“Info 100” 12. 50, 19. 35, 03. 00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý Ý·Á”Дата канвертавання15.05.2016
Памер106.99 Kb.
21.07.14 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

11:45 “Info 100”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

14.45, 06.00 ¶/ü “øßí³ÍÝ»ñÁ”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.50,02.00 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

17.15,02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

17.50 “гÛáõÑÇ”

18.40 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

21.20 ì/ü “àí ¿ ëå³Ý»É Æí³Ý ²Ñ»ÕÇÝ”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “îճݻñÇÝ ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë”


21.07.14 Понедельник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

09.50 “POP музыка”

10.45 “Круглый стол”

11.45 “Info 100”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “По тропам света”

14.45, 06.00 Х/Ф “Унесенные”

16.35 Манкакан еркир

16.50,02.00 “Àìàéíêàïàòêåð”

17.15,02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

17.50 “Армянка”

18.40 “Åðêèðè øàáàòû”

21.20 Д/Ф “Кто убил Ивана Грозного”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Мальчикам это нравится”


22.07.14 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

08.50 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12:00,01.50 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45, 06.00 ¶/ü “îճݻñÇÝ ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

16.45 “лùdzó˳Ք

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

21.20 ì/ü “20-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³³ÕÙϳѳñáõÛó ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ”

21.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.40 ¶/ü “âùÝ³Õ Â³Ù³ñ³Ý”


22.07.14 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

08.50 “Êóëüòóðà Àðìåíèè”

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,01.50 “Остановка для двоих”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45,06.00 Х/Ф “Мальчикам это нравится”

16.35 Манкакан еркир

16.45 “Сказка - игра”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Свободный гражданин”

21.20 Д/Ф “Самые громкие преступления XX века”

21.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.40 Х/Ф “Неотразимая Тамара”
23.07.14 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “Info 100”

10.45 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45 , 06.00 ¶/ü “âùÝ³Õ Â³Ù³ñ³Ý”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 “²åáÉÇïÇϳ“

21.40 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

23.35 ¶/ü “ºñϳû ¹ÇÙ³Ïáí Ù³ñ¹Á”

23.07.14 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Info 100”

10.45 “Ãðîìîãëàñíî”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Неотразимая Тамара”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 “Àïîëèòèêà”

21.40 “Круглый стол”

23.35 Х/Ф “Человек в железний маске”

24.07.14 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

10.50 “Info 100”

12.00 “гÛÇ áõÅÁ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45 , 06.00 ¶/ü “ºñϳû ¹ÇÙ³Ïáí Ù³ñ¹Á”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

19.00,04.00 “γݷ³é »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ”

21.20 “Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý”

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “àñáïÇ ûñ»ñ”

24.07.14 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Свободный гражданин”

10.50 “Info 100”

12.00 “Сила армян”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Человек в железний маске”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

19.00, 04.00 “Остановка для двоих”

21.20 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Дни грома”

25.07.14 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

10.45 “Info 100”

11.45 “ÎÉáñ ë»Õ³Ý”

12.50 Ð/ê “Ê³Õ³Ý»Ý·Á”

14.00 “ê¨³Ý 2014”

14.45, 06.00 ¶/ü “àñáïÇ ûñ»ñ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “Ø»ñ ٻͻñÁ”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

19.35, 03.00 Ð/ê “ú¹»ë³ ٳٳ”

21.20,04.00 “гÛáõÑÇ”

21.45,01.50 “²åáÉÇïÇϳ“

23.35 ¶/ü “ػݳϳï³ñÁ”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”

25.07.14 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Ãðîìîãëàñíî”

10.45 “Info 100”

11.45 “Круглый стол”

12.50 Сериал “Шулер”

14.00 “Севан 2014”

14.45, 06.00 Х/Ф “Дни грома”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Великие наши”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

19.35, 03.00 Сериал “Одесса мама”

21.20,04.00 “Армянка”

21.45,01.50 “Àïîëèòèêà”

23.35 Х/Ф “Солист”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

26.07.14 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.45 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 “ÈáõÛëÇ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí”

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “ػݳϳï³ñÁ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

23.20 ¶/ü “êÃááõÝ”

26.07.14 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.45 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 “По тропам света”

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40 , 06.00 Х/Ф “Солист”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

20.00 “Портрет правосудия”

22.00 “Сила армян”

23.20 Х/Ф “Стоун”

27.07.14 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.45 “Info 100”

10.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “гÛáõÑÇ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “êÃááõÝ”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

19.35 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “ºñÏñ³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ”

01.10 ¶/ü ¶/ü “öáùñ»ñÇ å»ë”

27.07.14 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.45 “Info 100”

10.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Армянка”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Стоун”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Свободный гражданин”

19.35 “Ãðîìîãëàñíî”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

22.30 Х/Ф “Красота земная”

01.10 Х/Ф “Как малые дети”
Каталог: userfiles
userfiles -> Пасяджэнне 1-е “О мой нязводны род, ён моцны духам ”
userfiles -> Рэзалюцыя Канферэнцыі Нацыянальнай платформы
userfiles -> Настаўнік дуа “Гімназія №1 г. Барысава” Галушка Н. М. Беларуская мова 10 клас
userfiles -> “Info 100” 12. 50, 19. 35, 03. 00 Ð/ê “Ê³Õ³Ý Ý·Á”
userfiles -> “Info 100” 11: 45,04. 00 “ÊÙµ³·Çñ”
userfiles -> Фармацэўтычная хімія Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
userfiles -> Прізвище, ім я, по-батькові
userfiles -> Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт
userfiles -> Пастанова ад 2 лютага 1995 г. N 13
userfiles -> Приложение к Положению


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал