Книга о Залесье Глубокского района (фото)Дата канвертавання01.07.2016
Памер35.2 Kb.
ТыпКнига

2012 - ГОД КНИГИ

Вышла книга о Залесье Глубокского района (ФОТО)


Раритетное издание на 200 страниц, содержащее более сотни фотографий, является своеобразным учебным пособием.

«Залесский край. Прошлое в зеркале времени» – так называется книга краеведческо-публицистических очерков учителя, руководителя школьного музея Залесской средней школы Глубокского района Григория Шарипкина.

Книга издана в одном экземпляре районным отделом образования накануне Дня белорусской письменности. И содержит эксклюзивные материалы, добытые автором во время поисково-исследовательской деятельности.

В книге – 19 разделов, в которых рассказывается об истории деревни Залесье, о Свято-Покровской церкви в деревне Бушики и графской усадьбе в Залесье-Островно, о развитии образования, о талантливых людях края, содержатся сведения о происхождении названий деревень. В книге приведены тексты народных обрядовых песен и стихи Григория Шарипкина, а также карта и описание туристическо-краеведческого маршрута, который знакомит с историческими достопримечательностями края. Летопись залесских мест, которую автор пишет уже 16 лет, представлена в книге в неразрывной связи с историей Глуботчины.

Григорий Шарипкин

В ближайшее время Григорий Шарипкин планирует работать над следующими темами: Залесчина в советский период, период образования и развития колхозов, краевед хочет напомнить имена земляков, которые добывали трудовую славу Глуботчины, а также возродить историю закрытых в 2006 году Лучайской и Копыльщинской школ.Справка: Григорий Леонидович Шарипкин – выпускник Залесской средней школы Глубокского района 1984 года. Окончил филологический факультет Витебского педагогического университета. 15 лет работал учителем русского языка и литературы в Лучайской базовой школе. С 2006 года работает в Залесской СШ. Все эти годы возглавляет школьный музей, который сам и создавал. В краеведении – с 1994 года. Автор краеведческо-исследовательских книг «История Залесского поместья» (2000 г.), «История Залесского края» (2002 г.), «История Залесской школы» (2007 г.). Участник археологических раскопок колонии-полиса Ольвии (Ленинградский институт археологии, 1988 г.), городищ раннего железного века возле деревень Запрудье и Зубки под руководством научного сотрудника Национальной академии наук археолога А.М. Медведева. Автор более 50 краеведческих очерков в районных, областных и республиканских газетах.

Лилия ВЕТРОВА
Фото Сергея АНТОНОВА

http://kraj.by/belarus/news/den-pismennosti-v-glubokom

2012 - ГОД КНІГІ


Выйшла кніга пра Залессе Глыбоцкага раёна (ФОТА)

Рарытэтнае выданне на 200 старонак, якое змяшчае больш за сотню фотаздымкаў, з'яўляецца своеасаблівым навучальным дапаможнікам.

«Залескі край. Мінулае ў люстэрку часу»- так называецца кніга краязнаўча-публіцыстычных нарысаў настаўніка, кіраўніка школьнага музея Залескай сярэдняй школы Глыбоцкага раёна Рыгора Шарыпкін.

Кніга выдадзена ў адным экзэмпляры раённым аддзелам адукацыі напярэдадні Дня беларускага пісьменства. І змяшчае эксклюзіўныя матэрыялы, здабытыя аўтарам падчас пошука-даследчай дзейнасці.

У кнізе - 19 раздзелаў, у якіх распавядаецца пра гісторыю вёскі Залессе, пра Свята-Пакроўскай царквы ў вёсцы Бушыкі і графскай сядзібе ў Залессе-Астроўна, аб развіцці адукацыі, пра таленавітых людзях краю, утрымліваюцца звесткі аб паходжанні назваў вёсак. У кнізе прыведзены тэксты народных абрадавых песень і вершы Рыгора Шарыпкіна, а таксама карта і апісанне турыстычна-краязнаўчага маршруту, які знаёміць з гістарычнымі славутасцямі краю. Летапіс Залескі месцаў, якую аўтар піша ўжо 16 гадоў, прадстаўлена ў кнізе ў непарыўнай сувязі з гісторыяй Глыбоччыны.

Рыгор ШарыпкінУ бліжэйшы час Рыгор Шарыпкін плануе працаваць над наступнымі тэмамі: Залесчына ў савецкі перыяд, перыяд адукацыі і развіцця калгасаў, краязнаўца хоча нагадаць імёны землякоў, якія здабывалі працоўную славу Глыбоччыны, а таксама адрадзіць гісторыю закрытых ў 2006 годзе Лучайскай і Копыльшчынской школ.

Даведка: Рыгор Леанідавіч Шарыпкін - выпускнік Залескай сярэдняй школы Глыбоцкага раёна 1984 года. Скончыў філалагічны факультэт Віцебскага педагагічнага універсітэта. 15 гадоў працаваў настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў Лучайской базавай школе. З 2006 года працуе ў Залескай СШ. Усе гэтыя гады ўзначальвае школьны музей, які сам і ствараў. У краязнаўстве - з 1994 года. Аўтар краязнаўча-даследчых кніг «Гісторыя Залескага маёнтка" (2000 г.), «Гісторыя Залескага краю» (2002 г.), «Гісторыя Залескай школы» (2007 г.). Удзельнік археалагічных раскопак калоніі-поліса Ольвіі (Ленінградскі інстытут археалогіі, 1988 г.), гарадзішчаў ранняга жалезнага веку каля вёсак Запруддзе і Зубкі пад кіраўніцтвам навуковага супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук археолага А.М. Мядзведзева. Аўтар больш за 50 краязнаўчых нарысаў ў раённых, абласных і рэспубліканскіх газетах.

Лілія ВЕТРАВА
Фота Сяргея АНТОНАВА

http://kraj.by/belarus/news/den-pismennosti-v-glubokom
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка