«Мастацтва Беларусі»Дата канвертавання16.05.2016
Памер389.99 Kb.


«Мастацтва Беларусі»

Паважаныя калегі!

Прапануем літаратуру па мастацтву Беларусі, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камп-лектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2-66-37-06


Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і перараз-меркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 2-93-25-83

jukovskaya@nlb.by

Узор


ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па спісу

«Мастацтва Беларусі»
______________________________________________________.

(назва ўстановы)


Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.
Адказная асоба : _______________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя)

Нумары пазіцый :______________________________________________________________.
п/п

Аўтар, загаловак

Месца

выдання

Год

выдання

Кол-ць

старонакАзгур З. Незабыўнае

Мінск

1962

284Азгур З. Тое, што помніцца...: аповед пра час, пра людей і пра мастацтва : кн. 5

Мінск

1994

125Алай А.І. Встречи на всю жизнь : записки кино-

оператораМинск

1989

224Алексютович Л.К. Балетмейстер Константин Алексютович

Минск

1984

112Аникин В.И. Архитектурное проектирование жи-лых районов : учебное пособие для вузов

Минск

1987

208Арава Э. В. Леў Мееравіч Лейтман [мастак]

Мінск

1976

31Арава Э.В. Яўгеній Красоўскі [мастак]

Мінск

1983

55Арлен Кашкурэвіч : ілюстрацыі да трагедыі Гётэ «Фаўст»

Мінск

1982

6 іл.Атрошчанка А. Уладзіслаў Галубок

Мінск

1969

144Атрошчанка А. Фларыян Ждановіч : біяграфічны нарыс

Мінск

1972

102Барысава Т. Мальер на беларускай сцэне

Мінск

1972

118Беларускае мастацтва : зборнік артыкулаў і матэ-рыялаў. Вып. 3 / Інстытут мастацтвазнаўства, эт-награфіі і фальклору АН БССР

Мінск

1962

239Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы : [фотаальбом]

Мінск

1981

126Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы : [фотаальбом]

Мінск

1970

76Беларускі савецкі тэатр / Складальнік М. Герасі-мовіч

Мінск

1974

402 ілБеларускі фальклор у сучасных запісках. Брэсц-кая вобласць : традыцыйныя жанры

Мінск

1973

301Белорусский советский театр (на белорусском, русском и английском языках)

Минск

1972

390Благовещенский И.П. Некоторые вопросы музы-кального искусства : педагогика, эстетика, фольк-лор

Минск

1965

141Бойка У. Глебаў Аляксей Канстанцінавіч [мастак]

Мінск

1974

47Борисова Т. Шекспир на белорусской сцене

Минск

1964

96Брыль Я., Калеснік У. Між тых палёў : пра зямлю, што натхняла Міцкевіча : [фотаальбом на бела-рускай і польскай мовах]

Мінск

1968

94Бурьян Б. Судьба чужая – как своя : эцюды о сце-нических созданиях Александры Климовой

Минск

1982

190Бурьян Б.И., Лисневский И.Е. На высоком взлете: творческий портрет

Очерк о большом художнике сцены, народ-ном артисте БССР А.Ф. КистовеМинск

1962

48Бурьян Б.И., Лисневский И.Е. На театральных пе-рекрестках

Русская сцена в БелоруссииМинск

1967

248Бушко Т. [тэатральны крытык]. Святло незабыў-ных імгненняў

Мінск

1985

143Бы ўсмешка вечаровага сонца...

Пра артыстку Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Таццяне АляксеевайМінск

1997

47Вобраз У.І. Леніна ў беларускім мастацтве

Мінск

1970

158Волчецкий Л. Годы, спектакли, роли : очерки о творческой деятельности Брестского областного драматического театра

Минск

1974

172Выяўленчае мастацтва Беларусі

Мінск

1981

151Выяўленчае мастацтва Беларусі. Вып.1. / Скла-дальнік Л.Н. Дробаў

Мінск

1977

110Ганчароў М.І. Касмачоў Канстанцін Міхайлавіч

Мінск

1970

40Ганчароў М.І. Мастацтва мужнасці і гераізму

Мінск

1976

157Гаробчанка Т. Вольга Галіна : крытыка-біяграфіч-ны нарыс

Мінск

1980

112Гаробчанка Т.Я. Купалаўскія вобразы на беларус-кай сцэне

Мінск

1976

152Гілевіч Н.С. З клопатам пра песні народа : кароткі нарыс гісторыі збірання і даследвання беларускіх народных песень

Мінск

1970

158Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т.

Т. 6 : Пачатак 1960–сярэдзіна 1980 гг.Мінск

1994

375Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т.

Т. 1 : Беларускі тэатр ад вытокаў да Каст-рычніка 1917 г.Мінск

1983

496Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т.

Т. 2 : Тэатр савецкай эпохі : 1917–1945Мінск

1985

607Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т.

Т. 3 : в 2 кн., кн. 1 : Тэатр савецкай эпохі : 1945–1961Мінск

1987

278Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т.

Т. 3 : в 2 кн., кн. 2 : Тэатр савецкай эпохі : 1962–1984Мінск

1987

431Глушаков И.В. Классическая драма на белорус-ской оперной сцене

Мінск

1990

88Государственный русский драматический театр БССР им. М. Горького

Минск

1982

72Гребенщиков С.М. Сценические белорусские тан-цы

Минск

1974

328Губаревич К. А Анютина дорога : киноповести

Минск

1980

192Гуціеў М.Ц. : выстаўка твораў заслужанага дзеяча мастацтваў БССР : каталог

Мінск

1975

32Дарашэвіч Фёдар Іванавіч [мастак]

Мінск

1975

16Дедюля Т.И. Белорусская советская песня

Минск

1982

133Деревянное зодчество Белорусского Полесья (буклет)

Минск

1979

12Дзяржаўны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і бале-та Рэспублікі Беларусь : альбом

Мінск

1993

110Дробаў Л.Н. Аляксандр Пятровіч Мазалёў [мас-так]

Мінск

1976

45Дробаў Л.Н. Мастацтва Беларускай ССР

Мінск

1972

27+70 іл.Дубкова Т.А. Беларуская сімфонія / Рэдактар Р.Р. Шырма

Мінск

1974

192Елатов В.И. По следам одного ритма / Под редак-цией Г.И. Цитовича

Минск

1974

128Елатов В.И. Ритмические основы белорусской народной музыки

Минск

1966

218Жук В.И. Современная белорусская керамика : тенденции развития

Минск

1984

168Загородний Г.Н. Белорусская государственная фи-лармония

Минск

1981

90Заір Ісакавіч Азгур : каталог

Мінск

1979

40Заспіцкі Андрэй Міхайлавіч [скульптар]

Мінск

1975

16Зільберт Фёдар Фёдаравіч. – (Саюз мастакоў БССР)

Мінск

1981

30І засталася каса ў пракосе : рэпертуарны зборнік. – (Тэатр юнага гледача)

Мінск

1988

254Кавалёў А.Ф. Сяргей Селіханаў [скульптар]

Мінск

1978

45Каладзінскі М.А. Тэатр лялек Савецкай Беларусі

Мінск

1976

143Карабанава Л.В. Драматургія Уладдзіслава Галуб-ка

Мінск

1982

128Карнач П.А. Дэкарацыйнае мастацтва музычнага тэатра БССР

Мінск

1973

118Карнач П.А. С.Ф. Нікалаеў

Кніга расказвае пра старэйшага тэатральнага мастака Беларусі С.Ф. НікалаеваМінск

1970

96Карчэўскі Р.С. Мікалай Васільевіч Дучыц

Мінск

1961

65Красинский А.В. Кинодокумент и образ времени

Минск

1980

168Крэпак Б.А. Май Данцыг [мастак]

Мінск

1976

39Крэпак Б.А. Мікалай Кандрацьеў : альбом

Мінск

1990

39Кузняцова К. Генрых Грыгоніс [1889–1955, акцёр беларускага тэатра]:крытыка-біяграфічны нарыс

Мінск

1984

77Кузняцова К. Ірына Ждановіч [актрыса]

Мінск

1970

120Кузьмичев А.П. Запечатленные навек.

О солдате–художнике Викторе СахненкоМинск

1984

94Кулаков К. Годы и люди : заметки актера

Минск

1977

160Кулешова Г.Г. Вопросы драматургии оперы

Минск

1979

232Культура беларускага замежжа. Кн. 1.

Мінск

1993

192Культура БССР : альбом

Мінск

1971

20+іл.Лабовіч А. Тэатр змагання

У кнізе асвятляецца дзейнасць аматарскіх тэатраў Заходней Беларусі ў перыяд 1920–1939 гг.Мінск

1969

104Ладыгіна А.Б. Народнасць савецкага мастацтва і беларуская музыка

Мінск

1951

191Ларин А.Е. Поиск

Книга о Бобруйском художественном про-фессионально-техническом училище № 15Минск

1978

64Латун З.І. Алена Лось [мастак]

Мінск

1977

46Ліс А. Вечны вандроўнік : нарысы пра мастака Язэпа Драздовіча

Мінск

1984

253+іл.Лобачевская О.А., Кузнецова Н.М. Возьми прос-тую соломку

Минск

1988

142Лобович А.А. Пьесы А.Н. Островского на бело-русской сцене

Мн

1971

125Луканский Э.П. Первый шаг в творчество

Как научиться создавать красивые вещи из природных материаловМинск

1985

143Лученок И. Мы идем по земле : песни

Минск

1977

86Лясная скульптура / Складальнік А.М. Макараў

Мінск

1976

59Мадорский С.И. Виолончельное творчество Р. Шумана

Минск

1976

50Майстры беларускай сцэны. Кн. 3 / Складальнікі Г. Марчук, У. Някляеў

Минск

1978

208Малчанаў П. Тэатр–жыццё маё : успаміны

Мінск

1984

181Марцелев С.В. Художественная культура Бела-руссии на современном этапе

Минск

1978

206Масленікава В.П. Музычная адукацыя ў Беларусі

Мінск

1980

110Масленікаў П.В. Беларускі савецкі тэматычны жывапіс

Мінск

1962

154+іл.Мастак і сучаснасць : крытычныя артыкулы па мастацтву

Мінск

1980

208Мастацтва савецкай Беларусі

Мінск

1968

85+іл.Мастацтва Савецкай Беларусі : зборнік дакумен-таў і матэрыялаў : у 2 т.

Т. 1 : 1917–1941Мінск

1976

400Мастацтва Савецкай Беларусі : зборнік дакумен-таў і матэрыялаў : у 2 т.

Т. 2 : 1941–1965Мінск

1986

319Мастацтва сяла Неглюбка [Гомельская вобласць, Веткаўскі раён]

Мінск

1976

79Милюченков С.А. Белорусское народное гончар-ство / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР

Минск

1984

179Минск в творчестве художников

Минск

1964

79Мисюк А.Е. Белорусская советская портретная живопись. 1917–1967 гг.

Минск

1986

102Мухаринская Л.С. Белорусская народная песня : историческое развитие (очерки)

Минск

1977

214Мухаринская Л.С. Мелодический язык современ-ной белорусской народной песни

Минск

1966

56Мушынская Т. Гаркавы смак ісціны : партрэты

Мінск

1993

96Назина И.Д. Белорусский фортепианный концерт

Минск

1977

136Назімава І.В. Міхаіл Андрэевіч Савіцкі [мастак]

Мінск

1973

44Народны мастак БССР Ахрэмчык Іван Восіпавіч (1903–1971) : жывапіс, рысунак

Мінск

1975

30Насценка З. Іосіф Жыновіч : старонкі жыцця.– (Нашы кампазітары)

Мінск

1969

71Нефед В. Маленькие комедии и драмы

Минск

1967

141Нефед В. Становление белорусского советского театра. (1917–1941)

Минск

1965

350Нисневич И., Нисневич С. Очерки по истории советской белорусской музыкальной культуры

Ленинград

1969

174Нисневич И., Нисневич С. Очерки по истории советской белорусской музыкальной культуры

Москва–Ленинград

1966

150Нисневич С.Г. Белорусская музыкальная литера-тура : учебное пособие для музучилищ

Минск

1971

323Няфёд У. Беларускі акадэмічны тэатр імя Янкі Ку-палы

Мінск

1970

224Няфёд У. Беларускі тэатр імя Якуба Коласа

Мінск

1976

181Няфёд У. Народны артыст СССР Павел Сцяпана-віч Малчанаў

Мінск

1958

123Няфёд У. Францішак Аляхновіч : тэатральная і грамадска-палітычная дзейнасць

Мінск

1996

143Обухович А.Б. [народная артистка БССР]. Полве-ка на сцене

Минск

1987

143Оловников В. Вечной славы огонь

Минск

1975

94Орлова Г., Екель Л. Три я.

Об актерской династии ЕременкоМинск

1996

94Падліпскі А.М. Здраўнева : тут жыў І.Я. Рэпін

Мінск

1995

61Палессе, якога не ведаем : фота–этнаграфічная выстаўка прысвечана даследаванню Палесся польскім этнасацыёлагам Юзафам Абрэмбскім / Брэст-Пінск-Кобрын-Мінск

Беласток

1997

31Пашкин Ю.А. Русский драматический театр в Бе-лоруссии 19 века

Минск

1980

214Петэрсон Э.А Леў Гумілеўскі [мастак]

Мінск

1982

52Петэрсон Э.А. Сяргей Міхайлавіч Вакар [мастак]

Мінск

1980

47Подлипский А.М. Здравнёво : здесь жил И.Е. Ре-пин

Минск

1990

61Пракапцоў У.І., Харытонава І.В., Карэліна Т.М. Нінэль Шчасная

Мінск

1984

60Приглашает русский театр / Составители Е. Стри-жова, И. Черкас

Минск

1989

160Проблемы современного белорусского искусства / Институт искусствоведения, этнографии и фольк-лора АН БССР

Минск

1968

111Прокопцов В.И. В поисках красоты и гармонии

Минск

1988

95Пугачева Э.Н. Петр Дурчин [мастак]

Минск

1986

55Пятрова Л.І. Рамантыкі пранікнёнае святло : бе-

ларуская драматургія 20–30 гг.Мінск

1987

141Пятровіч С. Еўсцігней Міровіч [Кіраўнік Перша-га беларускага акадэмічнага тэатра] : Крытыка-бі-бліяграфічны нарыс

Мінск

1978

158Пятровіч С. Якуб Колас і беларускі тэатр

Мінск

1975

192Пятровіч С.А. Дзіцячы тэатр БССР (1931–1941)

Мінск

1983

117Пятровіч С.А. Народны артыст БССР Е.А. Міро-віч

Мінск

1963

137Пятровіч С.А. Народныя тэатры Беларусі / Рэдак-тары П.Ф. Глебка, А.В. Сабалеўскі

Мінск

1966

205Пятровіч С.А. Тэатральная самадзейнасць Савец-кай Беларусі

Мінск

1972

228Ракова Е. Тема партизанской борьбы в творчестве белорусских композиторов

Минск

1961

43Ракова Е.Я. Государственный народный оркестр БССР им. И.И. Жиновича

Минск

1978

38Рамановіч Я. Людзі і маскі

Мінск

1977

125Ран Лазар Саулавіч [мастак]

Мінск

1975

16Республиканская выставка самодеятельного худо-жественного и народного творчества : каталог

Минск

1975

63Рубцов А.Б. Из истории русской драматургии конца 19 – начала 20 века. Ч. 2

Минск

1962

320Рыбаков Н.И. Театр гражданской полемики : дра-матургия Леона Кручковского

Минск

1979

248Рэтраспектыўная выстаўка беларускіх мастакоў. 1944–1974 : каталог

Мінск

1976

87Сабалеўскі А. Беларуская савецкая драма : кн.1.

Мінск

1969

141Сабалеўскі А. Беларуская савецкая драма : кн.2.

Мінск

1972

220Сабалеўскі А. Жыццё тэатра : мастацтвазнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі

Мінск

1980

302Сабалеўскі А. Рампай асветленае : тэатральныя крытычныя артыкулы

Мінск

1962

206Сабалеўскі А. Сучаснасць і гістрыя : крытычныя артыкулы

Мінск

1985

206Сабалеўскі А. Уладар дум чалавечых : творчасць народнага артыста СССР Барыса Платонава

Мінск

1964

234Салавей Л.Ф. Раіса Уладзіміраўна Кудрэвіч [мас-так]

Мінск

1974

31Сардаров А.С. История и архитектура дорог Бе-лоруссии

Минск

1978

152Семяновіч А.А. Беларуская савецкая драматургія: (1917–1932)

Мінск

1968

192Семяновіч А.А. Беларуская савецкая драматургія: (дакастрычніцкі перыяд)

Мінск

1961

240Скараходаў У. Мастацкая культура ў дынаміцы сацыяльнага засваення

Мінск

1994

151Слесаренко А. Продолжение радости : очерки, эссе, воспоминания

Минск

1981

255Слесарэнка А. Дарагія абліччы : шлях да Коласа : сустрэчы, успаміны

Мінск

1967

200Слесарэнка А. Жыццё ў мастацтве

Мінс

1977

192Слова пра майстроў сцэны / Складальнік М. Гера-сімовіч

Мінск

1967

232Слоўнік акцёра і рэжысёра

Мінск

1995

210Смаль В.И. Человек. Война. Подвиг

Воплощение на экране советского кино герои-ческой темы войныМинск

1979

136Смольский Б.С. Белорусский музыкальный театр

Минск

1963

245Смольский Б.С. Белорусский музыкальный театр / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР

Минск

1963

245Смольский Р. Сотворение судьбы : историческая героико-революционная тема в театрах Белорус-сии 70–80-х годов / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР

Минск

1987

220Смольский Р.Б. Грядущим в наследство : тема Великой Отечественной войны в белорусском театре 80-х годов / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР

Минск

1986

134Смольский Р.Б. На сцене–бессмертие подвига : белорусский театр о Великой Отечественной войне / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР

Минск

1982

181Снежницкий Л.Д. На репетициях у мастеров ре- жиссуры

Минск

1972

253Соболевский А. Белорусская драматургия в теат-рах народов СССР

Минск

1972

434Соболевский А. Театр открывает занавес

Минск

1970

125Соколовский В.Э., Алимов Р.Н. Архитектура но-вого белорусского села

Минск

1978

128Стэльмах У. Кранаючы чуткія струны душы

Мінск

1966

85Стэльмах У. Тэатр і час : запіскі дырэктара тэатра

Мінск

1973

174Сямен Пятровіч Герус / Аўтар тэкста В.Ф. Шма-таў

Мінск

1979

32Сяргейчык Ц. Нататкі акцёра : шлях жыцця і творчасці

Мінск

1973

302Сяргейчык Ц. Нататкі акцёра : шлях жыцця і творчасці

Мінск

1966

241Творы беларускіх мастакоў у дзяржаўным мас-тацкім музеі БССР

Мінск

1959

67Титов В.С. Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917–1941 гг.) : этногра-фические очерки бондарного промысла и изго-товления транспортных средств

Минск

1976

135Тэатр оперы і балета БССР : альбом

Мінск

1984

155У.І. Ленін у выяўленчым мастацтве Беларусі

Мінск

1978

50 іл.Усебеларуская мастацкая выстаўка : жывапіс, скульптура, графіка, работы мастакоў тэатра і кіно : каталог

Мінск

1959

305Усікаў Я. Беларуская камедыя : літаратурна-кры-тычныя нарысы

Мінск

1979

205Усікаў Я.К. Беларуская камедыя (ля вытокаў жанру)

Мінск

1964

197Халип В. Строка, прочтенная театром

Минск

1973

240Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургі : у 2 т.

Т. 1: Дарэвалюцыйны перыядМінск

1975

331Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургі : у 2 т.

Т. 2 : Савецкі перыядМінск

1975

510Художники советской Белоруссии

Минск

1976

400Цітовіч Г.І. Ва ўспамінах : зборнік

Мінск

1990

63Чурко Ю. Белорусский балет / Институт искус-ствоведения, этнографии и фольклора АН БССР

Минск

1966

126Шаура Р.Ф., Красічкава А.І. Міхась Мікалаевіч Засінец [мастак]

Мінск

1981

45Шматаў В. Беларуская сатырычная графіка (1945–1970 гг.)

Мінск

1971

142Шматаў В.Ф. Алеся Паслядовіч [мастак]

Мінск

1975

46Шматаў В.Ф. Людвіг Асецкі [мастак]

Мінск

1982

62Шматаў В.Ф. Міхась Філіповіч [мастак]

Мінск

1970

100Шматаў В.Ф. Сучасная беларуская графіка. 1945–1977

Мінск

1979

124Шныпаркоў А. Пётр Серапіёнавіч Крахалёў [мастак]

Мінск

1975

31Эпштейн В.М. «Времена года « Чайковского в ин-терпретации К.Н. Игумнова : (в помощь студен-ту-заочнику) / Белорусская Государственная кон-серватория

Минск

1966

96Яніцкая М.М. Вытокі шкларобства Беларусі

Мінск

1980

160Ярмалінская В.М. «Брава, Віктар !..» : нарысы жыцця і творчасці народнага артыста СССР, ак-цёра Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы В. Тарасава. – ( Зоркі беларускага тэатра)

Мінск

1999

96Яфрэмаў У. Беларус Цясевіч : нарыс

Жыццёвы і творчы шлях беларускага спе-вакаМінск

1974

56

«Мастацтва Беларусі»

Складальнік галоўны бібліятэкар Л.А. Марчанка.Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.

Выстаўлены на сайт НББ 24 верасня 2009 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал