Kаhстытуцыя рэспублiкi беларусьстаронка3/3
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.54 Mb.
1   2   3
ГЛАВА 5

УРАД - САВЕТ МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


Артыкул 106. Выканаўчую ўладу ў Рэспублiцы Беларусь ажыццяўляе Урад -- Савет Мiнiстраў Рэспублiкi

Беларусь -- цэнтральны орган дзяржаўнага кiравання.


Урад у сваёй дзейнасцi падсправаздачны Прэзiдэнту Рэспублiкi Беларусь i адказны перад Парламентам

Рэспублiкi Беларусь.


Урад складае свае паўнамоцтвы перад нававыбраным Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.
Урад Рэспублiкi Беларусь складаецца з Прэм'ер-мiнiстра, яго намеснiкаў i мiнiстраў. У склад Урада могуць

уваходзiць i кiраўнiкi iншых рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання.


Прэм'ер-мiнiстр назначаецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь са згоды Палаты прадстаўнiкоў. Рашэнне па

гэтаму пытанню прымаецца Палатай прадстаўнiкоў не пазней як у двухтыднёвы тэрмiн з дня ўнясення

прапановы па кандыдатуры Прэм'ер-мiнiстра.
У выпадку двухразовай адмовы ў дачы згоды на назначэнне Прэм'ер-мiнiстра Палатай прадстаўнiкоў

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь мае права назначыць выконваючага абавязкi Прэм'ер-мiнiстра, распусцiць

Палату прадстаўнiкоў i назначыць новыя выбары.
Работай Урада кiруе Прэм'ер-мiнiстр.
Прэм'ер-мiнiстр:
1) ажыццяўляе непасрэднае кiраўнiцтва дзейнасцю Урада i нясе персанальную адказнасць за яго работу;
2) падпiсвае пастановы Урада;
3) у двухмесячны тэрмiн пасля свайго назначэння прадстаўляе Парламенту праграму дзейнасцi Урада, а ў

выпадку яе адхiлення прадстаўляе паўторную праграму дзейнасцi Урада на працягу двух месяцаў;


4) iнфармуе Прэзiдэнта аб асноўных напрамках дзейнасцi Урада i аб усiх яго найважнейшых рашэннях;
5) выконвае iншыя функцыi, звязаныя з арганiзацыяй i дзейнасцю Урада.
Урад або любы член Урада маюць права заявiць Прэзiдэнту аб сваёй адстаўцы, калi лiчаць немагчымым

далейшае ажыццяўленне ўскладзеных на iх абавязкаў. Урад заяўляе Прэзiдэнту аб адстаўцы ў выпадку

выказвання Палатай прадстаўнiкоў вотуму недаверу Ураду.
Прэм'ер-мiнiстр можа паставiць перад Палатай прадстаўнiкоў пытанне аб даверы Ураду па прадстаўленай

праграме або з канкрэтнай нагоды. Калi Палата прадстаўнiкоў у даверы адмаўляе, Прэзiдэнт мае права ў

дзесяцiдзённы тэрмiн прыняць рашэнне аб адстаўцы Урада або аб роспуску Палаты прадстаўнiкоў i назначэннi

новых выбараў. Пры адхiленнi адстаўкi Урад прадаўжае ажыццяўляць свае паўнамоцтвы.


Прэзiдэнт мае права па ўласнай iнiцыятыве прыняць рашэнне аб адстаўцы Урада i вызвалiць ад пасады

любога члена Урада.


У выпадку адстаўкi або складання паўнамоцтваў Урад Рэспублiкi Беларусь па даручэнню Прэзiдэнта

прадаўжае ажыццяўляць свае паўнамоцтвы да сфармiравання новага Урада.


Артыкул 107. Урад Рэспублiкi Беларусь:
кiруе сiстэмай падпарадкаваных яму органаў дзяржаўнага кiравання i iншых органаў выканаўчай улады;
распрацоўвае асноўныя напрамкi ўнутранай i знешняй палiтыкi i прымае меры па iх рэалiзацыi;
распрацоўвае i прадстаўляе Прэзiдэнту для ўнясення ў Парламент праект рэспублiканскага бюджэту i

справаздачу аб яго выкананнi;


забяспечвае правядзенне адзiнай эканамiчнай, фiнансавай, крэдытнай i грашовай палiтыкi, дзяржаўнай

палiтыкi ў галiне навукi, культуры, адукацыi, аховы здароўя, экалогii, сацыяльнага забеспячэння i аплаты працы;


прымае меры па забеспячэнню правоў i свабод грамадзян, абароне iнтарэсаў дзяржавы, нацыянальнай

бяспецы i абараназдольнасцi, ахове ўласнасцi i грамадскага парадку, барацьбе са злачыннасцю;


выступае ад iмя ўласнiка ў дачыненнi да маёмасцi, якая з'яўляецца ўласнасцю Рэспублiкi Беларусь,

арганiзуе кiраванне дзяржаўнай уласнасцю;


забяспечвае выкананне Канстытуцыi, законаў i дэкрэтаў, указаў i распараджэнняў Прэзiдэнта;
адмяняе акты мiнiстэрстваў i iншых рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання;
ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы, ускладзеныя на яго Канстытуцыяй, законамi i актамi Прэзiдэнта.
Артыкул 108. Урад Рэспублiкi Беларусь выдае пастановы, якiя маюць абавязковую сiлу на ўсёй

тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.


Прэм'ер-мiнiстр выдае ў межах сваёй кампетэнцыi распараджэннi.
Кампетэнцыя, парадак арганiзацыi i дзейнасцi Урада вызначаюцца на аснове Канстытуцыi законам аб

Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.


ГЛАВА 6

СУД
Артыкул 109. Судовая ўлада ў Рэспублiцы Беларусь належыць судам.


Сiстэма судоў будуецца на прынцыпах тэрытарыяльнасцi i спецыялiзацыi.
Судаўладкаванне ў Рэспублiцы Беларусь вызначаецца законам.
Утварэнне надзвычайных судоў забараняецца.
Артыкул 110. Суддзi пры ажыццяўленнi правасуддзя незалежныя i падпарадкоўваюцца толькi закону.
Якое-небудзь умяшанне ў дзейнасць суддзяў па выкананню правасуддзя недапушчальнае i цягне

адказнасць па закону.


Артыкул 111. Суддзi не могуць ажыццяўляць прадпрымальнiцкую дзейнасць, выконваць iншую

аплачваемую работу, акрамя выкладчыцкай i навукова-даследчай.


Падставы для выбрання (назначэння) суддзяў на пасады i iх вызвалення прадугледжваюцца законам.
Артыкул 112. Суды ажыццяўляюць правасуддзе на аснове Канстытуцыi i прынятых у адпаведнасцi з ёю iншых нарматыўных актаў.
Калi пры разглядзе канкрэтнай справы суд прыйдзе да вываду аб неадпаведнасцi нарматыўнага акта

Канстытуцыi, ён прымае рашэнне ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй i ставiць ва ўстаноўленым парадку пытанне аб

прызнаннi дадзенага нарматыўнага акта неканстытуцыйным.
Артыкул 113. Справы ў судах разглядаюцца калегiяльна, а ў прадугледжаных законам выпадках --

аднаасобна суддзямi.


Артыкул 114. Разбор спраў ва ўсiх судах адкрыты.
Слуханне спраў у закрытым судовым пасяджэннi дапускаецца толькi ў выпадках, вызначаных законам, з

выкананнем усiх правiлаў судаводства.


Артыкул 115. Правасуддзе ажыццяўляецца на аснове спаборнасцi i роўнасцi бакоў у працэсе. Судовыя

пастановы з'яўляюцца абавязковымi для ўсiх грамадзян i службовых асоб.


Бакi i асобы, якiя ўдзельнiчаюць у працэсе, маюць права на абскарджанне рашэнняў, прыгавораў i iншых

судовых пастаноў.


Артыкул 116. Кантроль за канстытуцыйнасцю нарматыўных актаў у дзяржаве ажыццяўляецца

Канстытуцыйным Судом Рэспублiкi Беларусь.


Канстытуцыйны Суд Рэспублiкi Беларусь фармiруецца ў колькасцi 12 суддзяў з высокаквалiфiкаваных

спецыялiстаў у галiне права, якiя маюць, як правiла, вучоную ступень.


Шэсць суддзяў Канстытуцыйнага Суда назначаюцца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь, шэсць суддзяў

выбiраюцца Саветам Рэспублiкi. Старшыня Канстытуцыйнага Суда назначаецца Прэзiдэнтам са згоды Савета

Рэспублiкi. Тэрмiн паўнамоцтваў членаў Канстытуцыйнага Суда -- 11 гадоў. Гранiчны ўзрост членаў

Канстытуцыйнага Суда -- 70 гадоў.


Канстытуцыйны Суд па прапановах Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь, Палаты прадстаўнiкоў, Савета

Рэспублiкi, Вярхоўнага Суда Рэспублiкi Беларусь, Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублiкi Беларусь, Савета

Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь дае заключэннi:
аб адпаведнасцi законаў, дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта, мiжнародных дагаворных i iншых абавязацельстваў

Рэспублiкi Беларусь Канстытуцыi i мiжнародна-прававым актам, ратыфiкаваным Рэспублiкай Беларусь;


аб адпаведнасцi актаў мiждзяржаўных утварэнняў, у якiя ўваходзiць Рэспублiка Беларусь, указаў

Прэзiдэнта, выдадзеных у мэтах выканання закона, Канстытуцыi, мiжнародна-прававым актам, ратыфiкаваным

Рэспублiкай Беларусь, законам i дэкрэтам;
аб адпаведнасцi пастаноў Савета Мiнiстраў, актаў Вярхоўнага Суда, Вышэйшага Гаспадарчага Суда,

Генеральнага пракурора Канстытуцыi, мiжнародна-прававым актам, ратыфiкаваным Рэспублiкай Беларусь,

законам, дэкрэтам i ўказам;
аб адпаведнасцi актаў любога другога дзяржаўнага органа Канстытуцыi, мiжнародна-прававым актам,

ратыфiкаваным Рэспублiкай Беларусь, законам, дэкрэтам i ўказам.


Нарматыўныя акты або iх асобныя палажэннi, прызнаныя неканстытуцыйнымi, страчваюць сiлу ў парадку,

што вызначаецца законам.


У выпадках, прадугледжаных Канстытуцыяй, Канстытуцыйны Суд па прапанове Прэзiдэнта дае заключэнне

аб наяўнасцi фактаў сiстэматычнага або грубага парушэння палатамi Парламента Канстытуцыi Рэспублiкi

Беларусь.
Кампетэнцыя, арганiзацыя i парадак дзейнасцi Канстытуцыйнага Суда вызначаюцца законам.
РАЗДЗЕЛ V

МЯСЦОВАЕ КIРАВАHHЕ I САМАКIРАВАННЕ


Артыкул 117. Мясцовае кiраванне i самакiраванне ажыццяўляецца грамадзянамi праз мясцовыя Саветы

дэпутатаў, выканаўчыя i распарадчыя органы, органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання,

мясцовыя рэферэндумы, сходы i iншыя формы прамога ўдзелу ў дзяржаўных i грамадскiх справах.
Артыкул 118. Мясцовыя Саветы дэпутатаў выбiраюцца грамадзянамi адпаведных

адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнак тэрмiнам на чатыры гады.


Артыкул 119. Кiраўнiкi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў назначаюцца на пасаду i

вызваляюцца ад пасады Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь або ва ўстаноўленым iм парадку i зацвярджаюцца на

пасадзе адпаведнымi мясцовымi Саветамi дэпутатаў.
Артыкул 120. Мясцовыя Саветы дэпутатаў, выканаўчыя i распарадчыя органы ў межах кампетэнцыi

вырашаюць пытаннi мясцовага значэння зыходзячы з агульнадзяржаўных iнтарэсаў i iнтарэсаў насельнiцтва,

якое пражывае на адпаведнай тэрыторыi, выконваюць рашэннi вышэйстаячых дзяржаўных органаў.
Артыкул 121. Да выключнай кампетэнцыi мясцовых Саветаў дэпутатаў належаць:
зацвярджэнне праграм эканамiчнага i сацыяльнага развiцця, мясцовых бюджэтаў i справаздач аб iх

выкананнi;


устанаўленне ў адпаведнасцi з законам мясцовых падаткаў i збораў;
вызначэнне ў межах, устаноўленых законам, парадку кiравання i распараджэння камунальнай уласнасцю;
назначэнне мясцовых рэферэндумаў.
Артыкул 122. Мясцовыя Саветы дэпутатаў, выканаўчыя i распарадчыя органы на падставе дзеючага

заканадаўства прымаюць рашэннi, якiя маюць абавязковую сiлу на адпаведнай тэрыторыi.


Рашэннi мясцовых Саветаў дэпутатаў, якiя не адпавядаюць заканадаўству, адмяняюцца вышэйстаячымi

прадстаўнiчымi органамi.


Рашэннi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў, якiя не адпавядаюць заканадаўству, адмяняюцца

адпаведнымi Саветамi дэпутатаў, вышэйстаячымi выканаўчымi i распарадчымi органамi, а таксама

Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.
Рашэннi мясцовых Саветаў дэпутатаў, выканаўчых i распарадчых органаў, якiя абмяжоўваюць цi

парушаюць правы, свабоды i законныя iнтарэсы грамадзян, а таксама ў iншых прадугледжаных заканадаўствам

выпадках могуць быць абскарджаны ў судовым парадку.
Артыкул 123. У выпадку сiстэматычнага або грубага парушэння мясцовым Саветам дэпутатаў

патрабаванняў заканадаўства ён можа быць распушчаны Саветам Рэспублiкi. Iншыя падставы датэрмiновага

спынення паўнамоцтваў мясцовых Саветаў дэпутатаў вызначаюцца законам.
Артыкул 124. Кампетэнцыя, парадак стварэння i дзейнасцi органаў мясцовага кiравання i самакiравання

вызначаюцца заканадаўствам.


РАЗДЗЕЛ VI

ПРАКУРАТУРА. КАМIТЭТ ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ


ГЛАВА 7

ПРАКУРАТУРА


Артыкул 125. Нагляд за дакладным i аднастайным выкананнем законаў, дэкрэтаў, указаў i iншых

нарматыўных актаў мiнiстэрствамi i другiмi падведамнымi Савету Мiнiстраў органамi, мясцовымi

прадстаўнiчымi i выканаўчымi органамi, прадпрыемствамi, арганiзацыямi i ўстановамi, грамадскiмi

аб'яднаннямi, службовымi асобамi i грамадзянамi ўскладаецца на Генеральнага пракурора Рэспублiкi Беларусь

i падначаленых яму пракурораў.
Пракуратура ажыццяўляе нагляд за выкананнем законаў пры расследаваннi злачынстваў, адпаведнасцю

закону судовых рашэнняў па грамадзянскiх, крымiнальных справах i справах аб адмiнiстрацыйных

правапарушэннях, у выпадках, прадугледжаных законам, праводзiць папярэдняе следства, падтрымлiвае

дзяржаўнае абвiнавачанне ў судах.


Артыкул 126. Адзiную i цэнтралiзаваную сiстэму органаў пракуратуры ўзначальвае Генеральны пракурор,

якi назначаецца Прэзiдэнтам са згоды Савета Рэспублiкi.


Нiжэйстаячыя пракуроры назначаюцца Генеральным пракурорам.
Артыкул 127. Генеральны пракурор i нiжэйстаячыя пракуроры незалежныя ў ажыццяўленнi сваiх

паўнамоцтваў i кiруюцца заканадаўствам. У сваёй дзейнасцi Генеральны пракурор падсправаздачны

Прэзiдэнту.
Артыкул 128. Кампетэнцыя, арганiзацыя i парадак дзейнасцi органаў пракуратуры вызначаюцца

заканадаўствам.


ГЛАВА 8

КАМIТЭТ ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ


Артыкул 129. Дзяржаўны кантроль за выкананнем рэспублiканскага бюджэту, выкарыстаннем дзяржаўнай

уласнасцi, выкананнем актаў Прэзiдэнта, Парламента, Урада i iншых дзяржаўных органаў, якiя рэгулююць

адносiны дзяржаўнай уласнасцi, гаспадарчыя, фiнансавыя i падатковыя адносiны, ажыццяўляе Камiтэт

дзяржаўнага кантролю.


Артыкул 130. Камiтэт дзяржаўнага кантролю ўтвараецца Прэзiдэнтам.
Старшыня Камiтэта дзяржаўнага кантролю назначаецца Прэзiдэнтам.
Артыкул 131. Кампетэнцыя, арганiзацыя i парадак дзейнасцi Камiтэта дзяржаўнага кантролю

вызначаюцца заканадаўствам.


РАЗДЗЕЛ VII

ФIНАНСАВА-КРЭДЫТНАЯ СIСТЭМА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


Артыкул 132. Фiнансава-крэдытная сiстэма Рэспублiкi Беларусь уключае бюджэтную сiстэму, банкаўскую

сiстэму, а таксама фiнансавыя сродкi пазабюджэтных фондаў, прадпрыемстваў, устаноў, арганiзацый i

грамадзян.
Hа тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь праводзiцца адзiная бюджэтна-фiнансавая, падатковая,

грашова-крэдытная, валютная палiтыка.


Артыкул 133. Бюджэтная сiстэма Рэспублiкi Беларусь уключае рэспублiканскi i мясцовыя бюджэты.
Даходы бюджэту фармiруюцца за кошт падаткаў, якiя вызначаюцца законам, iншых абавязковых плацяжоў,

а таксама iншых паступленняў.


Агульнадзяржаўныя расходы ажыццяўляюцца за кошт рэспублiканскага бюджэту ў адпаведнасцi з яго

расходнай часткай.


У адпаведнасцi з законам у Рэспублiцы Беларусь могуць стварацца пазабюджэтныя фонды.
Артыкул 134. Парадак складання, зацвярджэння i выканання бюджэтаў i дзяржаўных пазабюджэтных

фондаў вызначаецца законам.


Артыкул 135. Справаздача аб выкананнi рэспублiканскага бюджэту прадстаўляецца на разгляд

Парламента не пазней пяцi месяцаў з дня заканчэння справаздачнага фiнансавага года.


Справаздачы аб выкананнi мясцовых бюджэтаў падаюцца на разгляд адпаведных Саветаў дэпутатаў у

вызначаны заканадаўствам тэрмiн.


Справаздачы аб выкананнi рэспублiканскага i мясцовых бюджэтаў публiкуюцца.
Артыкул 136. Банкаўская сiстэма Рэспублiкi Беларусь складаецца з Нацыянальнага банка Рэспублiкi

Беларусь i iншых банкаў. Hацыянальны банк рэгулюе крэдытныя адносiны, грашовае абарачэнне, вызначае

парадак разлiкаў i валодае выключным правам эмiсii грошай.
РАЗДЗЕЛ VIII

ДЗЕЯННЕ КАНСТЫТУЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I ПАРАДАК ЯЕ

ЗМЯНЕННЯ
Артыкул 137. Канстытуцыя валодае найвышэйшай юрыдычнай сiлай. Законы, дэкрэты, указы i iншыя акты

дзяржаўных органаў выдаюцца на падставе i ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь.


У выпадку разыходжання закона, дэкрэта або ўказа з Канстытуцыяй дзейнiчае Канстытуцыя.
У выпадку разыходжання дэкрэта або ўказа з законам закон мае вяршэнства толькi тады, калi

паўнамоцтвы на выданне дэкрэта або ўказа былi прадастаўлены законам.


Артыкул 138. Пытанне аб змяненнi i дапаўненнi Канстытуцыi разглядаецца палатамi Парламента па

iнiцыятыве Прэзiдэнта або не менш як 150 тысяч грамадзян Рэспублiкi Беларусь, якiя валодаюць выбарчым

правам.
Артыкул 139. Закон аб змяненнi i дапаўненнi Канстытуцыi можа быць прыняты пасля двух абмеркаванняў

i адабрэнняў Парламентам з прамежкам не менш трох месяцаў.


Змяненнi i дапаўненнi Канстытуцыi Парламентам не праводзяцца ў перыяд надзвычайнага становiшча, а

таксама ў апошнiя шэсць месяцаў паўнамоцтваў Палаты прадстаўнiкоў.


Артыкул 140. Канстытуцыя, законы аб унясеннi ў яе змяненняў i дапаўненняў, аб увядзеннi ў дзеянне

ўказаных законаў, акты аб тлумачэннi Канстытуцыi лiчацца прынятымi, калi за iх прагаласавала не менш як дзве

трэцi ад поўнага складу кожнай з палат Парламента.
Змяненнi i дапаўненнi Канстытуцыi могуць быць праведзены праз рэферэндум. Рашэнне аб змяненнi i

дапаўненнi Канстытуцыi шляхам рэферэндуму лiчыцца прынятым, калi за яго прагаласавала большасць

грамадзян, унесеных у спiсы для галасавання.
Раздзелы I, II, IV, VIII Канстытуцыi могуць быць зменены толькi шляхам рэферэндуму.
РАЗДЗЕЛ IX

ЗАКЛЮЧНЫЯ I ПЕРАХОДНЫЯ ПАЛАЖЭННI


Артыкул 141. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь 1994 года са змяненнямi i дапаўненнямi, прынятымi на

рэспублiканскiм рэферэндуме (гэтая Канстытуцыя), уступае ў сiлу з дня яе апублiкавання, за выключэннем яе

асобных палажэнняў, якiя ўступаюць у сiлу ў тэрмiны, устаноўленыя гэтай Канстытуцыяй. Адначасова спыняецца

дзеянне Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб парадку ўступлення ў сiлу Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь".


Артыкул 142. Законы, указы i iншыя акты, што дзейнiчалi на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь да ўвядзення ў

дзеянне гэтай Канстытуцыi, прымяняюцца ў частцы, якая не супярэчыць Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь.


Артыкул 143. У месячны тэрмiн з дня ўступлення ў сiлу гэтай Канстытуцыi Вярхоўны Савет Рэспублiкi

Беларусь i Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь фармiруюць Палату прадстаўнiкоў з лiку дэпутатаў Вярхоўнага

Савета, выбраных да дня прызначэння даты правядзення рэспублiканскага рэферэндуму 1996 года. Пры гэтым

дэпутаты Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь захоўваюць свае паўнамоцтвы на працягу тэрмiну,

прадугледжанага гэтай Канстытуцыяй. Тэрмiн iх паўнамоцтваў лiчыцца з дня ўступлення ў сiлу гэтай Канстытуцыi.
Савет Рэспублiкi фармiруецца ў парадку, прадугледжаным артыкулам 91 гэтай Канстытуцыi.
Калi ў названы тэрмiн склад Палаты прадстаўнiкоў не будзе сфармiраваны з прычыны рознагалоссяў памiж

Прэзiдэнтам i Вярхоўным Саветам, Прэзiдэнт у адпаведнасцi з пунктамi 2 i 3 артыкула 84 гэтай Канстытуцыi

распускае Вярхоўны Савет i прызначае выбары ў Парламент.
Артыкул 144. Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь захоўвае свае паўнамоцтвы. Тэрмiн яго паўнамоцтваў

лiчыцца з дня ўступлення ў сiлу гэтай Канстытуцыi.


Артыкул 145. Урад Рэспублiкi Беларусь набывае з дня ўступлення ў сiлу гэтай Канстытуцыi ўстаноўленыя

ёю правы i абавязкi.


Артыкул 146. Прэзiдэнт, Парламент, Урад на працягу двух месяцаў з дня ўступлення ў сiлу гэтай

Канстытуцыi ўтвараюць i фармiруюць названыя ў ёй органы ў парадку, устаноўленым гэтай Канстытуцыяй, калiiншае не прадугледжана часткай трэцяй артыкула 143 Канстытуцыi.
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А. P. Лукашэнка
27 лiстапада 1996 г., г. Мiнск
ЗМЕСТ
РАЗДЗЕЛ I. Асновы канстытуцыйнага ладу (артыкулы 1 - 20)
РАЗДЗЕЛ II. Асоба, грамадства, дзяржава (артыкулы 21 - 63)
РАЗДЗЕЛ III. Выбарчая сiстэма. Рэферэндум (артыкулы 64 - 78)
Глава 1. Выбарчая сiстэма(артыкулы 64 - 72)
Глава 2. Рэферэндум (народнае галасаванне) (артыкулы 73 - 78)
РАЗДЗЕЛ IV. Прэзiдэнт, Парламент, Урад, суд (артыкулы 79 - 116)
Глава 3. Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь (артыкулы 79 - 89)
Глава 4. Парламент - Нацыянальны сход (артыкулы 90 - 105)
Глава 5. Урад - Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь (артыкулы 106 - 108)
Глава 6. Суд (артыкулы 109 - 116)
РАЗДЗЕЛ V. Мясцовае кiраванне i самакiраванне (артыкулы 117 - 124)
РАЗДЗЕЛ VI. Пракуратура. Камiтэт дзяржаўнага кантролю (артыкулы 125 - 131)
Глава 7. Пракуратура (артыкулы 125 - 128)
Глава 8. Камiтэт дзяржаўнага кантролю (артыкулы 129 - 131)
РАЗДЗЕЛ VII. Фiнансава-крэдытная сiстэма Рэспублiкi Беларусь (артыкулы 132 - 136)
РАЗДЗЕЛ VIII. Дзеянне Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь i парадак яе змянення (артыкулы 137 - 140)
РАЗДЗЕЛ IX. Заключныя i пераходныя палажэннi (артыкулы 141 - 146)

<<< вярнуцца да каталогу

паглядзець каментарый>>>
Каталог: wp-content -> uploads -> 2008
2008 -> Торстэн Гэрбст (Германія). У сваёй прэзентацыі ён закране аспекты ўжывання лінгвістычных сродкаў у міжнародных перамовах, міжкультурнай камунікацыі, грамадскіх кампаніях І pr-тэхналогіях, а таксама адкажа на ўсе Вашы пытанні
2008 -> Людзі не пайшлі на фальшывыя выбары
2008 -> №1/цвк-я у менскую аблсаную пракуратуру
2008 -> №1/PryvSkarha Менскі гарадзкі суд
2008 -> №3/цвк-я Старшыні цвк рб
2008 -> “Адукацыйныя праграмы па правах чалавека: еўрапейскі і беларускі досвед”
2008 -> Міжнародны адукацыйны семінар «Навучанне дэмакратыі ў штодзённасці»
2008 -> Паважаны Аляксандар Уладзіміравіч
2008 -> Сообщение №780/1997, Лапцевич против Беларуси


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал