснага эканамічнага крызіса на Беларусі знахо­дзяцца не па-за яе межамі, а ўнутры краіны. Гэта ад­сталасць эканомікі і памылкі ў гаспадарчай палі­тыцы. Так, па яго дадзеных, каля 35% вартаснага аб’ёму ВГП краіны ў 2008 г. засталося ляжаць на складах.Яшчэ адзін айчынны эксперт лічыць, што сён­няшняя эканамічная палітыка кіраўніцтва краіны – гэта стратэгія «адкладзенай смерці», якая без ажыц­цяўлення сістэмных рэформ ва ўмовах сусветнага гаспадарчага крызіса вядзе да калапса вытворчасці.


Каталог: downloads
downloads -> М.І. Таранда, С. Б. Пазняк, А. Г. Смалей Лабараторная дыягностыка бактэрыяльных і мікозных інфекцый сельскагаспадарчай і хатняй жывёлы
downloads -> Вучэбна-трэніровачны комплекс “пішам правільна” (у адпаведнасці з новай рэдакцыяй “правіл беларускай арфаграфіі І пунктуацыі, 2008) як сродак удасканальвання інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя ў сучаснай школе
downloads -> Х а р т ы я з я м л І сакавік-2000 Х а р т ы я з я м л І прэамбула
downloads -> Пазакласнае мерапрыемства, прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння А. Куляшова “Ёсць у паэта свой аблог цалінны…”
downloads -> `c-w-`mj amXr-`mj lbÀsk-¡âdn hnZ-ym-`-ymk Ub-d-IvS-dpss imc-ym-ebw, luknw-Kvt mÀUv nÂUnwKvkv, im´n \KÀ, Xncp-h-\-´-]pcw
downloads -> Для студэнтаў 5 курса факультэта журналістыкі
downloads -> Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 14 мая 2007 г. N 578
downloads -> «Клімавіцкі раён: гісторыя і сучаснасць» Інфармацыйны спіс
downloads -> Закон рэспублiкi беларусь 9 студзеня 2006 г. N 98-з аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны рэспублiкi беларусь
downloads -> Лістапада 2012 года


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал