Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь уа «полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» Кафедра айчыннай І ўсеагульнай гісторыі


Тэма 23. НАВУКА, ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЯ І ФІЛАСОФСКАЯ ДУМКА Ў БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІ — ХVІІІ стстаронка3/3
Дата канвертавання15.05.2016
Памер356.52 Kb.
1   2   3

Тэма 23. НАВУКА, ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЯ І ФІЛАСОФСКАЯ ДУМКА Ў БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІ — ХVІІІ ст.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Вызначыце ролю праваслаўных брацкіх школ і Кіева-Магілянскай акадэміі ў развіцці айчыннай адукацыі.

2. Назавіце найбольш вядомых айчынных аўтараў палемічнай літаратуры другой паловы ХVІІ ст.

3. Як адбывалася станаўленне свецкай філасофскай традыцыі на беларускіх землях?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №23 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №23 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 15-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 234—240.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 260—271.

3. Абецедарский, Л. С. Белорусы в Москве XVII в. Из истории русско-белорусских связей / Л. С. Абецедарский. — Минск : Издательство БГУ, 1957. — 62 с.

4. Ботвинник, М. Лаврентий Зизаний / М. Ботвинник. — Мн.: Наука и техника, 1973. — 200 с.

5. Мальдзіс, А. І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVIII стагоддзя / А. І. Мальдзіс. — Мн.: Маст. літ., 1982. — 256 с.

6. Мальдзіс, А. І. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палова ХVII—XVIII стст.) / А. І. Мальдзіс. — Мн,: Навука і тэхніка, 1980. — 351 с.

7. Подокшин, С. А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XV — начало XVI в.) / С. А. Подокшин. — Мн. : Наука и техника, 1970. — 222 с.

8. Падокшын, С. А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI—XVII стст. / С. Падокшын. — Мінск: Беларуская навука, 2004. — 151 с.

9. Сокол, С. Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии XVI — первой половины XVII вв. / С. Ф. Сокол. — Мн.: Навука і тэхніка, 1984. — 186 с.

10. Францыск Скарына і яго час : Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: І. П. Шамякін [і інш.]. — Мн.: БСЭ, 1988. — 608 с.

11. Чаквін, І. У. Беларуская народнасць у XVII—XVIII стст. / І. У. Чаквін, І. Г. Вуглік // Этнаграфiя беларусaў : гiстарыяграфiя, этнагенез, этнiчная гiсторыя / В.К.Бандарчык i iнш.; Акадэмiя навук Беларускай ССР, Ин-т мастацвазнаўства, этнаграфii i фальклору. — Мiнск: Навука i тэхнiка, 1985. — С. 119—140.


Тэма 24. РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Назавіце агульнаславянскія і спецыфічныя этнічныя рысы беларускай традыцыйнай культуры.

2. Як адбывалася ўзаемадачыненне хрысціянства і традыцыйнай культуры?

3. Вызначыце ўплыў народных традыцый на фарміраванне прафесійнага мастацтва Беларусі (архітэктуры, іканапісу, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва).


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Падрыхтуйце слоўнік тэрмінаў па тэме №24 па схеме:
Тэрмін

Вызначэнне

Колькасць тэрмінаў — не менш 20-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 137—140.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 285—302.

3. Валодзіна, Т. В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў / Т. В. Валодзіна. — Мінск, 1999. — 256 с.

4. Кабашнікаў, К. П. Беларуская казка ў казачным эпасе славян / К. П. Кабашнікаў. — Мінск : Навука і тэхніка, 1968. — 27 с.

5. Сахута, Я. М. Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута. — Мінск : Беларусь, 2011. — 367 с.

6. Чаквін, І. У. Беларуская народнасць у XVII—XVIII стст. / І. У. Чаквін, І. Г. Вуглік // Этнаграфiя беларусaў : гiстарыяграфiя, этнагенез, этнiчная гiсторыя / В.К.Бандарчык i iнш.; Акадэмiя навук Беларускай ССР, Ин-т мастацвазнаўства, этнаграфii i фальклору. — Мiнск: Навука i тэхнiка, 1985. — С. 119—140.
Тэма 25. СТАН АСВЕТЫ І КНІГАДРУКАВАННЯ Ў БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХVІІ—ХVІІІ ст.
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Дайце характарыстыку дзейнасці праваслаўных брацкіх друкарняў (Вільня, Куцейна, Еўе, Магілёў).

2. Назавіце прычыны крызісу кірылічнага кнігадрукавання на беларускіх землях у другой палове ХVІІ—ХVІІІ ст.

3. Вызначыце сутнасныя рысы рэформы С. Канарскага і дзейнасці Адукацыйнай камісіі.


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №25 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №25 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 15-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 234—240.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 260—271.

3. Ботвинник, М. Лаврентий Зизаний / М. Ботвинник. — Мн.: Наука и техника, 1973. — 200 с.

4. Мальдзіс, А. І. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палова ХVII—XVIII стст.) / А. І. Мальдзіс. — Мн,: Навука і тэхніка, 1980. — 351 с.

5. Подокшин, С. А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XV — начало XVI в.) / С. А. Подокшин. — Мн. : Наука и техника, 1970. — 222 с.

6. Падокшын, С. А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI—XVII стст. / С. Падокшын. — Мінск: Беларуская навука, 2004. — 151 с.

7. Сокол, С. Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии XVI — первой половины XVII вв. / С. Ф. Сокол. — Мн.: Навука і тэхніка, 1984. — 186 с.

8. Францыск Скарына і яго час : Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: І. П. Шамякін [і інш.]. — Мн.: БСЭ, 1988. — 608 с.
Тэма 26. ПЕРШЫ ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Як разгортвалася барацьба пратэстанцкіх і праваслаўных груп за роўныя палітычныя правы з католікамі?

2. Назавіце палітычныя патрабаванні Барскай канфедэрацыі.

3. Што стала непасрэднай прычынай падпісання канвенцыі аб падзеле Рэчы Паспалітай паміж Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй?


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №26 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №26 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 10-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 228—230.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 220—230.

3. Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. — Т. 3. — Воссоединение Белоруссии с Россией и ее экономическое развитие в конце XVIII — первой половине XIX века (1772—1861) / Под ред. В. В. Чепко. — Минск : Издательство АН БССР, 1961. — 622 с.

4. Игнатенко, А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией : вторая половина XVII—XVIII вв. / А. П. Игнатенко. — Минск : Издательство БГУ, 1974. — 190 с.

5. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.


Тэма 27. ЧАТЫРОХГАДОВЫ СЕЙМ (1788—1792) І ПРЫНЯЦЦЕ КАНСТЫТУЦЫІ 3 МАЯ
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Што выклікала абвастрэнне грамадска-палітычных супяэчнасцяў у Рэчы Паспалітай пасля першага падзелу?

2. Якія палітычныя пераўтварэнні сталі вынікам рэформы Чатырохгадовага сейма?

3. Вызначыце сутнасныя рысы Канстытуцыя 3 мая 1791 г.


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №27 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №27 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 10-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 230—231.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 230—238.

3. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.

4. Юхо, Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. А. Юхо. — Мн.: Універсітэцкае, 1992. — 269 с.
Тэма 28. ДРУГІ ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Назавіце палітычныя патрабаванні Таргавіцкай канфедэрацыі.

2. Якія землі Беларусі ўвайшлі ў склад Рассійскай імперыі ў выніку падпісання канвенцыі аб другім падзеле Рэчы Паспалітай паміж Прусіяй і Расіяй?
Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №28 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №28 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 10-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 230—231.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 238—245.

3. Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. — Т. 3. — Воссоединение Белоруссии с Россией и ее экономическое развитие в конце XVIII — первой половине XIX века (1772—1861) / Под ред. В. В. Чепко. — Минск : Издательство АН БССР, 1961. — 622 с.

4. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.
Тэма 29. ПАЎСТАННЕ 1794 г. ПАД КІРАЎНІЦТВАМ Т. КАСЦЮШКІ
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Як разгортваліся баявыя дзеянні на пачатку паўстання 1794 г.

2. Ахарактарызуйце грамадска-палітычныя погляды Т. Касцюшкі, Я. Ясінскага, Т. Ваўжэцкага.

3. Вызначыце значэнне і прычыны паражэння паўстання 1794 г.


Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №29 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №29 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 10-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 231—232.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 245—256.

3. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.


Тэма 30. ТРЭЦІ ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ І ЯГО ВЫНІКІ ДЛЯ БЕЛАРУСІ
Пытанні для самападрыхтоўкі

1. Вызначыце ўнутраныя і знешнія прычыны ліквідацыі Рэчы Паспалітай.

2. Назавіце сацыяльна-палітычныя і эканамічныя вынікі ўваходжання Беларусі ў склад Расійскай імперыі.
Практычнае заданне для самападрыхтоўкі

1. Складзіце храналагічную табліцу па тэме №30 па схеме:
Дата

Падзея

Колькасць дат — не менш 10-ці.


2. Падрыхтуйце біяграфічныя даведкі па тэме №30 па схеме:


Прозвішча, імя, імя па бацьку

Сціслая біяграфічная даведка

Колькасць біяграфій — не менш 10-ці.


Літаратура

1. Гісторыя Беларусі : вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч. 1 / Я. К. Новік, Г. С. Марцуль [і інш.]. — Мінск : Універсітэцкае, 1998. — С. 232.

2. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай / Ю. Бохан [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — С. 256—259.

3. Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов и материалов. — Т. 3. — Воссоединение Белоруссии с Россией и ее экономическое развитие в конце XVIII — первой половине XIX века (1772—1861) / Под ред. В. В. Чепко. — Минск : Издательство АН БССР, 1961. — 622 с.

4. Хрестоматия по истории Белоруссии : с древнейших времен до 1917 г. / А. П. Игнатенко, В. Н. Сидорцов. — Минск : Издательство БГУ, 1977. — 469 с.
Индивидуальное задание включает в себя следующие виды учебной деятельности:
1.Составление хронологической таблицы по теме, предложенной преподавателем по схеме:


ДАТА

СОБЫТИЕ

Количество дат — не менее 20-ти.


2.Создание словаря основных терминов по соответствующей теме по схеме:


ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Количество терминов — не менее 10-ти.


3.Подготовка биографического словаря по соответствующей теме по схеме:


ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ


Количество биографий — не менее 10-ти.
Каталог: images -> stories -> iff -> personal
personal -> Археалагічныя раскопкі ў асвеі д-р гіст навук, праф. Д. У. Дук
personal -> Удзел у канферэнцыях: Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сістэме трансеўрапейскіх культурных сувязей I тыс н. э.»
personal -> Спіс публікацый Аўсейчыка Уладзіміра Яўгенавіча
personal -> Матэрыялы да самастойнай працы па дысцыпліне “Гістарычнае краязнаўства беларусі” для студэнтаў завочнай формы навучання
personal -> Якімова Н. Б. Музы на тэлеэкране // Мастацтва Беларусі. Мн.: БелСЭ, 1984, №9. С. 53-54
personal -> Практычны занятак 1
personal -> Матэрыялы да самастойнай працы па дысцыпліне “Гісторыя першабытнага грамадства” для студэнтаў завочнай формы навучання
personal -> Тэмы І пытанні да семінарскіх заняткаў для студэнтаў завочнай форы Індыйская міфалогія
personal -> Прыкладныя пытанні да заліку
personal -> Гісторыя філасофіі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал