Інфармацыйны ліст Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкіДата канвертавання15.05.2016
Памер57.22 Kb.
Інфармацыйны ліст
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
Згодна з планам навуковай і творчай работы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на 2010 г. з 14 па 16 красавіка 2010 г. праводзяцца XIX Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987) «Музычная культура Беларусі ў суквецці нацыянальных культур» і Міжнародны фестываль этнакультур.
14 – 16 красавіка 2010 г.
Тэматыка чытанняў:

 • музычная культура Беларусі ў яе сувязях з культурамі іншых краін;

 • гісторыя і тэорыя беларускай музыкі;

 • традыцыйная музычная культура Беларусі;

 • музычныя культуры свету і іх прадстаўнікі;

 • праблемы творчасці, выканальніцтва, музычнай педагогікі ў Беларусі і свеце.

У праграме навуковых чытанняў і фестывалю прымаюць удзел этнаграфічныя калектывы і музыказнаўцы з Беларусі, Расіі, Ірана, Латвіі, Арменіі, Кітая і Японіі. Госці канцэртных мерапрыемстваў змогуць азнаёміцца з аўтэнтычным вакальным і інструментальным фальклорам, прафесіянальнай музыкай еўрапейскага і ўсходнеазіяцкага культурных рэгіёнаў.

Мастацкай творчасці розных народаў будуць прысвечаны дзве выставы. На працягу трох фестывальных дзён у фае Акадэміі музыкі будзе экспанавацца калекцыя этнічных музычных інструментаў народаў свету, а таксама ўзоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і графікі студэнтаў і магістрантаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

У праграме фестывалю запланаваны відэапрэзентацыі, якiя дазволяць азнаёміцца з інструментальнай культурай Беларусі, іншымі народнымі музычнымі культурамі, творчасцю вядучых сучасных кампазітараў краін СНД; будуць дэманстравацца відэафільмы.


У ліку ўдзельнікаў чытанняў і фестывалю – прадстаўнікі наступных навучальных і навуковых устаноў:

 • Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі,

 • Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,

 • Маскоўская дзяржаўная кансерваторыя імя П. І. Чайкоўскага,

 • Санкт-Пецярбургская дзяржаўная кансерваторыя

імя М. А. Рымскага-Корсакава,

 • Ерэванская дзяржаўная кансерваторыя імя Камітаса,

 • Чжэнчжоўскі ўніверсітэт (Кітай),

 • Латвійская акадэмія музыкі імя Я. Вітала,

 • Цэнтр японскай культуры (Масква).

Да ўдзелу ў навуковых чытаннях запрашаюцца выкладчыкі, навуковыя супрацоўнікі, аспіранты, магістранты і студэнты. Рэгламент выступленняў – да 15 хвілін (для студэнтаў прадугледжана стэндавая форма даклада). Заяўкі з тэкстамі дакладаў прымаюцца да 15 сакавіка 2010 г. уключна.

Тэксты дакладаў і заяўкі (з указаннем месца працы ці вучобы, пасады, вучонай ступені і звання навуковага кіраўніка, тэлефона, е-mail, працоўнага і хатняга адраса) дасылаць на адрас: 220030, Мінск, вул. Інтэрнацыянальная 30, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, кафедра беларускай музыкі (дац. Т. Л. Бярковіч), кабінет народнай музыкі (аўд. № 417) ці дэканат ФКМ, альбо на электронны адрас: folkbgam@mail.ru. Тэл.: (+37517) 226-17-49, (+37517) 227-11-03; факс: (+37517) 328-55-01.

Даклады будуць апублікаваны ў зборніку навуковых прац БДАМ, навукова-тэарэтычным часопісе «Весці БДАМ» і інфармацыйна-аналітычным часопісе «Веснік СНТТ». Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для прадстаўлення на канферэнцыі і публікацыі.

Патрабаванні да тэкстаў: для выкладчыкаў, аспірантаў і магістрантаў – у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК, для студэнтаў – 3 старонкі праз 1 інтэрвал, кегль 14 (з абавязковым прадстаўленнем электроннага варыянта на дыскеце ці кампакт-дыску).

Умовы ўдзелу: камандыровачныя выдаткі – за кошт удзельнікаў чытанняў.


Запрашаем усіх жадаючых

наведаць мерапрыемствы навуковых чытанняў і фестывалю.


Штодзённы пачатак працы навуковых чытанняўа 10-й гадзіне.

Час паказу відэафільмаў – згодна з праграмай чытанняў.

Пачатак канцэртаўа 19-й гадзіне.
Аргкамітэт

Информационное письмо
Министерство культуры Республики Беларусь

Белорусская государственная академия музыки
В соответствии с планом научной и творческой работы Белорусской государственной академии музыки на 2010 г. с 14 по 16 апреля проводятся XIX Международные научные чтения памяти Л. С. Мухаринской (1906–1987) «Музыкальная культура Беларуси в соцветии национальных культур» и Международный фестиваль этнокультур.
14 – 16 апреля 2010 г.
Тематика чтений:

 • музыкальная культура Беларуси в ее связях с культурами других стран;

 • история и теория белорусской музыки;

 • традиционная музыкальная культура Беларуси;

 • музыкальные культуры мира и их представители;

 • проблемы творчества, исполнительства, музыкальной педагогики в Беларуси и мире.

В программе научных чтений и фестиваля принимают участие этнографические коллективы и музыковеды из Беларуси, России, Ирана, Латвии, Армении, Китая и Японии. Гости концертных мероприятий смогут познакомиться с аутентичным вокальным и инструментальным фольклором, профессиональной музыкой европейского и восточноазиатского культурных регионов.

Художественному творчеству разных народов будут посвящены выставочные мероприятия. В течение трех фестивальных дней в фойе Академии музыки будет экспонироваться коллекция этнических музыкальных инструментов народов мира, а также образцы декоративно-прикладного искусства и графики студентов и магистрантов Белорусской государственной академии искусств.

В программе чтений и фестиваля запланированы видеопрезентации, которые позволят ознакомиться с инструментальной культурой Беларуси, народными музыкальными культурами других стран, творчеством ведущих современных композиторов стран СНГ; будут демонстрироваться видеофильмы.


В числе участников чтений и фестиваля – представители следующих учебных и научных организаций:

 • Белорусская государственная академия музыки,

 • Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси,

 • Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского,

 • Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова,

 • Ереванская государственная консерватория им. Комитаса,

 • Чженчжоуский университет (Китай),

 • Латвийская академия музыки им. Я. Витола,

 • Центр японской культуры (Москва).

К участию в научных чтениях приглашаются педагоги, научные сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты. Регламент выступлений – до 15 минут (для студентов предусмотрена стендовая форма доклада). Заявки с текстами докладов принимаются до 15 марта 2010 г. включительно.

Тексты докладов и заявки (с указанием места работы или учебы, должности, ученой степени и звания научного руководителя, телефона, е-mail, рабочего и домашнего адреса) присылать на адрес: 220030, Минск, ул. Интернациональная 30, Белорусская государственная академия музыки, кафедра белорусской музыки (доцент Т. Л. Беркович), кабинет народной музыки (ауд. № 417) или деканат ФКМ, либо на электронный адрес: folkbgam@mail.ru. Тел.: (+37517) 226-17-49, (+37517) 227-11-03; факс: (+37517) 328-55-01.

Доклады будут опубликованы в сборнике научных трудов БГАМ, научно-теоретическом журнале «Весці БДАМ» и информационно-аналитическом журнале «Веснік СНТТ». Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов для представления на чтениях и публикации.

Требования к текстам: для преподавателей, аспирантов и магистрантов – в соответствии с требованиями ВАК, для студентов – 3 страницы через 1 интервал кегль 14 (с обязательным представлением электронного варианта на дискете или компакт-диске).

Условия участия: командировочные расходы – за счет участников чтений.


Приглашаем всех желающих

посетить мероприятия научных чтений и фестиваля.


Ежедневное начало работы научных чтений – в 19.00.

Время показа видеофильмов – согласно программе чтений.

Начало концертов – в 19.00.
Оргкомитет
Каталог: oldsite -> bgam ru
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
bgam ru -> Iv акадэмія старадаўняй музыкі Расклад заняткаў 28. 10. 2006, субота
bgam ru -> Іх акадэмія старадаўняй музыкі 2 – 5 красавіка 2013 года
bgam ru -> Vіі тыдзень касцёльнай музыкі (7 ліпеня – 11 ліпеня 2008 года)
bgam ru -> З 6 ліпеня па 10 ліпеня 2009 года плануецца правесці VІІI тыдзень касцёльнай музыкі
bgam ru -> План работы 1 снежня, пятніца
bgam ru -> Xxiі міжнародных навуковых чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай 16 красавіка 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал