І. В. Казакова беларускі фальклорстаронка8/9
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДЗІЦЯЧЫ ФАЛЬКЛОР  1. Дадаць

 1. Дзіцячы фальклор – адносна самастойная галіна фальклору, якая ўяўляе сабой сукупнасць _________________________________ , аб’яднаных прызначанасцю ____________________ народа (дзеці, падлеткі) і выконваючых ролю натуральнага далучэння кожнага новага пакалення да багацця __________________________ .

2) Тэрмін “дзіцячы фальклор” увёў у 20-я гг. XX ст. _____________ ,

які ўключаў у гэта паняцце толькі творы дзіцячага рэпертуару, якія

дзецьмі _____________ і ______________ .

3) Да ўласна дзіцячай субкультуры паступова дапасоўвалася творчасць

дарослых, як спецыяльна прызначаная для ______________ , так і

творы з рэпертуару дарослых, якія перайшлі ў разрад ____________ . 1. Па спосабу адлюстравання рэчаіснасці, асаблівасцях арганізацыі тэкстаў творы дзіцячага фальклору можна падзяліць на тры групы: 1) фальклор ___________________ , 2) фальклор ______________ , 3) фальклор _______________ (____________) . апошнім часам вылучаюцца у асобны жанр _____________ (апавяданні пра неверагодныя страшныя падзеі).  1. Вызначыць адпаведнасць

А. Гульнёвы фальклор

1. Лічылкі
2. Скарамоўкі
3. Дражнілкі
4. Прыпеўкі
5. Вершыкі
6. Сечкі
7. Маўчанкі

Б. Пазагульнёвы фальклор

8. Дзіцячыя анекдоты
9. Дыялагічныя сцэнкі
10.Загадкі
11. Казкі
12. Жараб’ёвыя згаворы
13. Песні
14. Пацешкі-забаўлянкі
15. Заклічкі
16. Прыгаворкі  1. Размеркаваць па групах прапануемыя фальклорныя тэксты

а) Заклічкі

б) Забаўлянкі

в) Лічылкі


 1. А ладачкі-ладачкі!

Паповы рабятачкі

Гарох малацілі,

Цапы паламалі,

За авін пакідалі.

Поп сварыўся,

З палаць зваліўся;

Пападдзя – з печы,

Пабіла плечы;

Пятух на ямкі

Пабіў склянкі;

Кот на пячы

Прадаець калачы;

Ён зваліўся з пячы,

Ён пабіў калачы.

(Дзіцячы фальклор / Склад. Г. А. Барташэвіч; Склад. муз. часткі В. І. Ялатаў. – Мн., 1972 - С.417, № 327)


 1. Ядзерка, ядзерка,

Паляці да Бога,

Папытайся ў Бога,

Што заўтра будзе –

Дождж ці пагода?

(Дзіцячы фальклор / Склад. Г. А. Барташэвіч; Склад. муз. часткі В. І. Ялатаў. – Мн., 1972 - С.371, № 635)


 1. Бегла курка па таку,

Па зялёным табаку,

Ела сахар і мядок,

Адчапіся, каралёк.

(Малыя жанры. Дзіцячы фальклор – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн. 6) - С.425)КЛЮЧЫ ДА ТЭСТАЎ

Каляндарна-абрадавая паэзія


 1. ЗАДАННІ З ВЫБАРАМ АДНАГО ПРАВІЛЬНАГА АДКАЗУ


Пазначыць (абвесці ў кружок) правільны адказ


  1. Першы музычны запіс беларускай купальскай песні быў апублікаваны ў працы:

а) М. Чарноўскай


  1. Да піянераў беларускай фалькларыстыкі можна аднесці:

а) З. Даленга-Хадакоўскага


  1. Аўтар шасці выпускаў “Вясковых песенек з-пад Нёмана і Дзвіны”

б) Ян Чачот


  1. Аўтар кнігі “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных

апавяданнях”

б) Ян Баршчэўскі
  1. І. Ярашэвіч быў

б) гісторыкам


  1. Назва працы Яўстафія Тышкевіча

а) “Апісанне Барысаўскага павета”


  1. Аўтар працы “Быт беларускіх сялян” (1854 г.)

а) М. Анімеле


  1. П. М. Шпілеўскі – аўтар працы

а) “Беларусь у характарыстычных апісаннях і фантастычных яе казках”


  1. Аўтарам працы “Сабранyе песень, казак, абрадаў і звычаяў сялян

Паўночна-Заходняга краю” з’яўляецца

а) М. А. Дзмітрыеў
  1. І. Насовічам падрыхтавана твораў паэзіі гаспадарчага года

а) 50 твораў


  1. Аўтарам працы “Матэрыялы для вывучэння побыту і мовы рускага

насельніцтва Паўночна-Заходняга краю” з’яўляецца

б) П. Шэйн
  1. Аўтар працы “Беларускі зборнік” –

в) Е. Раманаў


  1. Класікам беларусазнаўства лічыцца

б) Я. Карскі


  1. Аўтар працы “Песні пінчукоў”

а) М. Доўнар-Запольскі


  1. М. Нікіфароўскі – аўтар працы

а) “Суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах”


  1. А. Багдановіч – аўтар працы

а) “Перажыткі старажытнага светапогляду ў беларусаў”


  1. Аўтар кнігі “Беларусы – сакуны”

а) І. Сербаў

  1. Заснавальнік народнага хору, дырыжор і кампазітар

в) Ул. Тэраўскі
19. Двухтомнае акадэмічнае выданне народных песень Віцебшчыны ў

20-я гг. XX ст. здзейсніў

в) А. Шлюбскі
20. Аўтар працы “Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў”

в) А. Сержпутоўскі


21. М. Гарэцкі і А. Ягораў – аўтары зборніка

а) “Народныя песні з мелодыямі”


22. Карыфей беларускай песні –

в) Р. Шырма


23. М. Чуркін – аўтар зборніка

б) “Беларускія народныя песні і танцы”


24. Аўтар зборніка “Дзвесце песень”

б) Р. Шырма


25. Г. Цітовіч – аўтар зборніка

б) “Анталогія беларускай народнай песні”


26. Аўтар зборнікаў “Песні беларускага Палесся” і “Песні

беларускага Паазер’я”

г) З. Мажэйка

27. В. Ліцвінка – складальнік зборніка

а) “Беларускі фальклор у сучасных запісах.

Традыцыйныя жанры. Мінская вобласць”


28. Аўтар даследавання “Міталёгія і абрадавасць валачобных песень”

в) М. Нікольскі


29. А. Гурскі – аўтар даследавання

а) “Зімовая паэзія беларусаў”

30. Аўтар даследавання “Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў.

Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект.”

в) А. Ліс


 1. ЗАДАННІ З ВЫБАРАМ АДНАГО НАЙБОЛЬШ ПРАВІЛЬНАГА

АДКАЗУ
Абвядзіце кружком найбольш правільны адказ
1. в) У вытоках сваіх калядны абрад, як і іншыя народныя каляндарныя

абрады, з’яўляецца абрадам з выразна выражаным магічным зместам.

2. в) Імкненне старажытнага чалавека задобрыць разбуральныя прыродныя

стыхіі спарадзіла старажытныя язычніцкія культы: пакланенне

нябесным свяцілам, асабліва сонцу (салярны культ); жывёлам і

раслінам (татэмізм), розным неадушаўлёным прадметам (фетышызм),

адухаўленне ўсёй навакольнай прыроды (анімізм) і іншыя, а таксама

адпаведныя рытуалы, якія складаюць знешняе афармленне гэтых

культаў.
3. б) 25 снежня ў паўночных шыротах – дзень зімовага сонцазвароту.
4. а) У гадавым коле народных каляндарных абрадаў цэнтральнае месца

належыць навагодняму абрадаваму цыклу.


5. б) Тыповая калядка мела такую структуру: зачын, у якім паведамлялася

аб прыходзе калядоўшчыкаў да пэўнага двара; апісанне багацця

гаспадара, яго будынкаў; велічанне гаспадара, яго жонкі, сыноў, дачок;

добрыя пажаданні сям’і, выпрошванне або патрабаванне падарункаў

за спевы.
6. б) Абрад калядавання добра захаваўся ў Беларусі, асабліва на Палессі,

меў тэатралізаваны характар.


7. б) Першая куцця азначае рытуальны пачатак Каляд і называецца “посная

куцця” або “вялікая куцця”.


8. б) Гаспадар у час урачыстай каляднай вячэры садзіўся першым за стол –

на покуці, сямейнікі размяшчаліся за святочным сталом, строга

прытрымліваючыся іерархіі старшынства, што дыктавалася законамі

патрыярхальнага ўкладу вялікай сям’і.


9. а) Паводле старажытнай народнай традыцыі, лічбы 3, 5, 7, 9, 12 з’яўляліся

сімвалічнымі і ў каляднай рытуальнай вячэры сімвалізавалі поспех,

шчасце, удачу ў наступаючым годзе.
10. а) Паводле ўяўленняў нашых продкаў куцця лічылася сакральнай стравай,

яна варылася з цэлых абтоўчаных зярнят, паколькі зерне валодае

ўласцівасцю доўга захоўваць жыццё і, калі трэба, зноў аднаўляць яго.


 1. ЗАДАННІ З ВЫБАРАМ НЕКАЛЬКІХ ПРАВІЛЬНЫХ АДКАЗАЎ
  1. Сімвалічнай каляднай стравай акрамя куцці з’яўляюцца

а) грыбны адвар

г) бліны

д) мак  1. У час калядных свят на Беларусі варажылі пра

а) ураджай

г) дабрабыт сям’і

д) шлюб  1. Асноўныя маскі каляднага пераапранання –

а) каза з) механоша

в) дзед і) музы́ка

е) маладзіца к) запявала

ж) цыган


  1. Другая куцця ў час Каляд называлася ў народзе

а) “багатай”

в) “шчодрай”

д) “тлустай”

е) “ласай”


  1. Трэцяя калядная куцця завецца

б) поснай

в) галоднай

г) вадзяной
  1. Традыцыйныя калядныя гульні –

а) “Каралевіч”

б) “Жаніцьба Цярэшкі”

в) “Яшчур”
  1. Зімовыя песні:

а) калядкі

г) шчадроўкі


  1. Людзі, якія хадзілі ў час Каляд па дварах і спявалі калядныя песні,

называліся
а) калядоўшчыкі

г) каляднікі
  1. Збіраннем і даследаваннем каляндарных абрадаў і суправаджаючай

іх паэзіі займаліся
а) П. Шэйн

б) З. Мажэйка

в) С. Маневіч

г) А. Ліс

д) А. Гурскі

е) Е. Раманаў
  1. Традыцыйныя святы беларускага земляробчага календара

а) Каляды

б) Гуканне вясны

в) Юр’я


г) Купалле

е) Троіца

з) Зажынкі


  1. Мастацкія сімвалы ў калядных песнях –

а) сокал

б) вокунь

в) кубак


 1. ЗАДАННІ АДКРЫТАЙ ФОРМЫ


Дадаць


  1. З 1 сакавіка, на Еўдакію (Аўдакею).

  2. Русальным тыднем.

  3. Масленічны або сырны тыдзень.

  4. Дабравешчанне.

  5. Еўдакія (Аўдакея), Саракі, Дабравешчанне, Юр’е, Вялікдзень,

Сёмуха.

  1. Тэма шлюбу.

  2. Карнавалу.

  3. Антытэза.

  4. Ластаўка, ластавіца.

  5. Гара.

  6. песні-заклічкі.

  7. “Гу!”

  8. 4, 6, 8.

  9. Дары вясны.

  10. Дзяўчат.

  11. Бусла.

  12. 23 красавіка па ст. ст.

  13. Выган статка ў поле.

  14. Раса.

  15. “Адмыканне зямлі і выпусканне расы”

  16. Урадлівасць нівы.

  17. Вялікдзень,.. валачобніцтва і валачобныя...

  18. Аграрную.

  19. П. М. Шпілеўскі.

  20. 15

  21. Адрасны

  22. Гаспадарскі.

  23. Магічна-абрадавую.

  24. “Праява ў двары гаспадара”.

  25. Юрай, Мікола, Ілля.

  26. Земляробства.

 1. ЗАДАННІ НА ВЫЗНАЧЭННЕ АДПАВЕДНАСЦІ


Вызначыць адпаведнасць.


  1. 1В, 2А, 3Б.

  2. 1Б, 2В, 3А.

  3. В1, А2, Б3.

  4. 1Б, 2А, 3В.

  5. 1Б, Г; 2А, В.

  6. 1В, 2Г, 3А, 4Б.

  7. 1Б, 2В, 3А.

  8. 1Б, 2А.

  9. 1Б, 2А.

  10. 1А, Б, В.; 2А, Г. 1. ЗАДАННІ НА ВЫЗНАЧЭННЕ ПРАВІЛЬНАЙ ПАСЛЯДОЎНАСЦІ

1). Вызначыць правільную паслядоўнасць у народным календары (зімовы

перыяд)
1 -- вялікая куцця

2 -- багатая куцця

3 -- новы год

4 -- вадзяная куцця


2). Вызначыць правільную паслядоўнасць у народным календары (веснавы

перыяд)
1 -- Масленіца

2 -- Гуканне вясны

3 -- Юр’е

4 -- Вялікдзень, хаджэнне валачобнікаў

5 -- Тройца

6 -- Абрад “Куст”

7 -- Русальныя абрады


3). Вызначыць правільную паслядоўнасць у народным календары (летні

перыяд)
1 -- Купалле

2 – Пятро

3 -- Пакрыванне поля

4 -- Зажынкі

5 -- Жніво

6 -- Дажынкі
4). Вызначыць правільную паслядоўнасць у народным календары (асенні

перыяд)
1 – Багач 4 -- Асяніны

2 -- Звіжанне

3 -- Пакровы

5). Купальскія рытуалы па этапах
1 -- Час збору красак і траў.

2 -- Купальскае вогнішча.

3 -- Пошук папараць-кветкі.

4 -- Калектыўнае купанне ў рацэ.

5 -- Качанне на досвітку раздзетымі ў расе.

6 -- Сустраканне на досвітку ўсходу, каб убачыць “ігру” сонца.

7 -- Пусканне вянкоў у водную плынь.


 1. ЛАНЦУГОВЫЯ ЗАДАННІ


Правільны адказ на кожнае наступнае заданне залежыць ад правільнага адказу на папярэдняе заданне


  1. Дадаць

1) Купалле,.. 6/23 ліпеня.

2) Купальскім,.. сонца.

3) Салярнаму культу… купальскае вогнішча, карагоды, калектыўнае

вітанне ўзыходзячага сонца (або пазіранне за ігрой сонца).
  1. Дадаць

1) Купалля,.. зёлкі.

2) Зёлкі,.. спевам абрадавых песень.

3) Купальскіх абрадавых песнях,.. Іван ды Мар’я.

4) Івана і Мар’ю,.. ураджай.

5) Івана і Мар’і,.. купальскіх абрадавых песень,.. Іван (Ян), Пятро, Ілля.


  1. Дадаць

1) Купальскіх,.. Купалкі (Купалінкі).

2) Купалкі,.. гуллівым.

3) Гуллівы,.. абрадавага.


  1. Дадаць

1) Купалка,.. дачкой .

2) Дачка,.. дзяўчатамі.

3) Дачка,.. дзяўчатам,.. шчаслівым выхадзе замуж.


  1. Дадаць і абвесці кружочкам правільны адказ

1) Купалле,.. кветку папараці.

2) а, в, г, е, ж.

 1. ТЭКСТАВЫЯ ЗАДАННІ

1. 1) Кветку папараці.

2) б

3) Белы абрус.4) в

2. 1) Брат і сястрыца, “Viola kolor”.

2) Міжнародны.

3) Мачыха.

4) Пераўтварэнне ў кветку “брат-сястрыца”.


 1. СІТУАЦЫЙНЫЯ ЗАДАННІ

1) в


2) Купалачка

3) Чаросава

4) На антытэзе

X. КАМБІНАВАНЫЯ ТЭКСТАВЫЯ ЗАДАННІ


1) “лета”

2) “пакрыванне поля”

3) маладзіца,.. першы год была замужам

4) г


5) в

6) зажынкі

7) зажынкі; б) праз 2 дні

8) аўторак або чацвер

9) а

10) белага11) а

12) а


13) зажынкавыя – велічальныя

14) б


15) а, б, в, д, е, ж

16) б


17) сірата, нявестка, наймічка, прыгонная-жнейка

18) жыта жала,.. цёмна,.. зоркай

19) а, в

20) Падзвінне

21) а

22) а


23) б

24) мяцёлкі

25) трохрадковая страфа, з паўторам праз паўзу трэцім радком першага

слова першага радка страфыСямейна-абрадавая паэзія


   1. а, б, г

II. 1. “Беларуская народная творчасць”, з 1971 па 1990 г.

2. Хрэсьбінныя песні,.. радзінны абрад.
III. а, г, д
IV. Рытуальна-заклінальныя, велічальныя, гумарыстычныя і бяседныя.
V. Рытуальна-заклінальныя,.. забяспечыць шчаслівую долю дзіцяці.
VI. Гумарыстычная або жартоўная.
VII. Застольна-бяседная.
VIII. а) 1, 2, 3 ; б) 4, 5.


  1. а, в, д, ж
  1. а, б, г, е, з
  1. а) сюжэт,.. паўтаральнасць.

б) кантамінацыі.

в) кантамінацыя,.. па ідэйна-тэматычнай блізкасці.

г) кантамінацыі,.. кантамінацыя,.. механічная.

д) паўтаральнасць,.. паўтаральнасць,.. паўтор.

е) акраманаграмай.

ж) ампліфікацыя.

з) эўфанія.
XII. Фармальна-структурны.
XIII. 1. “Халімон”

2. “Яшчары”

3. “Жаніцьба Цярэшкі”

4. “Жаніцьба коміна”

5. “Бахар”
XIV. 1. перадвясельны

2. уласнавясельны

3. паслявясельны
XV. 1) сватанне

2) Пакровам і першай нядзеляй каляднага посту,.. ад Хрышчэння да

Вялікага посту.


 1. У некаторых месцах Беларусі сватанне нявесты аб’ядноўвалася з

запоінамі, у другіх -- запоіны спалучаліся з заручынамі, у трэціх запоіны

папярэднічалі заручынам, якія адбываліся напярэдадні вяселля, у

чацвертых -- запоіны і заручыны называліся адпаведна малой гарэлкай і

вялікай гарэлкай, у пятых запоінамі называліся амаль усе перадвясельныя

абрады, у шостых заручынамі называлі блаславенне жаніха і нявесты

перад вянчаннем і інш.


XVI. в
XVII. а, б, в, г, д, е, ж, з
XVIII. а, в, г, е, з

XIX. 3
XX. 1. Выгледзіны 14. Вясельнае застолле

2. Даведкі 15. Вясельныя музыканты

3. Сватанне 16. Шлюб

4. Запоіны 17. Пераезд да маладога

5. Агледзіны 18. Камора

6. Заручыны 19. Пасаг

7. Суборная субота 20. Завіванне

8. Запросіны 21. Выпрабаванне здольнасцей і характару маладой

9. Каравай 22. Падзел каравая

10. Вясельнае дрэва 23. Дарэнне маладым

11. Пасад 24. “Цыганы”

12. Прыезд дружыны маладога да маладой 25. Пярэзвы

13. Выпраўленне маладых да шлюбу


XXI. 1 А, В; 2 Б, Г, Д, Ж, К; 3 Е, І
XXII. 1)
XXIII. 1) ахвярапрынашэнне багам

2) нябесных мужа і жонкі – сонца і месяца

3) жаніха і нявесты

4) шчаслівага хатняга жыцця


XXIV. 2, 3, 4
XXV. в)
XXVI. М. М. Нікольскі,.. стаўбавы і каравайны… Віцебшчыне і Смаленшчыне.

XXVII. А каравайная, Б стаўбавая.


XXVIII. 1) а) вяселле, б) “прымацкае вяселле”, в) сіроцкае вяселле,

г) удавецкае вяселле.

2) сумныя галашэнні.
XXIX. А 2, Б 3, В 1

XXX. Паралелізм.


XXXI. Антытэза, параўнанні.
XXXII. Цёмная ноч, чыстае поле, вараны конь, сівы конь, зялёны луг, зялёная

дуброва, зялёны садочак, дробныя слёзкі, сырая зямля, пуховая падушка,

бітая дарога, ясны месяц, буйны вецер, жоўты пясок, цёмны лес,

маладзенькі хлопец, маладая дзяўчынка, красна дзевіца, русая каса,

чырвоная каліна, сізенькі галубок, вострая шабелечка, ліхая свякруха,

ясныя вочачкі, чорны бровы, шэра зязюлька.


XXXIII. “Звініць дарожачка”, “дзве дарожкі разбягаюцца”, “шуміць дубровач-

ка”, “бразжаць каваныя колы”, “зазвінелі кутыя колы на мосце”,

“ліціць кося сівы-вараны”, “ударылі сільныя маразы з-пад зары”, “да

сонейка калясом едзе”, “да сядзяць садочкі ў тры радочкі”, “зайграў

сакол, праз вішнёвы сад летучы”, “а каліна-маліна ўвесь луг забяліла

сваім беленькім цветам”, “разгарэлася чырвона каліна”, “да й узышоў

да месяц ясны, да засеў за пасад красны”, “хвалілася каліначка за

ракой”, “а ў гародзе кубкамі роза вілася”, “а ў садзе вішня да долу

звісла”, “рад салавей – лета даждаў”, “спіралася куна й з бабром пад

вадой”, “на дварэ дождж папрыгваіць”, “зажурылася івалга на зарэ”,

“бярозка з лістком усё летца шумела”, “гнецца кляновае вецце да долу”,

“хадзіў-пахадзіў ясён месяц па небе, лічыў-палічыў ясны зорачкі на

небе”, “сівы конь дарожку дратаваў”, “у клеці каліна расцвіла”.
XXXIV. сімвал дзявоцкасці нявесты і самой нявесты,.. сімвал яе прыгажосці,..

сімвал заключэння шлюбу.


XXXV. 2)
XXXVI. б)
XXXVII. І. Свянціцкага, Я. Карскага, К. Чыстова
XXXVIII. 4. “плач при выносе умершего из избы”

2. “плач-оповещение”

5. “плач по дороге на кладбище”

1. “плач-вопрошение”

3. “плач при выносе гроба”

6. “надмогильная причеть”

8. “цикл поминальных плачей”

7. “плач при возвращении с кладбища”


XXXIX. 4
XL. а, б, в, г
XLI. а) “Труна”

б) пераход


XLII. А 2, Б 3, В 1
XLIII. а) плакальшчыцы

б) шлюбнае,.. шлюб.


XLIV. а) вясельнай, так і пахавальнай

б) зязюлю, салаўя, голуба (галубку), сокала

в) імправізавана

г) “хоронить”, “погребать”

д) лясы і гаі,.. царква

е) канун і куцця

ж) тры,.. з трох

з) 1) пашана і гонар роду, 2) забеспячэнне жыццяздольнасці і здароўя

роду, 3) забеспячэнне дабрабыту і заможнасці роду.
Народны тэатр.
I. скамарохаў,.. язычніцтва,.. XII ст.,.. Кірылу Тураўскаму.
II. 1) а, б, в, г, д, е, ж

2) 1, 2, 3, 4


III. 1), 3), 4), 5)
IV. 1 “Юрка” 11 “Паненка” 21 “Пыха”

2 “Мяцеліца” 12 “Трасуха” 22 “Зязюлька”

3 “Бычок” 13 “Верабей” 23 “Падушачка”

4 “Барыня” 14 “Шавец” 24 “Жучок”

5 “Качан” 15 “Журавель” 25 “Зайчык”

6 “Мельнік” 16 “Таццянка” 26 “Чорт”

7 “Мікіта” 17 “Шастак” 27 “Пчолачка”

8 “Гусак” 18 “Кручок” 28 “Яшчур”

9 “Гневаш” 19 “Цыганка” 29 “Чумадра”

10 “Таўкачыкі” 20 “Саколіца” 30 “Халімон”


V. А 1, 3; В 2, 4.
VI. 3, 6, 8, 13, 15
VII. 3)
VIII. а) “цыганы”

б) “цыганаў”,.. “доктар”,.. гарэлку

в) “салдат”
IX. 2)

X. 2, 3
XI. а) у Смаргоні.

б) бахары, акрабаты, фокуснікі, лялечнікі і інш.

в) Брэсце, Полацку і Нясвіжы

г) прасталюдзін

д) Каятана Марашэўскага і Міхаіла Цяцерскага


XII. А 1, 3; Б 2, 4, 5, 7; В 6, 8
XIII. в)
XIV. 1) у канцы XVII пачатку XVIII ст.

2) хаткі ці царквы.

3) аднапавярховая, двухпавярховая і трохпавярховая,.. жлоб.

4) XIX ст.,.. сцэны і песні рэлігійнага зместу,.. містэрыяльную драму “Цар

Ірад” і народныя інтэрмедыйныя сцэны.


 1. доктар-шарлатан, карчмар-яўрэй, фанабэрлівы фран-шляхціч.

 2. скрыпка, цымбалы і бубен.

 3. XIX – XXст.,.. “жывая батлейка” або “Батлея”.

 4. “Цар Ірад”, “Лодка” і “Цар Максімілян”.

 5. Максімілян, Адольф, Скараход-маршал, Змей-улан, Аніка, Мамай, Каваль, Кат.

 6. У 1960 г.,.. “Цар Мамай”.

 7. Случчыну.

 8. 1924 г.,.. Маскве,.. В. Смышляеў,.. А. Аленін.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал