Крытэрыі ацэнкі ведаў абітурыентаў па беларускай літаратурыДата канвертавання16.05.2016
Памер83.91 Kb.
. ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар установы адукацыі

“Гомельскі дзяржаўны

ўніверсітэт імя Ф.Скарыны”

А.У Рагачоў

2012


КРЫТЭРЫІ

ацэнкі ведаў абітурыентаў па беларускай літаратуры

на ўступных экзаменах 2012 года

Уступны экзамен па беларускай літаратуры праводзіцца ў пісьмовай форме па заданнях, складзеных на падставе праграмы ўступных экзаменаў для паступаючых ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, на 2012 г. (Праграма зацверджана загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 23.12.2011 № 813).

На ўступныых іспытах абітурыент павінен в е д а ц ь:

– асноўныя этапы і заканамернасці развіцця беларускай літаратуры (ад старажытных часоў да сучаснасці);

– сутнасць і характэрныя асаблівасці асноўных літаратурных эпох і напрамкаў (барока, класіцызм, асветніцтва, сентыменталізм, рамантызм, рэалізм, мадэрнізм), родаў і жанраў літаратуры;

– найбольш важныя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў, творчасць якіх вывучаецца манаграфічна;

– змест, праблематыку, сістэму вобразаў, сюжэтна-кампазіцыйныя асаблівасці твораў, якія ў агульнаадукацыйцных установах вывучаліся тэкстуальна, іх канкрэтна-гістарычнае нацыянальнае і агульначалавечае значэнне;

– неабходны мінімум звестак па тэорыі літаратуры, патрэбных для аналізу і ацэнкі мастацкіх твораў (змест і форма; сюжэт, кампазіцыя, тэматыка, праблематыка, пафас твора); адметнасці паэзіі і прозы як асноўных відаў (тыпаў) літаратурнай творчасці; асноўныя паняцці вершаскладання (рытм, рыфма, страфа, вершаваны памер).

Абітурыент павінен у м е ц ь:

– даваць ідэйна-эстэтычную ацэнку прачытаным творам і абгрунтоўваць яе;

– выяўляць характэрныя родавыя і жанравыя, стылёвыя асаблівасці вывучаных твораў;

– аналізаваць сюжэтна-кампазіцыйныя асаблівасці вывучаных твораў, характарызаваць герояў эпічных і драматычных твораў, а таксама вызначаць важнейшыя адметнасці лірычных герояў тых твораў, якія вывучаліся тэкстуальна;

– выяўляць асноўныя адметнасці творчай індывідуальнасці і стылю пісьменніка;

– суадносіць канкрэтныя з’явы нацыянальнай літаратуры з асноўнымі эпохамі і напрамкамі сусветнага літаратурнага працэсу;

– перадаваць блізка да тэксту або цытаваць урыўкі з твораў, якія прапанаваны школьнай праграмай для завучвання на памяць.

Пісьмовы экзамен па беларускай літаратуры прадугледжвае выкананне заданняў пяці ўзроўняў.

Заданні 1-3 узроўняў выяўляюць ступень разумення мастацкага твора, веданне яго кампазіцыі, сістэмы вобразаў. Шэраг заданняў накіраваны на вывучэнне паэтыкі, жанру і стылю твора. Выкананне заданняў прадугледжвае правільны выбар аднаго ці некалькіх з прапанаваных адказаў або кароткі самастойны адказ.

Заданні 4-5 узроўняў вызначаюць здольнасць арыентавацца ў праблемных пытаннях гісторыі літаратуры і выяўляюць самастойнасць пазіцыі экзаменуемага. Такія заданні прадугледжваюць аргументаваныя адказы без указання магчымых варыянтаў.

Напрыклад:

1.

У чыёй сям’і знаходзіўся Алесь Загорскі (раман У.Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”) на дзядзькаванні?

1. Раўбічаў

2. Кагутоў

3. Хаданскіх

4. Каліноўскіх

2.

Якому аўтару належыць зборнік “Дудар беларускі”?

1. Я. Чачоту

2. Я. Лучыну

3. А. Гурыновічу

4. В. Дуніну-Марцінкевічу

3.

Устанавіце адпаведнасць героя твору. Адказ запішыце ў выглядзе злучэння лічбаў і літар.

1) Хадоська а) “Тутэйшыя” Я.Купалы

2) Гукан б) “Класы пад сярпом тваім” У.Караткевіча

3) Майка Раўбіч в) “Сэрца на далоні”І.Шамякіна

4) Янка Здольнік г) “На ростанях” Я.Коласа

д) “Людзі на балоце” І. Мележа

4.

Асаблівасці кампазіцыі аповесці В.Быкава “Знак бяды”
5.

Тэматыка і праблематыка вершаў А.Гаруна (на прыкладзе канкрэтных твораў)
У пісьмовай рабоце прадугледжана выкананне 21 задання:

узровень

нумары

заданняў

колькасць балаў

усяго

Першы

(рэцэптыўны)1 – 5

0,3 балы за заданне

1,5

Другі

(рэцэптыўна-

рэпрадуктыўны)


6 – 13

0,4 балы за заданне

3,2

Трэці

(рэпрадуктыўна-

прадуктыўны)


14 – 18

0,5 бала за заданне

2,5

Чацвёрты

(прадуктыўны)19 – 20

0,9 бала за заданне

1,8

Пяты

(прадуктыўны,

творчы)


21

1 бал за заданне

1

Усяго 10 балаў
Пры наяўнасці памылак у пісьмовым афармленні адзнака можа быць зніжана на 1-2 балы. Нуль балаў выстаўляецца, калі абітурыент не выканаў правільна ніводнага задання. Мінімальная станоўчая адзнака – 3 балы.

На выкананне пісьмовай работы адводзіцца 240 мінут.


Старшыня прадметнай камісіі Л.В. Паплаўная,

дацэнт, к.ф.н.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования

“Гомельский государственный

университет имени Ф.Скорины”

А.В.Рогачёв

2012
КРИТЕРИИоценки знаний абитуриентов по русской литературе

на вступительных экзаменах 2012 года
Вступительные испытания по русской литературе проводятся в письменной форме по заданиям, составленным в соответствии с программой вступительных испытаний для поступающих в учреждения, обеспечивающие получение высшего образования в Республике Беларусь, на 2012 г. (Программа утверждена приказом Министерства образования Республики Беларусь от 23.12.2011 № 813).

На вступительном испытании по русской литературе абитуриент должен з н а т ь:

– тексты произведений, изучение которых предусмотрено учебной программой по русской литературе для общеобразовательных учреждений, их идейное содержание и художественные особенности;

– художественное, историческое и общественное значение литературного произведения в связи с общественно-политической обстановкой эпохи;

– общие закономерности историко-литературного процесса, роль автора произведения в развитии литературы;


Абитуриент должен у м е т ь анализировать художественное произведение в единстве содержания и художественной формы.

Абитуриент должен обладать следующими знаниями и умениями, связанными с теоретико-литературными понятиями, представленными в учебной программе по русской литературе для учреждений общего среднего образования:

– основные роды художественных произведений (эпос, лирика, драма) и главные их жанры;

– основные литературные направления – классицизм, романтизм, реализм, модернизм (общее понятие);  • тема, идея, композиция, конфликт, сюжет произведения;

  • художественный образ, литературный тип, лирический герой;

  • сатира, юмор, гротеск;

  • эпитет, метафора, сравнение, антитеза, гипербола;

  • основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрафий, анапест);

  • силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.

Письменный экзамен по русской литературе предусматривает выполнение заданий пяти уровней.

Задания 1 – 3 уровней включают вопросы, помогающие определить степень владения историко-литературным материалом, выявить уровень понимания художественного произведения, знание его композиции, системы образов. Ряд заданий направлен на изучение поэтики, жанра и стиля произведения. Выполнение заданий предусматривает правильный выбор одного или нескольких из предложенных ответов либо краткий самостоятельный ответ.

Задания 4-5 уровней определяют способность ориентироваться в проблемных вопросах истории литературы и выявляют самостоятельность позиции экзаменуемого. Такие задания предусматривают аргументированные ответы без указания возможных вариантов.

Например:1.

Строгая иерархия жанров характерна для:

1. Реализма

2. Классицизма

3. Романтизма

2.

Кто из литературных героев произносит фразу: “Человек! Это великолепно! Это звучит… гордо!”

1. Печорин

2. Петя Трофимов

3. Раскольников

4. Сатин

3.

Определите стихотворный размер:

Сижу за решёткой в темнице сырой.

Вскормлённый неволей орёл молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюёт под окном.
4.

Основная тема пьесы А. Чехова “Вишнёвый сад”.
5.

Поэтическое новаторство В. Маяковского (на примере конкретных произведений).В письменной работе предусмотрено выполнение 21 задания:
уровень

номера

заданий

количество баллов

всего

Первый

(рецептивный)1 – 5

0,3 балла за задание

1,5

Второй

(рецептивно-

репродуктивный)


6 – 13

0,4 балла за задание

3,2

Третий

(репродуктивно-

продуктивный)


14 – 18

0,5 балла за задание

2,5

Четвёртый

(продуктивный)19 – 20

0,9 балла за задание

1,8

Пятый

(продуктивный,

творческий)


21

1 балл за задание

1

Всего 10 баллов
При наличии ошибок в письменном оформлении работы оценка может быть снижена на 1-2 балла. Ноль баллов выставляется, если абитуриент не выполнил правильно ни одного задания. Минимальная положительная оценка – три балла.

На выполнение письменной работы отводится 240 минут.Председатель предметной комисии Л.В. Поплавная,

доцент, к.ф.н.
: abiturient
abiturient -> Расклад кансультацый для абітурыентаў
abiturient -> Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў
abiturient -> Belarussian state university of culture and arts
abiturient -> Belarussian state university of culture and arts
abiturient -> Загад Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
abiturient -> Праграмы ўступных выпрабаванняў па спецыяльнасці
abiturient -> Культуралогія” Спецыялізацыя “сусветная І айчынная мастацкая культура” Для навучання па спецыялізацыі “сусветная І айчынная мастацкая культура” прымаюцца абітурыенты, якія маюць сярэднюю спецыяльную адукацыю, гэта значыць тыя, хто скончыў музычныя
abiturient -> Ліпеня 20 г. Залічыць на курс
abiturient -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка