I курса фiлалагічнага факультэта спецыяльнасцей: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» 1-21 05 02 «Руская філалогія» 1-21 05 04 «Славянская філалогія» мінск бду 2007старонка9/9
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Нет тебя – и я грущу, мой друг.

9.2.3. Вершаваныя подпісы да фотаздымкаў, паштовак, лістоў і інш.

Якія вершаваныя подпісы да фотаздымкаў ці паштовак вам вядомы?

Узор запісу: Я подарила бы тебе горы…

(подпіс да фотаздымка)Я подарила бы тебе горы,

Но они далеко.

Я подарила бы тебе небо,

Но оно высоко.

Я подарила бы тебе сердце,

Но его не достать.

Я дарю тебе фото,

Чтобы меня вспоминать.
9.2.4. Графіці.

Ці чытаеце вы насценныя надпісы (графіці)? Што асаблівага вам запомнілася?


9.2.5. «Святыя лісты» і «лісты шчасця».

Ці атрымлівалі вы «святыя лісты»ці «лісты шчасця»? Раскажыце аб іх.


9.2.6. Аўдыё- і відэазапісы.

Як вы лічыце, у чым заключаецца перавага аўдыё- і відэазапісу фальклорнага твора?

ЛIТАРАТУРА
Метадычныя дапаможнікі па збіранні фальклору
Адраджэнне традыцыйнай мастацкай культуры Палесся: канцэптуальныя асновы і праграмныя накірункі / зб. артык. Мінск, 1994.

Аникин, В.П. Русское устное народное творчество: методические указания / В. П. Аникин. М., 1981.

Апытальнік для збору матэрыялаў па беларускаму танцавальнаму фальклору / распрацоўшчык М. А. Козенка. Мінск, 1998.

Апытальнік для збору матэрыялаў па каляндарнай абраднасці беларусаў / распрацоўка В. І. Басько. Мінск, 1998.

Апытальнік для збору матэрыялаў па сямейнай абраднасці беларусаў / распрацоўшчыкі Т. Б. Варфаламеева (Вяселле), Т. І. Кухаронак (Пахаванне), Т. П. Канстанцінава (Радзіны). / навуковы рэд. Т. Б. Варфаламеева. Мінск, 1998.Балашов, Д. М. Как собирать фольклор (руководство по сбору произведений устного народного творчества) / Д. М. Балашов. М., 1971.

Барташэвіч, Г. А. Сучасны стан беларускай народнай паэтычнай творчасці / Г. А. Барташэвіч, К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1973.

Беларускія традыцыйныя абрады і святкаванні: метадычныя рэамендацыі для сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Мінск, 1991.Гілевіч, Н. С. З клопатам пра несні народа / склад. Н. С. Гілевіч. Мінск, 1970.

Гончарова, А. З. Русский фольклор Великой Отечественной войны / сост. А. З. Гончарова. Калинин, 1985.

Гусев, В. Е. Методика полевых исследований русского фольклора / В. Е. Гусев. // Русский фольклор. М.; Л., 1964 , Вып. 9.

Інструктыўныя і метадычныя матэрыялы па збіранні і вывучэнні беларускага фальклору / пад рэд. С. К. Майхроніча. Мінск, 1961.

Інструкцыя па збіранні беларускай народнай вусна-паэтычнай творчасці. Мінск, 1959.

Кабашнікаў, К. П. Методыка збірання беларускай народнай вусна-паэтычнай творчасці / К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1978.

Кабашнікаў, К. П. Месца фальклору ў сучасных славянскіх культурах. Фальклор і нацыянальнае адраджэнне: ХІІ Міжнародны з’езд славяністаў / К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1998.

Казлоўскі, Р. К. Славянскі фальклор: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў / Р. К. Казлоўскі, М. У. Мікуліч. Мінск, 1999.

Каладзінскі, В. В. Метадычныя ўказанні па правядзенні фальклорнай практыкі студэнтаў першага курса філалагічнага факультэта / В. В. Каладзінскі. Мінск, 1978.

Криницкая, Н. А. О методике собирания преданий / Н. А. Криницкая // Русский фольклор. Л., 1985.

Круглов, Ю. Г. Фольклорная практика. 2-е изд. / Ю. Г. Круглов. М., 1986.

Лазутин, С. Г. Программа и методические рекомендации по проведению учебной практики по фольклору / С. Г. Лазутин. Воронеж, 1979.

Методичні рекомендації для збірання фольклорно-єтнографічного матеріалу про українські народні маски. Київ, 1987.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорна-краязнаўчай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып. 1. Каляндарная абраднасць Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці (серыя «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»). Мінск, 1997.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып. 2. Каляндарна-абрадавая паэзія (серыя «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»). Мінск, 1997.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып. 3. Беларуская вясельная абраднасць. Міннск, 1998.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып. 4. Валачобныя песні (серыя «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»). Мінск, 1998.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта. Вып. 5. Купальская абраднасць. Мінск, 1999.

Морохин, В. Н. Методика собирания фольклора: учебное пособие для вузов / В. Н. Морохин. М., 1990.

Новикова, А. М. Как записывать фольклор / А. М. Новикова // Русское народное поэтическое творчество: хрестоматия / под ред. А. Л. Новиковой. М., 1971.

Померанцева, Э. В. Как собирать фольклор / Э. В. Померанцева // Русское народное творчество. М., 1966.

Праграма вучэбнай практыкі па фальклору. Мінск, 1968.

Программа полесского этнолингвистического атласа / сост. А. З. Гура, О. А. Терновская, С. М. Толстая // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.

Савушкина, Н. И. О собирании фольклора: учебное пособие / Н. И. Савушкина. М., 1974.

Селиванов, Ф. М. Студенческая фольклорная практика: учебно-методическое пособие / Ф. М. Селиванов. М., 1982.

Фядосік, А. С. Ілюзорнасць і сапраўднасць / А. С. Фядосік. Мінск, 1991.

Чистов, К. В. Современное народное творчество, его собирание и изучение / К. В. Чистов. М.,1963.
Тэксты
Агульныя зборнікі
Беларуская міфалогія / уклад. У. А. Васілевіч. Мінск, 2002.

Беларускі казачны эпас / склад. У. В. Анічэнка. Мінск, 1976.

Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны / склад. І. В. Гутараў, М. Я. Грынблат, К. П. Кабашнікаў, І. Р. Сцяпунін, І. К. Цішчанка. Мінск, 1961.

Беларускі эпас / склад. С. І. Васілёнак,. М. Я. Грынблат, К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1959.

Беларускія народныя песні: Са зборнікаў П. В. Шэйна / склад. К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1962.

Беларускія народныя прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / склад. Ф. Янкоўскі. Мінск, 1959.

Беларускія частушкі / склад. К. П. Кабашнікаў, І. К. Цішчанка. Мінск, 1960.

Вянок беларускіх песень / склад. У. Раговіч. Мінск, 1988.

Голас з невычэрпнай і жыватворнай крыніцы / склад. У. В. Анічэнка. Мінск, 1995.

Жанчына ў беларускай народнай творчасці / склад. Э. В. Галубок, А. К. Каленчыц, Н. О. Багдановіч. Мінск, 1940.

Жыцця адвечны лад: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 2. / уклад. У. Васілевіч. Мінск, 1998.

Замовы / уклад. Н. С. Гілевіч. Мінск, 2000.

Зямля стаіць пасярод свету...: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 1. / уклад. У. Васілевіч. Мінск, 1996.

Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3. / уклад. У. Васілевіч. Мінск, 1999.

Казкі і легенды роднага краю / склад. К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1960.

Лірыка беларускага вяселля / уклад. Н. С. Гілевіч. Мінск, 1979.

Лірычныя песні / уклад. Н. С. Гілевіч. Мінск, 1978.

Міфы бацькаўчшыны / уклад. У. Васілевіч. Мінск, 1994.

Народныя казкі-байкі, апавяданні і мудраслоўі / уклад. Н. С. Гілевіч. Мінск, 1983.

Песні беларускага народа / уклад. Г. І. Цітовіч. Мінск, 1959.

Песні народных свят і абрадаў / уклад. Н. С. Гілевіч. Мінск, 1974.

Шырма, Р. Р. Беларускія народныя песні: у 4 т. / Р. Р. Шырма. Т. 1. Мінск, 1959; Т. 2. Мінск, 1960; Т. 3. Мінск, 1962; Т. 4. Мінск, 1976.
Звод «Беларуская народная творчасць» (БНТ)
І. Каляндарна-святочная абраднасць і яе паэзія.

Валачобныя песні / уклад. Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей, В. І. Ялатаў. Мінк, 1980.

Веснавыя песні / уклад. Г. А. Бараштэвіч, Л. М. Салавей, В. І. Ялатаў. Мінск, 1979.

Восеньскія і талочныя песні / склад. А. С. Ліс, С. Т. Асташэвіч, В. І. Ялатаў. Мінск, 1981.

Жаніцьба Цярэшкі / уклад. Л. М. Салавей, І. Дз. Назіна. Мінск, 1992.

Жніўныя песні / уклад. А. С. Ліс, В. І. Ялатаў. Мінск, 1974.

Земляробчы каляндар (Абрады і звычаі) / уклад. А. І. Гурскі. Мінск, 1990.

Земляробчы каляндар (Абрады і звычаі) / уклад., класіфікацыя, сістэматызацыя матэрыялаў і камент. А. І. Гурскага. 2-ое выд., выпр. Мінск, 2003.

Зімовыя песні (Калядк і шчадроўкі) / уклад А. І. Гурскі, З. Я. Мажэйка. Мінск, 1975.

Купальскія і пятроўскія песні / уклад. С. Т. Асташэвіч, Г. В. Таўлай. Мінск, 1985.

Паэзія беларускага земляробчага календара / уклад. А. С. Ліс. Мінск, 1992.
ІІ. Сямейная абраднасць і яе паэзія.

Вяселле. Абрад / склад. К. А. Цвірка. Мінск, 1978.

Вяселле. Песні: у 6 кн. / склад. Л. А. Малаш, З. Я. Мажэйка. Кн.1. Мінск, 1980; Кн. 2. Мінск, 1981; Кн. 3. Мінск, 1983; Кн. 4. Мінск, 1985; Кн. 5. Мінск, 1986; Кн. 6. Мінск, 1988.

Пахаванні, памінкі, галашэнні / уклад. У. А. Васілевіч, Т. Б. Варфаламеева. Мінск, 1986.

Радзінная паэзія / склад. М. Я. Грынблат, В. І. Ялатаў. Мінск, 1971.

Радзіны: Абрад. Песні / уклад. Г. А. Пятроўская, Т. І. Кухаронак. Мінск, 1998.


ІІІ. Замовы

Замовы / уклад. Г. А. Барташэвіч. Мінск, 1992.


ІV. Малыя жанры фальклору (парэміі)

Выслоўі / уклад. М. Я. Грынблат. Мінск, 1979.

Загадкі / склад. М. Я. Грынблад, А. І. Гурскі. Мінск, 1972.

Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. / склад. М. Я. Грынблат. Мінск, 1976.


V. Фальклорная проза

Жарты, анекдоты, гумарэскі / склад. А. С. Фядосік. Мінск, 1984.

Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі / склад. К. П. Кабашнікаў. Мінск, 1971.

Казкі ў сучасных запісах / склад. К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч. Мінск, 1989.

Легенды і паданні / склад. М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі. Мінск, 1983.

Легенды і паданні / склад. М. Я. Грынблат і А. І. Гурскі. 2-ое выд., дап. і дапрац. Мінск, 2005.

Сацыяльна-бытавыя казкі / склад. А. С. Фядосік. Мінск, 1976.

Чарадзейныя казкі: у 2 ч. / склад. К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч. Ч.1. Мінск, 1973; Ч. 2. Мінск, 1978.


VI.Пазаабрадавая лірыка

Балады: у 2 кн. / уклад. Л. М. Салавей, Т. А. Дубкова. Кн. 1. Мінск, 1977; Кн. 2. Мінск, 1978.

Жартоўныя песні / склад. І. К. Цішчанка, С. Г Нісневіч. Мінск, 1974.

Песні пра каханне / склад. І. К. Цішчанка, С. Г. Нісневіч. Мінск, 1978.

Песні савецкага часу / склад. Г. А. Барташэвіч. Мінск, 1970.

Прыпеўкі / уклад. І. К. Цішчанка, Л. М. Фёдараў. Мінск, 1989.

Сацыяльна-бытавыя песні / уклад. І. К. Цішчанка, В. І. Скідан, Г. В. Таўлай. Мінск, 1987.

Сямейна-бытавыя песні / склад. І. К. Цішчанка, Г. В. Таўлай. Мінск, 1984.


VII. Народна-драматычная творчасць

Гульні, забавы, ігрышчы / уклад. А. Ю. Лозка. Мінск, 1996.

Народны тэатр / уклад. М. А. Каладзінскі. Мінск, 1983.

Народны тэатр / уклад. і камент. М. А. Каладзінскага. 2-ое выд., выпр. і дапрац. Мінск, 2004.


VIII. Дзіцячая творчасць

Дзіцячы фальклор / склад. Г. А. Барташэвіч, В. І. Ялатаў. Мінск,1972.


Рэгіянальныя зборнікі
Абрадавы фальклор гомельскага Палесся / уклад. В. С. Новак. Гомель, 1998.

Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсцкая вобласць. Традыцыйныя жанры / уклад. В. А. Захарава. Мінск, 1973.

Беларускі фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Гомельская вобласць / уклад. В. А. Захарава, Р. М. Кавалёва, В. Д. Ліцвінка, У. І. Раговіч. Мінск, 1989.

Беларускі фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Мінская вобласць / уклад. В. Д. Ліцьвінка, Г. Р. Кутырова. Мінск 1995.Варфаламеева, Т. Б. Песні Беларускага Панямоння / Т. Б. Варфаламеева. Мінск, 1998.

Вяселле на Гомельшчыне: фальклорна-этнаграфічны зборнік / уклад. І. Ф. Штэйнер, В. С. Новак. Гомель, 2003.Зянько, У. Спадчына маёй маці: песні, загадкі, казкі, жартоўныя апавяданні / У. Зянько. Мінск, 1993.

Казкі і апавяданні Беларускага Палесся: са зборнікаў А. К. Сержпутоўскага / склад. А. С. Фядосік. Мінск, 1965.

Крыніц кармянскіх перазвоны / уклад. В С Новак. Гомель, 2000.

Ледаховіч, М. Беларускія народныя песні Гродзеншчыны / М. Ледаховіч. Мінск, 1960.

Мажэйка, З. Я. Песні Баларускага Паазер’я / З. Я. Мажэйка. Мінск, 1981.

Мажэйка, З. Я. Песні Беларускага Падняпроўя / З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева. Мінск, 1999.

Можейко, З. Я. Песни Белорусского Полесья: Вып. 1. / З. Я. Можейко. М., 1983.

Народная міфалогія Гомельшчыны / уклад. І. Ф. Штэйнер, В.С. Новак. Гомель, 2003.

Палескае вяселле / уклад. В. А. Захарава. Мінск, 1984.

Песні сямі вёсак: традыцыйная народная лірыка Міншчыны / уклад. Н. С. Гілевіч. Мінск, 1973.Раговіч, У. І. Песенны фальклор Палесся: у 3 т. Т. 1. Песні святочнага календара. Мн., 2001; Т. 2. Вяселле. / У. І. Раговіч. Мінск, 2002.

Сержпутоўскі, А. К. Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў / А. К. Сержпутоўскі. Мінск, 1998.

Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: у 6 т. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе / Т. Б. Варфаламеева, В. І. Басько, М. А. Козенка і інш. Мінск, 2001.


Падручнікі, дапаможнікі, хрэстаматыі
Беларуская вусна-паэтычная творчасць: падручнік для студэнтаў філал. спец. ВНУ / склад. К. П. Кабашнікаў, А. С. Ліс, А. С. Фядосік і інш. Мінск, 2000.

Беларускі фальклор: хрэстаматыя / склад. К. П. Кабашнікаў, А. С.Ліс, А. С. Фядосік, І. К. Цішчанка. Мінск, 1996.

Русское народное поэтическое творчество: хрестоматия по фольклористике / сост. Ю. Г. Круглов. М., 1980.
Энцыклапедыі, слоўнікі, паказальнікі
Андреев, Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне / Н. П. Андреев. Л., 1929.

Бараг, Л. Р. Сюжэты і матывы беларускіх казак: сістэматызаваны паказальнік / Л. Р. Бараг. Мінск, 1978.

Беларускі фальклор: энцыклапедыя / у 2-х т. Т. 1. Мінск, 2005; Т. 2. Мінск, 2006.

Восточнославянская сказка: сравнительный указатель сюжетов / сост. Л. Г. Бараг, Н. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979.

Восточнославянский фольклор: словарь научной и народной терминологии. Минск, 1993.Кляус, В. Л. Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговорных текстов восточных и южных славян / В. Л. Кляус. М., 1997.

Коваль, У. І. Народныя ўяўленні, павер’і і прыкметы: даведнік па ўсходнеславянскай міфалогіі / У. І. Коваль. Гомель, 1995.

Маковский, М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: образ мира и миры образов / М. М. Маковский. М., 1996.

Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т.Т. 1. М., 1991; Т. 2. М.,1992.Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. Мінск, 1987.

Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995; Т. 2. М., 1999; Т. 3. М., 2004.

Славянская мифология: энциклопедический словарь. М., 1995.

Этнаграфія Беларусі:энцыклапедыя. Мн., 1989.

Каталог: documents -> %D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83
documents -> В. П. Рагойша беларускае вершаванне
documents -> Пратакол №1 ускрыцця канвертаў з заяўкамі на ўдзел у двухэтапным конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй
documents -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 6 клас
documents -> Класіка І сучаснасць украінская літаратура І ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі
documents -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры,7 клас
documents -> Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка
%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83 -> Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял
%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83 -> Фальклорная практыка
%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83 -> Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал