Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная ўстанова адукацыістаронка8/8
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Творчыя праблемы і падзеі сістэмна траплялі ў аб’ектыў пастаянных рубрык газеты, прысвечаных прафесійнаму мастацтву. Па кожным з кірункаў (выяўленчае, музычнае, тэа­тральнае мастацтва) у 52 нумарах газеты выйшла па паўтары сотні артыкулаў: аналітыка, мастацтвазнаўчыя даследаванні, рэцэнзіі. Гаворка вядзецца якраз пра тое, што называюць пільна «адсочваць працэс».

Увогуле, на старонках «Культуры»–2010 з’явілася каля 2500 тыс. інфармацыйных і аналітычных тэкставых матэрыялаў, а таксама прыкладна 2000 фотаілюстрацый. Агульны гадавы тыраж газеты — каля паўмільёна экзэмпляраў.

Газета «Культура» цягам года знаходзіцца на поўнай сама­акупнасці, маючы каля 105 % уласных даходаў на яго завяршэнне.

Часопіс «Мастацтва»

На працягу 2010-га рэдакцыя «Мастацтва» падрыхтавала і выпусціла ў свет 12 нумароў часопіса, агульны тыраж якіх склаў 26 266 экзэмпляраў. Цягам апошніх 5 гадоў заўважнаму росту тыражу (на 200—500 асобнікаў) садзейнічалі тэма­тычныя нумары выдання з дадатковымі экзэмплярамі, замоўленымі ўстановамі культуры па сабекошце. У кастрычніку 2010 г. тэматычны нумар часопіса быў выдадзены сумес­на з УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў» і прысвечаны яе 65-годдзю.

Цікавасць чытачоў выклікаюць пастаянныя рубрыкі часопіса: «Артэфакты» прысвечаны самым яркім бягучым падзеям культурнага жыцця краіны; у «Дзейных асобах» распавядаецца пра адметных айчынных творцаў, а ў «Блукаючых зорках» бліжэй знаёмяць беларускіх чытачоў з творцамі замежнымі; грунтоўныя артыкулы «Дыскурсу» аналізуюць тэндэнцыі, што вылучаюцца ў сучасным мастацкім працэсе. У рубрыцы «Культурны пласт» асноўная ўвага надаецца пытанням гісторыі беларускага мастацтва. Для ўзмацнення міжнароднага кантэксту ў часопісе існуе пастаянная рубрыка «Паралелі», якая дае магчымасць праводзіць параўнаўчы аналіз творчага працэсу ў розных краінах свету; пад гэтай рубрыкай у 2010-м часопіс друкаваў эксклюзіўную серыю артыкулаў «Гранды еўра­пейскага тэатра». У бягучым годзе часопіс пазнаёміў чытачоў з новай рубрыкай «Адбіткі часу» — своеасаблівай анталогіяй па гісторыі беларускай фатаграфіі, якая складалася з лепшых узораў гэтага віду мастацтва розных перыядаў.

Асаблівай вастрынёй у 2010 г. вылучаліся тэматычныя «круглыя сталы», прысвечаныя праблемам беларускага кінамастацтва, рэжысуры, творчасці маладых мастакоў, Беларускаму акадэмічнаму музычнаму тэатру.

65-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне часопіс адзна­чыў урачыстай «Арт-хронікай».

Для рубрыкі «Майстар-клас» быў падрыхтаваны шэраг арты­кулаў у дапамогу абітурыентам, якія жадаюць паступіць на мастацкі факультэт у УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў».

Цалкам прысвечаны пытанням прафесійнай творчасці, часо­піс прадстаўляе шырокую панараму беларускага мастацтва. Ён адлюстроўвае самыя важныя культурныя падзеі, аналізуе творчы працэс і сам уплывае на яго, спрыяючы адукацыі і выхаванню чытачоў на лепшых узорах нацыянальнага мастацтва.

* * *


Інфармацыйнае забеспячэнне сферы культуры — адно з важных з’яў сучаснага грамадства. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у сферы культуры спрыяе фарміраванню адзінай культурна-інфармацыйнай прасторы і дазваляе забяспечыць сувязь паміж рознымі суб’ектамі культурнай дзейнасці.

Папулярызацыя нацыянальнай культуры з’яўляецца неад’ем­най часткай працы сродкаў масавай інфармацыі. Сфера культуры пачынае разглядацца як дынамічная сістэма сацыяльнай інфармацыі, распаўсюджванне якой магчыма толькі пры дапамозе сістэмы сродкаў масавай камунікацыі.

У цэнтры ўвагі беларускіх СМІ былі многія падзеі культурнага жыцця краіны. Самыя значныя з іх — Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад», Рэспубліканскі конкурс маладых талентаў «Зорка ўзышла над Беларуссю», міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску», грамадска-культурная акцыя «Беларусь — гэта мы!»

Беларускае тэлеграфнае агенцтва (БЕЛТА) самыя актуальныя навіны сферы культуры размяшчае ў рубрыцы «Культура».

«“СБ” — Беларусь — сёння» штодня публікуе матэрыялы аб культурных падзеях краіны на 1—2 палосах газеты пад рубрыкай «Культура».

На Першым канале Белтэлерадыёкампаніі выходзіць інфармацыйна-забаўляльная праграма «Культурныя людзі», якая прысвечана розным культурным падзеям.

Працягваецца праект А. Матафонава «Новыя падарожжы дылетанта». Ён вандруе па Беларусі, каб даведацца і распавесці гледачам пра цікавых і таленавітых асоб краіны.

На беларускім радыё ўжо 9 гадоў працуе канал «Культура».

На тэлеканале «Лад» выходзіць праграма Міхаіла Равуцкага «ПроART», якая прысвечана самым значным і цікавым па­дзеям.

У мэтах паляпшэння інфармацыйнага забеспячэння сферы культуры рэгулярна рыхтуюцца прэс-рэлізы і праводзяцца прэс-канферэнцыі, прысвечаныя важнейшым культурным падзеям, памятным датам і прафесійным святам.

Культура — гэта жывы арганізм, і ён патрабуе новых захадаў да вырашэння існуючых праблем і новых падыходаў да развіцця сферы культуры. Выкарыстанне новых інфармацыйных тэхналогій неабходна для прасоўвання як сучаснага, так і традыцыйнага мастацтва.

Л. А. Крушынская,


дырэктар рэдакцыйна-выдавецкай установы
«Культура і мастацтва», галоўны рэдактар газеты «Культура»;

Г. А. Смольская,


прэс-сакратар Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Змест


Прадмова 5
Аб рабоце калегіі 11

С. І. Шарамецьеў

Ахова гісторыка-культурнай спадчыны 15

А. С. Сматрэнка

Музеі Беларусі 22

С. М. Гаўрылава

Бібліятэчныя ўстановы 38

У. А. Шышкін

Клубныя ўстановы
і народная мастацкая творчасць 45

І. І. Галабурда

Адраджэнне і развіццё культуры сяла 52

Д. Г. Шляхцін

Прафесійнае мастацтва 61

Тэатральнае мастацтва 61

Музычнае мастацтва, канцэртная дзейнасць 68

Выяўленчае мастацтва 74

М. І. Казловіч

Кіна- і відэамастацтва 77

А. М. Бязуглы

Кадры культуры 84

І. В. Анціпенка

Установы адукацыі сферы культуры.
Таленавітая моладзь Беларусі 86

А. А. Мукалаў

Нацыянальна-культурныя аб’яднанні ў Рэспубліцы Беларусь
і беларускія аб’яднанні замежжа 98

Э. Я. Швайко

Матэрыяльна-тэхнічная база
сферы культуры 106

В. В. Рымашэўскі

Сацыяльна-эканамічнае развіццё
сферы культуры 109

В. К. Кананюк

Прававое рэгуляванне
ў сферы культуры 116

А. П. Вешторт

Міжнароднае культурнае
супрацоўніцтва 126

М. В. Кажура

Інфармацыйнае забеспячэнне
сферы культуры 135

Медыяпіяр культурнай прасторы

Газета «Культура» 135

Часопіс «Мастацтва» 139

Л. А. Крушынская, Г. А. Смольская

Навуковае выданне

Беларуская культура сёння

Гадавы агляд, 2010
Пад агульнай рэдакцыяй
намесніка Міністра культуры Рэспублікі Беларусь
Т. І. Стружэцкага
Адказныя за выпуск: А. А. Галкін, І. А. Кашэўская
Прадмова: Т. М. Бунтоўская, А. А. Галкін
Рэдактары: І. А. Кашэўская, В. К. Жолтак,
Р. А. Маслоўская

Камп’ютарная вёрстка і дызайн Ю. В. Шабан


Падпісана да друку 20.01.2011. Фармат 60х84 1/16.
Папера афсетная. Гарнітура Pragmatica. Афсетны друк.
Ул.-выд. арк. 7,2. Ум. друк. арк. 8,37. Тыраж 350 экз.
Заказ

ДУА «Інстытут культуры Беларусі».


Вул. Каліноўскага, 12. 220086, г. Мiнск.

УА «Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт


культуры i мастацтваў».
Ліцэнзія № 02330/0131818 ад 02.06.2006 г.
Вул. Рабкораўская, 17. 220007, г. Мiнск.

Друкарня ААТ «Промпечать».


Ліцэнзія № 02330/0494112 ад 11.03.2009 г.
Вул. Чар­няхоўскага, 3. 220047, г. Мiнск.

1 http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/census.php

Каталог: temp
temp -> 130 тыс г. да н э. Каштоўнае геалагічнае агаленне старажытных азёрных адкладаў
temp -> Конкурсу "Скарбы мовы: просты сказ"
temp -> Прамежкавая справаздача па рэалізацыі педагагічнага праекта
temp -> Забалацкі вучэбна педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Любанскага раёна
temp -> Інфармацыйна бібліяграфічны аддзел
temp -> Ілья Вёска ў Вілейскім
temp -> Праект “Мая школа ў асобах і падзеях”. Матэрыялы музея “Ільянскія далягляды”
temp -> Конкурсу па гісторыі, беларускай мове і літаратуры для вучняў 8 -9-х класаў "Залатая літара"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал