Ключевые слова: личный архивный фонд, документы и материалы, архивист, архивное дело, Единый государственный архивный фонд, Национальный архивный фонд, государственный архив, комплектование, хранение, использование, источник, историяДата канвертавання02.07.2016
Памер24.79 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

Геращенко Алёна Вячеславовна

Документы и материалы личных фондов архивистов как источник по истории архивного дела 20-х годов ХХ века

Ключевые слова: личный архивный фонд, документы и материалы, архивист, архивное дело, Единый государственный архивный фонд, Национальный архивный фонд, государственный архив, комплектование, хранение, использование, источник, история.

Цель исследования - показать значение документов и материалов личных фондов архивистов в изучении архивного дела с точки зрения их информационной насыщенности, дополняющей документы официального характера.

Методы исследования. При написании дипломной работы были использованы общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение), а также традиционные специально-исторические методы (историко-генетический, историко-системный, историко-сравнительный), которые применялись в отношении документов и материалов личных архивных фондов архивистов, рассматриваемых как источник по истории архивного дела в Беларуси в 20-е годы ХХ века.

Научная новизна исследования определяется проведенным анализом документов и материалов личных архивных фондов архивистов, посвященных изучению архивного дела в Беларуси в 20-е годы ХХ века.

Практическая значимость. Материалы работы могут иметь практическое значение в использовании для разработки тематической базы данных.

РЭФЕРАТ


Герашчанка Алена Вячаславаўна

Дакументы і матэрыялы асабістых фондаў архівістаў як крыніца па гісторыі архіўнай справы 20-х гадоў ХХ стагоддзяКлючавыя словы: асабісты архіўны фонд, дакументы і матэрыялы, архіўная справа, Адзіны дзяржаўны архізны фонд, Нацыянальны архіўны фонд, дзяржаўны архіў, камплектаванне, захоўванне, выкарыстанне, крыніца, гісторыя.

Мэта даследавання - паказаць значэнне дакументаў і матэрыялаў асабовых фондаў архівістаў у вывучэнні архіўнай справы з пункту гледжання іх інфармацыйнай насычанасці, дапаўняючай дакументы афіцыяльнага характару.

Метады даследавання. Пры напісанні дыпломнай работы былі выкарыстаны агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, абагульненне), а таксама традыцыйныя спецыяльна-гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-параўнальны), якія былі выкарыстаны ў адносінах да аналізу дакументаў і матэрыялаў асабістых архіўных фондаў архівістаў, разглядаемых як крыніца па гісторыі архіўнай справы на Беларусі ў 20-я гады ХХ стагоддзя.

Навуковая навізна даследавання азначаецца праведзеным аналізам дакументаў і матэрыялаў асабістых архіўных фондаў архівістаў, прысвечаных вывучэнню архіўнай справы на Беларусі ў 20-я гады ХХ стагоддзя.

Практычная значнасць. Матэрыялы работы могуць мець практычнае значэнне у выкарстані пры распрацоўцы тэматычнай базы дадзеных.

SUMMARY


Gerashchenko Alena Vyacheslavovna

Documents and materials of archivists’ personal funds as a source of the history of the archives of the 20-ies of XX century

Keywords: personal archives, documents and materials, archivist, archival business, the Unified state archives, the national archives, the state archives, acquisition, storage, usage, source, history.

The aim of the study is to show the value of documents and materials, archivists’ personal funds in the study of archival Affairs from the point of view of their information intensity, supplementing documents of an official nature.

Research methods. When writing the thesis scientific methods (analysis, synthesis, synthesis), and traditional specially-historical methods (historical-genetic, historical, systematic, historical-comparative) have been used which were applied in respect of documents and materials archivists’ personal archival funds seen as a source on the history of archival Affairs in Belarus in the 20s of the XX century.

Scientific novelty of the research is determined by the conducted analysis of documents and materials from archivists’ personal archival funds devoted to the study of archival Affairs in Belarus in the 20s of the XX century.The practical significance. These materials can be used for the development of thematic databases.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка