Іван Штэйнер Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…старонка3/8
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Чатырдаг паўстае ў Міцкевіча мачтай Крымскага карабля, мі­нарэтам свету, падзішахам гор, што ўцёк у аблокі:

Sonet Mirza

Siеdzisz sobie pod bramą niebios, jak wуsoki

Gabrуel pilnującу edeńskiego gmachu.

Ciemny las twoim płaszczem, a janczary strachu

Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki...

Między światem i niebem jak drogman stworzenia,

Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromу,

Słuchasz tуlko co mówi Bóg do przyrodzenia.

А вось як успрымае славутую вяршыню У. Караткевіч:

Ў той самы дзень, як змоўкне шар зямны.

Ты сніш той дзень. Ты сам той дзень, уцёс.

Ты зараз цень яго. Ты вечнасць, лёс.

І ў сне чакаюць мірна духі гор:

Снягі ім – коўдра, туманы – шацёр.

Як сэрца падае!

Нібы лязо,

Мне рэжа зрок агонь халодных зор.

Мой кожны крок – блюзнерства.

Кожны ўздых –

Замах на грозны сон ільдоў тваіх.

Пан вечнасці, ты пашкадуй, малю,

Імгненне цёплае, маю зямлю,

Слязу любові на тваёй шчацэ,

Крывінку лепшую ў тваёй руцэ,

Святую іскру ў вечнасці ільдах…

Глядзі, цябе пільнуе прорваў жах

І ўверсе зорак лёд, як кроплі слёз,

Закатаваных вечнасцю нябёс.

Смерць пад нагой і смерць над галавой.

Ў мігценні зор, ільдоў, парчы сівой –

Нішто чакае і глядзіць на нас:

Стой, веліч, і спыніся, грозны час!

Сімвалам паяднання дзвюх стыхій – неба і зямлі (жывапісны ка­нон – 2/3 плошчы адведзена небу, 1/3 – мору) у беларускага паэ­та з’яўляецца паламанае перунамі каравае дрэва (гэтага воб­ра­зу няма ў Міцкевіча), што стаіць у адзіноце супраць сцюж і аб­ва­лаў, смерць хаваючы ў сэрцы, жыццё – у каранях між скалаў і ве­рыць у цвіценне (невыпадкова твор прысвечаны В. Быкаву – якое прароцтва!). Падобныя супадзенні можна нанізваць даволі доў­га. Аднак гэта тлумачыцца не знешнім перайманнем: У. Ка­рат­кевіч, выключна арыгінальны паэт, ніколі падобнага сабе не даз­воліць. Наадварот, ягоную магутную фантазію неабходна стрым­ліваць, бо яна выклікае выключную асацыятыўнасць, што не пад сілу карыфеям квяцістага стылю. Аб’ядноўвае іх агуль­насць настрою, светапогляду: зачараванасць экзотыкай яшчэ бо­лей узмацняе сум і тугу па родным краю і няшчасным каханні. Зга­даем хоць С. Ясеніна з ягоным усходнім цыклам. А традыцыя па­чалася з Байрана, які апісваў горы Албаніі і Грэцыі, шукаючы ў іх і мясцовых жыхарах той непасрэднай дзікай сілы, якую стра­цілі цывілізаваныя народы.

Сусвет паэтычны Караткевіча намнога болей квяцісты і ар­на­мен­тальны. Тут горныя цёран і мёртвая трава, орды вандроўных ту­манаў, маланкі і перуны, пад спевы хаўтурныя траў з вятрамі, звыш срэбных крылаў у агні; сонца – Зевесаў распалены шчыт, са­лаўіныя стогны ўтрапёныя, палёт птушак, як сець, як вязанне між лаўраў, магнолій і тут ад сонца медныя грудзі, вежы су­ро­выя, сатканыя з любові, са скалаў, тугі і журботы, акры­ваў­лен­нае ранне. Аднак экзотыка не дзеля экзотыкі. Бо нават у гэтай іды­ліі паэт, як і яго вялікі папярэднік, хоча праплысці рэкамі ра­дзі­мы ранняй, і, самае галоўнае, пачуць хаця б на міг прызыўны звон: «Радзімы кліч, кліч буры, кліч кахання, Якім чужыя штыль, спакой і скон».

Так, у санеце «Bakczysaraj» А. Міцкевіч, адштурхоўваючыся ад вобраза мармуровага фантану, які адзіным застаўся цэлым у раз­­бураным палацы Гірэяў, шукае мінулае каханне, славу, сілу. Іх ня­ма. Усё прайшло, засталася толькі крыніца. Згадаем, што ён (фан­тан) адразу не ўразіў нават А. Пушкіна, і толькі пазней апош­ні напісаў славутую паэму. Падобныя матывы рас­ча­ра­ван­ня ў вартасці і мэтазгоднасці жыцця У. Караткевіч уздымаў у зга­даным вышэй вершы «Маўзалей Джаніке-Ханум». Цяпер су­свет­ная скорбь саступае месца трагедыі беларускіх паланянак. На першы план выходзіць не паказ таго, як затворніца гарэму ро­біць палонным свайго ўлоння як бы яе фізічнага ўладара; а ма­дэр­нізаваны вобраз слязы дзявочай і бярозкі:

Капаюць слёзы, слёзы, слёзы, слёзы,

Капаюць слёзы зусім як калісь, калісь, калісь,

Нібы ўспаміны аб сонцы, аб танцы вясеннім

бярозавым

І аб навекі далёкай зямлі, зямлі, зямлі.

Змоўч на хвіліну.

Не плюскай…

Молім…


Не плюскай…

Падае кропля і ціха, так ціха звініць,

Быццам расінкі вясёлак з дубоў беларускіх

Ў срэбныя чашы лясных беларускіх крыніц.

У свой час Ф. Энгельс згадваў, што половая любовь – это ось, на которой вращается вся европейская поэзия. Рамантыч­ную паэзію тым болей немажліва зусім уявіць без апявання, час­цей за ўсё, драматычна-трагічнага, заўсёды нешчаслівага ка­хан­ня. Любоўная лірыка У. Караткевіча кардынальна непадобная на кла­січную беларускую. Ягоная абранніца – гэта хутчэй «смуглая лэ­дзі», таинственная незнакомка, чым звыклая гераіня на­цыя­наль­най паэзіі. Яна розная і ў той жа аднолькавая, цнатліўка і кур­ва, але прысутнічае ці не ў кожным творы паэта. Нават у пей­заж­на-лірычных замалёўках-імпрэсіях, калі ідылія зямнога шчас­ця разбіваецца згадкай – яе няма і болей не будзе. Любоўная лі­ры­ка У. Караткевіча і традыцыйная беларуская адрозны, як поль­скамоўныя і беларускамоўныя творы любімага ім Яна Бар­шчэў­скага ці Яна Чачота. Можа таму, што гэныя паэты, як і сам У. Ка­раткевіч, а перад тым і любімы М. Багдановіч, былі бес­ся­мей­нымі людзьмі. Тэму ён будзе развіваць у імпрэсіі «Фантазія», дзе згадвае, як у выніку блуканняў на вуліцах сініх сэрца яго пры­водзіць да «Клуба адрынутых», у складзе якога «геніі ўсіх ча­соў і народаў» (Дантэ, Петрарка, Катул, Багдановіч, «столькі гас­цей, што і ліку няма»), якіх пры жыцці адверглі Джульеты, Лес­біі, Лоты.

У пэўнай ступені ён гатовы да таго, каб стаць членам гэтага клу­ба (што ж, джэнтльмены павінны належаць да пэўнай сяб­ры­ны, што даказваў і згаданы лорд), таму што адчувае – і яму на­ка­на­вана падобная доля. Прычыну знаходзіць ён сам: «Уласна ка­жу­чы, мне трэба было б так і застацца кавалерам. Так было б сум­ленна, таму што я любіў у жыцці толькі адну жанчыну, Бе­ла­русь. Усё астатняе было дзярмовым трызненнем».

І тут жа згадваецца ягонае ж афарыстычнае выслоўе з па­с­лан­ня «Нявесце Каліноўскага»:

Недзе поруч ляжалі дарогі,

Кліч кахання ляцеў да ніў,

Але ён не кахаў нікога,

Бо занадта радзіму любіў.

Нядобразычліўцы абыграюць ягонае ўзнёслае кавалер больш пры­землена-бытавым словам «халасцяк» у з’едліва-абразлівай эпі­граме:

Кляне наследнікаў Анана

У. Караткевіч – халасцяк,

якую цалкам нельга працытаваць па законах маралі.

Аднак бруд да высокага не прыстае, не далятае проста ў вы­шэй­шыя сферы, як ён не мог дастаць Байрана, Блока. Хаця ў па­раў­нанні з першым ён быў анёлам. Каханне ў Караткевіча заў­сё­ды шляхетнае, як і аб’ект ягонай жарсці. Гэта заўсёды вы­са­ка­род­ная дама, шляхцянка, а не звыкла-традыцыйная сялянка, га­лоў­ная гераіня класічнай беларускай інтымнай лірыкі. Каханне раз­літа па ўсім свеце, ягоная прысутнасць адчуваецца ва ўсім заў­годна, а водар набывае рэальнасць, матэрыялізуецца, таму па­эт адчувае яго паўсюдна і гэтая матэрыялізацыя ўвасабляецца ў кан­крэтных вобразах. Знешне гераіня, аб’ект жарсці і за­хап­лен­ня, заўсёды надзвычай прыгожая («гожая», у ацэнцы аўтара «прыў­красная» – традыцыйная лірыка не мае падобных спалу­чэн­няў), статная (вельмі істотная дэталь, што падкрэслівае жа­но­чыя вабноты і спакусы), хаця апісанне далейшае больш тра­ды­цый­нае – «загарэлая, кемная, злая»; «шчасце гуляла ў садзе, Ап­ра­нутае ў паркаль»; «былі ў яе нябачныя вочы, Падобныя на про­сінь у нябёс», «І сарамлівасць мілая, дзявочая». І лірычны ге­рой у многіх выпадках будзе падобным да класічнага – мляўкі, ле­туценны, «дурнаваты, што сабака да году» (А. Наварыч) ад на­хлы­нутага пачуцця: «Што са мною – не знаю: Сэрца трывогу б’е. Кахаю?» («Стаю ўначы ў завіруху»), ён здольны зай­з­дрос­ціць праменьчыку, што цалуе руку спячай прыгажуні: Вот в этой руке – все твое бытие, я всю тебя чувствую – душу и тело (І.Бу­нін). Ад празмернай экзальтацыі і псеўдавыспаранасці рэ­на­мэ Караткевіча заўсёды ратуе іронія, якую ён дасканала вы­ка­рыс­тоўвае, як, напрыклад, у катрэне «Аптымізм»:

Пад плашчом, зусім ля вуснаў, залатая галава.

Па вадзе ідзём дахаты, горкі дым зямлю скрабе:

Наймічку таксама добра каля печкі цалаваць,

Калі лёс не шле царыцы, суджанай навек табе.

Аднак sex appeal для яго, як і ўсіх мужчынаў, а тым болей паэ­таў – магутнейшая састаўная частка быцця, якую не пе­ра­мо­жа нават смерць. У В. Хлебнікава ёсць адметнейшая метафара:

Когда умирают кони – дышат,

Когда умирают травы – сохнут,

Когда умирают солнца – они гаснут,

Когда умирают люди – поют песни.

Не ведаем, ці знаёмы быў з гэтым вобразам У. Караткевіч, але адчуванне смяротнасці ўсяго жывога прыводзіць яго да сцвяр­джэння бессмяротнасці кахання:

Калі паміраюць дрэвы – яны павольна падаюць на зямлю,

Больш павольна, чым пушок адуванчыка, – і застаюцца ляжаць.

Калі паміраюць жывёлы – яны засынаюць у ветрабоі

Або чарнеюць на раллі уздзьмутым жыватом,

А над імі драпежна цягнуцца павольныя аблокі.

Калі паміраюць гарады – па анфіладах крочаць рыжыя львы

І слізгоча струменьчыкам ртуці змяя па карцінах,

што ўпалі ў музеі.

Калі паміраюць планеты – застаюцца свінцовыя воды

І свісцячая песня пяскоў у расколінах скал.

Калі памірае каханне… Але каханне не памірае.

Яно вечна застаецца ў грудзях лікуючай тугою слоў,

Безнадзейным болем і непатольнай пяшчотай,

Калі нічым не дапаможаш, хаця сэрца аб зоры разбі.

Плач дрыядай, рагачы сатанінскай няшчыраю ўсмешкай,

Львом куртатым кроч, слізгай самаахвярным змеем

Або падлай няшчаснай валяйся на ворыве лёсу –

Усё дарэмна. Няма дапамогі. І смерці няма ў кахання.

Чалавек толькі смертны. Але калі дрэвы не помняць,

Гарады не помняць, не помняць нямыя планеты –

Сэрца помніць каханне і попелам стаўшы з агню.

Аб пушыстым снезе бясконца яно ўспамінае,

Аб слядах на снезе, аб любых заснежаных веях,

Аб журботнай усмешцы і аб горкіх, апошніх, бязважкіх

Пацалунках у вочы, запясці і вуснаў ражкі…

Па сутнасці, трызненні караткевічаўскага героя можна ўва­со­біць словамі В. Хлебнікава: Творящий дух и жизни случай в тебе му­чительно слиты. Вось чаму нават дрэвы, мінуўшы свет, ціха па­даюць каханай да ног; такой жарсці – «жадання пакласці жыц­цё за яе і з успоратым горлам Прыпаўзці і падохнуць ля ног», не спа­вядалі нават героі Катула і Шэкспіра. І мала таго, што «была яна вельмі прыгожай. За такімі і ў пекла мужчыны ідуць», «на­ват маці гатовы замяніць на жанчыну». У беларускай любоўнай паэ­зіі жанчына выступае толькі ў адзінай іпастасі – святой, якой мо­ляцца, якую згадваюць, якую і папракаюць, калі сыходзіць ша­ленства кахання. Антыподам становіцца «сука, нястомная ў блу­дзе» (С. Сокалаў-Воюш), якую згадваюць вельмі нямногія, баю­чыся сустрэчы з падобнымі. Нейтральных адносін не бывае, такі ўжо нацыянальны менталітэт, у адрозненне, сказам, ад фран­цузаў, дзе жанчына і ёсць жанчына, і ўсё гэтым сказана. У Ка­раткевіча ЯНА – як у баладзе «Самсон» («Прыгожая – яна бы­ла каханай. Далёкая – яна была жанчынай – З вачыма божай маці на іконах. І з ротам сучкі прагнай»). Подобно Наполеону, я всег­да чувствовал большое презрение к женщинам, – пісаў Бай­ран, – а это мое мнение о них сложилось не наспех, а из моего ро­ко­во­го опыта. В моих произведениях, правда, есть тенденция про­воз­носить этот пол; моё воображение всегда стремилось ода­рить женщину чертам прекрасного идеала, но это потому, что я, как художник или скульптор, изображаю их не такими, ка­ко­вы они есть, но какими они должны быть. Они занимают у нас не­естественное положение. Турки и восточные народы по­сту­па­ют в этом отношении гораздо лучше нс. Они держат их под зам­ком, и те чувствуют себя гораздо счастливее. Дайте жен­щи­не зеркало и несколько конфет, она будет довольна.

Толькі з дапамогай біблейскіх міфалагем ці гістарычных экс­кур­саў можна вырашыць гэную анталагічную праблему. Так, у Пам­пеі сярод руінаў у 1962 годзе знайшлі, а ў 2006 годзе ад­кры­лі для турыстаў дом цярпімасці (лупанарый), які цяпер ка­рыс­та­ец­ца выключным попытам падарожных. Усе захапляюцца рос­пі­сам, у аснове якога – выключная эротыка, што з’яўлялася стрыж­нем культуры горада (нават згадваецца Дыяген, які з фі­ла­соф­скім спакоем назірае, як плынь віна нясе голую кабету – адно зло зносіць другое). Аднак многія паэты, яшчэ не ведаючы аб ад­крыц­ці стагоддзяў, выкарыстоўвалі яго дзеля разваг аб сутнасці і сі­ле жарсці (Мажліва, што атмасфера смяротнай пагрозы значна ўзмац­няе пачуццёвае памкненне, аб чым сведчаць і некаторыя дзе­янні маладых людзей на «Тытаніку» у час гібелі). Так, самы дас­каналы класічна-эратычны паэт Расіі В. Брусаў у баладным вер­шы Помпеянка (17 верасня 1907 год) палымяны маналог-зак­лік, жаданне ўкладвае ў вусны зусім не «casta et pudica» (чиста и це­ломудренна), а спела-вопытнай жанчыне, у якой для многих пояс мой был слишком слаб. Аднак якраз у гэты момант яна за­с­та­ецца вернай і адданай толькі аднаму. Зведаўшы ласкі купца, кон­сула, паэта, уладыкі імперыі, яна прагне любові і ласкі нік­чэм­нага раба:

Так говорила, не дыша, бледнея,

Матрона Лидия, как в смутном сне,

Забыв, что вас взволнована Помпея,

Что над Везувием лазурь в огне.
Когда ж без сна любовники застыли

И покорил их необорный сон,

На город пали груды серой пыли,

И город был под пеплом погребен.
Века прошли; и, как из алчной пасти,

Мы вырвали былое из земли.

И двое тел,

как знак бессмертной страсти,

Нетленными в объятиях нашли.
Поставьте выше памятник священный,

Живое изваянье вечных тел,

Чтоб память не угасла во вселенной

О страсти, перешедшей за предел!

Мала хто можа адмовіцца ад закліку сапраўднай самкі, ну доб­­ра, «німфаманкі», не пайсці на яе голас. Адзін толькі Ма­хат­маі Ган­дзі адмовіўся ад сексуальнага задавальнення, бо яно рэз­ка су­пя­рэчыла ягонай ідэі антыгвалту. Трыццацісямігадовы муж­чына пры­мае дабраахвотна цэлібат, становіцца Божым еў­ну­хам. Ён не мо­жа знайсці месца ў сваёй ідэалогіі мужчынскаму гвал­ту, нават пад­свядома ідэалізуе жаночую пасіўную сілу (га­во­раць, што на­ват марыў стаць жанчынай і быць маці нацыі). М.Гандзі лічыў, што мала падпарадкаваць велічнай справе га­ла­ву, трэба пе­ра­маг­чы цела, жарсці і памкненні. Гвалт – гэта ліха, і сек­суальны гвалт – таксама і не ў меншай ступені. Але quod licet jovi, non li­сet bovi. І дарэмна пісаў апостал Павел карынфянам: Или вы не зна­ете, что связывающийся с блудницей становится од­ним те­ломнею]. (Блудніца ў дадзеным выпадку – не­на­дзей­ная частка ча­лавека). Бо не чуецца ў такой сітуацыі і прамудры Са­ламон: Да­бы спасти тебя от жены другого, от чужой, ко­то­рая умяг­ча­ет свои речи, и забыла заветы Бога своего. Ибо дом ее ведет к смер­ти и стези ее – в ад. Все, кто входит к ней, не воз­­вра­ща­ет­ся и не овладевает путями жизни. Эпіграфам да вер­ша «Я іду» У. Караткевіча становіцца як быццам надпіс на му­ры ў Пам­пе­ях – «Калі ты ведаеш, на што здатнае каханне, і ка­лі ты муж­чы­на, пашкадуй мяне, не кажы «не» і дай мне ўвай­сці…»

Надпіс моліць. Журба скамянелая,

Быццам рана, гарыць на сцяне.

Даў ён шчасце, якога хацела?

Ці кахаў? Ці паспеў?.. Ці не?

Невядома. Ўсё сцерлі крыкі,

Знішчыў полымем судны час.

Засталася крыўда вялікая,

Крык аб літасці.

Як на смерць, гэты дзень вязу я:

Горад марыў і мрэла гара…

На твае валасы залацістыя,

На клубы, на сцябліны рук.

О, няўжо гэты воін ці мытар

Не суцешыў цябе ў журбе?!

Я б цябе і з Везувія вытаргнуў,

Я б і з пекла вывеў цябе.

Позна. Ў зыркіх маланках над ліўнямі,

Ў гэтым д’ябальскім блісканні вей

Ў поўдзень дваццаць дзевятага жніўня

Ўпала ноч на зямлю Пампей.

Ну, схлусіў бы!.. Хаця б перад лютай

Гэтай смерцю, халодная кроў,

Перад ноччу на двое сутак,

А пасля на дваццаць вякоў.

Камні гэтыя сочацца болем

Горай страшнай пякельнай смалы…

Дык чаму ж твой прызыў непатолены

Больш за ўсё ў маім сэрцы баліць?

Вось агонь гуляе святынямі,

Гіне ў выбухах гор града…

Асацыяцыі беларускага паэта – як бы працяг славутай пры­па­весці Саламона:

«И вот – на встречу к нему женщина, в наряде блудницы, с ко­варным сердцем, шумливая и необузданная; ноги ее не живут в до­ме ее: то на улице, то на площадях, и у каждого угла стро­ит она ковы. Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным ли­цом говорила ему: «мирная жертва у меня; сегодня я со­вер­ши­ла обеты мои: поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы оты­скать тебя, и – нашла тебя; коврами я убрала постель мою, раз­ноцветными тканями Египетскими; спальню мою на­ду­ши­ла смир­ною, алоем и корицею, зайди, будем упиваться неж­но­с­тями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет до­ма».

І В. Брусаў, і У. Караткевіч у дадзеным выпадку не сучаснікі ХХ ст., а язычнікі-паганцы, якія не баяцца кары нябеснай (вель­мі ўражлівай у Караткевіча – «Калі рыгнуў з глоткі Везувія Бо­жы гнеў, божы гром, божы град»; з’яўленне дэмана, чорнага, чыр­вонага, агністага; сам вулкан успрымаецца абезгалоўленым во­латам) дзеля задавальнення страсці: мінулай і сучаснай. Не­вы­пад­кова беларускі паэт завяршае нязломным – «Я іду да цябе»:

Калі нешта і зараз загіне,

То адной любові шкада.

Спапялёны такімі ж мукамі

І патоплены ў той жа крыві,

Да цябе я працягваю рукі,

Твой двайнік па смерці й любві.

Праз мільёны ўдараў і ранаў,

Заступаючы шлях журбе,

Мая даўняя, мая жаданая,

Не крыўдуй, я іду да цябе.

Хаця фінал тут адзначны, прадказаны яшчэ Саламонам: Тот­час он пошёл за нею, как вол идет на убой, [и как лес – на тень], и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что она – на погибель ее.

Аналізуючы спадчыну Эміліі Брантэ, якая, як лічаць ву­чо­ныя, ні разу не зведала кахання, а таму тое, што яна магла спас­ціг­нуць аб жарсці, трывожыла яе: ва ўяўленні Эміліі любоў была звя­зана з жорсткасцю і смерцю, бо, як вядома, у смерці – ісціна ка­хання; як у каханні – ісціна смерці. Ж. Батай сцвярджаў: Эро­тизм есть утверждение жизни даже в смерти. Сексуальность под­разумевает смерть, не только потому, что вновь при­быв­шие продолжают и замещают ушедших, но и поскольку сек­су­аль­ность изменяет жизнь размножающегося существа. Раз­мно­жаться – значит исчезать, и даже бесполые существа услож­няются, размножаясь. Они не умирают – если под смертью иметь в виду переход от жизни к разложению, – прос­то тот, кто размножается, перестает быть самим собой (по-сколь­ку он раздваивается). Индивидуальная смерть – одно из про­­явлений чрезмерного размножения живого существа. Также и по­­ловое размножение – одно из сложнейших проявлений бес­смер­тия, заложенного в бесполом размножении, – бессмертия и в то же время индивидуальной смерти. Ни одно животное не мо­­жет приступить к половому размножению, не рас­тво­рив­шись в движении, конечная форма которого есть смерть. В лю­бом случае, в основе сексуального порыва лежат отрицание обо­собленности «я», способного познать наслаждение, лишь до­ведя себя до исступления, переступив через себя, познав объятья, в которых растворяется одиночество отдельного су­щес­тва. Идет ли речь о чистом эротизме (любви – страсти) или о плотской чувственности, накал возрастает, доходя до куль­минации, по мере того как проступают разрушение и смерть. То, что называется грехом, вытекает из его при­час­т­но­сти к смерти. И когда к тем, кто соединен чувством, близко под­ходит поражающая их смерть, муки любви развоплощенной ста­новятся точным символом последней истины любви.

Зразумела, што У. Караткевіч не стане апалагетам жарсці, пес­няром цела, якое імкнецца выключна да насалоды, бачачы ў гэ­тым адзіную вартасць быцця. Так, ягоная гераіня мае кла­січ­ныя рысы славутай блудніцы – Яна часцей за ўсё настолькі прыў­красная, што за ёю можна ісці ў пекла, прыпаўзці і здох­нуць ля ног, забыць не толькі Радзіму, але і маці. Праўда, потым зас­танецца толькі «О гэты смех Прыгожай сукі ў раскошнай за­ле!.. («Самсон»), бо пацалункі – ката і яе – раўназначныя. Яна – эга­істычная, жорсткая, бессардэчная: «Вершы алмазныя з-пад пя­ра – Усё прамяняла яна на злодзея», «І не рука, што «Мцыры» ства­рала, А пяцярня, што рубін ўзяла, Пясціла рукі адзінай і мі­лай, Доўгія косы яе распляла»… («Фантазія»); «Прадала, пра­да­ла, прадала ты мяне, Прадала, галавой аддала» («Песня колаў»); «Ў міг апошні дрымоты, як толькі наяве ўпадзе, Не на грудзі твае, а на ложа пустое рука» («Імпрэсія»); «І подла здрадзіць бэ­зу і сабе» («Жанчыне з бэзам»).

Кліч плоці настолькі магутны, што нават ля безгаловай Ве­не­ры чуецца пяшчотны голас: «Прыйдзіце, мужчыны, ад зброі, – ўлон­не маё сумуе». Магчыма, яна і страціла галаву ад сваёй праз­мернай пажадлівасці. Невыпадкова ў старажытнай Грэцыі sex і насілле лічыліся дзвюма іпастасямі адзінага велічнага і не­па­дзельнага пачуцця, сімвалам чаго становіцца не купідон, не анё­лак з крыльцамі і цацачным лукам, а Эрас з атручанымі стрэ­ла­мі, ад якіх распадаецца цела. Жарсць, вожделение і прага кры­ві абазначаліся адзіным словам, яны былі роўнвялікія і роў­на­знач­ныя ва ўспрыняцці старажытных грэкаў. Эрас валадарыць і ў лож­ку, і на полі бітвы. Яна роўнавялікая ў сваёй кабецкасці «Про­хожей» В. Брусава, жадный хохот якой оплел меня змеями, теп­лота чужого тела Меня объяла и прожгла, я был опутан вла­гой черной Ее распущенных волос; гераіні верша «Пеплум», якая ноччу выходзіць на сапраўднае паляванне – пошук ахвяры: Я за­слышу желаний зов Быть подругой минутной. Дзеля гэтага, дзе­ля задавальнення похоти яна гатова на ўсё:Кто-то… где-то… чьих-то рук

Слышу, знаю впечатленья.

Я хочу жестоких мук,

Ласк и мук без промедленья.

Такая гераіня не можа адпавядаць пантэону беларускага паэ­та (толькі адзін раз у яго вырвецца – «Я курва з Гжыбова», ды і то ў жартаўлівым творы); як і паэзіі нацыянальнай, у цэлым цнат­лівай і высокамаральнай. Яна можа шукаць каханага, але так, як гэта робіць дзяўчына з «Найвышэйшай песні Саламо­на­вай»: «Я начамі на ложку шукала каханага сэрца майго, я шу­ка­ла яго, не знайшла. Устану, і горад увесь абыду, па вуліцах і па за­вулках, шукацьму таго, каго сэрцам кахаю, я шукала яго...», бо шу­кае адзінага і перш за ўсё для душы, а не цела. Ды і герою зга­да­ныя жарсці не пад сілу – як фізічную, так і маральную. Ён зрэд­ку ўбачыць у сілуэце жанчыны абрысы Магдаліны («Чуфут-Ка­ле»); тым болей не ўзнімецца да ўзроўню Мікеланджэла, які на­маляваў свой партрэт з пенісам, які расце з вуха, што пад­ра­зу­ме­вала муки плоти, хутчэй за ўсё будзе настойліва заклінаць:

Былое маё ажывае,

Што кахаю, кахаю,

Безнадзейна кахаю,

Па-вар’яцку,

Шалёна

Кахаю цябе.Разарваная лесвічка рытму, нібы выдых змучанай гартані, пад­крэслівае немажлівасць споведзі, бо спазма роспачы абцугамі сціс­нула горла. Таму ён гатовы прыняць жанчыну любой, а што ж мож­на зрабіць на каленях, ці наогул, здыхаючы ля яе ног: «Вы… даруйце за подласць жанчыне дурной, Даруйце… Як я да­раваў».

Ён бліжэй да класічнага рамантызму, да славутага паэта-лор­да («Наследаванне Байрану») ці Блока, у якіх таксама ўсё на све­це звязана з каханнем, але рэалізацыя больш адэкватная су­свет­най традыцыі:

Там, дзе каханая. Там святло, сонейка

І адышла зіма трывог,

І ўстаў з нябёс герояў строй…

І зноў ёсць май, і зноў ёсць бой,

І зноў ёсць свет, і ў свеце бог.

І свет – не пустка мне з табой.

І бог – не пастка мне з табой.

Я дзякую жыццю за цень кахання,

За тое, што жывеш ты на зямлі…

Я дзякую табе. Няхай чужая,

Няхай твой твар для іншага жыве,

Ты ёсць, ты недзе ёсць, і ты жывая,

Ты ходзіш веснім ранкам па траве!

Твае ў загары рукі бэз ламаюць.

Жыві і вечнай славай прамяней!

Рукой закрыўшы вочы, усміхаюся…

Ты ёсць на свеце. Досыць для мяне.

Ты прыходзь, далёкая, любая,

Ты развей усмешкай тугу.

Пакладзі мне далонь на губы.

Не магу без цябе. Не магу.

Для Блока яна была святой, невыпадкова яе з’яўленне, ці, хут­чэй, яе вобраза звязана са званочкамі, з анёламі, цэрквамі. (Толь­кі значна пазней з’явяцца радкі: Женщина блудница от ло­жа пьяного желания…; Пляшут огненные бедра проститутки пло­щадной…). У Караткевіча Храм – гэта прырода, часцей за ўсё вя­чэрняя, асенняя, але, як і рускі паэт, ён чакае яе заўсёды і за­клі­кае прыйсці, хоць і складваецца ўражанне, што ён баіцца гэ­та­га прыходу і самае галоўнае для яго – менавіта працэс чакання ўсю­ды:

Дзе калісьці кранаўся каханых рук,

Дзе хаваўся з ёй ад дажджу,

Дзе сімфоніі слухаў улетку з ёй.

Сум па каханай запаўняе сусвет («Толькі я перапоўнены су­мам», «І не прыкрыюць вачэй яе сонных цёплыя пальцы маёй ру­кі»; «Пад алмазнай Вялікай Мядзведзіцай Спіць туга мая па та­бе», «Сумны ў халодным ззянні нябёс; як смерць кахання май­го»; «І тады я стану вечным небам, Сінім вечным небам над та­бой»; «Веі дрыжаць у салодкай журбе»; «Са стэпавымі вятрамі, З су­хою спявучай травой – Пайшла. І сэрца начамі Нясцерпна пла­­ча крывёй»; «Кахала мяне ты, кахала… Не будзеш, не бу­дзеш, не будзеш». Нават у растанні ён будзе актыўным, горыч яго­­ная невымерная. Рэцэпт І.Буніна – «Что ж! Камин затоплю, бу­ду пить… Хорошо бы собаку купить!» не для яго.

Спокойный взор, подобный взору лани,

И все, что в нем так нежно я любил,

Я до сих пор в печали не забыл,

Но образ твой теперь уже в тумане.


А будут дни – угаснет и печаль,

И засинеет сон воспоминанья,

Где нет уже ни счастья, ни страданья,

А только всепрощающая даль

(И.Бунин)

Каханне, якое не адбылося, бо не хапіла смеласці, ён па­раў­ноў­вае з ка­ча­нём агідным, якое не захацела да лебедзя ляцець. Не­­выпадкова, жен­щина веками играла роль зеркала, на­де­лен­но­го волшебным и об­манчивым свойством: отраженная в нем фи­гу­ра мужчины бы­ла вдвое больше натуральной величины» (Вірд­жы­нія Вульф).

У антычнай Грэцыі Афрадыта выступала ў двух іпастасях – вы­сакароднай і блудлівай. Жанчына ў Караткевіча мае рысы і пер­шай, і другой. Але ён сцвярджае, што ягоны выбар не на баку апош­няй. Вось чаму ўсхваляе рэальны подзвіг закаханага самага вы­сокага ўзроўню («Раманс пра караля, што пакінуў трон»), які пай­шоў не проста насустрач любові, а насустрач рэальнай смер­ці. Падчас ён нават хоча выступіць як прапаведнік, але хутка ад­маў­ляецца ад неўласцівай яму позы:

Колькі ж годных яна абсмяяла!

Колькі чыстых на сметнік звяла!

Піравала яна, гуляла,

Ў божы рай па трупах ішла.

Гэта толькі пачатак гісторыі:

Будзе ёй яшчэ на зямлі

Безвыходней куды і горай…

Ніхто не вымаліць яму кахання, нават святары ўсёй пад­ня­бес­най: «Ты – ніколі – мяне не забудзеш, Ты мяне не пабачыш – ні­колі», «Ты забыць мяне будзеш не ў сілах, І са мною… ніколі. Ні­колі». (Так і чуюца ноткі са славутае рок-оперы «Юнона» і «Авось»)

Сімвалам планеты кахання становяцца «Крокі ў начы», бо усё патанае ў велічнай цішыні, у якой можа здарыцца самае не­ве­рагоднае:

Цішыня. Над вадою туманныя вежы.

Дай мне гэту зямлю з табою абняць.

Ты – празрыстасць, ты ўся – нерухомая свежасць,

Ўся – глыбінная, аж да канца, цеплыня.

Ты не чуеш, як падаюць росы патокам,

Як гарлачыкам трызніцца новы дзень,

Як нячутнымі, як салаўінымі крокамі

Над вялікай ракою каханне ідзе.

І ўсё затым паўтараецца. Таму паэт захоплены прыгажосцю ма­люпасенькага камячка, што ляжыць на зямным шары, які ство­раны толькі і іменна для яго, як ў вершы «Дзіця чалавечае» (1960), які ў збор твораў не ўвайшоў:

Маленькая дзяўчына заснула ў лесе;

Ружовыя ручкі на мяккім зялёным імху.

Вакол салатныя крыжыкі заечай капусты

І глянцавіта зялёны, падкоўкамі,

падалешнік.

«Хай ёй будзе абаронай самая кволасць, самая без­аба­рон­насць чалавечага дзіцяці», – яшчэ раз усклікае паэт, паказваючы, што якраз тут цэнтр Сусвету. І.Бунін просіць анёлаў нябесных ці­хенька калыхаць калыску, дзе спіць не проста дитя любимое с си­ними прелестными глазками, а цветок, свернувший лепестки. Лам­падка, бережно хранимая Заботой божеской руки. У.Мая­коў­скі голасна сцвярджаў, што на мізінцы дзяўчынкі сонца бо­лей, чым ва ўсім сусвеце. Беларускі паэт у кожнай дзяўчынцы ба­чыць паўтор долі яе прабабкі, вось чаму ў чарговы раз кан­ста­туе – «Няма прыгажэй на свеце Дзяўчыны, якая спіць» (Хаця тут ён называе яе Ліліт, імем папярэдніцы Евы, выніку няўдалага бос­кага эксперыменту («Гляджу на тую, што спіць»). Падчас па­чуц­цё лірычнага героя значна ўзмацняе экзотыка – «Расцвітаюць чор­ныя ружы саскоў. Пад дажджом пацалункаў шалёных маіх»; (зга­даем бунінаўскія – две точки стоящих грудей; она лежала на спине, Нагие раздвоивши груди,)

Яна заўсёды больш рашучая, мэтанакіраваная, упэўненая, бо доб­ра ведае чаго хоча, у адрозненне ад не вельмі разумнага ў та­кіх сітуацыях мужчыны. Таму калі сыходзіць, то сыходзіць на­заў­сёды, забываючы пра мінулае, адкрыўшы грудзі свежаму вет­ру новага кахання, а рэфлексіраваць будзе ён: «Што мне дзюба грыфа, Джала змяі, Аднарога смяротны рог?! Я ў барса спы­таю, Сцежкай якой Можна ўпасці да любых ног».

І што абдымаць цябе ззаду за грудзі,

Лавіць нагою выгіб сцягна,

Калі замест песні вясенняй будзе

Зіма, забыццё і здрада сна?

І як мне не гладзіць цябе з трапятаннем,

І як мне не плакаць ад гора ў сне,

Калі ты кожным сваім дыханнем

Нібы адрываешся без мяне.

Толькі зрэдку ён кіне, што «сумны свой век няхай дажывае з ін­шым», а сам «Нават на самую лепшую ў свеце, Нават на цёп­лыя вусны яе Я не змяняю вільготны вецер, Што ў сітнягах над Дняп­ром пяе». У той жа час ён упершыню глядзіць на sex і ўсё з ім звязанае вачыма аб’екта кахання і адчувае выключную спа­га­ду і сваю падсвядомую, не рэальную, не існуючую, але ўсё ж так ба­лючую віну, асуджаючы нашчадкаў біблейскага прарока, што паў­тараюць подзвіг вялікага папярэдніка:

Ён памрэ і тады не ўбачыць прыгожага.

Страшна духу пакінуць цела-турму.

І прыгонных актрыс кладуць яму ў ложак,

Каб халодныя ногі грэлі яму.

Хто ім верне мары дзявочыя, светлыя?

Хто ім верне кахання светлага час?

Лепей гвалт, лепей жорсткасць –

толькі не гэта,

Не бяссільны, старэчы холад пляча.

Уладзімір Караткевіч адрозны сярод паэтаў уласнай кропкай ад­ліку ўсяго на свеце, ён глядзіць на жыццё выключна адметна і з вы­ключна своеасаблівага пункту. Згадваючы пра адзіноцтва М. Баг­дановіча, які знаходзіцца далёка ад агульнага войска, як адзі­нокая зорка ад сузор’яў, ён падкрэслівае і сваё мес­ца­зна­хо­джан­не, бо амаль на ўсё ён глядзіць не з зямлі, не з калектыву, не з асобнага чалавека, а выразна збоку і зверху. Выраз «зямля пад белымі крыламі» падкрэслівае, што ён не ляжыць на зямлі і гля­дзіць у паднябессе, а наадварот, глядзіць з неба. Асабліва яск­ра­ва гэта ўвасоблена ў «Беларускай песні».

Падобны погляд (унутраны і знешні) станецца вызна­чаль­ным. З боку ён глядзіць на хлопчыка (сябе?) у вершы «На па­чат­ку дарог»; на свет у пакутах («Буслы вучаць дзяцей»); зверху на «Дзі­ва на Нерлі», «Балада аб арганаўтах». Нават у тых вершах, дзе гаворка ідзе аб самым інтымным, ён як быццам глядзіць на ўсё, у тым ліку і ўласныя перажыванні, як глядач у тэатры Брэх­та, адчужджана, ён, усхваляваны, па-філасофску стаічна на­гля­дае за сабою і ўсімі ўдзельнікамі эксперыменту.

Усё гэта выразна абумовіла адметнасць адлюстравання на­ва­коль­нага свету ў лірыцы У. Караткевіча. У многіх творах ён гля­дзіць вачыма мастака, чым абумоўлены і выбар месца, адкуль вя­дзецца назіранне, і ўсе ракурсы, і перспектыва, і колеравая па­літ­ра. (Út pictára poésis: erit, guae, si propius stes, Té capiat magis, et guuedam, si longius abstes. У дадзеным выпадку нельга да­клад­на разумець адэкватны пераклад славутай фразы Гарацыя: Поэ­зия – как живопись: иное произведение пленит тебя больше, если ты будешь рассматривать его вблизи, а иное – если отой­дёшь подальше. Хутчэй чуецца іншы паэт, Сіманід, які называе жи­вопись молчащей поэзией, а поэзию говорящей живописью.) Як­раз карцінамі, яскравымі філасофскімі пейзажамі ўспры­ма­юц­ца вершы «…У векавечнай бацькаўшчыне клёны», «Лісце», «О мой цудоўны край», «Дзяўчына пад дажджом», «Імпрэсія», за­ма­лёў­кі з цыклаў «Інга і Марыя», «Таўрыда».

Большасць з іх варта ўслед за аўтарам назваць імпрэсіямі. Згад­ваецца, што імпрэсіянізм як напрамак у мастацтве па­чы­наў­ся з карціны К. Моне «Уражанне. Усход сонца», на якой ка­ля­ро­выя плямы зліваліся ў размытыя сілуэты чаўноў па сіняй вадзе пад узыходзячым сонцам. Усе карціны імпрэсіяністаў зроблены як plein air, г.зн. пад чыстым небам. (Усе пейзажныя замалёўкі У. Караткевіча таксама). Імпрэсіяністы-мастакі імкнуліся па­ка­заць толькі тое, што яны бачылі ў рэальным жыцці. Яны спра­ба­ва­лі адлюстраваць натуральнае святло, малюючы ўсе колеры ма­лень­кімі мазкамі, якія зліваліся ў адзіны пры разглядзе карціны зда­лёк. У. Караткевіч выкарыстаў іхнюю тэхніку малявання, якую называюць пуантылізм (кропка) – кароткія каляровыя маз­кі. Аднак ён бліжэй стаіць да Вінсента Ван Гога, які ў карціне «Зор­ная ноч» выкарыстоўвае самыя яскравыя ўражліва-імп­рэ­сі­я­ніс­тычныя колеры ў пейзажы не з мэтай дакладнейшага ўзнаў­лен­ня дэталяў рэальнасці, а каб максімальна дакладна перадаць аса­бістае бачанне свету. Вось чаму тут энергічныя яркія мазкі ўтва­раюць спіралі, звароты і хвалі, якіх няма на самой справе. Та­кой мастацкай тэхнікай імкнуліся выразіць эмоцыі, якія абуд­жа­лі ў душы мастака адлюстроўваемы сюжэт або відок пры­ро­ды. Плынь сонечнай лавы стварае для гледача плынь натоўпу і экі­­пажаў («Бульвар Капуцынаў» К. Манэ). Лава распаленага сон­ца праз падзі спаўзае з гор у імпрэсіі У. Караткевіча «Усход» Мак­сіму Танку. Агульная карціна складаецца з блікаў граняў імг­лы і святла, дзе застылі арлы, з мільёнаў гайдукоў з дзідамі за спі­ной (промні?), бэзавага спеву сірэнаў, гульняў дэльфінаў, кроп­ляў вечнай вясёлкі, што заганяе ў пячору (цемра!) жах за­ім­шэ­лых стром. І ўсё патанае ў магутным яры нябёсаў. Як сказалі б пра імпрэсіяніста-мастака, ён піша саму раніцу, а не пра ра­ні­цу.

Прынцып кантрасту, як на карціне «Жанчыны ў садзе» К. Ма­­нэ, дзе супрацьпастаўлены светлыя блікі на сукенках ге­раінь ценям лістоты, станецца вызначальным у імпрэсіях Ка­рат­ке­­віча («Прысненне зімы», «…Закувала зязюля…», «Зімняя эле­гія», «Слова беларускай бярозы»). Выключна ўражлівая ко­ле­ра­вая гама верша «У векавечнай бацькаўшчыне клёны»: рыжая тра­ва, косы рыжай восені, жоўты сум лісцяў, мох зялёны, сінеча воч – азёраў і стаўка, чырвоная рабіна, рудыя асінкі, бачны хо­лад – ствараюць агульную атмасферу мінорнасці сыходу асобы і ве­ліч быцця чалавецтва, нацыі. Майстэрства У. Караткевіча на­столь­кі ўражлівае, што бачым нават смех (ціхі званочкаў смех, смех у садзе пустым), як у імпрэсіі «О мой цудоўны край», і бег ка­ня, што застыў у палёце. А вось яшчэ вербальная акварэль, у якой адчуваецца і прысутнасць Радэна:

Пералескі. Бярозы вісяць над старыцамі.

Над ярамі, над парнай ракою імгла.

Чырвань вечара на самотных званіцах,

На каменнях бялеючых мякка лягла.

Спачывае зямля пад гусцеючым ценем,

Мірна нюхае горкі пах травяны,

Як аратай, што звесіў рукі з каленяў

І бяздумна сядзіць ў канцы баразны.

У карціне «Архангельскае» літаральна бачыцца, як цела мар­му­ровых німфаў пакрываецца гусінай скурай; адчуваеш су­свет­ную тугу дрэў («Нямыя дрэвы»); гук ажыўшай ці то ў сне, ці на­я­ве струны («Імпрэсія»); крык ад шчасця апошняга сакавіцкага сне­гу пад нагамі («Шчасце»); відок кахання, што ідзе па зямлі («Кро­кі у начы»). Самая яскравая замалёўка – «Жаўранак – звон­кая ніць», якая ілюструе словы П. Пікаса: Живопись – занятие для слепцов. Художник рисует не то, что видит, а то, что чув­с­твует:

Хмары веснія цяжкія, як кентаўры,

Песня шчасця пад імі ўзахлёб звініць.

Ах, гэта жаўранак,

Жаўранак,

Жаўранак,

Срэбная,


Срэбная,

Срэбная ніць.

Над ракою, тваім зайздросцячы лаўрам,

Вадзяны бугай трубіць, як грубіць.

Не звяртай увагі,

Жаўранак,

Жаўранак,

Не парві сваю тонкую,

Тонкую ніць.

Зноў дымеюць разоры і сытая пара

На курганы былога майго бяжыць.

Працягні з майго сэрца,

Жаўранак,

Жаўранак,

Аж да самага неба

Звонкую ніць.

У гэтым жа шэрагу вобраз самотнай гусі над туманным нач­ным стаўком: яна адначасова ў небе і на люстры вады, якія раз­ра­зае крылом – згадаем два месяцы на небе і ў возеры ў баладзе А. Міцкевіча «Свіцязь» («О любоў мая, Беларусь!»), «Тага­свет­нае», «Вёслы мае разрываюць ноч…», «І тады закахалася хма­ра». Водны сусвет паступова дамінуе, як у згаданага вялікага Ада­ма, і згадваецца Ф. Цютчаў, ягонае несмяротна-вялікае – И Бо­жий лик отобразится в них:

З вытокаў да вусця ракі, што няспынна бяжыць,

Няўхільна адносячы юных і сталых ладдзі,

Вада, бы аконнае шкло, за якім без мяжы

Глыбока цемра і ў ёй залаты маладзік.

Калі развітання апошняга прыйдзе пара,

Ладдзі на апошні, світанкавы выплыве плёс,

І прыйме мяне валавокая цемра Дняпра,

Як месячны серп з залацістых дняпроўскіх нябёс.

У гэтым фрагменце ва ўсім, бы ў залатым дажджы «Данаі», ба­чыцца і адчуваецца прысутнасць крэатара. Падобнае спа­лу­чэн­не ўласнага мастакоўскага і вербальнага (паэтычнага) вы­то­каў запачаткавалася з эпохі рамантызму. Менавіта Гойя з’яў­ля­ец­ца найбольш яскравым увасабленнем рамантычнай апрацоўкі бя­гучай гісторыі. Так, ён увасабляе рэальных людзей і падзеі («Рас­стрэл паўстанцаў у ноч на 3 мая 1808 года»), але сама ка­ля­рыс­тыка палатна, як і ўся сістэма ўвасаблення і адлюстравання на­столькі выключная, што робяць шэдэўр пазачасовым, не пад­улад­ным рэальным палітычна-сацыяльна-філасофскім зменам.

У вершы «Глухі геній» (Гойя) У. Караткевіч, адштур­хоў­ва­ю­чы­ся ад капрычос («Сон розуму пачвар параджае, І панствуюць яны над ім, Паветра крыкам запаўняюць, Вішчаць і кідаюцца ў дым») стварае страшэнную карціну звар’яцелай зямлі, якая ўспры­маецца не шарам, а мячом, якім гуляе нейкі смяшлівы д’ябал. Тут і ведзьма, у якой «на грудзях звісае Дух цемры, злос­ны і тупы, Свет забівае і ўмірае. Хто не асёл – той нетапыр». Ге­ні­яльны мастак аглух свядома, бо ён не можа гэта бачыць і чуць род­ную Іспанію, ахутаную ў «сан-беніта З дурацкім вострым каў­паком, задушаную шнурком у турме». Ісціна памёрла – і мы ба­чым, нібы на карціне, гібель маці ў полі, цень дзіцёнка, які ідзе за яе целам:

Глухім жыву і паміраю,

Глухім крычу пад градам куль,

Глухім, бо слухаць не жадаю

Хлусню, што панствуе паўсюль.

Пакуль пад гукі новай песні,

Харалу, што залье палі,

Святая праўда не ўваскрэсне,

Ўсё ж уваскрэсне на зямлі.

Уплыў жывапісу на паэтычную спадчыну У. Караткевіча –пра­цэс пастаянны: у вершы «Снягір» ён паказвае выключную ро­лю маляўнічага вобраза і адзінага мазка (згадаем пуантылізм) для стварэння завершанай карціны:

І для шчасця, для сонечнай вечнай кароны

Не хапіла мазка адзінага мне:

Не хапіла радзімы, іскры чырвонай,

Снегіра на заснежанай сіняй сасне.

Нельга ўявіць без жывапісных сродкаў вобразы: «мароз сту­пае адубелым садам»; «самотным дрэвам сняцца май і радасці»; «да грудзей-сумётаў прыпадаю»; «начным воўкам гляджу ў тваё ва­конца»; «над лютаўскім горадам такое грувасткае неба, што яно насядае на дым і гне яго да зямлі», «нямыя дрэвы, нямыя, як мёр­твыя рыбы»; «безнадзейныя крокі, адбіваючыся ў завулках, Без­надзейна і нема лямантуюць супраць немага неба»; «плач дры­я­дай, рагачы сатанінскай няшчыраю ўсмешкай»; «лес на­хму­ра­ны, хвоя, лябяжы іней»; «месяц састарэлы памірае». Асабліва гэ­та ўвасоблена ў вершы «Сірын – птушка радасці»:

Сірын на досвітку ў лесе спявае,

Дрэвы ў празрыстым вэлюме зялёным,

Сінія хмаркі, як дым, праплываюць

На візантыйскім небе чырвоным.

Ў лесе азёры вясеннія, сінія,

Дзеткі-бярозкі выйшлі на бераг…

Крылы жар-птушкі, воблік дзяўчыны,

Вочы смяюцца, вялікія, шэрыя.

Радасць вясенняя, дальняя песня,

Ціха фіялка з зямлі выглядае:

Ў мокрых лясах, на блакітным прадвесні

Сірын, закрыўшы вочы, спявае.

Песня ўзлятае ў імклівым палёце,

Песня лікуе майскім світаннем

Ў гэтай пранізліва-страснай пяшчоце,

Ў гэтай любові, ў першым каханні.

Адразу ж згадваецца «Гамаюн, птица вещая», верш А. Бло­ка, навеяны картиной В. Васнецова, цэлы шэраг вербальных па­лот­наў рамантыкаў:На гладях бесконечных вод,

Закатом в пурпур облеченных,

Она вещает и поет,

Не в силах крыл поднять смятенных…

Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,

И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых…

Предвечным ужасом объят,

Прекрасный лик горит любовью,

Но вещей правдою звучат

Уста, запекшиеся кровью!..

Не менш фантастычнай і жахліва-прыгожай уяўляецца за­гад­ка­вая птушка «Вирь» І.Буніна, якая не столькі прадказвае бу­ду­чы­ню, колькі суперажывае чалавеку, з'яўляючыся метафа­рыч­ным увасабленнем душы чалавечай, таямнічым люстэркам яго­ных жарсцяў і памкненняў:Где ельник сумрачный стоит

В лесу зубчатым темным строем,

Где старый позабытый скит

Манит задумчивым покоем,
Есть птица Вирь. Ее убор

Весь серо-аспидного цвета,

Головка в хохолке, а взор

Исполнен скорбного привета.
Она так жалостно поет,

С такою нежностью глубокой,

Что, если к скиту забредет

Случайно путник одинокий.
Он не покинет те места:

Лес молчаливый и унылый

И скорбной песни красота

Полны неотразимой силы!
И вот, когда в лесу пустом

Горит заря, а ельник черный

Стоит на фоне золотом

Стеною траурно-узорной,
С какой отрадой ловит он

Всё, что зарёй ещё печальней:

Вечерний колокольный звон,

Напевы женщин в роще дальней,
И гул сосны, и ветерка

Однообразный шелест в чаще…

Невыразима их тоска,

И нет её больней и слаще!
Когда же лес, одетый тьмой,

Сгустится в ней и тьма сольется

С его могильной бахромой, –

Вирь в темноте тревожно вьется,
В испуге бьётся средь ветвей,

Тоскливо стонет и рыдает,

И тем тоскливей, тем грустней,

Чем человек больней страдает…

А ўзыходзяць усе гэтыя птушкі не толькі да агульна­сла­вян­с­ка­га архетыпу (ва ўсіх гэтых істот чароўнае жа­но­чае аблічча), але і славутай сумнай прародзічкі з песні-балады з дра­мы “Карл VII” П. Шэлі.

Вобраз, глыбока сімвалічны і маляўнічы, шматпланавы і шмат­узроўневы, адуванчыка над акіянам жыцця, які, у сваю чар­гу, затаіўшы подых, вартуе яго, дазваляе паэту ўбачыць крох­касць, няўстойлівасць самой Зямлі, адуванчыка над сусветам, якую так добра заўважыў вялікі літоўскі мастак («Чурлёніс»). Аса­цыятыўнасць з бадай што самай безабароннай раслінай на­ша­га штодзённага побыту вядзе па законах кантрасту да ўва­саб­лен­ня чарговага канца свету, бо і зямля абляціць ад атаму, успы­шак рэкламы, прадажнага ляску друкарскіх станкоў. У кан­чат­ко­вым сконе прасторы і часу наступіць вечны змрок і сон, а яе, ні­бы ахвяру сонцу памерламу, засунуць у затухлую грубку. І толь­кі хаўтурных паходняў перлы будуць асвятляць народы, што пра­плываюць, як азійная лава, абмінаючы ногі абыякавых багоў. Са­мым страшэнным з’яўляецца адсутнасць гукаў і колераў. І толь­кі пасля таго як паэт, нібы дэміург, уздымае далоні над све­там без свету і «ўзглашае» яму: «Светаносны, паўстань!», «ўзды­ма­юцца колеры ніцыя», бачацца сінія стронгавыя замкі, сонца і зо­ры ў вачах жанчын. Беларускі паэт – аптыміст, бо амаль у па­доб­ных варунках: Что впереди? Обрыв, провал, пучина Кро­ва­вый след зари герой Буніна ўскліквае: Стой, солнце! Стой, за­мри!

Праблема апакаліпсісу заўсёды хвалявала У. Караткевіча сва­­ім выразным бачаннем усёй трагедыі і яе выключнай дэ­та­лі­за­цыі. Біблейнае апісанне настолькі відавочнае і осязаемое, што тут, зразумела, нельга абыйсціся без практыкі і вопыту жы­ва­піс­цаў. Ужо зварот да капрычос Гойі падказваў яму безвыходнасць быц­ця, бяссэнсавасць чалавечага існавання. Гульні фантазіі, па­м­ра­чэнне розуму – не проста хвароба чалавецтва, гэта на­ка­на­ва­насць homo sapiens, які празмерна спадзяваўся на рай на зямлі, бу­дуючы міжволі сабе пекла. Сярод тых, хто прадказваў гэта, У. Ка­раткевіч згадвае «Прарока Героніма Босха», да верша пра яко­га дае спасылку: «Геронім Босх – славуты нідэрландскі мас­так канца ХV – пач. XVI ст. У такой яго карціне, як «Страшны суд», народная сатыра спалучаецца са змрочнай, кашмарнай фан­тазіяй. Дзіўнае супадзенне: на яго карцінах намаляваны ма­шы­ны, якія падобныя на танкі і сучасныя гарматы». Славуты га­лан­дскі жывапісец належаў да рэлігійнага брацтва Дзевы Марыі, якое спавядала новое благочестие, заклікала жыць так, як жыў Хрыс­тос. Менавіта з такога пункту гледжання і паказваў Г. Босх су­свет, які ўяўляецца арэнай барацьбы дабра і зла; людзі страцілі ро­зум, а таму імі завалодалі шатаны са слугамі. Свет падзелены на маленькія аскепкі, у якіх адлюстраваны і высакародства, і пра­куды д’ябла, і яго памагатыя. Карціны Г. Босха выключна сім­валічныя, што цалкам абумоўлена алегарычнасцю культуры ся­рэднявечча. Адштурхоўваючыся ад народнай дыдактычнай про­зы, прыпавесці, апокрыфаў і жыційнай літаратуры, ён па­каз­вае, што род чалавечы прасякнуты грахом, а таму канец свету вель­мі блізкі. У. Караткевіча прыцягвае выключнае майстэрства Г. Бос­ха ў паказе дробязнай, здавалася б, дэталі, выкананай на са­мым высокім узроўні, з сотняў і тысячаў якіх і ўтвараецца за­тым карціна з агульнай задумай і канцэпцыяй, якую, аднак, нель­га спазнаць і зразумець адэкватна. І кожны век, і кожны ча­ла­век бачыць нешта сваё, індывідуальнае, што адпавядае ягоным по­шукам на дадзеным этапе. Ні да Босха, ні пасля яго (толькі ў ХХ ст. сюррэалісты наблізяцца да такога ўспрыняцця бачання све­ту) не будзе такога сімвалічнага прачытання быцця і свету.

Трыпціх «Сад зямной насалоды» паказвае Эдэм, стварэнне Ада­ма і Евы (левая створка); на цэнтральнай увасоблены працэс грэ­хападзення чалавецтва, нашчадкаў прашчураў; правая – веч­ныя пакуты ў пекле. Пачуццё нерэальнасці ўзнікае не толькі ад яск­равасці фарбаў, фантастычных істот, але і ад рэальных ар­хе­ты­паў, якія выконваюць зусім не традыцыйную ролю:

Сваёй неўтаймоўнай фантазіяй

Выклікаў ён пачварныя здані…

Праз трэшчыны на палотнах

Чуюцца гукі рыданняў.

Лётаюць мёртвыя птушкі,

Палаюць жывыя кусты,

Пачвары з галовамі грыфаў

Рэжуць сабе жываты.

У адных галовы без ног,

У другіх пад задам калені.

Кідаюцца ў пажарах

Маўклівыя голыя цені.

Праз дымнае і чырвонае,

Праз попельнае святло

Танкі ідуць магутныя,

Якіх тады не было,

Ці мог ён тады прадбачыць,

Што пройдзе сто пакаленняў

І ажывуць наяве

Пачвары яго ўяўленняў?

Уладзімір Караткевіч у многім будзе імкнуцца пераймаць па­доб­ную традыцыю адлюстравання, дзе спалучацца самыя раз­на­стай­ныя крыніцы натхнення, алегарычнасць, сімволіка вы­к­ла­дан­ня, спалучэнне ў адзінае розных тыпаў мыслення, іранічна-са­тырычная зніжанасць узнёсласці, некалькі ўзроўняў пра­чы­тан­ня. Тое ж самае ўласціва і маналогу «Трызненне мужыцкага Брэй­геля». У традыцыйнай спасылцы – аўтар яшчэ не мае да­ве­ру да эрудыцыі свайго патэнцыяльнага чытача – паэт падае на­ступ­ную інфармацыю: «Пітэр Брэйгель Старэйшы, празваны «Му­жыцкім» (памёр у 1569 г.), – славуты нідэрландскі мастак ХVI ст., аўтар карціны «Падзенне Ікара», «Сляпыя», «Сялянскі та­нец», «Краіна гультаёў» і інш. Беларускі паэт звяртаецца да воб­раза славутага галандскага мастака менавіта ў той час, калі той, хаваючыся ад рэпрэсій захопнікаў, пакідае родную зямлю. І вось чалавек з вачыма мудраца са з’едлівай сумнай усмешкай трыз­ніць, і не дай божа глянуць у гэты час у ягоныя вочы, бо там міль­гане нешта такое, чаго і ворагу не пажадаеш. У нечым пра­цяг­ваючы традыцыі Рубенса, У. Караткевіч піша нацюрморт, не, аб­рус-самабранку, завалены харчамі да такой ступені, што Гар­ган­цюа пазайздросціць. Ён увасабляе сюжэты карцін «Сялянскі та­нец», «Паляўнічыя на снезе», дзе яскрава, на ўвесь размах па­каз­вае танок, што нагадвае залёты сланоў: пот, што сцякае з іх це­лаў, залівае не толькі вочы і сусвет поруч з тукам цялят, па­ра­сят, індычак у папяровых панталонах, але і робіць край цяжка сы­тым, як пастуха на Юр’я, і гэта дазваляе яму назваць радзіму «Кра­інай гультаёў». Сытасць не дазваляе людзям заўважыць, як ша­шаль есць іх дом, як іх абкрадваюць, і нават самую назву «Край Нідэрландаў» забудуць спячыя: «Пракляты край! Ніхто не хо­ча думаць пра свабоду, Пра пошукі, гарэнне і мастацтва». Бо ні­што не зможа вывесці людзей з гэтага стану:

Ікар загіне – і ніхто не кіне

Нат позірку на ўспененыя хвалі,

Дзе жаласна, пакутліва і горда

Мільгнула паламанае крыло.

Гэта, па сутнасці, алюзіі да карціны «Падзенне Ікара», дзе тра­гедыю вялікага крылана ніхто не заўважыў, усе, як і раней, за­няты сваёй справай. Араты арэ, рыбак ловіць рыбу, пастух гля­дзіць стада, і толькі смешныя дзве нагі хутка накрыюць хвалі, кру­гі якіх ужо супыняюцца. Сляпыя, як ён скажа крыху ніжэй, ні­чога не бачыць, нібы скот у ярме. Вось чаму перад самой смер­цю Брэйгель стварыў карціну-запавет, карціну-прытчу «Сля­пыя», якая сведчыць аб глыбокім песімізме аўтара, што так і не знай­шоў шлях чалавецтва да раю. Если слепой поведет слепого – не упадут ли они оба в яму? Прарочыя біблейскія словы Брэй­гель увасабляе амаль літаральна: гуж калекаў, якіх вядзе такі ж са­мы павадыр, наблізіўся да яру, і сам галоўны сляпы ўжо ля­жыць на дне, а астатнія няўхільна коцяцца ўслед. І нішто не мо­жа іх затрымаць, а кіі толькі падкрэсліваюць незваротнасць пра­цэ­су і марнасць надзеі. Паколькі прыпавесць заўсёды мае не­каль­кі прачытанняў, то тут можна ўбачыць і ілюстрацыю да вы­слоўя вечнай кнігі, і развагі мастака аб долі свайго народу, які па­кутуе і шукае сваю дарогу, а можа гэта алегорыя чалавечага шля­ху ў дарэмных пошуках сэнсу быцця, а таму яе можна з пос­пе­хам прыкласці да падзей сучаснасці:

Пад тлустым дрэвам,

Якое замест яблык, поўных сокам,

Ўзрасціла на галінах каўбасу,

Што капае з канцоў празрыстым тлушчам,

Ўзрасціла з трыбухою піражкі, –

Спяць людзі мёртвым сном і ў вус не дуюць.

Спіць воін, галаву на меч паклаўшы,

Чыноўнік спіць, адкрыўшы рот слінявы,

Спіць селянін, забыўшы пра цапільна.

Аднекуль з-пад хмызоў да гультаёў

Ідзе яешня на танюткіх ножках.

Ад чорнай і распаленай патэльні

Добранамерны курыцца парок,

І застаецца толькі ротам чамкаць.

А што ж яшчэ рабіць?

Яешню есці

Закон нікому не забараняе,

Як грошы ёсць.

Мужыцкі Брэйгель трызніць.

Хто вы такія? Як назваць вас, людзі?

Куды краіна з вамі забрыдзе?

Сляпыя! Мёртвыя! Яны ідуць,

Паклаўшы рукі на плячо пярэдніх,

І іх вядзе сляпы. І проста ў яму

Ён падае.

А заднія не бачаць,

І, як раней, застыў на іхніх тварах

Самаздаволены па-свінску гонар.

Што ж ты пракінуўся, мужыцкі Брэйгель?

Шпурляй у твар ім горкія палотны,

Дражні, як бугая чырвонай хусткай,

Паказвай ім, сляпым, канец Ікара, –

Яны ж усё адно не зразумеюць.

Хіба нашчадкі, можа?

Праўда, трэба адзначыць, што светапогляд У. Караткевіча больш аптымістычны, ён не згадвае карціны Брэйгеля («Вар’ят­ка Грэта», «Избиение младенцев»), хаця ў некаторых творах бу­дуць паказаны страшэнныя трагедыі знішчэння чалавецтва. (У пэў­най ступені У. Караткевіч не змог перайсці на біблейны све­та­погляд, бо пэўны ўплыў ідэй сацрэалізму і асабліва яшчэ ру­жо­вых уяўленняў аб перспектыве чалавецтва дамінавалі ў яго свя­домасці, тым болей, што як на жыццёвым, так на творчым шля­ху ў яго былі выразныя непрыемнасці з нагоды даволі час­та­га звароту да біблейнай сімволікі).

Уладзімір Караткевіч можа стварыць не менш жахлівыя воб­ра­зы, чым капрычос: Velut aegri somnia vanae (Верьте, Пизоны: точь-в-точь на такую похожа картину книга, где образы все бес­связны, как бред у больного, И от макушки до пят ничто не сли­вается в цельный облик), або іншыя трызненні мастакоў. Пры­чым рэальныя жахі саступаюць віртуальным, хаця апошнія, як гэта відаць і ў Гойі, і ў Босха, і ў Караткевіча, вырастаюць з пер­шых. Згадаем верш «Смяротная страта», прысвечаны «Ігнату Гры­нявіцкаму, які сваім выбухам адпомсціў Аляксандру ІІ за 1863 год». Паказваючы адрэзаную галаву паўстанца, якую схава­лі ў сасуд са спіртам, каб потым апазнаць, ён уздымаецца да ўва­саб­лення страты саўдзельнікаў тэрактаў, як сказалі б цяпер, у вы­ключных традыцыях фавізму – «У сінім небе начным, Сінім, як спірт празрысты, Усплыла чырвонага месяца Адсечаная га­ла­ва».

У ідэолага фавізму, Анры Маціса, на ягонай самай дас­ка­на­лай карціне «Танец» наймацнейшы мастацкі эфект дасягаецца са­мымі простымі, самымі эканомнымі выяўленчымі сродкамі – спа­лучэннем ліній і колераў. Надзвычай уражвае сінтэз cіняга і цём­нага – ружовага, амаль чырвонага; спалучэнне не­спа­лу­чаль­на­га не толькі ўзмацняе сілу кожнага, але і падвойвае сілу экс­прэ­сіі. Тое ж самае зрокава бачыцца ў вербальнай карціне Ка­рат­ке­віча (згадаем чорнае сонца ў М. Шолахава, якое бачыць Гры­го­рый пасля смерці Аксінні, і бачанне свету маці пасля смерці сы­на: «і здалося – чорным цветам цвітуць над Волгаю сады» (А. Вя­люгін). З гэтага ж вынікае і каляровая несумяшчальнасць бе­лага на зялёным («гусі-лебедзі ў лугах зялёных»), якая, аднак, у Ка­­раткевіча жыве і радуе вока не менш, чым белае ў сінім («гла­дзяць крылы белыя блакіт»), чым «ружовыя коні Месяца іск­ры з травою скубуць», «І ветразі зялёных вербалозаў На сініх во­дах».

Схільнасць У. Караткевіча да выкарыстання важнейшых воб­раз­на-выяўленчых элементаў паэтыкі сумежных відаў мас­тац­тва, свайго роду браконьерство в чужих угодьях можна тлу­ма­чыць па-рознаму: і выключна адметным бачаннем і ўспры­няц­цем рэчаіснасці, і адносінамі да прыроды, і спецыфічнасцю раз­віц­ця нацыянальнай паэзіі, і зменамі ў духоўным жыцці ча­ла­вец­т­ва апошніх імгненняў другога тысячагоддзя.

У гэтым плане ён не адзінокі. Як сведчыць Ян Парандоўскі, «не­мало литературных произведений зарождалось под впе­чат­ле­нием увиденной картины: гравюра на меди подсказала Клейс­ту тему «Разбитого кувшина», Геббель обрел свою «Юдифь» в кар­тине Джулио Ромаю, Флоберу картина Брейгеля подсказала «Ис­кушение святого Антония», Малларме стихотворением «Пос­леполуденный отдых Фавна» был обязан фантазии Буше». Зга­даем верш «Львица среди развалин», які В. Брусаў называе гра­вюра. Трэба ўспомніць, што менавіта У. Караткевічу на­ле­жыць літаратурная апрацоўка кнігі Дробава, прысвечанай бе­ла­рус­кім мастакам ХІХ стагоддзя, якая ўпершыню паказала вы­к­люч­нае майстэрства нашых славутых папярэднікаў, што так доў­га ішло да нас. Літаральна на днях выдадзена кніга ўласных ма­люн­каў паэта.

Відаць таму У. Караткевіч не проста апісваў прыроду. Ягоны лі­рычны герой, менавіта герой, а не сам паэт, падкрэслім яшчэ раз, не проста жыве на фоне прыроды, ён – яе састаўная частка. А сам паэт глядзіць на сусвет выразна збоку, згадаем яшчэ раз Зеў­са ў час спакушэння Данаі. Гэтым і тлумачцца той факт, што мно­гія вербальныя карціны Караткевіча здаюцца на першы по­гляд статычнымі, унутраная дынаміка выразна прыхаваная, яна вы­ражаецца толькі тым ударам кінетычнай энергіі па пачуццях гле­дача, якім яны валодаюць.

Паэзія У. Караткевіча адметная, як і спадчына кожнай та­ле­на­вітай асобы, да яе трэба звычаіцца, у яе ўваходзіш, як у свет ка­зачны, незямны, не традыцыйны, а спецыфічны, таму патрэбна ў­жыцца, спазнаць законы, аддыхацца ад знешніх уражанняў, і толь­кі тады спрабаваць спасцігнуць яго. Працэс уваходжання ў паэ­тычны сусвет У. Караткевіча можна праілюстраваць аналізам яго­нага верша «Надзея лістапада».

Апошні месяц восені забіў сэрца лірычнага героя, які страціў усё, акрамя веры ў яе. Не так істотна, што ён і яе згубіў, га­лоў­нае, што каханне існуе, няхай сабе ці ў чужынскіх снягах, ці ў род­ных лугах. Да сваёй заранкі, рабіны, ветру надзеі, росаў слёз, да свайго ідэалу ён пойдзе праз зімовую бель, насустрач вясне і іль­ду. Як і ва ўсім вербальным жывапісе, герой паказаны з роз­ных пунктаў гледжання, што значна ўзмацняе яго экспрэсію. Кар­ціны не гладкія, гэта не гламур, а нешта накшталт Воздух кри­ками изрыт Л. Пастэрнака, рванасць якіх служыць агульнаму ўзмац­ненню аднаго праз другое. Гэтаму дапамагае майстэрскае, дас­каналае выкарыстанне маленькіх шкельцаў-метафар, якія пад­­час разгортваюцца на цэлы вобраз-сінтагму.

Для Караткевіча-лірыка галоўнае – злавіць і перадаць са­праўд­насць настрою, рэальнасць атмасферы альбо стану. Пры­ро­да можа дасканала перадаць стан чалавека, чаму спрыяе му­зыч­насць паэзіі, гукавыя алітэрацыі, перадача гаворак птушак, не­звы­чайныя алітэрацыі. Асабліва заўважна ва ўсіх вершах пра ка­хан­не. Хаця тут дарэчы словы Маці Тэрэзы: Господь – друг ти­ши­ны. Деревья, цветы, трава растут в тишине. Посмотрите на звезды, луну и солнце – в какой тишине они движутся.

Выключную непаўторнасць паэзіі У. Караткевіча надае му­зы­ка, гукавая гармонія, незвычайная алітэрацыя. Гэта тра­ды­цый­ная інструментоўка радка і сінтагмы, пра што гаворка пойдзе ні­жэй. Сусвет Караткевіча напоўнены сімфоніяй гучання, дзе мож­на вылучыць самыя разнастайныя музычныя інструменты, ме­ло­дыі, гукі. Ужо ў першым вершы («На пачатку дарог») «вуха у дзі­цёнка ўпершыню жадобна ловіць гукі, упершыню ў жыц­ці…». У. Караткевіч услухоўваецца ў гоман зямлі, ён па-май­с­тэр­ску перадае, «Як размаўляюць звяры і птушкі»:

– галубы вуркочуць:

– «Пр-роста вар-рвар, варвар, страшэнны варвар,

Крыл не мае, а кр-рочыць, крочыць, дзівак».

– певень падбіты: –«Не па-паў! Не па-паў! Міма ног! Мі-ма ног!»

– жабы ля соннай ракі: – Ку-ума, кума, а што ты вячэраць варыла?»

– Боршч, боршч, буракі, бура-кі-кі-кі-кі…»

або песня шпака – Ці-і-іпак, Ці-і-інак («Развітальная песня»)

Сінічым галаском непадалёку: «Цы-віць, цы-віць».

У паэзіі У. Караткевіча ўсё спявае, нават заяц з зайчыхай («За­­яц варыць піва»), не гаворачы пра жаваронка, снегіра, нават ба­лотнага бугая, спявае сама зямля («Кастальская крыніца»). Кры­чаць птушкі спрасоння; чарот з прыходам восені шуміць туж­ліва; нават каровы хрыпла рыкаюць днём спякотным; «цяг­ні­кі заспявалі, заплакалі, па мастах над вадою адтакалі…»; песня ко­лаў нябачных вазоў; з песняй бароў; «зусім нябачны жаўранак кры­ламі Ў цымбалы сонечных праменняў б’е»; песня шчасця пад імі ўзахлёб звініць; «плача гітара Ненадзейнай, пакінутай, Цал­кам адрынутай, Цалкам жаночай Тугою»; снег крычыць пад на­гамі ад шчасця; «Трывожны варанячы грай»; Бусліны клёкат як ліпеньскі гром. Але самае галоўнае – усёабдымная, усё пера­ма­гаючая цішыня, што ўзнікае як рэакцыя ад здзіўлення-за­хап­лен­ня красою быцця. Цішыня настолькі магутная, што адчуваеш не толькі стук сэрца, але чуеш, «як пялёсткі гучаць трывожна», «смех у садзе пустым», «сум, як песня, з галін злятае», і крокі ма­манта і дыназаўра, і нават як па зямлі ступае Каханне (па­раў­най­це са славутым чуць, як расце трава). Для полной со­гла­со­ван­но­сти душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – ды­ха­ние, как не ритм души? Итак, чтобы люди друг друга понимали, на­до чтобы они шли или лежали рядом (М. Цвятаева). У. Ка­рат­ке­віч надаваў выключнае значэнне гукавой афарбоўцы: «Гу­чан­ню рэчы дае штуршок, нешта звонку. Зноў такі гук, пах, пейзаж, сцэн­ка. Я сам не ведаю, што гэта, тое, якое штурхае, у чым яго ад­паведнасць твайму настрою, які толькі й чакаў, каб пра­рвац­ца… Пачынаецца гэта па-рознаму і заўсёды нечакана. Ад по­гля­ду на нешта, ад ценю, паху, ад выпадковага слова. Раптам устае га­товы, заўсёды адкрышталізаваны радок. Ён можа быць нават гу­кам, таксама адзіна патрэбным».

Разважанні маладога паэта (пісаў ён іх у 1959 годзе) ураж­ваюць сваёй эрудыцыяй. Ён сцвярджае, што «вершы павінны перш за ўсё гучаць. Яны – пераходная ступень да музыкі… З даў­ніх часоў змагаюцца між сабой дзве тэндэнцыі чытання вер­шаў: 1) акцёрская (на сцэне) – ОПОЯЗаўцы калісьці называлі яе фра­зуючай, і 2) паэтычная (напеўная, на рытме) – яе называлі так­туючай». Сам Караткевіч сцвярджае, што барацьба гукавога і сэн­савага фактараў не павінна быць, рашэнне пасярэдзіне між му­зыкай і сэнсам, бо і тое і другое яснае толькі ў іх адзінстве. Сэнс фразы часта з рытмам яе не супадае, бо апошні здаецца не­па­трэбнымі ланцугамі. Вершы ўсё ж не музыка, і калі ў музыцы час­та гук замяняецца паўзаю, то ў паэзіі гэта можна дазволіць толь­кі ў вынятковых выпадках, а знішчыць сучасны рытм можна толь­кі шырока ўжываючы паўзы. Верш – гэта не зацямненне сэн­са слова рытмам, а падпарадкаванне слова рытму, частковая дэ­фармацыя яго ў рытмізаваннам сказе. І робіцца гэта дзеля та­го, каб даць сэнсу яснасць, надаць слову значнасць. Словы ад час­тага ўжывання «абтрапаліся на языку, загубілі свой водар». У. Ка­раткевіч сцвярджае, што «верш адраджае гэты водар, і сло­вы, змешчаныя ў ясныя радкі, звязаныя звінячай рыфмай, паў­стаюць перад намі ў першапачатковай форме…» Менавіта ў вер­шы тонка спалучаюцца рытм і сінтаксіс, утвараючы гармонію з яе ме­ладычнасцю, паўнатою гукаў, якія дапамагаюць найбольш яс­наму выказванню думкі чалавека, яго пачуцця.

Менавіта такой высокай мастацкай задачай і абумоўлены стыль ягонай паэзіі, якую можна, як і ўсю рамантычную спад­чы­ну, назваць «паэзіяй метафар» (В. Жырмунскі). Адмаўляючы дак­ладны лагічны сэнс кожнага асобнага слова і дакладнасці сін­так­січнай будовы фразы, паэт арыентуецца на эмацыянальнае ру­ханне, лірычна-лагічную напружанасць усяго апавядання. Перш за ўсё неабходна адзначыць выключную ролю паўтораў, г.зн. прыёму, які з’яўляецца характэрнейшай прыкметай узнёс­ла­га стылю. Паўторы бываюць самыя разнастайныя. Даволі час­та яны складваюцца ў анафары, падкрэсліваючы граніцы мет­рыч­нага падзелу:

«Каб не шкода было мне дзетак, І бязмежнага шчасця, і сноў, І дрыжачых спрасонку кветак, І вільготных бэзу кустоў, І садоў, цеплынёю настоеных, І вясёлкавых хваль на рацэ, І праменьчыка, што спакойна…»; «За яе жалобу, за яе слязу, За тваю красу, за маю любоў»; «На зямлю тваю чыстую, на зямлю залатую, На паляны лясныя, на іх небагаты ўбор, на забытыя белыя храмы…»; «Ад вясёлай Друці да нетраў Падлясша, Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц…»; «Магчыма сярод чужынскіх снягоў, Магчыма ў родных лугах, Магчыма ў доме сябра майго».

Падчас яны разам з тым і спалучаюць між сабой суседнія рад­кі. Аднак у колькасных адносінах вядучае месца належыць шмат­стайнаму і выключна нязвыкламу паўтору апорных у сэн­са­вых адносінах слоў. І гэта не дзіўна, падобны прыём вы­зна­чаль­ны ў рамантычнай паэзіі Янкі Купалы, спадчыне еў­ра­пей­скіх паэтаў не толькі ХІХ ст., але і перыяду неарамантызму. Ад­нак яны ў асноўным выкарыстоўвалі толькі традыцыйны па­двой­ны паўтор. У Караткевіча ён таксама займае значнае месца – «Блі­жэй! Бліжэй! Як слёзы цёплыя»; з галін злятае лісце, лісце»; «жу­равінамі, журавінамі Кроў мая на куп’і гарыць»; «давай, да­вай адпусцім яго».

Аднак у яго спадчыне дамінуе трайны, а то чацвяртны паў­тор самага сэнсава-эмацыйнага слова, што практычна не су­стра­ка­ецца ў еўрапейскай традыцыі і з’яўляецца выключнай ад­мет­на­сцю беларускага паэта: «Так мне радасна, радасна, радасна»; «Але ж інстынкт і прага, прага, прага»; «Па-мя-тай! Па-мя-тай! Па-мя-тай!»; «Камяні, камяні, камяні, камяні»; «Капаюць слёзы, слё­зы, слёзы, слёзы; Слёзы зусім як калісь, калісь, калісь».

Паўторы кораня апорнага слова з варыяцыяй формы або па­дзел паўтораў іншымі словамі:«Кахаю, кахаю, безнадзейна кахаю, Па-вар’яцку»; «Недзе да­лё­ка, далёка, далёка, Так далёка, што лень ісці», «Казкі новыя, каз­кі грозныя, небывалыя казкі жыцця», «Перыйкі, Перыйкі, Пе­рый­кі рве»;

Паўтор завяршаючага слова (прыём «падхвату»):

«Неба ў маю… Неба ў маю…»; «Прадала, прадала, прадала ты мяне, Прадала, галавой аддала»; «Не любоў для любові тва­ёй»; «Перад простай ісцінай смерці, Перад вечнай спякотай ма­гіл?!»; «Непатрэбная чэрапу ўлада, Непатрэбнае золата тло»; «Чоўн, у якім уцякла твая любая, Вельмі далёка, ля чоўніка ме­ся­ца»; «На граніце любові, На граніце світанку, На граніце ве­лі­чы нашай»; «Ветрык весні, ветрык гарэза»; «Свет шчодры, Свет мя­не паўторыць»; «На нашай любай і чыстай, на нашай сіняй зям­лі».

Надзвычай адметнай з’явай паэтыкі Караткевіча з’яўляецца вы­карыстанне кантэкстуальных сінонімаў:

«Святлом няпэўным, алым, чыстым, і пакорлівы, добры, свя­ты»; «Зацкаваны… Магутны… Дзікі…»; «Загарэлая, кемная, злая»; «І сарамлівасць мілая, дзявочая, І светлая была»; «Ён па­хму­ры, ён ціхі, ён вечна маўклівы»; «Крык аб помсце. Пагроза. Пры­зыў…»; «Сівець, чакаць, кахаць, расціць сады, Не быць ні­ко­лі вербным херувімам»; «За любоў, за веру, за адвагу сціплых пес­няў»; «Дай сустрэць цябе ротам раскрытым, грудзьмі і ру­ка­мі»; «Ён Лукул, Петроній, Цэзар і Крэз»; «З неймавернай, ру­жо­вай, ззяючай далі»; «Калыска, труна і дом»… (Ложак); «І за­мэ­каў, застагнаў, заплакаў»; «Свет сэрцаў, песень і бароў»; «Са ска­лаў, тугі і журботы»; «На вуголле, на попел, на тло»; «За пры­бой начны ў марской журбе, За пяшчоту, здраду і ад­да­насць»; «У жыццё, ў каханне і ў вясны піры»; «І вымаліў людзям і ка­ням Дараванне, світанне, любоў і спакой»; «Адзінае ёсць на све­це: Сумленне, братэрства, каханне»; «Цемра, хаос і шал»; «Да за­гнанай, забітай, задушанай мовы»; «Не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць»; «Бяздумныя, падшыя, светлыя»; «Дэман чорны, чыр­воны, агністы»; «Волаты змагаліся лясныя, зрушылі, пасеклі, па­ляглі»; «Мой далёкі, мой смелы, мой добры, мой мілы».

Уладзімір Караткевіч імкнуўся ўстанавіць непасрэдны кан­такт з чытачом, прымусіць яго прасякнуцца аўтарскай ідэяй, за­ха­піць – запаліць уласнай філасофскай ідэяй, пераканаць, нат­хніць, даказаць, паказаць тую прыгажосць быцця і веру ў перс­пек­тыву, якая валодала ім у гэтую хвіліну. А ён заўсёды быў шчы­рым, і гэтая шчырасць дамінавала настолькі, што кожнага неа­фіта рабіла сваім адэптам. Вось чаму ён не баяўся прамой не­па­срэднай дыдактыкі і нават дэкларацыйнасці. Толькі гэтым мож­на растлумачыць з’яўленне параўнальна малой колькасці тво­раў у дамінуючым тады стылі патрыятычнага афіцыёзу (на­ват спадарожнік Зямлі згарыць у нябёсах дзеля славы Радзімы сва­ёй). Часцей за ўсё выклічнікі будуць выкарыстаны з нагоды за­хаплення прыродай і яе галоўным тварэннем – чалавекам: «О вяс­на! Таполі! Свеце мілы! Сонца німб! Аблокі! Сад! Рака!»; «О Зім­ні шлях»; «О вы, што будзеце ісці з дзяўчынай»; «О, як доб­ра, як прыгожа жыць»; «Суайчыннік, стань! Тут знішчалі лю­дзей. Суайчыннік! Запомні навек…»; «О, якое грознае гора! Ах, якая журба ў світанні».

У іншых аўтараў, асабліва ў жанчын, гэта здалося б най­гра­ным, штучным, дэкарацыйным: Умиляться к лицу только бабам, у муж­чин музыка должна высекать огонь из души (Бетховен). У Ка­раткевіча падобныя воклічы захаплення надзвычай ар­га­ніч­ныя і шматфункцыянальныя. Ён у свой час адзначаў, што ў на­шых вершах пачуцці часта падмяняюцца вытанчанай ню­ан­сі­роў­кай бліскучым, але халодным, як крышталь, агнём. Болю, ад яко­га, як нажом па сэрцу, у нашых вершах амаль няма. Ён заклікае вяр­нуць першапачатковую яркасць і магутны накал смутку, ра­да­сці, лікавання, згадваючы пры гэтым вытанчаных рымлянаў, якіх здзіўляла здольнасць дакаў ад гора качацца па зямлі, а ра­га­таць ад радасці так, што лісце падала з дрэў. У. Караткевіч лі­чыць, што мы прывыклі бараніцца ад гора ўсмешачкай. (уплыў Бай­рана) Ён адчувае, як шмат страцілі людзі ў гэтым не­па­срэд­ным выяўленні пачуццяў. Уся будова верша рамантыка служыла адзі­най мэце – ускалыхнуць увагу чытача, зацікавіць яго, дзеля ча­го і служыць наўмысная акцэнтацыя падзей, вобразаў, неча­ка­ная інструментоўка, змена рытму, інтанацыі, сюжэта, наданне аў­тэнтычнага значэння нават знакам прыпынку – выклічнікам, пы­тальнікам, што групіруюцца, як у нікога, шматкроп’ем. І, асаб­ліва, выкарыстанне незвычайных слоў і вобразаў, дагэтуль не ўласцівых нацыянальнай паэзіі. Яны ўжо не толькі ўвасаблялі і ад­люстроўвалі сэнс і эмоцыі, але і самі станавіліся паняццямі і сім­валамі, што і прыводзіла да незвычайнай метафорыкі і афа­рыс­тыкі.

Згадаем некалькі яскравых узораў метафары:

«Сад плачацца на горкую нядолю»; «Халоднае ад кропляў дажджавых Су­муе яблыка на голым дрэве»; «На горам засеяных нівах расце небывалы гнеў»; «Па­вуцінне, «пража маткі боскай»; «І вочы Радзімы гаротнай Над радкамі яго па­чалі сумаваць»; «У сініх стронгавых замках – літоўскіх азёрах – І ў бяз­дон­ных зяніцах літоўскіх жанчын»; «Лугі зарэчныя спявалі нешта»; «Курчыць зры­нутыя дрэвы страх».

З вершаў Караткевіча можна сабраць анталогію афарызмаў:

– Ўсе шляхі прыводзяць не да Рыма,

А да родных вербаў і бяроз;

– Але ў кожнага ёсць родны кут;

– Векавечны толькі край, і далеч,

І жоўты ліст на зелені травы;

– Ты ёсць на свеце. Досыць для мяне;

– Што вы варты без гэтай магілы,

Без каліны на роднай мяжы?

– Я з табой да крыві апошняй, Мужны мой, адвечны

Мой народ;

– Я памру не героем – рабом памру;

– Бо скупая зямля маёй Беларусі. Не раз мела

рабоў і не мела рабоў;

– Не ад стомы буслы гінуць над морам;

– Настальгія ім сэрца няшчаснае рве;

– Попел сэрца ў нашых ракоча ў зямлі: Памятай;

– О зямля, святая калодніца, Гора, мужнасці, смерці юдоль;

– Калі ёсць на зямлі гэтай вера, Калі варта жыць –

то для вас;

– Нельга верыць у бога, калі ён такое дазволіў.

Цяжка верыць у люд свой, Калі ён такое сцярпеў;

– О, як добра, як прыгожа жыць!

– Каб вешацца – трэба таксама сумленне займець;

– Толькі здрадзе не здрадзіў і тым, хто за здраду заплаціць;

– Я вас пакіну ў вашых чорных хмарах. Вам хмару, нам зямля.

Яе – не рушце;

– Калі вы сябе завеце – Радзіма, – не дарую Радзіме такой;

– Чым настрашыце вы чалавека, што вярнуўся з апошняй мяжы?

– Што ж цяпер ты мне, дзік, падорыш? Мне, забітаму, ты, жывы?

– Людзі ваду да сябе ўздымаюць, Быдла – схіляецца да вады;

– І сонца ёсць. І ёсць мая радзіма. Я сын яе. І я ў крыві ўстаю;

– Страціў не я Афіны. Хутчэй Афіны – мяне;

– Бо жанчыны панствуюць і ў мане, А мужчыны і ў праўдзе – рабы;

– Тыя, што варты стакрот кахання, – Тыя не маюць яго на зямлі;

– І тады я стану вечным небам, Сінім вечным небам над табой;

– Што мне ў сонцы – без яго пяшчоты?

Што мне ў любых вуснах – без агню?

– «Не вымай без вялікай патрэбы; Не хавай без вялікай крыві»

(Надпіс на ножнах)

– Што мне гэты клінок без ножнаў?

– Калі мы не ўстанем самі – Не падыме нас ніхто;

– Не схаваеш – то трэба сячы;

– Нашто мне вочы есць айчыны дым?

– Як мне далей любіць такі народ?

Няшчасны мой… Ўлюблёны… Ненавідны;

– Гэта дзіўна, што мёртвым часамі зайздорсцяць жывыя;

– Лістоты мала, але трэба верыць Ў жыццё, ў каханне і ў вясны піры;

– Ёсць і ў вас, як у іншых, святыя;

Не давайце святыні псам;

(праўда, гэта перыфраз з «Евангелля»)

– І таму сэрцам плачу, ўстаю на калені

Перад ранняй, святою магілай тваёй;

– Справядлівасці няма, калі гнецца Хоць адна ад крыўды спіна;

– Не пагарджаць святым сваім мінулым,

А заслужыць яшчэ і вартым быць яго;

– Нам з гадамі ўжо не сняцца зоры;

– Верас будзе стагоддзі З разбітага сэрца расці;

– Юнацтва шкода, сэрца хоча жыць;

– І ёсць дзясяткі, з кім можна спаць, Прасынацца – ніводнай няма;

– Гуманізм, што суседзяў не вельмі любіць,

Не такая ўжо рэдкая з’ява ў жыцці;

– Цяжка мур разбіць, лёгка гонар прадаць;

– Край мой светлы, што выпіў мора пакут!

Да апошняй бярозы благаслаўляю;

– Жанчыны варты кахання, павер.

Паэзія Уладзіміра Караткевіча – арыгінальнейшае спа­лу­чэн­не неспалучальнага, сведчанне знешняе чаму і даволі частае ў па­раўнанні з іншымі выкарыстанне хіязму, што найбольш яск­ра­ва ўвасоблена ў радках з верша «Вадаспад Учан-су»: «У імг­нен­не найвышэйшага ўзлёту У лікаванні раптам стрэнуць смерць». Ад­метнасцю паэтавага светаразумення і светаўспрымання абу­моў­лена з’яўленне падобных вобразаў і словазлучэнняў: «Ле­бедзь чорны ў дрэме плача аб Аўстраліі далёкай»; «Што ты зро­біш: быў богам, а стаў швейцарам»; «Я люблю людзей, мне не трэ­ба людзей»; «Я люблю ўзычыць бліжнім двухногім, Кол з асі­ны ад сэрца падарваць»; «Ці на тое раджалі вас і расцілі (кнігі –


Каталог: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80 -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Анатацыя на кнігу “Deja vu bis” Івана Штэйнера
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Тэма 1 Кампаратывістыка, яе сутнасць
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Хочацца вуснамі вуснаў, далоняў далонямі
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> “18” ббк 83. 3(4Беи)
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Ш alma mater universitatis часлівай дарогі!
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> А. В. Брадзіхіна методыка выкладання
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” В. С. Новак, А. А. Кастрыца


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал