“Info 100” 11: 45,04. 00 “ÊÙµ³·Çñ”Дата канвертавання15.05.2016
Памер106.45 Kb.
03.03.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

11:45,04.00 “ÊÙµ³·Çñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ÂáõñÁ”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “Ò·áճϳÝáõÃÛáõÝ “

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

18.00 ì/ü “20-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³³ÕÙϳѳñáõÛó ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “Ø»ÍÝ é³½ÙÇÏÝ»ñ. êå³ñï³Ï”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “³Ýϳ·ÇÝ áëÏáñÝ»ñ”

03.03.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

11.45,04.00 “Редактор’’

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Мечь”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Гравитация”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

18.00 Д/Ф “Самые громкие преступления XX века”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Великие Воины: Спартак”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Милые кости”

04.03.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

11:45,01.50 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ÂáõñÁ”

14.00, 06.00 ¶/ü ³Ýϳ·ÇÝ áëÏáñÝ»ñ”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.45 “Ø»ñ ٻͻñÁ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

21.20 “س»ëïñá ßááõ”

23.40 ¶/ü “ì»ñçÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Á”

04.03.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

11.45,01.50 “Еркирн у еркиры”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Мечь”

14.00,06.00 Х/Ф “Милые кости”

16.35 Манкакан еркир

16.45 “Великие наши”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Поколение возрождения”

21.20 ”Маестро шоу”

23.40 Х/Ф “Последний отпуск”

05.03.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ÂáõñÁ”

14.00,05.35 “´ÝáõÃÛ³Ý ûñ³·Çñ”

14.45 , 06.00 ¶/ü “ì»ñçÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Á”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 ²åáÉÇïÇϳ

21.20 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

23.35 ¶/ü “ܳíÔ

05.03.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Мечь”

14.00,05.35 “Дневник природы”

14.45, 06.00 Х/Ф “Последний отпуск”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 Àïîëèòèêà

21.20 “Портрет правосудия”

23.35 Х/Ф “Нефть”

06.03.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 гÛÇ áõÅÁ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ÂáõñÁ”

14.00,05.35 ¶/ü “ܳíÔ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “Ø»ñ ٻͻñÁ”

21.15,02.05 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “ÀÝÏ»ñë Ñá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹ ¿”

06.03.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 Сила армян

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Мечь”

14.00, 05.35 Х/Ф “Нефть”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Великие наши”

21.15,02.05 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Мой парень псих”

07.03.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

10.45 “Info 100”

11.45 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “ÂáõñÁ”

14.00, 06.00 ¶/ü “ÀÝÏ»ñë Ñá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹ ¿”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 ì/ü “20-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³³ÕÙϳѳñáõÛó ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ”

21.45,01.50 ²åáÉÇïÇϳ

23.35 ¶/ü “²ÝûñÇ Ó³ÛÝ”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”


07.03.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Поколение возрождения”

10.45 “Info 100”

11.45 “Ãðîìîãëàñíî”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Мечь”

14.00, 06.00 Х/Ф “Мой парень псих”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Телефутбол +”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 Д/Ф “Самые громкие преступления XX века”

21.45,01.50 Àïîëèòèêà

23.35 Х/Ф “Идеальный голос”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”


08.03.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “²ÝûñÇ Ó³ÛÝ”

16.50 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

20.00 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

21.20 “ÊÙµ³·Çñ”

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

22.35 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

23.20 ¶/ü “´áõñÉ»ëÏ”

08.03.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40, 06.00 Х/Ф “Идеальный голос”

16.50 “Телефутбол +”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

19.35 Êóëüòóðà Àðìåíèè

20.00 “Портрет правосудия”

21.20 “Редактор’’

22.00 “Сила армян”

22.35 “Еркирн у еркиры”

23.20 Х/Ф “Бурлеск”
09.03.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “´áõñÉ»ëÏ”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

20.00 “´ÝáõÃÛ³Ý ûñ³·Çñ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “èáù ³ÉÇù“

09.03.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Бурлеск”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Поколение возрождения”

20.00,08.00 “Дневник природы”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Рок - волна”
Каталог: userfiles
userfiles -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
userfiles -> Рэзалюцыя Канферэнцыі Нацыянальнай платформы
userfiles -> Настаўнік дуа “Гімназія №1 г. Барысава” Галушка Н. М. Беларуская мова 10 клас
userfiles -> “Info 100” 12. 50, 19. 35, 03. 00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý Ý·Á”
userfiles -> “Info 100” 11: 45,04. 00 “ÊÙµ³·Çñ”
userfiles -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
userfiles -> Прізвище, ім я, по-батькові
userfiles -> Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт
userfiles -> Пастанова ад 2 лютага 1995 г. N 13
userfiles -> Приложение к Положению


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал