“Info 100” 11: 45,04. 00 “ÊÙµ³·Çñ”Дата канвертавання15.05.2016
Памер106.76 Kb.
07.04.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³Ýϳñ”

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

10.45 “Info 100”

11:45,04.00 “ÊÙµ³·Çñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “²é³çÇÝ Ï³Ý³Ýó ³ÏáõÙµÁ“

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “ÐÇÝ Ðáõݳëï³Ý. à¹Çë¨ë”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “ÀÝÏ»ñÝ ³å³·³ÛÇó”

07.04.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Портрет правосудия”

9.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “Круглый стол”

10.45 “Info 100”

11.45,04.00 “Редактор’’

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Клуб первых жен”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Древняя Греция: Одиссей”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Бойфренд из будущего”

08.04.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

10.45 “Info 100”

12:00,01.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00, 06.00 ¶/ü “ÀÝÏ»ñÝ ³å³·³ÛÇó”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

21.20 “س»ëïñá ßááõ”

23.40 ¶/ü “²ëïÕ³ÛÇÝ áõÕÇ”

08.04.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Êóëüòóðà Àðìåíèè”

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Ãðîìîãëàñíî”

10.45 “Info 100”

12.00,01.50 “Остановка для двоих”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00,06.00 Х/Ф “Бойфренд из будущего”

16.35 Манкакан еркир

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Поколение возрождения”

21.20 ”Маестро шоу”

23.40 Х/Ф “Звездный путь”


09.04.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00,05.35 “гÛáõÑÇ”

14.45 , 06.00 ¶/ü “²ëïÕ³ÛÇÝ áõÕÇ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 ²åáÉÇïÇϳ

21.40 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

23.35 ¶/ü “Ø»Í ÑáõëÛ»ñ”

09.04.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00,05.35 “Армянка”

14.45, 06.00 Х/Ф “Звездный путь”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 Àïîëèòèêà

21.40 “Круглый стол”

23.35 Х/Ф “Большие надежды”

10.04.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 гÛÇ áõÅÁ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00 “Ø»ñ ػͻñÁ”

14.45,05.35 ¶/ü “Ø»Í ÑáõëÛ»ñ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

21.15,02.05 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “λñ, ³ÕáÃÇñ, ëÇñÇñ”

10.04.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 Сила армян

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00 “Великие наши”

14.45, 05.35 Х/Ф “Большие надежды”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Остановка для двоих”

21.15,02.05 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Ешь, молись, люби”

11.04.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

10.45 “Info 100”

11.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ Áëï Ïï³ÏÇ”

14.00, 06.00 ¶/ü “λñ, ³ÕáÃÇñ, ëÇñÇñ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 “гÛáõÑÇ”

21.45,01.50 ²åáÉÇïÇϳ

23.35 ¶/ü “àëïÇϳÝÝ»ñ”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”

11.04.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Поколение возрождения”

10.45 “Info 100”

11.45 “Круглый стол”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Брак по завещанию”

14.00, 06.00 Х/Ф “Ешь, молись, люби”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Телефутбол +”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 “Армянка”

21.45,01.50 Àïîëèòèêà

23.35 Х/Ф “Копы в глубоком запасе”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

12.04.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “àëïÇϳÝÝ»ñ”

16.50 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

21.20 “ÊÙµ³·Çñ”

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

22.35 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

23.20 ¶/ü “гñëݳóáõÇ ÁÝÏ»ñÁ”

12.04.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40, 06.00 Х/Ф “Копы в глубоком запасе”

16.50 “Телефутбол +”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

19.35 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.20 “Редактор’’

22.00 “Сила армян”

22.35 “Еркирн у еркиры”

23.20 Х/Ф “Друг невесты”

13.04.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “гÛáõÑÇ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “гñëݳóáõÇ ÁÝÏ»ñÁ”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

19.35 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “ÆÝï»É»ÏïÇ ·áñͳÏÇó“

13.04.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Армянка”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Друг невесты”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Поколение возрождения”

19.35 “Ãðîìîãëàñíî”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

22.30,04.30 “Коэффицент интеллекта”
Каталог: userfiles
userfiles -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
userfiles -> Рэзалюцыя Канферэнцыі Нацыянальнай платформы
userfiles -> Настаўнік дуа “Гімназія №1 г. Барысава” Галушка Н. М. Беларуская мова 10 клас
userfiles -> “Info 100” 12. 50, 19. 35, 03. 00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý Ý·Á”
userfiles -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
userfiles -> Прізвище, ім я, по-батькові
userfiles -> Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт
userfiles -> Пастанова ад 2 лютага 1995 г. N 13
userfiles -> Приложение к Положению
userfiles -> Пп Назва публікацыі Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтараў


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал