Літвінец Надзеі Канстанцінаўны Вайсковая І эканамічная міграцыя у вялікім княстве літоўскім XIV-XVII ст.: на прыкладзе татарскай І яўрэскай супольнасцяўДата канвертавання15.05.2016
Памер25.86 Kb.
ТыпРеферат

РЭФЕРАТ


Літвінец Надзеі Канстанцінаўны

Вайсковая і эканамічная міграцыя у вялікім княстве літоўскім
XIV-XVII ст.: на прыкладзе татарскай і яўрэскай супольнасцяў

Ключавыя словы: міграцыя, этнічныя меншасці, прывілеі, кагал, абшчына, Вялікае княства Літоўскае, татары, яўрэі.

Праца складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры. У першай главе праводзіцца агляд гістарыяграфічных матэрыялаў і крыніц; у другой ― разглядаецца працэсс станаўлення татарскай і яўрэйскай супольнасцяў у Вялікім княстве Літоўскім у XIV-XV ст.; у трэцяй - характарызуецца Уключэнне інаэтнічных і інарэлігіозных груп у соцыум Вялікага княства Літоускага XVI-XVII ст. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры - 47 пунктаў. Аб’ём працы ― 54старонкі.

У працы выкарыстоўваліся наступныя метады даследавання: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, а таксама метады рэтраспекцыі и рэканструкцыі.

Мэта даследвання – даследваць характар і сутнасць міграцыйных працэсаў на тэрыторыі ВКЛ у XIV – XVII стст.

Задачы даследвання: 1) высветліць прычыны з’яўлення этнічных меншасцяў на тэрыторыі ВКЛ; 2)прааналізаваць уклад у развіцце ВКЛ такіх этнічных меншасцяў як татары і яўрэі, 3) прасачыць іх сувязі з мясцовым насельніцтвам.

Актуальнасць даследвання абумоўлена значным уплывам этнічных меншасцей на гісторыю Беларусі ў межах іх культурнай адаптацыі XIV - XVII ст.
РЕФЕРАТ

Литвинец Надежда Константиновна

Военная и экономическая миграция в Великом княжестве Литовском XIV-XVII ст.: на примере татарского и еврейского сообщества
Ключевые слова: миграция, этнические меньшинства, привилеи, кагал, община, Великое княжество Литовское, татары, евреи.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. В первой главе проводится обзор историографических материалов и источников; в второй рассматривается процесс становления татарского и еврейского сообществ в Великом княжестве Литовском в XIV-XV в.; в третьей - характеризуется включение иноэтничных и инорелигиозных групп в социум Великого княжества Литовского XVI-XVII в. Список использованных источников и литературы содержит 47 пунктов. Объем работы 54 страницы.

В работе использовались следующие методы исследования: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, а также методы ретроспекции и реконструкции.

Цель исследования – исследовать характер и суть миграционных процессов на территории ВКЛ в XIV – XVII вв.

Задачи исследования: 1) выяснить причины появления этнических меньшинств на территории ВКЛ; 2)проанализировать вклад в развитие ВКЛ таких этнических меньшинств как татары и евреи, 3) проследить их связи из местным населением.

Актуальность исследования обусловлена значительным влиянием этничных меньшинств на отечественную историю в рамках их культурной адаптации XIV - XVII в.
SUMMARY

Litvinets Nadezhda

Military and economic migration in the Grand Duchy of Lithuania
XIV-XVII с .: the example of the Tatar and the Jewish community


Keywords: migration, ethnic minorities, privilege, kagan, community, the Grand Duchy of Lithuania, Tatars, Jews.

The work consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references and literature. The first chapter provides an overview of historiographical materials and sources; in the second deals with the process of formation of the Tatar and Jewish communities in the Grand Duchy of Lithuania in the XIV-XV century .; in the third - is characterized by the inclusion of inoetnichnyh inoreligioznyh and groups in the society of the Grand Duchy of Lithuania in XVI-XVII. List of sources used and literature contains 47 points. The amount of work 54 pages.We used the following methods: historical-genetic, historical, comparative, historical, typological, historical and systematic, as well as methods of retrospection and reconstruction.

The purpose of the study - to investigate the nature and essence of migration processes on the territory of GDL in XIV - XVII centuries.

Research objectives: 1) to find out the causes of the ethnic minorities in the territory ON; 2) analyze the contribution to the development of ethnic minorities ON Tatars and Jews, 3) to trace their connection from the local community.

The relevance of the study due to the significant influence of ethnicity on national history of minorities in their cultural adaptation XIV - XVII century.
: bitstream -> 123456789 -> 116839
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка