«Класік беларускай паэзіі»Дата канвертавання17.05.2016
Памер342.07 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Класік беларускай паэзіі»

да 100-годдзя з дня нараджэння

народнага паэта Беларусі, перакладчыка,

лаўрэата Дзяржаўных прэмійАркадзя Куляшова

(1914–1978)

тэрмін правядзення: 4 лютага – 10 сакавіка

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)
1. БА43571

Básníci Bílé Rusi : výbor z běloruské sovětské poesie / [výbor uspořádal a doslov napsal Josef Rumler]. - Praha : Československý spisovatel, 1955. - 346 с. - (Sovětští básníci; sv. 4)


2. БА81699

Draugystė : Baltarusijos TSR autorių kūrybos rinkinys meno saviveikla / [sudarė S. Gurič]. - Vilnius : Lietuvos TSR Kultūros ministerijos : Liaudies meno rūmai, 1963. - 126, [2] с.


3. БА39409

Iš baltarusių poezijos / [redagavo: Vytautas Bložė, Eugenijus Matuzevičius]. - Vilnius : Valstybinė Grožinės literatūros leidykla, 1952. - 327, [1] с.


4. 1БА180165

McMillin, A. (род. 1941). Belarusian literature in the 1950s and 1960s : release and renewal / Arnold McMillin. - Köln [etc.] : Böhlau, 1999. - 315 с. - (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Slavistische Forschungen; Bd. 28).


5. 1Н//323424(039)

Studia numismatica albaruthenica : зборнік навуковых артыкулаў / [укладальнікі: В. М. Сідаровіч, М. А. Плавінскі. - Мінск : Медысонт, 2011―

Vol. 1 : [па матэрыялах Навуковых чытанняў памяці В. Н. Рабцэвіча, Мінск, сакавік 2010 г.]. - 2011. - 183 с.
6. 1БА266792

Terra Alba : Да 85-годдзя з дня нараджэння А.Куляшова / Рэдкал.: Я.І.Клімуць (адк. рэд.) і інш. - Мн. : Маладзеж. навук. т-ва : Т-ва "Брама", 2000.

Праблемы беларускага літаратуразнаўства : Матэрыялы Рэсп. навук. канф. "Актуал. праблемы бел. літаратуразнаўства", Магілёў, 25-26 сак. 1999 г. / Рэд.: С.І.Даніленка, Я.Я.Іваноў. - 364 с. - (Новыя гуманітарныя веды).
7. БА120777

Wiersze bialoruskie / wybral, opracowal i przedmowa opatrzyl: Jan Huszcza. - 1971. - 275 s.


8. БА192451

Ад круч дняпроўскіх : Апавяданні,вершы,казкі ўкр.пісьменнікаў / Уклад.Б.І.Чайкоўскі. - Мн. : Юнацтва, 1984. - 495с.


9. 1Н//236346(039)

Ад скарбаў роднае зямлі : зборнік сучаснай беларускай паэзіі / [складальнік, аўтар прадмовы, с. 3―12, М. Барсток]. - Мінск : Народная асвета, 1976. - 190, [1] с. - (Школьная бібліятэка)


10. 1Н//277350(039)

Адданасць : вершы : [для старэйшага школьнага ўзросту / укладальнік В. Спрынчан]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. - 382, [1] с.


11. 1БА441843

Актуальные праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 31 мая 2004 года) / адказны рэдактар В.М.Стральцова. - Мінск, 2005. - 250, [1] с.


12. 1БА386180

Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэсп. навук. канф., 16 крас. 2004 г., Гродна, Рэсп. Беларусь / рэдкал.: У.І.Каяла (адк. рэд.) і інш. - Гродна : ГрДУ, 2004. - 365 с.


13. БА58042К

Анталогія беларускай літаратуры : [Пер. з беларус. / Склад. и уступ. ст. А.Есакава. - Ереван : Айпетрат, 1957. - 535, [1] с.


14. 1Н//395158(039)

Антологија белоруске поезије / [приредио] Иван Чарота. - 2-о проширено изд. - Београд : Српска књижевна задруга, 2012. - 230, [1] с. - (Антологије).


15. БА40765

Аркадзь Куляшоў : бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі. - Мінск : [Вучпедвыд БССР], 1954. - 17, [1] с. - (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача)


16. 1БА200495

Аркадзь Куляшоў [Выяўленчы матэрыял] / [складальнік В. А. Куляшова. - Мінск : Беларусь, 1985. - 79 с.


17. БА245135

Аркадзь Куляшоў і вывучэнне яго творчасці ў ВНУ і школе ў кантэксце сучаснага літаратурнага працэсу : тэзісы навуковых дакладаў і паведамленняў другіх куляшоўскіх чытанняў (1989 г.) / [рэдактар Я. І. Клімуць]. - Магілёў : [б. в.], 1991. - 66 с.


18. АР543610

Арочка, М. (1930— ). Пад высокай зоркай : Паэзія М.Ю.Лермантава ў творчым лёсе Аркадзя Куляшова / АН БССР,І-т літ.імя Янкі Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1990. - 48с.


19. АР474786

Арочка, М. (1930— ). Саюз часу і майстэрства : літаратурная крытыка / Мікола Арочка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. - 267, [2] с.


20. БА126497

Ахрыменка, П. П. (1919—1997). Летапіс братэрства : аб беларуска-ўкраінскіх фальклорных, літаратурных і тэатральных сувязях / Павел Ахрыменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. - 303 с.


21. БА183720

Бацькоўскае імя : Вершы / Склад.:У.Сасідка,В.Вечык. - Мн. : Маст.літ.Харьків : Прапор, 1982. - 235с.


22. 1Н//276908(039)

Беларуская балада : анталогія / [складальнік Я. Саламевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. - 509, [1] с., [10] л. iл.


23. 1БА106719

Беларуская паэма : XX ст. : [Для сярэд. i ст. шк. ўзросту / Прадм. А.А.Лойкі. - Мн. : Універсітэцкае, 1997. - 526 с. - (Школьная бібліятэка).


24. БА100297

Беларуская савецкая паэзія. - Тбілісі, 1967. - 55с.


25. 1БА186435К

Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / Беларуская Энцыклапедыя. - Мінск : БелЭн, 1996―2004.

Т. 9: Кулібін ― Малаіта. - 1999. - 557, [1] с.
26. 1БА236341

Беларускія паэты - лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі : [Зб. вершаў : Для ст. шк. узросту / Склад. В.А.Рабкоў. - Мн. : Бел. энцыкл., 2001. - 158, [1] с. - (Школьная бібліятэка).


27. 1БА34753

Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. - Мінск : БелЭн, 1992―1995.

Т. 3: Івашын ― Кучар. - 1994. - 585 с.
28. БА158577

Беларускія савецкія паэты / [складальнік А. Гардзіцкі]. - Тбілісі : Сабчота Сакартвела, 1978. - 311 с. - (Паэзія братніх рэспублік)


29. БА96337

Беларусь : альманах / пад рэдакцыяй Пятра Глебкі, Кандрата Крапівы, Міхася Лынькова. - Мінск : Савецкая Беларусь, 1943―

2. - : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1945. - 191, [1] с.
30. БА189828

Беларусь моя : Сб.стихотворений белорус.поэтов в переводах ленинградцев / Сост.Е.В.Миклашевский,Б.А.Кежун. - Л. : Лениздат, 1983. - 240 с.


31. БА170896

Белороссика: книговедение,источники,библиография : Сб.ст. / АН БССР,Фундамент.б-ка им.Я.Коласа. - Мн., 1980. - 117 с.


32. 1Н//99051(039)

Бельскі, А. І. (нар. 1963). Галасы і вобразы : літаратурна-крытычныя артыкулы / Алесь Бельскі. - Мінск : Литература и Искусство, 2008. - 287, [1] c.


33. БА133392

Бечик, В. Л. (1939—1985). Поэзия Аркадия Кулешова : (Становление и развитие творческой индивидуальности): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: (10.01.03) / АН БССР, Ин-т лит. им. Я.Купалы. - Мн., 1974. - 19 с.


34. 1Н//289766(039)

Бечык, В. Л. (1939—1985). Шлях да акіяна : кніга пра паэзію А. Куляшова / Варлен Бечык. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. - 268, [2] с.


35. БА229734

Бечык, В.Л. (1939—1985). Выбранае : Літ.-крыт.арт. / Уклад.Л.Кароткай. - Мн. : Мастац.літ., 1989. - 477,[1]с.,[8]л.iл.


36. 1БА248194

Бугаёў, Дз. (1929— ). Спавядальнае слова : Літ. крытыка, успаміны / Дзмітрый Бугаёў. - Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2001. - 324, [2] с.


37. АР76844

Бярозкін, Р. С. Паэзія праўды : Літ.-крытыч.арт. - Мн. : Дзяржвыд.Рэд.маст.літ., 1958. - 363с.


38. БА229735

Бярозкін, Р. С. Паэзія-маё жыццё : Літ.-крытыч.арт. / Склад. і аўт. прадм. Ю.М.Канэ. - Мн. : Маст.літ., 1989. - 398,[1]с.,7л.iл.,партр.


39. 1Н//277072(039)

Бярозкін, Р.С. (1918—1981). Аркадзь Куляшоў : нарыс жыцця і творчасці : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Рыгор Бярозкін. - Мінск : Народная асвета, 1978. - 191, [1] с., [4] л. іл. - (Народныя паэты БССР)


40. 1Н//219264(039)

Бярозкін, Р.С. (1918—1981). Кніга пра паэзію : выбранае / Рыгор Бярозкін. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. - 444, [2] с.


41. 1Н//219264(039)

Валянцін Таўлай : дакументы, успаміны, артыкулы / [складальніца Г. В. Таўлай. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. - 237, [2] с., [8] л. іл., партр., факсім.


42. АН880993

Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. В 2-х т. / [Предисл. А. Суркова]. - Изд. 2-е, доп. - М. : Худож. лит., 1975

Т. 1. - 590 с.
43. 1БА164902

Вершы і паэмы : [Зборнік : Для ст. шк. узросту / Максім Танк, Аркадзь Куляшоў, Пімен Панчанка. - Мн. : Універсітэцкае, 1999. - 271, [1] с.


44. БА193904

Вершы і паэмы : Для сярэд.і ст.шк.узросту / Аўт.прадм. і уклад. У.Гніламёдаў. - Мн. : Юнацтва, 1984. - 304с. - (Школьная бібліятэка )


45. БА206566

Воинов, Н.Н. Аркадий Кулешов и украинская литература : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.01.02 / Воинов Николай Николаевич. - Минск, 1986. - 22 с.


46. 1Н//351841(039)

Воляй азорыцца свет : вершы беларускіх паэтаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / укладальнік С. Папар. - Мінск : Юнацтва, 1985. - 173, [1] с.


47. БА9154

Вызваленым братам : Ад пісьменнікаў Савецкай Беларусі. - Мн. : Дзяржвыд Беларусі, 1939. - 94, [2] с., [2] л. партр.


48. БА61837

Вялікі пясняр беларускага народа : Зб. арт. аб жыцці і дзейнасці Я.Коласа / Рэд. калегія: П.Броўка (галоў рэд.) і інш. - Мн. : АН БССР, 1959. - 457с.


49. БА72935

Вясна пераможная : Зб. п'ес, вершаў і песень да веснавой сяўбы і да свята 1-га мая. - Мн. : ДВБ, 1934. - 100 с.


50. БА242492

Вяснянка : Апавяданні, вершы, казкі беларус. пісьменнікаў: Для мал. шк. узросту / Уклад. У.Ліпскі. - Мн. : Юнацтва, 1991. - 495 с. - (Б-ка дзіцячай літаратуры народаў СССР)


51. 1Н//303678(039)

Вяснянка : вершы, апавяданні, казкі беларускіх пісьменнікаў : [для малодшага школьнага ўзросту / рэдакцыйны савет: У. Ліпскі (укладальнік) і інш. - Мінск : Юнацтва, 1983. - 655 с. - (Бібліятэка дзіцячай літаратуры народаў СССР)


52. 1БА252761

Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя : У 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я. Купалы. - Мн. : Бел. навука, 1999―.

Т. 3: 1941―1965 / [Г. П. Тварановіч, А. С. Яскевіч, М. І. Мушынскі і інш. - 2001. - 950, [1] с.
53. 1Н//126454К(039)

Галасы з-за небакраю : анталогія паэзіі свету ў беларускіх перакладах XX стагоддзя / [складальнік] Міхась Скобла. - Мінск : Лімарыус, 2008. - 895 с., [12] л. іл.


54. БА54668

Галасы сяброў : Вершы: Пер. з літ. мовы. - Мн. : Белдзяржвыд. Рэд. маст.літ., 1958. - 239с.


55. БА124384

Гамзатаў, Р. (1923—2003). Высокія зоркі : Вершы і паэмы / Уступ. арт. П.Броўкі. - Мн. : Маст.літ., 1972. - 286с. - (Паэзія народаў СССР)


56. 1Н//278801(039)

Гісторыя Беларусі ў літаратурных вобразах : (дакастрычніцкі перыяд) / складальнік М. Р. Гнеўка. - Мінск : Народная асвета, 1979. - 222, [1] с.


57. 1Н//349958(039)

Голуб, Т. С. (нар. 1951). Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова : [да 100-годдзя з дня нараджэння] / Тэрэза Голуб. - Мінск : Беларуская навука, 2012. - 307, [1] с., [8] л. іл.


58. 1Н//410341(039)

Голуб, Т. С. (нар. 1951). Тэксталогія беларускай літаратуры XX стагоддзя : гісторыя тэксту як шлях да гісторыі літаратуры / Тэрэза Голуб. - Мінск : Беларуская навука, 2013. - 244, [1] с., [6] л. іл.


59. БА7617

Горкі, М. (1868—1936). Збор твораў : [пераклад з рускай мовы] / М. Горкі. - Мінск : Дзяржвыд Беларусі, 1935―1938

Т. 12 / [пераклад А. Куляшова]. - 1937. - 254, [2] с.
60. 1Н//157191(039)

Грынчык, М. (1923—1999). Аркадзь Куляшоў : Крытыка-біягр.нарыс. - Мн. : Беларусь, 1964. - 158с., 4л.iл.


61. БА151730

Губернаторов, М. А. Духовный мир поколения 30-40-х годов в лирике Аркадия Кулешова : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: (10.01.03) / Губернаторов М.И. - Мн., 1977. - 19 с.


62. БА224093

Далягляды Аркадзя Куляшова : Метад. рэкамендацыі па прапагандзе твораў нар. паэта Беларусі / Добраахвот т-ва аматараў кн. БССР. Рэсп. праўл. - Мн., 1988. - 27с.


63. БА223908

Дзень паэзіі - 88 / Склад. В.Жуковіч. - Мн. : Маст.літ., 1988. - 255с.


64. 1Н//199937(039)

Дняпроўскія матывы : [нарысы / пад агульнай рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера]. - Гомель : Сож, 2009. - 366 с.

65. 1Н//351860(039)

Духмяныя верасы : творы лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Купалы : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / аўтар прадмовы і ўкладальнік Я. Гарадніцкі]. - Мінск : Юнацтва, 1985. - 173, [1] с. - (Школьная бібліятэка)


66. 1БА94938

Жыві ў свабодзе : Кн. пра Каліноўскага : [Зборнік : Для ст. шк. узросту / Уклад. і аўт. паслясл. С.С.Панізіка. - Мн. : Юнацтва, 1996. - 398 с., 1 л. партр. - (Школьная бібліятэка).


67. 1Н//351850(039)

Зарыцкі, А. А. (1911—1987). За словам-падарункам : успаміны, крытычныя артыкулы, нарысы / Аляксей Зарыцкі. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 245, [2] с.


68. 1Н//397745(039)

Зборнік твораў 1920 ― сярэдзіны 1960-х гг. : проза, паэзія : [для старэйшага школьнага ўзросту]. - 2-е выд. - Мінск : Беларусь, друк 2012 (макет 2013). - 396, [2] с. - (Школьная бібліятэка).


69. 1Н//204581(039)

Земля с лазурными очами : стихи белорусских поэтов : [для младшего школьного возраста : перевод с белорусского / предисловие П. Бровки. - Москва : Детская литература, 1979. - 221, [1] с.


70. 1БА145870

Зямное прыцягненне : Вершы, балады, паэмы [Для ст. шк. ўзросту / Уклад. Л.М.Самасейка. - Мн. : Універсітэцкае, 1998. - 317, [1] с. - (Школьная бібліятэка).


71. БА43518

Игнатенко, А. Г. Поэзия Аркадия Кулешова : (1926 — 1945 гг.) : автореферат [диссертации] на соискание ученой степени кандидата филологических наук / А. Г. Игнатенко. - Киев, 1955. - 20 с.


72. 1Н//405290(039)

Их именами названы … : энциклопедический справочник / Белорусская Советская Энциклопедия. - Минск : БелСЭ, 1987. - 711 с.


73. БА36036

Ісакоўскі, М. В. (1900—1973). Выбраныя творы / Міхаіл Ісакоўскі. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1952. - 283, [5] с., [1] л. партр.


74. БА207211

Камуністы,сыны камуністаў : Кн.паэзіі:Для ст.шк.узросту / Маст.Ю.К.Зайцаў. - Мн. : Юнацтва, 1986. - 159с. - (Паэтыч.б-ка)


75. БА189218

Кенька, М. П. (нар. 1947). Майстэрства Аркадзя Куляшова – перакладчыка / М. П. Кенька. - Мінск : Навука і тэхніка, 1983. - 126, [2] с.


76. БА156263

Кенько, М. П. (род. 1947). Аркадий Кулешов - переводчик : Автореф.дис.на соиск.учен.степ.канд.филол.наук:10.01.03(Литература народов СССР:белорусская литература). - Мн. : АН БССР.Ин-т им.Я.Купалы, 1978. - 18с.


77. БА107408

Котляревський, І. П. (1769—1838). Энеіда / Пер.з укр.мовы нар.паэта БССР А.Куляшова. - Мн. : Беларусь, 1969. - 272с.


78. 1БА185470

"Край беларускі… мне дарагі і блізкі" : Сцэнарый літ. кампазіцыі, прысвеч. 85-годдзю нараджэння А.А.Куляшова / Магілёўс. абл. аб'яд. б-ка імя У.І.Леніна, Навук.-метад. аддз. - Магілёў : МАБ, 1999. - 10 с., уключ. вокладку. - (Магілёўшчыны край паэтычны)


79. БА44108

Кулешов, А. (1914—1978). Граница : Белорус. хроника. Встречный огонь : Повесть 1-я / А.Кулешов. - М. : Гос. изд-во художеств. лит., 1955. - 70, [1] с.


80. БА11728

Кулешов, А. (1914—1978). Коммунисты : стихи : [перевод с белорусского] / Аркадий Кулешов. - Минск : Госиздат БССР, Редакция художественной литературы, 1948. - 107, [2] с., [1] л. портр.


81. БА13205

Кулешов, А. (1914—1978). Коммунисты : стихи ; Новое русло : поэма : авторизованный перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. - Москва : Советский писатель, 1949. - 122, [1] с., [1] л. портр.


82. 1БА297520

Кулешов, А. (1914—1978). Стихотворения и поэмы : Пер. с белорус. / Аркадий Кулешов. - М. : Гослитиздат, 1957. - 278, [1] с., [1] л. портр. - (Библиотека советской поэзии)


83. АНД456503

Кулешов, А. А. (1914—1978). [Избранная лирика : перевод с белорусского] / Аркадий Кулешов. - Москва : Молодая гвардия, 1964. - 29, [2] c. - (Библиотечка избранной лирики)


84. БА50132

Кулешов, А. А. (1914—1978). Грозная пуща : Белорус. хроника : Авториз. пер. с белорус. / Аркадий Кулешов. - М. : Совет. писатель, 1957. - 188, [2] с.


85. БА129488

Кулешов, А. А. (1914—1978). Далеко до океана : поэма / Аркадий Кулешов. - Москва : Советский писатель , 1973. - 158, [2] с.


86. БА24848

Кулешов, А. А. (1914—1978). Дубрава / Аркадь Кулешов. - М. : Худож. лит., 1940. - 61, [1] с.


87. АНД834319

Кулешов, А. А. (1914—1978). Записная книжка : стихи и поэма / Аркадий Кулешов. - Москва : Правда, 1974. - 31, [1] c. - (Библиотека "Огонек"; № 4)


88. БА31260

Кулешов, А. А. (1914—1978). Знамя бригады : Поэма / Аркадий Кулешов. - М. : Правда, 1946. - 45, [2] с.


89. БА149214

Кулешов, А. А. (1914—1978). Знамя бригады : стихи / Аркадий Кулешов. - Москва : Воениздат, 1948. - 63, [1] с. - (Библиотечка журнала "Советский воин"; № 13 (104))


90. БА84082

Кулешов, А. А. (1914—1978). Из новых стихов / Аркадий Кулешов. - Москва : Правда, 1964. - 29, [3] с. - (Библиотека "Огонек"; № 31)


91. АР313934

Кулешов, А. А. (1914—1978). Избранные произведения : в 2 т. : перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. - Москва : Художественная литература, 1968

Т. 1: Кулешов, А. А. (1914—1978). Стихотворения и баллады. - 351 с., [1] л. портр.
92. АН606316

Кулешов, А. А. (1914—1978). Избранные произведения : в 2 т. : перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. - Москва : Художественная литература, 1968

Т. 2: Кулешов, А. А. (1914—1978). Поэмы. - 252, [2] c.
93. БА44363

Кулешов, А. А. (1914—1978). Комсомольский билет : Стихи / Арк. Кулешов. - М. : Детгиз, 1945. - 30, [2] с. - (Книга за книгой)


94. БА67895

Кулешов, А. А. (1914—1978). Мое свидетельство : стихотворения и поэмы : перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. - Москва : Гослитиздат, 1960. - 334, [1] с., [1] л. портр.


95. БА134901

Кулешов, А. А. (1914—1978). На полумиллиардном километре : стихи / Аркадий Кулешов. - Москва : Художественная литература, 1974. - 253, [1] с.


96. БА84080

Кулешов, А. А. (1914—1978). Новая книга : стихи / Аркадий Кулешов. - Москва : Советский писатель, 1964. - 146, [1] с.


97. БА90712

Кулешов, А. А. (1914—1978). Песня моя / Аркадий Кулешов. - Душанбе : Ирфон, 1965. - 66, [2] с., [1] л. портр.


98. БА32790

Кулешов, А. А. (1914—1978). Поэмы : Авториз. пер. с бел. / Аркадий Кулешов. - М. : Совет. писатель, 1951. - 138, [2] с.


99. БА42023

Кулешов, А. А. (1914—1978). Поэмы : авторизованный перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. - Москва : Советский писатель, 1955. - 304, [3] с.


100. БА106356

Кулешов, А. А. (1914—1978). Пускай бушуют волны : Стихи:Пер.с белорус.:Для сред.и ст.школ.возраста / Рис.Г.Ордынского. - М. : Дет.лит., 1969. - 158c.


101. БА158910

Кулешов, А. А. (1914—1978). Скорость : стихотворения и поэмы / Аркадий Кулешов. - Минск : Мастацкая літаратура, 1978. - 206 с., [2] л. портр., текста


102. БА116538

Кулешов, А. А. (1914—1978). Сосна и береза : Стихи и поэмы:Авториз.пер.с белорус. - М. : Сов.писатель, 1971. - 152с.


103. БА101330

Кулешов, А. А. (1914—1978). Стихи и поэмы : Авториз. пер. c бел. / Аркадий Кулешов. - М. : Гос. изд-во художеств. лит., 1948. - 240 с


104. БА36412

Кулешов, А. А. (1914—1978). Стихотворения ; Баллады ; Поэмы : Пер.с белорус. - М. : Худож.лит., 1953. - 345с.


105. БА192105

Кулешов, А. А. (1914—1978). Стихотворения и поэмы / Аркадий Кулешов. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1983. - 534, [1] с., [3] л. ил., портр. - (Библиотека поэта. Большая серия)


106. БА13035

Кулешов, А. А. (1914—1978). Три поэмы / Пер. М.Исаковского. - М. : Худож. лит., 1946. - 118, [2] с.


107. БА13034

Кулешов, А. А. (1914—1978). Цимбалы : Поэма / Пер. с бел. М.Исаковский. - М. : ДетгизЛ., 1946. - 62, [1] с.


108. БА44889

Кулешов, А. А. Грозная пуща : Повесть в стихах / Авториз. пер. с белорус. Я. Хелемского. - М. : Правда, 1956. - 72 с. - (Б-ка «Огонек»; № 29-30)


109. АР45240

Кулешов, А. А. Грозная пуща.-[Встречный огонь] : Белорус. хроника. [В стихах]. Авториз. пер. с белорус. / [Илл.: А. Д. Короткий]. - М. : Сов. писатель, 1957. - 190 с.


110. БА152258

Кулешов, А. А. Две поэмы : Авториз. пер. с белорус. / Аркадий Кулешов. - М. : Сов. писатель, 1977. - 192 с.


111. АУ100633

Кулешов, А. А. Знамя бригады.-[Только вперед] : Поэмы и стихи. [Пер. с белорус.]. - М. : Воениздат, 1962. - 158 с. с илл.; 1 л. портр. - (Б-ка солдата и матроса)


112. БА13115

Кулешов, А. А. Избранное / Аркадий Кулешов. - М. : Сов. писатель, 1948. - 237, [1] с. - (Библитека избранных произведений советской литературы, 1917-1947)


113. АН66912

Кулешов, А. А. Избранное / Пер. с белорус. М. Исаковского. - М. : «Сов. писатель», тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии Исполкома Ленгорсовета, 1948. - 239 с.; 1 л. портр. - (Б-ка избр. произведений сов. литературы. 1917-1947)


114. АН66912

Кулешов, А. А. Избранные произведения : В 2 т. : Пер. с белорус. / Аркадий Кулешов. - М. : Худож. лит., 1989.

Т. 1: Стихотворения; Поэмы. - 1989. - 429, [1] с., [1] л. портр.
115. 299001

Кулешов, А. А. Избранные произведения : В 2 т. : Пер. с белорус. / Аркадий Кулешов. - М. : Худож. лит., 1989.

Т. 2: Стихотворения. Поэмы. Заметки о писателях. - 1989. - 311 с.
116. АН710907

Кулешов, А. А. Сосна и береза : Стихи и поэмы. Авториз. пер. с белорус. / [Ил.: В. Т. Селиванов]. - М. : Сов. писатель. - 152 с.


117. 1БА297520

Кулешов, А. А. Стихотворения и поэмы : Пер. с белорус. - М. : Гослитиздат, 1957. - 279 с.; 1 л. портр.


118. АБ50206

Кулешов, А. А. Стихотворения. Баллады. Поэмы : Пер. с белорус. - М. : Гослитиздат, 1953. - 376 с.; 1 л. портр.


119. АНД38233

Кулешов, А. А. Цимбалы : Поэма. [Для сред. и старш. возраста] / Пер. с белорус. М. Исаковского. Рис. И. Кузнецова. - Л.; М. : изд. и ф-ка дет. книги Детгиза в Мск., 1946. - 63 стр.


120. А164231

Кулешов, А. Дубрава : [Стихи и поэма «В зеленой дубраве»] / Пер. с белор. Николая Сидоренко. - М. : Гослитиздат., 1940. - 64 с. с илл., 1 вкл. л. портр.


121. БА132981

Куліеў, К. Кніга зямлі : Паэзія. - Мн. : Маст.літ., 1974. - 191с.


122. БА230320

Куляшова, В. А. Лясному рэху праўду раскажу … : літаратуразнаўчае эсэ / Валянціна Куляшова. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. - 335 с., [9] л. іл., партр., факсім.


123. БА133210

Куляшоў, А. (1914—1978). Збор твораў : у 5 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974―1977

Т. 1: Куляшоў, А. А. (1914—1978). Вершы, [1927―1970 гг.]. - 1974. - 526, [1] с., [1] л. партр.
124. БА138412

Куляшоў, А. (1914—1978). Збор твораў : у 5 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974―1977

Т. 2: Куляшоў, А. (1914—1978). Паэмы. - 1975. - 303, [1] c.
125. БА144361

Куляшоў, А. (1914—1978). Збор твораў : у 5 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974―1977

Т. 3: Куляшоў, А. (1914—1978). Грозная пушча : [аповесць у вершах] ; Далёка да акіяна : [паэма]. - 1975. - 300, [2] с.
126. БА147037

Куляшоў, А. (1914—1978). Збор твораў : у 5 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974―1977

Т. 4: Куляшоў, А. (1914—1978). Пераклады. - 1976. - 501, [2] с.
127. 1Н//268901(039)

Куляшоў, А. (1914—1978). Збор твораў : у 5 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1974―1977

Т. 5: Куляшоў, А. (1914—1978). Творы розных гадоў. Крытычныя нататкі. - 1977. - 510, [1] с.
128. БА31767

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Comuniştii : versuri / Arcadie Culeşov. - [Bucureşti] : Cartea Rusă, 1950. - 70, [1] с.


129. БА155395

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Žiema bėga naktimis / Arkadijus Kulešovas. - Vilnius : Vaga, 1977. - 126, [1] с. - (Žvaigždynas)


130. БА10384

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Баранаў Васіль / А.Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1941. - 20 с.


131. БА10567

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Вершы / А.Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1946. - 207 с. - (Школьная бібліятэка)


132. БА93846

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Вершы і паэмы / А. Куляшоў. - Мінск : Народная асвета, 1966. - 154, [1] с. - (Школьная бібліятэка)


133. БА55765

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Вибране : авторизований переклад з білоруської / Аркадзь Куляшов. - Киïв : Державне видавництво художньоï літератури, 1952. - 253, [1] с., [1] л. партр.


134. 1Н//225108(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Выбраныя творы / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. - 205, [1] c. - (Школьная бібліятэка).


135. БА33420

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Выбраныя творы : [паэзія] / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1951. - XXVI, [2], 539, [1] с., [1] л. партр.


136. 1Н//157255(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Выбраныя творы : у 2 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, 1964

Т. 1: Куляшоў, А. А. (1914—1978). Вершы. Балады. Паэмы. - 318, [1] с., [1] л. партр.
137. БА82448

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Выбраныя творы : у 2 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, 1964

Т. 2: Куляшоў, А. А. (1914—1978). Новая кніга ; Паэмы ; Грозная пушча. - 318, [1] с.
138. БА10973

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Выбраныя творы. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1947. - 317 с.


139. БА39914

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Граніца : аповесць у вершах / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1954. - 105, [1] с.


140. 1Н//158022(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Грозная пушча : вершаваная хроніка / Аркадзь Куляшоў. - Выд. 3-е, дапрацаванае. - Мінск : Дзяржвыд БССР, 1963. - 204, [2] с.


141. БА44889

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Грозная пушча : Вершаваная хроніка / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1956. - 177, [2] c.


142. БА9624

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Добры чалавек / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва пры СНК БССР, 1941. - 29, [2] с.


143. 1Н//177664(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Залатое жыта : вершы / Аркадзь Куляшоў, Аляксей Пысін, Анатоль Сербантовіч. - Мінск : Літаратура і мастацтва, 2009. - 126, [1] с.


144. БА50377

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Збор твораў : у 2 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1957

Т. 1: Куляшоў, А. А. (1914—1978). Вершы, балады ; Грозная пушча. - 397, [1] c., [1] л. партр.
145. 1БА302849

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Збор твораў : у 2 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1957

Т. 2: Куляшоў, А. А. (1914—1978). Паэмы. - 311, [2] с.
146. 1Н//172972(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Збор твораў : у 4 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, друк 1966―1967

[Т.] 1: Куляшоў, А. А. (1914—1978). Вершы, паэмы. - 1966. - 379, [1] с., [1] л. партр.
147. 1Н//173101(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Збор твораў : у 4 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, друк 1966―1967

[Т.] 2: Куляшоў, А. (1914—1978). Вершы, паэмы. - 1966. - 375, [1] с.
148. 1Н//172965(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Збор твораў : у 4 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, друк 1966―1967

[Т.] 3: Куляшоў, А. (1914—1978). Новыя вершы, маналог, паэмы. - 1967. - 454, [1] с.
149. 1Н//173105(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Збор твораў : у 4 т. / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, друк 1966―1967

[Т.] 4: Куляшоў, А. (1914—1978). Пераклады. - 1967. - 438, [1] с.
150. БА11915

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Камуністы : Вершы / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1949. - 117, [2] с., [1] л. партр.


151. 1Н//351492(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Крылы : лірыка, 1927―1977 / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 270, [1] с., [10] л. iл., каляр. іл., партр.


152. БА231528

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Маналог : вершы, паэмы / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. - 127 с.


153. БА5677

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Медзі дождж : эпас / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Дзяржвыд Беларусі. ЛіМ, 1932. - 67, [1] с.


154. БА8713

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Мы жывём на граніцы : Вершы / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзяржвыд Беларусі. Маст. літ., 1938. - 87, [1] c.


155. БА10250

Куляшоў, А. А. (1914—1978). На сотай вярсце / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1945. - 181, [3] с.


156. БА32389

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Новае рэчышча : паэма / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1951. - 60, [1] с.


157. БА5688

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Па песню, па сонца : Першая кн. паэзіі / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва Беларусі, 1932. - 86 c.


158. БА10747

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Паэмы / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзяржвыд БССР. Рэд. маст. літ., 1947. - 153 с.


159. БА36278

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Прапор бригади : Поема / Аркадій Кулешов. - Киів : Дзярж. вид-во Украіни, 1947. - 50 [1] с.


160. БА216042

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Профілі : лірыка : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Юнацтва, 1987. - 95, [1] с. - (Паэтычная бібліятэка)


161. БА10245

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Прыгоды цымбал : Паэма / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1945. - 78 с.


162. БА11667

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Прыгоды цымбал : Паэма / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. - 68, [1] с.


163. БА15844

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Росквіт зямлі : Вершы. - Мн. : БДВ, 1930. - 32 с.


164. БА114048

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Сасна і бяроза : кніга паэзіі / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, 1970. - 173, [1] с.


165. 1Н//217479(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Сцяг брыгады : [паэма] / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Беларусь, 1970. - 237, [2] с.


166. 1БА243039

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Сцяг брыгады. - Б.м. : Сов.Беларусь, 1943. - 79 с.


167. БА9535

Куляшоў, А. А. (1914—1978). У зялёнай дуброве / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва пры СНК БССР. Рэд. маст. літ., 1940. - 106, [3] с.


168. 1Н//235683(039)

Куляшоў, А. А. (1914—1978). Хуткасць : кніга паэзіі / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. - 253, [2] с.


169. БА11437

Куляшоў, А. А. Вершы і паэмы / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. - 213, [2] с., [1] л. партр. - (Бібліятэка школьніка)


170. БА40403

Куляшоў, А. А. Вершы і паэмы. - Мн. : Вучпедвыд, 1954. - 139с.


171. БА7199

Куляшоў, А. А. Гарбун : Паэма / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : ДВБ. ЛіМ, 1935. - 71, [1] с.


172. 1БА297401

Куляшоў, А. А. Дарогі : Вершы, паэмы / Аркадзь Куляшоў. - Мн. : Маст. літ., 2003. - 317, [1] с. - (Беларуская паэзiя XX стагоддзя).


173. 1БА53193

Куляшоў, А. А. Паміж наступным і былым : Вершы. Паэмы / Уклад. и прадм. В.Куляшовай. - Мн. : Маст.літ., 1995. - 542 с. - (Б-ка беларускай класікі).


174. БА6157

Куляшоў, А.А. Амонал : Аповесць. - Мн. : ДВБ.ЛіМ, 1933. - 76с.


175. БА123753

Куляшоў, А.А. Далёка да акіяна : паэма / Аркадзь Куляшоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. - 222, [1] с.


176. БА44730

Куляшоў, П. М. Выбраныя творы / П. М. Куляшоў. - Мінск : Дзяржвыд БССР, Рэдакцыя сельскагаспадарчай літаратуры, 1956. - 399 с., [1] л. партр.


177. 1Н//368144(039)

Куляшоўскія чытанні : материалы Международной научно-практической конференции, 26―27 апреля 2012 г. / [редколлегия: О. А. Лавшук и др.]. - Могилев : МГУ, 2012. - 346, [1] с.


178. 1БА274836

Куляшоўскія чытанні : Матэрыялы Міжнар. навук. канф. "Творчасць А.Куляшова і адукац.-асветніц. праблемы сучаснасці", 6-7 лют. 2002 г. / Адк. рэд. М.І.Мушынскі. - Магілёў : МДУ, 2002. - 376 с.


179. 1БА491460

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 26 - 27 красавіка 2006 г. / рэдкалегія: А.М.Макарэвіч і інш. - Магілёў : МДУ, 2006. - 320, [1] с.


180. 1Н//190195(039)

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Магілёў, 24 красавіка 2009 года) / [рэдкалегія: В. І. Рагаўцоў і інш.]. - Магілёў : Издательский центр МгГУ, 2009. - 281, [1] с.


181. 1Н//126400(039)

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 24 красавіка 2008 г., [г. Магілёў / рэдакцыйны савет: В. М. Мартынава і інш.]. - Магілёў : МДУ, 2008. - 338, [1] с.


182. 1Н//56315(039)

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26―27 красавіка 2007 г. / [рэдкалегія: В. І. Рагаўцоў і інш.]. - Магілёў : МДУ, 2007. - 396, [1] с.


183. 1Н//264935(039)

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 29―30 красавіка 2010 г. : у 2 ч. / [рэдкалегія: Л. Ц. Кілевая і інш.]. - Магілёў : МДУ, 2010.

Ч. 1. - 389, [1] с.
184. 1Н//264939(039)

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 29―30 красавіка 2010 г. : у 2 ч. / [рэдкалегія: Л. Ц. Кілевая і інш.]. - Магілёў : МДУ, 2010.

Ч. 2. - 350, [1] с.
185. 1Н//291788(039)

Кучар, А. Літаратурна-крытычныя артыкулы : выбранае / Алесь Кучар. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. - 381, [2] с., [1] л. партр.


186. 1Н//217197(039)

Кучар, А. Я. Аблічча часу : артыкулы пра творы народных паэтаў і народных пісьменнікаў БССР / Алесь Кучар. - Мінск : Беларусь, 1971. - 415, [1] с.


187. БА105753

Лангфэла, Г. Спеў аб Гаяваце : [паэма] / Генры Лангфэла. - Мінск : Беларусь, 1969. - 222, [1] с.


188. 1БА46630

Лангфэла, Г. Спеў аб Гаяваце : Паэма / Г.Лангфэла. Лісце травы: Вершы/У.Уітмен. - Мн. : Мас.літ., 1994. - 303 с. - (Скарбы сусветнай літаратуры).


189. БА105754

Лермонтов, М. Ю. (1814—1841). Выбраная паэзія / Пер.А.Куляшоў. - Мн. : Беларусь, 1969. - 157с.,8л.iл.i партр.


190. 1Н//14492(039)

Лермонтов, М. Ю. (1814—1841). Зорка зорцы голас падае(И звезда с звездою говорит) : Выбр.вершы / Уклад.В.Б.Спрынчан. - Мн. : Маст.літ., 1989. - 125,[1]с.


191. БА166084

Лісова колиска : білоруська дитяча поезія : вірші : [переклад з білоруської] : для молодшого та середнього шкільного віку / [редколегія: А. Орач (упорядник) і інш.]. - Київ : Веселка, 1979. - 244, [1] с.


192. 1Н//140520К(039)

Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе : новыя падыходы і тэндэнцыі : зборнік навуковых артыкулаў / [укладальнік А. І. Бельскі. - Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. - 226, [1] c.


193. БА199278

Ля вечнага агню : Вершы 1941-1945 / Маст.О.І.Мікловда. - Харькаў : ПрапорМн. : Мастац.літ., 1984. - 276с.


194. БА76829

Малышка, А. С. (1912—1970). Запаветная крыніца : Вершы з новых кн.:Пер.з укр.мовы А.Куляшова. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1962. - 163c.


195. 1Н//15785К(039)

Мама, маці, матуля… : вершы : [зборнік / укладанне А. Канапелькі і В. Шніпа]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. - 446, [1] с.


196. 1БА137751

Марціновіч, А. (1946— ). Хто мы, адкуль мы… : Гіст. эсэ, нарысы : У 2 кн. / Алесь Марціновіч. - Мн. : Полымя, 1996.

Кн. 2. - 526, [1] с.
197. БА107358

Матэрыялы першай навуковай канферэнцыі па вывучэнню беларуска-ўкраінскіх літаратурных і фальклорных сувязей : Тэз. дакл., май 1969 г. / Рэдкал.: П.П.Ахрыменка (адк. рэд.) і інш. - Гомель, 1969. - 114, [1] с.


198. БА34736

Маякоўскі, У. У. (1893—1930). Выбраныя творы / Пер.з рус.мовы пад рэд.А.Куляшова. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.маст.літ., 1952. - 374с.


199. 1БА273418

Мелодіі білоруськоі жалійки : Паэзіі : [Збірнік / Упоряд. та пер. з білорус. В.Гуцаленка. - Киів : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин Украіни, 1998. - 269, [1] с. - (Джерела духовності).


200. 1Н//203532К(039)

Міжнародныя Шамякінскія чытанні "Пісьменнік — асоба — час" : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 19—20 лістапада 2009 г. / [рэдкалегія: А.У. Сузько (адказны рэдактар) і інш.]. - Мазыр : МДПУ, 2009. - 239 с.


201. 1Н//277285(039)

Міцкевіч, У. А. Аркадзь Куляшоў у школе : дапаможнік для настаўніка / У. А. Міцкевіч. - Мінск : Народная асвета, 1979. - 79, [1] с., [4] л. партр.


202. 1Н//26933(039)

Мішчанчук, М. І. (1939— ). Беларуская лiтаратура XX ст. : Вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ / М.І.Мішчанчук, І.С.Шпакоўскі. - Мн. : Выш. шк., 2001. - 351, [1] с.


203. БА89028

Мозольков, Е. С. Поющая земля : литературные очерки и портреты / Евгений Мозольков. - Москва : Советский писатель, 1965. - 385, [2] с.


204. БА217391

Мой родны кут : вершы беларускіх паэтаў аб роднай прыродзе / [складальнік У. А. Начэўны. - Мінск : Беларусь : Мастацкая літаратура, 1987. - 235, [4] с.


205. 1Н//371334(039)

Мы і яны : зборнік паэзіі / [укладанне А. Марціновіча. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. - 238, [1] с.


206. БА51406

Нагнібеда, М. Л. (1911—1985). Песня з Украіны / Аўтарыз.пер.з укр.мовы. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд. мастац.літ., 1957. - 162с.


207. БА112091

Наша рэспубліка : [зборнік] / складальнік В. Е. Бурносаў. - Мінск : Народная асвета, 1970. - 181, [1] с.


208. БА62836

Парніс, А. Сказанне пра Белаяніса / Пер.А.Куляшова. - Мн. : Дзяржвыд.Рэд.мастац.літ., 1959. - 150с.


209. 1Н//351812(039)

Партызаны, партызаны … : зборнік паэзіі / [складальнік Ю. М. Свірка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. - 493, [1] с., [8] л. каляр. iл.


210. БА33734

Перкін, Н. С. Аркадзь Куляшоў : Паэт.творчасць. - Мн. : Выд-ва АН БССР, 1951. - 203с.


211. 1Н//372074(039)

Песні змагання : вершы беларускіх паэтаў, 1941―1945 / [укладанне, уступны артыкул В. Л. Бечыка]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. - 446, [1] с., [8] л. іл.


212. БА103497

Пісьменнікі Беларусі - лаўрэаты. - Мн. : Полымя, 1968. - [7] c.


213. БА149620

Пракоф'еў, А. А. Святло над светам : Выбр.лірыка. - Мн. : Мастац.літ., 1976. - 176с. - (Паэзія народаў СССР)


214. 1БА431540

Прыходзька, П. На хвалях часу : кніга сардэчнай памяці / Пятро Прыходзька. - Мінск : Беларуская навука, 2005. - 181, [2] с.


215. 1Н//85682(039)

Пушкин и мировая культура : материалы II Международной научной конференции, г. Минск, 9―10 февраля 2007 г. / [редколлегия: Т. В. Данилович (ответственный редактор) и др.]. - Минск : БГПУ, 2008. - 210, [1] c.


216. 1Н//180060(039)

Пушкин и мировая культура : материалы III Международной научной конференции, г. Минск, 21―22 апреля 2009 г. : в 2 ч. / [редколлегия: В. Д. Стариченок и др.]. - Минск : Республиканский институт высшей школы, 2009.

Ч. 1. - 199 с.
217. БА8165

Пушкін, А. С. (1799—1837). Цыганы : Паэма / А.С.Пушкін. - Мн. : ДВБ. Маст. літ., 1937. - 36, [2] с. - (Пушкінская бібліятэка)


218. БА11917

Пушкін, А. С. (1799—1837). Яўгеній Анегін : Раман у вершах / А.С.Пушкін. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1949. - 161, [2] с.


219. БА30505

Родная літаратура : Хрэстаматыя для 10-га кл. / Склад. В.В.Барысенка. - 3-е выд. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1950. - 395, [2] с.


220. БА206282М

Розум, гонар, сумленне : паэтычны зборнік / [укладанне В. Хлебавец]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. - 174, [1] с.


221. 1Н//408469(039)

Рублевская, Л. И. (1965— ). Рифма ценою в жизнь : эссе по истории белорусской литературы / Людмила Рублевская. - Минск : Звязда, 2013. - 278, [1] с. - (Беларусь: вчера и сегодня).


222. 1БА345387

Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучасны стан, перспектывы : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 18-19 снеж. 2003 г. : У 2 ч. / Пад агул. рэд. М.І.Мішчанчука. - Брэст : Выд-ва БрДУ, 2004.

Ч. 1. - 250 с.
223. 1БА98614

Руставелі, Ш. Віцязь у тыгравай шкуры : Паэма / Шата Руставелі : Паэма : [Для ст. шк. ўзросту] / Генры Лангфэла. - Мн. : Юнацтва, 1996. - 335 с. - (Школьная бібліятэка)


224. БА35076

Рыльскі, М. Т. (1895—1964). Выбраныя творы / Максім Рыльскі. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1952. - 188, [1] с., 1 л. партр.


225. 1БА302458К

Скобла, М. У. Краса і сіла : Антал. беларус. паэзii XX ст. / Міхась Скобла. - Мн. : Лімарыус, 2003. - 879 с., [16] л. iл.


226. 1БА210095

Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : Матэрыялы IV Мiжнар. навук. канф. "Славян. лiт. ў кантэксце сусвет." (Мiнск, 12-14 кастр. 1999 г.) : У 2 ч. / Рэдкал.: Л.К.Тарасюк (старш.) і інш. - Мн. : БДУ, 2000.

Ч. 1: Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўства, міфалагічныя матывы і фальклорныя традыцыі ў літаратуры, славянскія літаратуры ад сярэднявечча да асветніцтва, беларуская літаратура ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі свету. - 258, [1] с.
227. БА207942

Слесарева, И. Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы : (на материале изучения творчества А. Кулешова, М. Танка, П. Панченко в Х классе) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Слесарева Инна Николаевна. - Минск, 1986. - 22 с.


228. БА102044

Слова аб роднай прыродзе : [зборнік] / склаў, [прадмова] С. Грабчыкаў. - Выд. 2-е, перапрацаванае. - Мінск : Народная асвета, 1968. - 462 с., [8] л. каляр. іл.


229. 1Н//384580(039)

Слова міру і праўды : вершы / [укладанне А. Марціновіча. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 213, [1] с., [4] л. каляр. іл.


230. 1Н//236424(039)

Слухайце ― Хатынь! : [зборнік вершаў] / укладальнік Алесь Бачыла. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. - 303 с., [4] л. іл.


231. БА78254

Смольянова, Л. П. Поэмы Аркадия Кулешова : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Л. П. Смольянова. - Минск, 1963. - 19 с.


232. АН780847

Советские писатели : Автобиографии. - М. : Худож. лит., 1972

Т. 4. - 1972. - 719 с.
233. БА137122

Стыль пісьменніка / АН БССР,І-т літ.ім.Я.Купалы. - Мн. : Навука і тэхніка, 1974. - 448с.


234. БА39809

Сястры Украіне : Вершы. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1954. - 160с.


235. Т.2: Галавач, П. Р. (1903—1937). Аповесці / Рэд.калегія:Я.Брыль,[і інш.]. - Мн. : Белдзяржвыд.,Рэд.маст.літ., 1958. - 405с.
236. БА37434

Твардоўскі, А. Т. Выбраныя творы / Пер.А.Куляшова. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1953. - 208с.


237. 1Н//352132(039)

Твой зорны час : вершы, апавяданні беларускіх пісьменнікаў : [для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту / укладальнікі: В. А. Алешка, У. М. Цвяткоў. - Мінск : Юнацтва, 1985. - 220 с.


238. 1Н//217475(039)

Украінка, Л. (1871—1913). Лясная песня : драма-феерыя ў 3 дзеях / Леся Украінка. - Мінск : Беларусь, 1971. - 126, [1] с.261. Украінская савецкая паэзія : Анталогія / Рэд.калегія:П.Тычына і інш. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1952. - 401с.


239. 1Н//303254(039)

Успаміны пра Якуба Коласа / [складальнік І. С. Курбека]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. - 245, [1] с., [8] л. іл., партр.


240. 1Н//156350(039)

Фальклор і сучасная культура : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 22―23 красавіка 2008 г., г. Мінск : [у 2 ч. / рэдкалегія: І. С. Роўда і інш.]. - Мінск : БДУ, 2008

Ч.1. - 197 с.
241. БА55479

Харык, І. (1896 ці 1898—1937). Выбраныя творы. - Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1958. - 182с.


242. АР504439

Хелемский, Я. А. Четыре мастера : Петрусь Бровка,Максим Танк,Аркадий Кулешов,Пимен Панченко / Предисл.Р.Бородулина. - Мн. : Мастац.літ., 1984. - 415с.,1л.портр. - (Книга переводчика)


243. БА158164

Ціханаў, М. С. (1896—1979). Спасціжэнне : выбраныя вершы, балады, паэмы : [пераклад з рускай мовы] / Мікалай Ціханаў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. - 174, [1] с. - (Паэзія народаў СССР)


244. 1Н//418456(039)

Чарадзеі роднага слова … : 40 моўных партрэтаў беларускіх пісьменнікаў : дапаможнік-хрэстаматыя па курсах "Сучасная беларуская мова", "Стылістыка беларускай мовы" : у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. - Мінск : МДЛУ, 2006.

Ч. 1. - 184 с.
245. БА214520

Чолом тобі, Славутичу : Дніпро в поезіï, прозі, історічних свідченнях / [редактор-упорядник Л. М. Панасенко. - Від. 3-є., доповнене. - Дніпропетровськ : ПроміньМосква : Советская РоссияМінськ : Мастацкая літаратура, 1982. - 350 c., [8] л. каляр. іл.


246. БА5576

Чумандрын, М. Радня : [аповесць] / М. Чумандрын. - Менск [Мінск] : Л і М, 1932


247. БА11145

Шаўчэнка, Т. Р. (1814—1861). Выбраныя вершы і паэмы : Зборнік : Пер. бел. паэтаў / Т.Г.Шаўчэнка. - Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1948. - 258, [1] с. - (Школьная бібліятэка)


248. БА10001

Шаўчэнка, Т. Р. (1814—1861). Выбраныя творы. - Мн. : Дзяржвыд БССР, 1941. - 294 с.


249. 1Н//145037(039)

Шклоўскія чытанні ― 2007 : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Шклоў, 1 верасня 2007) / [адказны рэдактар А. А. Лукашанец]. - Мінск : Права і эканоміка, 2008. - 79, [1] с.


250. 1БА122587К

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. / Беларус.Энцыкл. - Мн. : БелЭн, 1993―2003

Т. 4: Кадэты - Ляшчэня / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў (гал. рэд.) і інш. - 1997. - 431 с.
251. БА209196

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) [і інш.]. - Мінск : БелСЭ, 1984―1987

Т. 3: Карчма ― Найгрыш. - 1986. - 750, [1] с., [40] л. іл.
252. БА5585

Эрыксон, Г. Валацужная Амерыка : Раман / Густаў Эрыксон. - Мн. : Дзяржвыд Беларусі. ЛіМ, 1932. - 183, [1] с.


253. БА11920

Янку Купалу : Зборнік / Акад. навук БССР, Музей Янкі Купалы. - Мн. : Выд. Акад. навук БССР, 1949. - 95, [1] с., [1] л. партр.


254. БА147119

Ясенін, С. А. (1895—1925). Выбранае : Вершы і паэмы / Прадм. Р.Бярозкіна. - Мн. : Маст.літ., 1976. - 207с., 1л.партр. - (Паэзія народаў СССР)
Каталог: Portal -> Novosti -> 2014
2014 -> «Сувязны паміж мінулым і будучым»
Novosti -> «Магія песні», прымеркаванай да 70-годдзя беларускага кампазітара Эдуарда Барысавіча Зарыцкага
Novosti -> На арбіце часу
Novosti -> Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…
Novosti -> «Майстар сваёй справы»
Novosti -> Пошукі слова
Novosti -> «Свет на дваіх» (тэма кахання ў творах беларускай мастацкай літаратуры)
2014 -> «Споведзь сэрца» да 100-годдзя з дня нараджэння Антона Пятровіча Бялевіча
2014 -> «У вандроўцы за марай»
2014 -> Кліч роднага берага


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал