“Info 100” 10. 45 “ÎÉáñ ë ճݔДата канвертавання15.05.2016
Памер109.49 Kb.
23.06.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “Info 100”

10.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

11:45,04.00 “ÊÙµ³·Çñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ÎáãáõÙ”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “ÆÝãÁ ϳñáÕ ¿ñ ³í»ÉÇ í³ï ÉÇݻɔ

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

17.50 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “²ëïí³Í³ÛÇÝ ØÇù»É³Ýç»ÉáÝ”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “²½³ïáõÃÛ³Ý ·ñáÕÝ»ñÁ”
23.06.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Портрет правосудия”

09.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “Info 100”

10.45 “Круглый стол”

11.45,04.00 “Редактор’’

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Призвание”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Что могло быть хуже”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

17.50 “Еркирн у еркиры”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Божественный Микеланджело”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Писатели свободы”

24.06.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “10 ûñ ï³ÝÁ”

10.45 “Info 100”

12:00,01.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ÎáãáõÙ”

14.00, 06.00 ¶/ü “²½³ïáõÃÛ³Ý ·ñáÕÝ»ñÁ”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.45 “лùdzó˳Ք

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

21.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.40 ¶/ü “øë³Ýٻϔ

24.06.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Êóëüòóðà Àðìåíèè”

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Дома 10 дней”

10.45 “Info 100”

12.00,01.50 “Остановка для двоих”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Призвание”

14.00,06.00 Х/Ф “Писатели свободы”

16.35 Манкакан еркир

16.45 “Сказка - игра”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Поколение возрождения”

21.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.40 Х/Ф “Двадцать одно”

25.06.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50 Ð/ê “ÎáãáõÙ”

14.00,05.35 “гÛáõÑÇ”

14.45 , 06.00 ¶/ü “øë³Ýٻϔ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “²åáÉÇïÇϳ“

19.35, 03.00 Ð/ê “¸³í³×³ÝÁ”

21.20 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

21.40 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

23.35 ¶/ü “²ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³Ý”


25.06.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Ãðîìîãëàñíî”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50 Сериал “Призвание”

14.00,05.35 “Армянка”

14.45, 06.00 Х/Ф “Двадцать одно”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Àïîëèòèêà”

19.35, 03.00 Сериал “Предатель”

21.20 “Портрет правосудия”

21.40 “Круглый стол”

23.35 Х/Ф “Эпоха невинности”

26.06.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.50 “Info 100”

12.00 “гÛÇ áõÅÁ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “¸³í³×³ÝÁ”

14.00 , 06.00 ¶/ü “²ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³Ý”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

19.00,04.00 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

21.20 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “Úáà ï³ñÇ îǵ»ÃáõÙ”

26.06.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.50 “Info 100”

12.00 “Сила армян”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Предатель”

14.00 , 06.00 Х/Ф “Эпоха невинности”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

19.00, 04.00 “Остановка для двоих”

21.20 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Семь лет в Тибете”

27.06.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

10.45 “Info 100”

11.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “¸³í³×³ÝÁ”

14.00, 06.00 ¶/ü “Úáà ï³ñÇ îǵ»ÃáõÙ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 “гÛáõÑÇ”

21.45,01.50 “²åáÉÇïÇϳ“

23.35 ¶/ü “î³ñ³÷”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”

27.06.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Ãðîìîãëàñíî”

10.45 “Info 100”

11.45 “Круглый стол”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Предатель”

14.00, 06.00 Х/Ф “Семь лет в Тибете”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Телефутбол +”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 “Армянка”

21.45,01.50 “Àïîëèòèêà”

23.35 Х/Ф “Ливень”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

28.06.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “î³ñ³÷”

16.50 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

20.00 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

21.20 “ÊÙµ³·Çñ”

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

22.35 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

23.20 “10 ûñ ï³ÝÁ”

23.40 ¶/ü “¶áÃÇϳ”
28.06.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40, 06.00 Х/Ф “Ливень”

16.50 “Телефутбол +”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

19.35 Êóëüòóðà Àðìåíèè

20.00 “Портрет правосудия”

21.20 “Редактор’’

22.00 “Сила армян”

22.35 “Еркирн у еркиры”

23.20 “Дома 10 дней”

23.40 Х/Ф “Готика”

29.06.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “гÛáõÑÇ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “¶áÃÇϳ”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

19.35 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “ºë É»·»Ý¹ »Ù”

01.10 ¶/ü “ê»ùëÁ Ù»Í ù³Õ³ùáõÙ 2”

29.06.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Армянка”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Готика”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Поколение возрождения”

19.35 “Ãðîìîãëàñíî”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

22.30,04.30 Х/Ф “Я - легенда”

01.10 Х/Ф “Секс в большом городе 2”
Каталог: userfiles
userfiles -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
userfiles -> Рэзалюцыя Канферэнцыі Нацыянальнай платформы
userfiles -> Настаўнік дуа “Гімназія №1 г. Барысава” Галушка Н. М. Беларуская мова 10 клас
userfiles -> “Info 100” 12. 50, 19. 35, 03. 00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý Ý·Á”
userfiles -> “Info 100” 11: 45,04. 00 “ÊÙµ³·Çñ”
userfiles -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
userfiles -> Прізвище, ім я, по-батькові
userfiles -> Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт
userfiles -> Пастанова ад 2 лютага 1995 г. N 13
userfiles -> Приложение к Положению


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал