Ключавыя словы: мсціслаўЛЬ; праваслаўЕ; уніяцтва; мазалаўскі, тупічэўскі, нагорны, ПУСТЫНскі, ануфрыеўскі манастыры. Аб’ект даследаванняДата канвертавання15.05.2016
Памер33.71 Kb.
РЭФЕРАТ

Пастанкевіч, Т.С. Мінулае і сучаснасць мсціслаўскіх манастыроў: крыніцы і даследаванні. Дыпломная работа: 74 с., 79 крыніц.Ключавыя словы: МСЦІСЛАЎЛЬ; ПРАВАСЛАЎЕ; УНІЯЦТВА; МАЗАЛАЎСКІ, ТУПІЧЭЎСКІ, НАГОРНЫ, ПУСТЫНСКІ, АНУФРЫЕЎСКІ МАНАСТЫРЫ.

Аб’ект даследавання – старажытныя праваслаўныя манастыры Мсціслаўшчыны – Мазалаўскі, Пустынскі, Тупічэўскі, Ануфрыеўскі, Нагорны. Прадмет даследавання – звесткі гістарыяграфіі і крыніц па гісторыі мсціслаўскіх абіцелей.

Мэта працы – комплексная сістэматызацыя звестак, якія ўтрымліваюцца ў даступнай гістарыяграфіі і крыніцах, у тым ліку архіўнага фонда Беларусі, гісторыі Мазалаўскага, Пустынскага, Тупічэўскага, Ануфрыеўскага і Нагорнага мсціслаўскіх манастыроў.

Метады – гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-тыпалагічны, рэтраспекцыі, мастацтвазнаўчы) і архівазнаўча-крыніцазнаўчыя (функцыянальны і інфармацыйны).

Атрыманыя вынікі – аўтарам самастойна вывучаны крыніцы і даследаванні, прысвечаныя мсціслаўскім манастырам, дана ацэнка распрацаванасці гэтага пытання, упершыню пададзена найбольш поўнае комплекснае апісанне гісторыі мсціслаўскіх манастыроў, ўпершыню ўведзены ў навуковы абарот некаторыя архіўныя дакументы, распрацаваны агульны падыход да вывучэння гісторыіі беларускіх праваслаўных манастыроў.

Ступень прымянення – аб выніках даследавання было паведамлена на XV Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі маладых вучоных (Брэст, 17 мая 2013 г.), I Международнай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў (Віцебск, 18-19 крас. 2013 г.), III Усерасійскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных (Масква, 23-25 кастрычніка, 2013 г.). Вынікі даследавання былі перададзены ў раённы гісторыка-археалагічны музей г. Мсціслаўля.

Вобласць магчымага практычнага прымянення матэрыялы дыпломнай працы могуць выкарыстоўвацца пры даследаванні крыніц і архіўных матэрыялаў праваслаўных манастыроў, пры вывучэнні гісторыі Беларусі, а таксама пры вывучэнні гісторыі усходніх славян.

РЕФЕРАТ


Постанкевич, Т.С. Прошлое и настоящее мстиславских монастырей: источники и исследование. Дипломная работа: 74 с., 79 источников.

Ключевые слова: МСТИСЛАВЛЬ; ПРАВОСЛАВИЕ; УНИАТСТВО; МАЗОЛОВСКИЙ, ТУПИЧЕВСКИЙ, НАГОРНЫЙ, ПУСТЫНСКИЙ, ОНУФРИЕВСКИЙ МОНАСТЫРИ.

Объект исследования – древние православные монастыри Мстиславщины –Мазоловский, Пустынский, Тупичевский, Онуфриевский, Нагорный.

Предмет исследования – сведения историографии и источников по истории мстиславских обителей.

Цель работы – комплексная систематизация сведений, содержащихся в доступной историографии и источниках, в том числе архивного фонда Беларуси, истории Мазоловского, Пустынского, Онуфриевского и Нагорного мстиславских монастырей.

Методы – исторические (историко-генетический, историко-системный, историко-типологический, ретроспекции, искусствоведческий) и архивоведческо-источниковедческие (функциональный и информационный). Полученные результаты – автором самостоятельно изучены источники и исследования, посвященные мстиславским монастырям, дана оценка разработанности этого вопроса, впервые предложено наиболее полное комплексное описание истории мстиславских монастырей, впервые введены в научный оборот некоторые архивные документы, разработан общий подход

к изучению истории белорусских православных монастырей.Степень применения – о результатах исследования было сообщено на XV Республиканской научно-методической конференции молодых ученых (Брест, 17 мая 2013 г.), I Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов (Витебск, 18-19 апреля 2013 г.), III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (Москва, 23-25 октября 2013 г.). Результаты исследования были переданы в районный историко-археологический музей г. Мстиславля.

Область возможного практического применения – материалы дипломной работы могут быть использованы при исследовании источников и архивных материалов православных монастырей, при изучении истории Беларуси, а также истории восточных славян.

THE ABSTRACT


T.S. Postankevich, Past and future of Mstislavl monasteries: references and research. Diploma work: 74pages, 79 reference sources.

Key words: MSTISLAVL; ORTHODOXY; THE UNIAT CHURCH; MAZOLOVSKY, TUPICHEVSKY, NAGORNY, PUSTYNSKY, ONUFRIEVSKY MONASTERIES.

Research object – ancient Orthodox monasteries of Mstislavl region – Mazolovsky, Pustynsky, Tupichevsky, Onufrievsky, Nagorny.

Research subject – historiography data and historic references on Mstislavl obodes.

Work objective – complex systematization of data from available historiography and references, including archive fund of Belarus, history of Mazolovsky, Pustynsky, Onufrievsky and Nagorny monasteries of Mstislavl region.

Approach – historic (historical-genetic, historical-systematic, historical-typological, retrospection, art criticism), and archivistics and source studies (functional and informational).

Obtained results – the author had independently studied the reference sources and research work on Mstislavl monasteries, and gave assessment of in-depth study of the issue, for the first time introduced a most complete complex description of Mstislavl monasteries history, for the first time introduced some archive documents, developed a general approach to the study of Belarusian Orthodox monasteries.

Degree of application – the results of research were reported at XV Republican scientific and methodology conference for young scientists (Brest, 17 May 2013), I International scientific-practical conference for students and master’s students (Vitebsk, 18-19 April 2013), III All-Russian scientific-practical conference for young scientists (Moscow, 23-25 October 2013). Research results were forwarded to Mstislavl Regional History and Archaeology Museum.

Area of potential practical use – the materials of the diploma work can be used for research of reference sources and archive materials of Orthodox monasteries, for study of Belarus history and history of East Slavs.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка