Лексікалогія варыянт 1 а што з’яўляецца прадметам вывучэння лексікалогіі?Дата канвертавання15.05.2016
Памер78.02 Kb.
ЛЕКСІКАЛОГІЯ

Варыянт --1

А 1. Што з’яўляецца прадметам вывучэння лексікалогіі?

1) будова слова 4) слоўнікавы склад мовы

2) граматычнае значэнне слова 5) сінтаксічная функцыя слова

3) чаргаванне гукаў у слове


А 2. Адзначце словазлучэнні, у якіх ёсць метафара:

1) закрыты пераезд 4) думкі пацяклі

2) горад спаў 5) з’еў грушу

3) гоман ручаёў


А 3. Адзначце словазлучэнні, у якіх ёсць метанімія:

1) засада вярнулася 4) мяккая ўсмешка

2) Мінск едзе па грыбы 5) падэшва гары

3) клубы дыму


А 4. Адзначце словазлучэнне, у якім ёсць сінекдаха:

1) выстава шкла 4) плакала восень

2) рэкі багаты шчупаком 5) пяць ратоў за сталом

3) перачытаць Мележа


А 5. Адзначце пары словазлучэнняў, у якіх выдзеленыя словы з’яўляюцца лексічнымі амонімамі:

1)есці яблыкі – есці вачыма

2) ляціць бусел – ляціць час

3) клубок пражы – клубок супярэчнасцей

4) разаслаць пісьмы – разаслаць абрус

5) пара чаравікаў – пара ад вару
А 6. Адзначце пары слоў, якія з’яўляюцца амафонамі:

1) мужчынскі род – мурзаты рот 4) творы Коласа – пах коласа

2) гну (антылопа) – гну спіну 5) прыклад ружжа – рашыць прыклад

3) за лесзалез


А 7. Адзначце словазлучэнні з амаформамі:

1) старонка кнігі – родная старонка

2) у пафасным уступе – таўчы ў ступе

3) выйшаў у поле – дзяўчына поле лён

4) вострая пілапіла ваду

5) спартыўныя гонкі гонкі клён


А 8. Адзначце радкі, у якіх словы знаходзяцца ў сінамічных адносінах:

1) хадзіць, блукаць, швэндацца

2) халодны, цёплы, гарачы

3) нагода, здарэнне, прыгода

4) нянавісць, непрыязнь, любоў

5) світанне, золак, зараніца


А 9. Адзначце стылістычныя сінонімы:

1) павага – аўтарытэт

2) хадзіць – швэндацца

3) страшны -- жудасны

4) канікулы – вакацыі

5) балюча – балесна


А 10. Адзначце пары слоў, якія з’яўляюцца паронімамі:

1) пазітыўны – негатыўны

2) маскіраваны -- маскіровачны

3) мяккі – цвёрды

4) ненасытны – ненасычаны

5) нелюдзімы – дзікаваты


А 11. Адзначце пары слоў, якія з’яўляюцца антонімамі:

1) весяліцца – сумаваць

2) краявід – пейзаж

3) досвітак – адвячорак

4) набытак – страта

5) вастрыць – тачыць


А 12. Адзначце словазлучэнні з сэнсава неспалучальнымі словамі:

1) вадзяны басейн 4) галасістыя звязкі

2) дымная заслона 5) залаты медаль

3) пярэдні край


А 13. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы адносяцца да дыялектнай лексікі:

1) вераб’ёва клюначка

2) трымаць у памяці

3) плакаць горна

4) ручнік з антыляжамі

5) жменька зямлі


А 14. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленае слова адносіцца да спецыяльнай лексікі:

1) гіпертанічны крыз

2) паваліцца ад знямогі

3) глотагенез славян

4) імкненне да прыгожага

5) прамавугольная матрыца


А 15. Адзначце сярод устарэлых слоў гістарызмы:

1) веча 4) попрадкі

2) рондаль 5) лемантар

3) асьміна


А 16. Адзначце сярод устарэлых слоў архаізмы:

1) ловы 4) скрыпторый

2) валока 5) атрамант

3) бортнік


А 17. Адзначце сярод запазычаных слоў лацінізмы:

 1. волат

 2. гравюра 4) градацыя

 3. кансіліум 5) інтэрвакальны


А 18. Адзначце сярод запазычаных слоў галіцызмы:

 1. авіяцыя 4) вестыбюль

 2. дэмпінг 5) гаўптвахта

 3. філе


А 19. Устанавіце сэнсавую адпаведнасць паміж запазычанымі і беларускімі словамі:

 1. Персаніфікацыя А. Пераўтварэнне

 2. Прэфікс Б. Уздым

 3. Мадыфікацыя В. Прыстаўка

 4. Рарытэт Г. Увасабленне

 5. Пафас Д. Рэдкасць


А 20. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай:

А. Спрэчка закончылася – пачалася дыскусія 1. Сінонімы

Б. Спартыўныя гонкігонкі лес 2. Антонімы

В. Тытанавы сплаў -- тытанічная праца 3. Паронімы

Г. Скупы хлопчык – шчодры дзядзька 4. Амонімы

5. Мнагазначныя словыА 21. Устанавіце адпаведнасць паміж указанымі словамі і іх характарыстыкай:

А. Мапа 1. Устарэлае слова

Б. Білінгвізм 2. Дыялектнае слова

В. Ластавінкі 3. Спецыяльнае слова

Г Кімано 4. Запазычанае слова
А 22. Адзначце правільныя сцверджанні:

1) Тэрміны часцей маюць некалькі значэнняў, з’яўляюцца мнагазначнымі.

2) Мнагазначныя словы могуць мець некалькі антонімаў, якія адпавядаюць розным значэнням слова.

3) Да лексікі абмежаванага ўжытку адносяцца толькі дыялектныя словы.

4) Да спецыяльнай лексікі адносяцца прафесіяналізмы і тэрміны.

5) У складзе спрадвечнай лексікі выдзяляецца чатыры пласты слоў.


В 1. Закончыце фармулёўку:

Уся сукупнасць слоў пэўнай мовы, яе слоўнікавы запас – гэта _______________В 2. Закончыце фармулёўку:

Амаформы -- гэта ________________________________________________________В 3. Закончыце выказванне:

Іншамоўныя словы і выразы, якія не асвоены беларускай мовай, называюцца _______В 4. Дапоўніце выказванне:

Лексіка абмежаванага ўжывання дзеліцца на __________________________________В 5. Дапоўніце выказванне:

Паронімы – гэта _______________________________________________________В 6. Закончыце выказванне:

Вуснае маўленне асобных адносна ўстойлівых сацыяльных груп, якое аб’ядноўвае людзей па прафесіі, становішчы ў грамадстве, па інтарэсах называецца ____________В 7. Закончыце выказванне:

Архаізмы – гэта ______________________________________________________В 8. Закончыце фармулёўку:

Тэрмін – гэта ____________________________________________________________ЛЕКСІКАЛОГІЯ

ВАРЫЯНТ -- 2

А 1. Што з’яўляецца асноўнай адзінкай лексікалогіі:

 1. фанема 4) марфема

 2. слова 5) лексема

 3. фразеалагізм


А 2. Адзначце словазлучэнні, у якіх ёсць метафара:

 1. бура воплескаў 4) уся вёска ў трывозе

 2. свінцовая хмара 5) язычок агню

 3. золата спартсменаў


А 3. Адзначце словазлучэнні, у якіх ёсць сінекдаха:

 1. полымя кветак 4) стадыён маўчаў

 2. шпількі беглі па вуліцы 5) ужо спее сліва

 3. вывучаць Купалу


А 4. Адзначце словазлучэнні, у якіх ёсць метанімія:

 1. медзь аркестра 4) дагарае восень

 2. аўтобус гаманіў 5) у табуне сто галоў

 3. чорныя думкі


А 5. Адзначце пары словазлучэнняў, у якіх выдзеленыя словы з’яўляюцца лексічнымі амонімамі:

 1. ланцуг якара – горны ланцуг

 2. калючая пожня – калючы погляд

 3. паліць у печы – паліць буракі

 4. шустрая ласка – мацярынская ласка

 5. падкалоць дроў – падкалоць сябра


А 6. Адзначце пары слоў, якія з’яўляюцца амафонамі:

 1. адкуль прыехалі – сляды ад куль

 2. спелы колас – пісьменнік Колас

 3. умелыя кавалікавалі жалеза

 4. чыстая медзьмець на ўвазе

 5. горкі яблык – невысокія горкі


А 7. Адзначце словазлучэнні з амаформамі:

 1. стаяў каля ліпкі ліпкі лісток

 2. жалезныя краты – сляпыя краты

 3. Кандрат Крапіва – пякучая крапіва

 4. туман над сопкай – пахла сопкай бульбай

 5. хвост рыбы – хвост калоны


А 8. Адзначце радкі, у якіх словы знаходзяцца ў сінамічных адносінах:

 1. руплівы, дбайны, старанны

 2. ганаровы, ганарлівы, ганарысты

 3. крыху, няшмат, мала

 4. стралок, страла, перастрэлка

 5. мабільны, аператыўны, дзейны


А 9. Адзначце семантычныя сінонімы:

 1. піць – жлукціць

 2. мяккі – пушысты

 3. мяцеліца – кудаса

 4. святы – свяшчэнны

 5. ісці – дыбаць


А 10. Адзначце пары слоў, якія з’яўляюцца паронімамі:

 1. язычніцкі – язычны

 2. клопат –турбота

 3. пацеркі – пацеры

 4. кваліфікаваны – кваліфікацыйны

 5. вабіць – клікаць


А 11. Адзначце пары слоў, якія з’яўляюцца антонімамі:

 1. агідны – прывабны

 2. здань – міраж

 3. абвестка – павестка

 4. ненасытны – ненасычаны

 5. лішак – нястача


А 12. Адзначце словазлучэнні з сэнсава неспалучальнымі словамі:

 1. жоўтае пілаванне

 2. звераваты след

 3. мясныя кансервы

 4. жаноцкая прыгажосць

 5. арганізацыйны момант


А 13. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленыя словы адносяцца да дыялектнай лексікі:

 1. жоўтая юргіня 4) пірагі з трускаўкамі

 2. наліць кіпню 5) гупнуцца на падлогу

 3. засмяглыя вусны


А 14. Адзначце словазлучэнні, у якіх выдзеленае слова адносіцца да спецыяльнай лексікі:

 1. дэвальвацыя рубля

 2. валодаць красамоўствам

 3. кантынентальны шэльф

 4. фасад дома

 5. дэнтальны зычны


А 15. Адзначце сярод устарэлых слоў гістарызмы:

1) модлы 4) лексікон

2) скарбнік 5) бортнік

3) грыдніца


А 16. Адзначце сярод устарэлых слоў архаізмы:

1) места 4) ядваб

2) каганец 5) сажань

3) тлумач


А 17. Адзначце сярод запазычаных слоў грэцызмы:

 1. філасофія 4) амфібрахій

 2. фрагмент 5) дыялог

 3. маркетынг


А 18. Адзначце сярод запазычаных слоў англіцызмы:

 1. шопінг 4) джэнтэльмен

 2. нюанс 5) брокер

 3. гросмайстар


А 19. Устанавіце адпаведнасць паміж запазычанымі і беларускімі словамі:

А. Экзэмпляр 1. Выпадак

Б. Меланхолія 2. Заклік

В. Лозунг 3. Асобнік

Г. Інтэрвал 4. Прамежак

5. Туга


А 20. Устанавіце адпаведнасць паміж выдзеленымі словамі і іх характарыстыкай:

А. Спартыўны клубклуб дыму 1. Мнагазначныя словы

Б. Дваістае пачуццё – двайное дно 2. Амонімы

В. Жалезныя дзверы – жалезныя нервы 3. Сінонімы

Г. Карысная парада – выгадная справа 4. Антонімы

5. ПаронімыА 21. Устанавіце адпаведнасць паміж указанымі словамі і іх характарыстыкай:

А. Гіпербалоід 1. Устарэлае слова

Б. Дзедзіч 2. Дыялектнае слова

В. Картопля 3. Спецыяльнае слова

Г. Дэбют 4. Запазычанае слова
А 22. Адзначце правільныя сцверджанні:

1) Лексікалогія – гэта раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца функцыянальныя стылі.

2) Да пасіўнай лексікі адносяцца архаізмы, гістарызмы і неалагізмы.

3) Прафесіяналізмы зафіксаваны ў спецыяльных слоўніках.

4) Аказіяналізмы – гэта індывідуальна-аўтарскія неалагізмы.

5) Тэрміны адносяцца да стылістычна нейтральнай лексікі.


В 1. Дапоўніце выказванне:

Тыпы пераносных значэнняў слова – гэта _____________________________________В 2. Закончыце выказванне:

Сінонімы – гэта ___________________________________________________________В 3. Дапоўніце выказванне:

Стылістычная фігура, наўмыснае спалучэнне супрацьлеглых па сэнсе, несумяшчальных паняццяў – гэта ________________В 4. Закончыце выказванне:

Эмацыянальна нейтральныя словы або выразы, якімі замяняюць непажаданыя, грубыя або непрыемныя назвы – гэта __________________В 5. Закончыце выказванне:

Гістарызмы – гэта ___________________________________________В 6. Закончыце выказванне:

Словы, запазычаныя з французскай мовы называюцца _____________________В 7. Закончыце выказванне:

Дыялектызмы – гэта ___________________________________________________В 8. Закончыце выказванне:

Аказіяналізмы – гэта______________________________________________________
Каталог: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80 -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B.%D0%92.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%8F
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “гомельскі дзяржаўны універсітэт імя францыска скарыны”
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
%D0%9B.%D0%92.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%8F -> Адзначце канструкцыі з амонімамі
%D0%9B.%D0%92.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%B0%D1%8F -> Установа адукацыі Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал